Kapitola 11. Učitelé a učení

Předcházející část: Kapitola 10. Duchovnost a svět s egem / sebou

KAPITOLA 11

 

Úvod

Iluminovaný stav je také doprovázen souběžným vyzařováním specifické duchovní energie prostřednictvím aury, která je často zobrazovaná symbolem halo, aby se označilo, že energetické pole je vrozeně zářivé. Toto energetické pole je trvalý ukazatel, který přetrvává mimo čas a prostor. V posledním desetiletí se stalo možným přesně kalibrovat specifickou úroveň vědomí, což je důsledek vzniku většího porozumění vědomí. Proto je kalibrovatelná úroveň potvrzením shody se stupněm a úrovní pravdy. V současné době je hodnověrnost zajištěna potvrzujícími údaji, které vylučují spoléhání se pouze na víru nebo na reputaci.

Aby bylo možné rozlišit mezi skutečně mystickým a pouhým mysteriózním, je dobře si uvědomit, že při stavech osvícení nebo seberealizace nejsou přítomny takové jevy, jako jsou záhadní návštěvníci, průvodci, poslíčci, vize nebo hlasy, které lze snadno vidět jako charakteristiku linearity a tedy omezení.

Funkce učitele

Primární funkcí je deklarovat podmínky nebo stav, a tím potvrdit Realitu z jejího zdroje, tradičně nazvaného Božství. Přítomnost (Presence) je diametrálně odlišná od běžného prožívání a proto vyžaduje specifický a jedinečný typ jazyka. Je to zdroj, který je mimo obyčejné prožívání a je místo toho kvalitou Reality bez linearity. To, že zdroj vědomí je současně za hranicemi existence nebo neexistence, není možné jazykem vyjádřit, kromě intuitivní implikace, dokonce i slunce je důsledkem skutečností, které jsou větší než samotné slunce.

Lineární projevený svět (stvoření) vznikl z nelineárního světa, který je popisován jako nemanifestovaný (Boží hlava – Godhead). Osvícený učitel je tedy příkladem nebo potvrzením v rámci viditelné, lineární lidské domény ze Zdroje, z kterého se projevuje osvícení a samotný život. Osvícený učitel je tedy příkladem lidského potenciálu jako ukázka ve viditelném světě. Podmínky stavu osvíceného učitele představují prahovou hodnotu, kdy se může říci, že nelineární zdroj vychází z potenciálu do aktuálnosti, stejně jako žárovka transformuje elektrickou energii na světlo. I když světlo a elektřina pocházejí ze stejného zdroje, který je neviditelný, je viditelné pouze světlo.

Tak je osvícený mudrc podobný transformátoru, pomocí něhož je činitel viditelný a potvrditelný.  

Primární funkcí učitele je deklarovat, popsat a reprezentovat Pravdu, z níž stav osvícení vzniká. Při deklaraci a popisu pak učitel vyzařuje doprovodnou duchovní energii z jejího zdroje, která usnadňuje transcendenci do osvíceného stavu ostatním lidem.

Potvrzení a shoda

Znovuobjevení prvotního potenciálního stavu, v jakékoli době nebo kultuře, je vždy v podstatě to samé, i když existují zdánlivé rozdíly v popisu, které odrážejí převládající kulturu a její jazykový styl v daném okamžiku. Následné popisy často zahrnují nepodstatnosti a vnější aspekty převládající kultury a doby a kontaminují původní učení, která jsou sama o sobě nedotčená a nezávislá na lidech, místech nebo kultuře.

Služba osvícenství

Učitel slouží ke sdělování informací, to je samozřejmá, vnitřní hodnota pro lidstvo. Lze proto otevřeně a svobodně prohlásit, že jeho původ je v základě Boží dar a není osobní.

Kvůli své transcendentní kvalitě vnitřní Reality je sdílení stavu pro jeho přirozenou hodnotu implicitní pro povahu samotného daru. Občas mohou někteří učitelé, aby zdůraznili jeho vnitřní hodnotu, deklarovat hodnotu stavu nebo podmínek, aby usnadnili jeho uznání prostřednictvím vzdělávání. Toto lze porovnat s úsilím Alexandra Fleminga po jeho objevu penicilinu, kdy bez vysvětlení mohla být hodnota objevu přehlédnuta, stejně jako mohla být odrazovým můstkem pro vznik farmakologie antibiotik, která následně zachránila životy milionů lidí.

Potenciálnost se projevuje jako aktuálnost, pokud jsou okolnosti a podmínky příznivé a energii jim dodává záměr. Učitel tak slouží nejen jako instruktor, ale také vyzařováním energie ducha usnadňuje cestu z lineárního rozměru do neomezené nelineární skutečnosti skryté za iluzí.

Jazyk a styl výuky

Identita je tedy autoritou na základě nedualismu Reality. Učitel tak obejde dualitu na základě identity s Jednotou Já, což je pravý učitel uvnitř učitele.

Osobnost nebo osoba učitele

Vnitřní ticho je němé, nehybné, tiché, klidné a všudypřítomné. Je vše zahrnující a kompletní. Pokud je to tak určené, může osvícený učitel pokračovat v práci na Zemi, ale tato možnost je výhradně Božský Osud. Jedním z důvodů, proč je tak málo osvícených učitelů na planetě v každé době, je, že po dosažení božských stavů většina přece jen překonává tělo. To se stává otevřenou, kontinuální možností nad úrovní vědomí 600, opět pod vlivem faktorů, které jsou neznámé nebo nepopsatelné.

Aby bylo možné pracovat, je třeba poskytnout informace k dispozici, a tak Já aktivuje schopnost učitele komunikovat pomocí nově vzniklé osobnosti, která se propojuje se světem  prostřednictvím mysli, schopností a jazyka. I když mysl mlčí, mluva vzniká spontánně jako důsledek nejbližšího pole. Stejná spontánnost nastává při psaní, které je podporováno dostupností a přístupem k informacím. V důsledku toho se informace zpřístupňují po celém světě a napříč generacemi.

Pro živé publikum se osobnost stává interaktivní jako autonomní činitel, který je současně bez individuality nebo osobnosti. Tedy, reproduktor je funkční a nemá osobnost. Osobnost se rychle a autonomně přizpůsobuje změnám v situaci, ale když je deaktivována, je tichá a neexistuje, stejně jako ticho převládá v nepřítomnosti zvuku. Komunikace tedy představuje aktivaci potenciálu. Podobně aktivace těla se vyskytuje autonomně a spontánně v koordinaci s environmentálními situacemi. Paradoxně zůstává jako otevřený potenciál možnost oddělit se od tělesnosti.

Povaha komunikace

Duchovní pravda představuje nelineární sílu a moc. Tím může být i její výraz neotočený. Styl komunikace má automaticky tendenci být v souladu s cílem, tedy aby posluchači rozuměli a intuitivně uznali vnitřní skutečnosti Pravdy. Někdy je to propracované vysvětlení a jindy stručnost, která slouží ekonomice času a energie.

Styl komunikace je tedy výrazem spravování toho, co má hodnotu. Vlastně trvá pouze jednu desetitisícinu sekundy dostat něco, pro co je člověk připraven kvůli vzdání se uspokojení osobních záměrů.

Duchovní výroky jsou platné na své úrovni pravdy. Pravdy formálního náboženství mohou být také ověřeny na příslušných úrovních kalibrace. Náboženské pravdy jsou posíleny církevní autoritou a formálně přijaty jako doktrína. Na druhé straně se duchovní pravda nespoléhá na žádnou vnější autoritu díky svému nedotčenému původu. Pozvání na duchovní cestu znamená subjektivně znovu potvrdit tyto duchovní skutečnosti, na kterých skutečně záleží přežití lidstva, ​​ať si je toho vědomé nebo ne.

Charakteristika integrovaných učitelů a učení

Ti, kterým oddaní lidé svěřují své duše, by měli být ověřitelně důvěryhodní a integrovaní. Proto základní dosažená duchovní integrita učitelů, učení a organizací je převzata z knihy Pravda vs. lež (Truth vs. Falsehood).

Identifikace a charakteristika duchovních pravd, integrovaných učitelů a učení:

 1. Univerzálnost: Pravda je pravdou vždycky a nezávisí na kultuře, době, místě, osobnostech nebo okolnostech.
 2. Je nevylučující: Pravda je vše zahrnující, nestranná a nesektářská.
 3. Integrita účelu: Není nic, co lze získat nebo prohrát.
 4. Nestranná: Pravda nemá omezení.
 5. Nezávislá na názorech: Pravda je nelineární a nepodléhá omezení intelektu nebo formy.
 6. Neklade žádné požadavky: Neexistuje žádné požadované členství, poplatky, předpisy, přísahy, pravidla nebo podmínky.
 7. Nekontrolující: Duchovní čistota nemá žádný zájem o osobní život aspirantů, o způsob oblékání, sexuální život, ekonomické záležitosti, rodinné vzorce, životní styl nebo stravovací návyky.
 8. Nečiní nátlak a nezastrašuje: Nevymývá mozek, nepotřebuje pochlebovat vůdcům ani tréninkové rituály, nebo pronikat do soukromého života.
 9. Nesvazující: Neexistují žádné předpisy, zákony, smlouvy nebo závazky.
 10. Svoboda: Účastníci mohou volně přicházet a odcházet bez přesvědčování, nátlaku, zastrašování nebo následků. Ne-existuje žádná hierarchie, místo toho je tam dobrovolné naplnění praktických potřeb a povinností.
 11. Obecnost: Uznání je důsledkem čím se člověk stal a ne důsledkem přiřazených titulů, přídavných jmen nebo ozdob.
 12. Inspirační: Pravda se vyhýbá okouzlování, svádění a teatrálnosti.
 13. Je nematerialistická: Pravda nepotřebuje světské bohatství, prestiž, pompu nebo stavby.
 14. Samostatná: Na světě je nezapletená do světských záležitostí.
 15. Nemá úmysly: Pravda nezasahuje, nenavrhuje, nezpůsobuje, nevyhlašuje.
 16. Je nedualistická: Vše se projevuje na základě vlastních (karmických) sklonů v rámci pole, pomocí kterého se potenciál projevuje jako skutečnost, a ne jako příčina a následek.
 17. Rovnost: Ta je vyjádřená v úctě k veškerému životu ve všech jeho projevech a pouze se vyhýbá tomu, co je škodlivé, než aby k tomu byla v opozici.
 18. Bezčasovost: Život je realizován jako věčný a tělesnost je dočasná. Život nepodléhá smrti.
 19. Mystická: Původ pravdy je spontánní zářivost, vyzařování a iluminace, což je zjevení, které nahrazuje iluzi odděleného individuálního já, ega a jeho mysli.
 20. Nevýslovná: Nelze ji definovat. Radikální subjektivita je zkušenostní. Je to stav, který nahrazuje předchozí. Touto událostí nahrazuje kontext obsah, je bez času a mimo čas.

      Realita neexistuje v čase, ani v něm, ani mimo něj, a nemá k němu žádný vztah, je to umělý produkt mysli. Nelze pro ni použít žádná podstatná jména, přídavná jména nebo slovesa, přechodná nebo nepřechodná.

 1. Je zjednodušující: Vidíme vnitřní krásu a dokonalost všeho, co existuje, za vzhledem a formou.
 2. Zve a vítá: V kontrastu s propagací nebo přesvědčováním.
 3. Nepředvídatelná: Protože Realita je nelineární, nelze ji lokalizovat nebo zakódovat do formy, jako jsou tajné zprávy, kódy, čísla a nápisy nebo skrytá v runách, kamenech, rozměrech pyramidy, DNA nebo v nosních chlupech velblouda. Pravda nemá žádné tajemství.

      Skutečnost Boha je všudypřítomná a mimo rámec kodifikace nebo exkluzivity. Kódy naznačují představu člověka a nikoliv vlastnost Božství.

 1. Není sentimentální: Emocionálnost je založena na vnímání. Soucit vychází z rozlišování pravdy.
 2. Není autoritativní: Neexistují žádná pravidla, která mají být dodržována.
 3. Není egoistická: Učitelé jsou respektováni, ale odmítají osobní uctívání nebo zvláštnosti.
 4. Je výchovná: Poskytuje informace v různých formách a zajišťuje jejich dostupnost.
 5. Je podporující: Není prodejná ani materialistická.
 6. Je nezávislá: Nezávisí na žádné vnější nebo historické autoritě.
 7. Je úplná: Nepotřebuje vykořisťování nebo zisk
 8. Nenásilná: Není donucovací, benigní, neohrožuje.

Duchovní učitelé

Je užitečné kalibrovat úroveň vědomí učitelů a související literatury. Pro praktické pohodlí je zde převzat seznam kalibrovaných úrovní mnoha známých učitelů z knihy Pravda vs. klam. Následuje seznam více než stovky známých a respektovaných učitelů z různých škol. Všichni mají úroveň vědomí nad 460 (excelence) a jejich práce odolaly času. Seznam, samozřejmě, není úplný pro nedostatek prostoru.

Abhinavagupta                                  655

Dalai Lama (Tenzin Gyatso)              570

Acharya                                            480

de Chardin, Teilhard                          500

Allen, James                                     505

Dilgo Khyentse Rinpočhe                  575

Augustin, svatý                                 550

Dionysius, Areopagita                      490

Aurobindo, Šrí                                   605

Dogen                                               740

Bertalanffy, Ludwig van                     485

Druckchen Rinpoche                         495

Besant, Annie                                    530

Dzogchen Rinpočhe                          510

Černý Los, Wallace (Black Elk)         499

Eckhart, Mistr                                    705

Bodhidharma                                     795

Erasmus                                           500

Bohm, Jakob                                     500

Fillmore, Charles                               515

Bucke, Richard M.                            505

Fillmore, Myrtle                                 505

Buddhananda, Swami                      485

Fox, Emmett                                     470

Butterworth, Eric                               495

Gaden Shartse                                  470

Calvin, John (Jan Kalvín)                  580

Gandhi, Mahatma                              760

Chandra, Ram                                   540

Gangaji                                              475

Konfucius                                           590

Goldsmith, Joel                                  480

Gupta, Mahendranath                        505

Gyalpo, Lamchen Rinpočhe              460

Hall, G. Manley                                 485

Holmes, Ernest                                 485

Hopkins, Emma Curtis                      485

Huang, Chungliang Al                       485

Huxley, AIdous                                  485

Jan, svatý, z kříže                             605

Karmapa                                           630

Kasyapa                                            695

Khantsa, JaDlyung                            495

Kline, Jean                                        510

Krišna, Gopi                                      545

Lawrence, Bratr                                575

Leadbeater, C. W.                             485

Linpa, Kusum                                    475

Luther, Martin                                    580

Madhva Charya, Šrí                          520

Magdeburg, Mechthild von                640                 

Maharaj, Nisargadatta                       720

Maharshi, Ranmana                          720

Maezumi, Hakuyu Taizan                  505

Merton, Thomas                                515

Moses de Leon z Granady, Rabín    720

Mukerjee, Radhakamal                     475

Muktananda                                      655

Munroe, Robert                                 485

Nanak                                               495

Naranjo, Claudio                               465

Nityananda, Bhagavan                      500

Origen                                               515

Otto, Rudolph                                   485

Padmasambhava                              595

Pak Chung-Bih, Sotaesan                510

Palmo, Tenzin                                   510

Paramahansa, Yogananda               540

Patanjali                                           715

Patrick, svatý                                    590

Papež Jan Pavel II                           570

Phuntsok, Khempo                           510

Pio Otec                                           585

Plotinus                                            730

Po Huang                                         960

Poonjai-Ji                                         520

Powell, Robert                                  525

Prabhavananda, Swami                   550

Prejnehpad, Swami                          505

Pulku, Gantey Rinpočhe                  499

Ramakrishna                                    620

Ramdas, Swami                               570

Ramanuja Charya, Šrí                      530

Rumi                                                 550

Sai Baba, Shirdi (ne Sathya)            485

Sannella, Lee                                    505

Satchidananda, Swami                      605

Shankara (Sankara Charya)             710

Smith, Joseph                                   510

Socrates                                            540

Steiner, Rudolf                                  475

Suzuki, mistr Roshi                           480

Swedenborg, Emanuel                      480

Tagore, Rabindranath                        475

Tauler, Johann                                   640

Tereza Matka                                    710

Teresa svatá z Avily                          715

Tillich, Paul                                       480                             

Tzu, Chuang                                     595

Tzu, Lao                                            610

Vivekananda                                     610

Watts, Alan                                       485

Bílé Bratrstvo                                    560

White Plum Asanga                          505

Yukteswar Šrí                                   535

Písma a duchovní spisy

 

Abhinavagupta (Kašmír  šivaismus)              655

Kurs zázraků (workbook)                               600

Kurs zázraků (textbook)                                550

Aggadah                                                        645

Apokryfy                                                        400

Bodhidharma zenová učení                          795

Bhagavad-Gita                                              910

Kniha z Kellsu                                               570

Kniha Mormonů                                            405

Oblak nevědomí (Cloud of Unknowing)        705

Svitky od Mrtvého moře                                260

Dhammapada                                               840

Diamond Sutra                                             700

Doktríny a úmluvy:

Drahocenná perla (Pearl of Great Price)       455

Genesis (Lamsa Bible)                                  660

Gnostická evangelia                                      400

Evangelium sv. Lukáše                                 699

Evangelium svatého Tomáše                        660

Sutra Srdce                                                  780

Kabala                                                          605

Bible King James (z řečtiny)                        475

Korán                                                           700

Lamsa Bible (z aramejštiny)                        495

Lamsa Bible (bez Starého zákona a Knihy Zjevení,

ale včetně Genesis, Žalmů a Přísloví)                      880

Lao Tsu: Učení                                                         610

Lotus Sutra                                                              780

Midrath                                                                     665

Mishneh                                                                   665

Nový zákon (verze King James bez knihy zjevení) 790

Nový zákon (verze King James z řečtiny)               640

Nicene Creed (Nicejské vyznání)                            895

Žalmy (Lamsa Bible)                                               650

Přísloví (Lamsa Bible)                                             350

Po, Huang, zenové učení                                        850

Ramayana                                                               810

Rubaiyat Omar Khayyam                                        590

Rig Veda                                                                  705

Talmud                                                                     595

Tibetská kniha mrtvých                                            575

Torah                                                                        550

Trinity (Trojice, koncept)                                           945

Upanišády                                                                970

Vedanta                                                                    595

Védy                                                                         970

Vijnana Bhairava                                                      635

Jóga Sutras, Patanjali                                              740

Zohar                                                                       905

Poznámka: Zenové učení Huang Poa kalibruje na úrovni 850. Huang Po se později v životě dále vyvíjel na úroveň 960.)

Následující část: Kapitola 12. Oddaný