Předmluva

Předcházející část:  Úvodní slovo

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

***

Ikdyž pravdy sdělené v této knize jsou objektivně odvozené a objektivně uspořádané, byly stejně jako všechny pravdy nejdříve osobně prožité. Počínaje velmi mladým věkem mě celoživotní sled intenzivních stavů vědomí nejprve inspiroval, aby mě posléze vedl k procesu subjektivního uvědomování, které nakonec nabylo tvar v této knize.

Když mi byly tři roky, objevilo se náhlé, plné vědomí existence, slovně nevyjádřitelné, přesto naprosté pochopení významu já jsem – po kterém okamžitě následovalo děsivé uvědomění, že „já“ vůbec nemuselo začít existovat. Bylo to náhlé probuzení ze zapomnění do vědomého uvědomění si vlastní existence. V ten okamžik se zrodilo osobní „já“ a do mého subjektivního vědomí vstoupila dualita je a není.

V průběhu dětství a raného dospívání paradox existence a otázka reality stály ve středu mého zájmu. Osobní „já“ někdy sklouzlo zpět do většího, neosobního „já“ a počáteční strach z neexistence, základní strach z nicoty, se opakovaně vracel.

Navštívení Ducha

V roce 1939 jsem roznášel noviny ve venkovském Wisconsinu po trase dlouhé 27 kilometrů. Jednoho temného zimního večera mě spoustu kilometrů od domova přepadla zimní bouře. Teplota klesla na 20 stupňů pod nulou a na zledovatělém, sněhem pokrytém poli daleko od domova mi podklouzlo kolo. Divoký vítr rval noviny, které jsem vezl v košíku na řídítkách a rozvážel je po kraji. Ze zklamání, zoufalství a vyčerpání jsem se rozbrečel. Šaty mi ztuhly mrazem. Abych se aspoň trochu uchránil před větrem, rozbil jsem tvrdou ledovou krustu na vysoké závěji a vykopal jsem si místo, do kterého jsem se mohl ukrýt. Třesavka mě přešla, vystřídal ji příjemný pocit tepla, a pak mou mysl ovládl klid, který snad ani nelze popsat. Doprovázela ho záplava světla a přítomnost lásky bez začátku a bez konce. Byla neodlišitelná od mé vlastní podstaty. Zapomněl jsem na své fyzické tělo a neutěšené prostředí, protože mé vědomí splynulo se všudypřítomným osvíceným stavem. Moje mysl byla v naprostém klidu, veškeré myšlení se zastavilo. Zůstal jen nekonečný Duch existující jaksi mimo čas a možnost popisu.

O tomto zážitku jsem nikdy s nikým nemluvil. Nevyskytla se žádná vhodná příležitost ani kontext, k němuž bych ho mohl vztáhnout a usnadnit posluchačům pochopení. Nikdy jsem neslyšel o duchovních zážitcích (jiných, než o jakých se píše v životech svatých). Ale po této zkušenosti mi přijatá realita světa připadala provizorní. Tradiční náboženské učení ztratilo pro mě význam, paradoxně jsem se stal agnostikem. Ve srovnání s božím světlem, které, jak jsem cítil, zaplavuje celou existenci, bůh tradičních náboženství zářil vskutku uboze. Ztratil jsem náboženství…, ale objevil jsem duchovnost.

Toto ticho trvalo devět měsíců. Neměl jsem žádnou vlastní vůli. Spontánní fyzická entita vykonávala své záležitosti pod vedením nekonečně mocné, ale mimořádně jemné vůle Ducha. V tom stavu nebylo nutné o něčem přemýšlet. Veškerá pravda se projevovala sama. Nebyla potřebná, ani možná žádná konceptualizace. Zároveň se zdálo, že nervový systém je extrémně přetížený, jako by nesl mnohem více energie, než na kolik byly stavěny jeho obvody.

V tomto světě nebylo pro mě možné fungovat efektivně. Spolu se strachem a úzkostí zmizely všechny běžné motivace. Nebylo oč usilovat, protože všechno bylo dokonalé. Sláva a úspěch pro mě ztratily význam. Přátelé na mě naléhali, abych byl pragmatický a vrátil se ke své praxi, ale neexistoval žádný podnět, který by mě přiměl, abych to udělal. Přišel jsem však na to, že mohu vnímat realitu, která tvoří základ osobností. Viděl jsem, že původ emocionální nemoci lidí spočívá ve víře, že to jsou jejich osobnosti. A tak jsem svou praxi znovu otevřel, nebo se spíš otevřela sama od sebe a nakonec se stala velmi rozsáhlou.

Láska, vyzařování a zázraky

Nezbytně jsem musel změnit zvyk meditovat hodinu denně ráno a pak znovu před večeří, protože by to zesílilo mou blaženost do takové míry, že bych nemohl normálně fungovat. Zkušenost podobná té, kterou jsem jako chlapec zažil v závěji, se dostavila znovu, ale tentokrát bylo pro mě obtížnější opustit tento stav a vrátit se do normálního života. Neuvěřitelná krása všech věcí zářila v celé své dokonalosti. Tam, kde svět viděl ošklivost, jsem já pozoroval jen nadčasovou krásu. Tato duchovní láska pronikala veškerým mým vnímáním. Všechny hranice mezi zde a tam, potom a nyní, nebo mnou a druhými zmizely

Využití Ducha k léčení

Přicházeli se ke mně léčit pacienti ze všech zemí světa a někteří z nich byli nejbeznadějnější z beznadějných. Groteskní, kroutící se ve vlhkých prostěradlech, do nichž je zabalili na cestu ze vzdálených nemocnic. Přicházeli ke mně s nadějí na vyléčení z pokročilých psychóz a vážných, nevyléčitelných duševních poruch. Někteří byli katatoničtí, mnozí z nich léta nepromluvili. Ale v každém pacientovi jsem pod zmrzačenou skořápkou jasně viděl zářící esenci lásky a krásy, obyčejnému zraku tak zahalenou, že toho nešťastníka nikdo na tomto světě nemiloval.

V podstatě právě toto se dělo u nespočetného množství pacientů. Někteří se podle kritérií ostatního světa vyléčili, a někteří ne, ale to, zda ke klinickému vyléčení došlo nebo nedošlo, už pro pacienty nebylo důležité. Jejich vnitřní agónie skončila. Jakmile se cítili milováni a v nitru se jim rozhostil mír, jejich bolest ustala. Tento jev lze vysvětlit tím, že soucit Ducha zasadil realitu každého pacienta znovu do kontextu, a ten prožíval léčení na úrovni, která změnila svět a jeho podobu. Vnitřní mír, v němž jsem dlel, nás oba zavedl mimo čas a identitu.

Teď se ukázalo, že je možné tyto velmi důležité vhledy světu nejen sdělovat, ale že mohou být také viditelně a nevyvratitelně demonstrovány. Zdálo se, že velká tragédie lidského života spočívala vždy ve snadnosti, s jakou lze oklamat lidskou duši. Nesvár a spory jsou nevyhnutelnými důsledky neschopnosti lidstva rozlišit mezi klamem a pravdou. Ale teď zde bylo řešení tohoto základního dilematu, způsob, jak podstatu vědomí samého znovu uvést do správného kontextu a učinit vysvětlitelným to, co by jinak zůstalo jen naznačeno.

Cesta ducha

Bylo načase opustit život v New Yorku, kde jsem měl byt na Fifth Avenue a dům na Long Islandu. Koneckonců jsem objevil něco důležitějšího. Opustil jsem svět a všechno v něm a uchýlil se k samotářskému životu v malém městě, kde jsem následujících sedm let strávil meditacemi a studiem. Než jsem mohl uvést své představy do života, potřeboval jsem zdokonalit tento stav vědomí jako nástroj.

Ale přemáhající stavy blaženosti se vracely, aniž bych je vyhledával, a nakonec jsem si uvědomil, že se musím učit být v boží přítomnosti, a přesto fungovat ve společnosti. Abych se mohl zabývat výzkumem a psaním, musel jsem znovu získat ztracený přehled o tom, co se děje ve světě. Proto jsem přestal se všemi duchovními praktikami a soustředil se na svět forem. Začal jsem číst noviny a sledovat televizi, abych věděl, kdo je kdo, porozuměl světovým událostem a také podstatě současného společenského dialogu. Nevěděl jsem, kdo se uchází o úřad prezidenta, ani kdo je princezna Diana…, ale opětovné obeznámení se s novinkami současnosti mi působilo potěšení.

A tak po dlouhé okružní cestě ducha jsem se vrátil k nejdůležitější práci, jíž je alespoň trochu přiblížit Ducha, který pohnul mým životem, tolika mým bližním, ke kolika se jen dostanu, abych jim umožnil jeho pochopení.

David R. Hawkins

Sledujte tuto fascinující cestu a uvidíte, jak snadné může být povýšit své vědomí na úrovně moci místo síly, abyste se mohli stát v tomto světě jedněmi z těch, kdo jsou probuzení a vědomí. Váš život už nebude nikdy stejný jako dřív.

Následující část: Úvod