7. kapitola: Každodenní analýza kritického bodu

Předcházející část: 6. kapitola: Nové horizonty ve výzkumu

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

 

***

Možná uplatnění pro výzkum, zatím zmíněná, otevírají téma neomezeného využití, které tato metoda skýtá. Jak prozrazuje vzájemné působení atraktorových energetických polí s lidským vědomím v interakci s myslí a tělem, základní úroveň dostupné energie v jakékoli činnosti může být otestována kýmkoli, kdekoli a kdykoli. Jsou k tomu potřeba jen dva lidé, z nichž jeden je obeznámen s technikou testování svalů, jak ji popisujeme v této studii. Praktické důsledky jsou úžasné. Tento nástroj může být stejně důležitý pro další vývoj společnosti jako kterékoli dosud uskutečněné velké objevy fyzikálních věd. Vyjádřeme v praktičtějších detailech, co by to mohlo znamenat v běžném životě.

Vzhledem k tomu, že kalibrovaná moc rozpoznaného atraktorového vzoru se přímo vztahuje k úrovni jeho pravdivosti, je možné jasně rozlišit pravdu od klamu, konstruktivní od destruktivního, praktické a účinné od nefunkčního a ne-hospodárného. U jakéhokoli projektu nebo jednotlivce můžeme přesně určit motiv, program a cíl. Vlkovi už neprojde převlek do beránčí kůže. Jak jsme viděli, vědomí reaguje neomylně na rozdíl mezi pravdou a klamem. Můžete si to okamžitě znovu prověřit na svém skutečném věku (řekněme, že vám je 43 let), když požádáte někoho o spolupráci. Upažte levou paži a řekněte „je mi 43 let“. Když se vám asistent pokusí stlačit vaši paži dolů, nepodaří se mu to, vaše svaly zůstanou silné. Nyní řekněte, „je mi 45 let“, a okamžitě pocítíte úbytek síly. Vědomí odpovídá stejně jako počítač, 0 nebo 1, pravda nebo klam. (Jakékoli dvojznačnosti do tohoto procesu může vnést pouze nevhodný způsob dotazování, nikoli odpovědní mechanismus. Viz 2. kapitola, Dodatek B a dále.)

Můžeme zjistit úroveň pravdy jakéhokoli tvrzení, systému víry nebo souboru vědomostí. Můžeme přesně změřit pravdu jakékoli věty, odstavce, kapitoly nebo celé knihy včetně této. Můžeme spolehlivě rozpoznat svoji vlastní úroveň vědomí nebo motiv každého počínání. Nyní se nám ve výzkumu společenských hnutí a dějin otevírá dříve zcela netušená perspektiva. Politický výzkum není omezen na současnost – můžeme se podívat zpět do historie, a provést odpovídající kalibraci, například srovnat Gorbačova se Stalinem, Trockého s Leninem a tak dále.

Na prozaičtější úrovni může stejná technika určit, zda je investice poctivá, nebo ne či zda je rozumné důvěřovat dané instituci, nebo nikoli. Můžeme přesně předvídat možnost nového vývoje nejen v marketingu, ale i v lékařském výzkumu nebo strojírenství. Můžeme ověřovat bezpečnostní opatření používaná na velkých ropných tankerech. Můžeme předem posoudit vhodnost vojenské strategie. Můžeme zjistit, kdo je vhodný pro vládnutí, a odlišit státníka od pouhého politika. V případě mediální události můžeme okamžitě říct, zda tazatel nebo tázaný mluví pravdu, a pokud ano, jaká úroveň pravdy je v jeho vyjádřeních. (Jestliže to zkusíte během televizních zpráv, můžete dospět k šokujícím odhalením. Ukazuje se, že všechny veřejné osobnosti při mnoha příležitostech lžou.)

Chcete vědět, jestli je tohle ojeté auto dobré ke koupi? Je to snadné. Jestli prodávající mluví pravdu? Je to prosté. Jestli je váš nový milostný zájem zaměřený dobrým směrem? Zdaje nějaký výrobek spolehlivý? Je onen zaměstnanec spolehlivý? Jaký je stupeň bezpečnosti nového zařízení? Jaká je úroveň poctivosti, dovedností a schopností konkrétního lékaře nebo právníka? Kdo je nejlepší dostupný terapeut, učitel, trenér, opravář, mechanik nebo zubní lékař? Jaké úrovně vědomí by měly být požadovány u lidí, kteří mají zastávat konkrétní veřejné úřady, mají-li plnit své povinností správně a ku prospěchu společnosti, která jim je svěří? A jaké jsou úrovně těch, kteří tyto úřady právě teď zastávají?

Schopnost okamžitě odlišit pravdu od klamu má pro společnost tak mimořádnou potenciální hodnotu, že jsme v našem výzkumu považovali za vhodné zdokumentovat a ověřit některé nepochybně praktické aplikace.

Současné a historické události

Zdravotní výzkum

Neúspěch v boji proti určitým nemocem nebo dosud marné hledání účinného léku jsou často způsobeny tím, že rozum často omezuje sám sebe. Klamné odpovědi často znemožňují odhalení správných příčin. Například v současnosti převládá dogma, že tabák způsobuje rakovinu. Náš výzkum však ukázal, že organicky pěstovaný tabák je kineziologicky silný, zatímco komerční tabák byl při testech slabý. Před rokem 1957 se tabák nepovažoval za karcinogen, ale dnes je za něj pokládán v důsledku používání chemikálií při jeho zpracování. Pro boj s rakovinou plic u kuřáků existují i jiné prostředky. Výsledky výzkumu zveřejněné v roce 1995 v časopise Science ukazují, že jeden gram vitaminu C denně zabraňuje poškození buněk způsobené kouřením. Dalším řešením je určit karcinogenní chemikálie používané ve výrobním procesu a vyloučit je z něj.

Kriminalita, spravedlnost a policejní práce

Vědět, zda svědek lže nebo ne, je samozřejmě důležité v každém vyšetřovaném případě. Ale stejně důležité je odhalit, zda žaloba zatajuje důkaz nebo jestli porota neinterpretovala důkaz špatně (nebo zdaje schopná důkaz vůbec správně pochopit).

Jedno z nejzajímavějších použití této techniky se naskýtá u zločinů, kde nejsou žádní svědci, a jde o slovo žalobce proti slovu obžalovaného. Nejmarkantnějším příkladem jsou obvinění prominentních osobností ze sexuálních zločinů. Veřejné osobnosti jsou snadným cílem politicky motivované charakterové vraždy a ve společnosti, kde média s obžalovaným jednají, jako by mu byla prokázána vina už jen tím, že byl obviněn, potřebuje tudíž stejnou veřejnou ochranu jako žalobci.

Statistika a metodologie: Úspora času

Politika a vláda

Říkají nám naši vládní představitelé pravdu? Dodržuje tento politik ústavu Spojených států, nebo ji porušuje kvůli osobním ziskům? Splňuje konkrétní kandidát stoprocentně požadavky úřadu, nebo jim nevyhovuje? Interpretuje vládní agentura nebo mluvčí vlády fakta zkresleně? Vyřeší politikem navrhovaný postup skutečně daný problém? Takové praktické otázky lze nyní řešit s větší jistotou. Politické debaty a projevy k veřejnosti je možné analyzovat, aby se zjistila skutečnost, a navržená legislativa může být hodnocena z jasnější perspektivy. Konečně mohou být vybrány programy, které za to stojí, a neefektivní programy lze zrušit.

Obchod

Je možné diagnostikovat churavějící obchod nebo průmysl a řešit jejich problémy bez riskování finančních zdrojů na experimenty. Kompletní analýza obchodu začíná zjištěním současných a minulých úrovní kolektivní motivace a schopností všech osob zúčastněných na obchodu. Dále je možné stanovit, jaké úrovně je potřebné dosáhnout, aby různá oddělení byla úspěšná. Potom je možné stejným způsobem hodnotit politiku, personál, výrobky, zásoby, reklamu, marketing a postupy přijímání pracovníků. Mohou být prozkoumány různé obchodní strategie bez investování do drahé tržní analýzy, čímž se ušetří spousta času a energie.

Věda a výzkum

Úroveň pravdy jakékoli vědecké přednášky, experimentu nebo teorie lze určit snadno, což může být potenciálně velkým přínosem pro vědeckou obec a veřejnost. To, jakého přínosu se dosáhne bádáním vedeným v určitém směru, lze předem vymezit, stejně jako hodnotu různých metod výzkumu. Praktickou hodnotu má rovněž zkoumání hospodárnosti vědeckých projektů a výkonnosti badatelů a zařízení.

Analýza kritického faktoru může určit bod v systému, na jehož úrovni lze s nejmenším úsilím dosáhnout nejlepších výsledků. Přední moderní technikou pro předvídání vývoje a zkoumání alternativních návrhů je počítačová simulace se všemi složitými a nejistými proměnnými. Zabudovaná omezení logických obvodů však pro nejvyspělejší počítač na světě, lidský nervový systém využívaný kineziologickou metodou, neplatí. Kvantová neurčitost zaručuje, že odpovědi na každou otázku jsou přítomny všude, ale to samo o sobě může být pro běžný počítač matoucí.

Klinická práce

Kineziologické testování se používá na podporu klinických posudků a vědecky kontrolovaného zkoumání, protože může přesáhnout omezení obsažená v samotné podstatě dvojitého slepého výzkumu, který může sám o sobě vytvořit tutéž chybu, které má zabránit. Statistiky nemohou nahrazovat pravdu a vzhledem ke složitosti bio-behaviorálních jevů se může snadno stát, že proximální precedens bude považován za zjevnou příčinu. Reálnou příčinou může být působení budoucnosti skrze skryté atraktorové pole.

Vzdělání

Velmi poučným cvičením může být hodnocení knih v knihovně. Jednoduše přidržte knihu nad místem svého těla zvaným solar plexus a požádejte někoho, aby zkoušel sílu vašeho indikačního svalu. Knihy tak skončí ve dvou hromádkách. Odraz rozdílů mezi těmito dvěma hromádkami může vést k určitému odhalení – mnozí zkoušející to pokládali za jednu z nejcennějších zkušeností ve svém životě. (Někteří nechali dvě hromádky nějaký čas být, aby poučení proniklo do vědomí.)

Spiritualita

Kouzlem všech falešných proroků je přesvědčivost. Avšak použití testovací metody, kterou zde popisujeme, poskytuje zaručené zabezpečení proti takovým podvodům. Je poučné sledovat televizní hlasatele s vypnutým zvukem a požádat někoho, aby s vámi provedl test. Falešní guru rovněž způsobují dramatické oslabení těch, kdo jim naslouchají. Jako by vesmír považoval duchovní násilí za obzvlášť vážné provinění.

A co pravý učitel? Univerzálním znakem je především to, že pravý učitel nikdy a nijak neusiluje o to, aby jakýmkoli způsobem ovládal něčí život. Své poslání spatřuje jen ve vysvětlování, jak zdokonalit vědomí. Jestliže provedeme test, zjistíme, že Matka Tereza, uznávaná po celém světě a proslavená také díky tomu, že získala Nobelovu cenu, dosahuje úrovně vědomí 700 stejně jako indický duchovní mudrc Ramana Mahariši, jenž zemřel v roce 1950. (Dostal se do stavu osvícení v 16 letech, nikdy neopustil horu, kde žil, a vedl skromný prostý život, vyhýbal se penězům, prestiži a následovníkům. Mahariši by byl zůstal v anonymitě, kdyby známý britský spisovatel nevylíčil jeho osvícený stav, což k němu přivedlo hledače z celého světa.)

To, co škodí, ztrácí svou schopnost škodit, jakmile je to vyneseno na světlo. Pak se nemusí nic skrývat. Každá myšlenka, čin, rozhodnutí nebo pocit vytváří spirálu ve vzájemně spojených, vzájemně se vyrovnávajících a stále se pohybujících energetických polích života zanechávajících navždy trvalou stopu. Toto poznání, když na nás dolehne poprvé, může být děsivé, ale stane se odrazovým můstkem pro rychlý vývoj.

Prostá laskavost k sobě a všemu, co žije, je nejmocnější transformační silou. Nezpůsobuje žádnou prudkou reakci, nemá žádnou stinnou stránku a nikdy nevede ke ztrátě nebo zoufalství. Zvyšuje vlastní skutečnou moc člověka bez vyžadování nějaké oběti. Ale k tomu, aby taková laskavost dosáhla maxima, musí být univerzální, bez jakékoli výjimky, nesmí být uplatňována s očekáváním nějaké sobecké odměny Její účinek je stejně dalekosáhlý jako jemný.

Dickensova A Christmas Carol (Vánoční koleda) je příběhem každého z nás. My všichni jsme Scroogeové, ale jsme také všichni Tiny Timové. Všichni jsme v některých oblastech sobečtí a slabí. Všichni jsme oběti jako Bob Cratchit a všichni jsme pohoršené moralističtí jako paní Cratchitová odmítající připít Scroogeovi. Duch vánoční minulosti straší v životě každého člověka. Duch budoucích Vánoc na nás všechny volá, abychom zvolili to, co zdokonalí jak náš život, tak život druhých. (Jestliže můžeme stanovit energetickou úroveň Vánoc, mimochodem je to 535, stává se zřejmým, že jejich duchovní síla sídlí v samém lidském srdci.)

Všechny způsoby dotazování vedou ke stejné konečné odpovědi: zjištění, že nic není skryto a pravda je všude zjevná, je klíčem k osvětlení nejjednodušších praktických záležitostí osudu lidstva. V tomto procesu zkoumání svého každodenního života můžeme zjistit, že všechny naše strachy jsou založeny na klamu. Nahrazení tohoto klamu pravdou je podstatou léčení všech věcí, viditelných i neviditelných.

Následující část: 8. kapitola: Zdroj moci