Kapitola 17. duchovní pravda

Předcházející část: Kapitola 16. náboženství a pravda

KAPITOLA 17

Duchovní pravda

Úvod

Zatímco většina lidí ve Spojených státech amerických věří v Boha (90-92%, CNN zprávy, duben 2004) a proto se snaží ustanovit náboženství pro nejvyšší pravdu, zdroj pravdy, na kterém jsou všechna náboženství závislá, pochází z dokonce ještě vyššího primárního zdroje duchovní reality. Tak je náboženství institucionální důsledek duchovní pravdy a ne jejím původcem nebo primárním zdrojem. Nicméně protože náboženství začlenila pravdy odhalené svými zakladateli, odvozená učení jsou dostačující a uspokojivá pro velkou většinu lidí, pro které jsou informace k dispozici jako písemnosti institucionálního náboženství.

Z čistě výzkumného hlediska, kalibrování úrovní vědomí může být vhodně aplikované na ověření reality každého duchovního učení, včetně jejich tradičních svatých spisů. Každá úroveň představuje realitu možností vědomí a postup z lineárního k nelineárnímu kontextu, který je nekonečný a je za prostorem, časem nebo umístěním.

Písma svatá a duchovní spisy

Abhinavagupta (Kašmírský Shaivinism) 655
Kurz zázraků (pracovní sešit) 600
Kurz zázraků (učebnice)         550 Aggadah                                  645
Apokryfy                                  400 Bodhidharma Zen učení          795
Bhagavad-Gita                        910 Book of Kells                           570
Book of Mormon                      405 Cloud of Unknowing (Mrak nevědomí) 705
Dead Sea Srolls (Mrtvé moře roluje) 260
Dhammapada                         840
Diamond Sutra                        700 Doctrine and Covenants: Pearl of Great Price 455
Geneze (Lamsa bible)             660 Gnostická evangelia                400
Evangelium Sv. Lukáše          699 Evangelium Sv. Tomáše         660
Sutra srdce                              780
Huang Po učení                      960 Kabala                                     605
KingJames bible (z řečtiny)     475 Korán                                      700
Lamsa bible (z aramejštiny)    495 Lamsa bible (pouze Genesis, Žalmy, a Přísloví) 880
Lotos Sutra                              780 Lao Tsu: Učení                        610
Mishneh                                  665 Midrash                                   665
Nový zákon (King James verze z řečtiny) 640
Nový zákon (King James verze bez Apokalipsy) 790
Žalmy (Lamsa bible)               650 Nicene víra                              895
Ramayana                               810 Přísloví (Lamsa bible)             350
Rig Veda                                 705 Rhubyat Omar Khayyam         590
Tibetská kniha mrtvých           575 Talmud                                    595
Trojice (koncept)                     945 Torah                                       550
Vedanta                                   595 Upanishady                             970
Vijnane Bhairava                     635 Védy                                        970
Zohar                                       905 Jóga Sutras, Patanjali             740

Výše zobrazené spisy jsou integrované kalibrované pravdy, které jsou k dispozici lidstvu po tisíce let evoluční historie. Každý jednotlivý výběr je postačující pro studium a duchovní úsilí v životě. Jak uchazeči objeví, jedna věc je vědět o pravdě, ale docela jiná je rozumět jí, ještě víc důležité je se pravdou stát. Duchovní pokrok je současně jednoduchý i komplexní, subtilní i kataklyzmatický, inspirovaný a přesto zastrašující. Překročení limitů ega vyžaduje záměr, integritu s cílem, a rozhodnutí (plus milost: pomoc pokročilého učitele a pozitivní karmu). Cesta často začíná zdánlivě náhodně nebo ze zvědavosti. Následuje zájem, pak angažovanost, závazek a nakonec objev netušených odměn. Svaté spisy a velcí duchovní klasikové dodávají kritické informace, aby usnadnili toto úsilí. Závazek k pokroku má sám o sobě transformativní účinek na mozkovou fyziologii a přitahuje duchovní energie, které posouvají zarovnání a moc se souhlasným atraktantovým energetickým polem To pak posouvá subjektivní realitu do souvislostí a optimalizuje uskutečnění.

Z úrovní kalibrování se stává očividným, že velcí mudrcové od nejranější árijské kultury starověké Indie představovali první hlavní výskyt nejvyššího duchovního uvědomění, které bylo k dispozici člověku, a jaké vůbec kdy bylo zaznamenané. Stejné pravdy se později objevily i v jiných kulturách a obdobích, které byly od sebe úplně oddělené, a realizace nejvyšší pravdy byla v podstatě identická v každém případě, s nějakou jinou variací projevu, který odrážel kulturní a lingvistické rozdíly. Takže pravda jako taková není exkluzivní ale univerzální, neboť jinak by to nebyla pravda. Proto duchovní nebo náboženská tvrzení o výlučnosti ukazují interferenci a chyby ega pozdějších stoupenců původních mudrců.

Pravda, podle definice, nemá žádná omezení nebo kvalifikaci a není diskriminační. Protože každý člověk má již při narození určitou úroveň vědomí, tak okolnosti této události naznačují, že není náhodná, ale vyplývá ze vzorů duchovního vývoje, jak se manifestují ve fyzickém světě jako kultura, rodina, čas a okolnosti. (Výzkum vědomí odhaluje, že podrobnosti každého individuálního narození jsou absolutně, dokonale karmické a maximálně výhodné, navzdory tomu, jak vypadají, nebo navzdory opačnému osobnímu názoru.)

Kalibrování největších světových učitelů souhlasí s lidskou zkušeností, a platí i po velkých časových obdobích navzdory velkým kulturním změnám, vůči kterým jsou imunní pro svou nelineární podstatu. Protože pravda existuje nezávisle na svém objevení, jako zlato, její znovuobjevení vyvolává vzrušení a přitažlivost k novému zdroji.

Pokročilí duchovní studenti oceňují všechny zdroje pravdy a často studují jejich kombinace. Tak studium křesťanských mystiků vyjasňuje pravdy odhalené Védami a postupně Védy vyjasní buddhistická učení, která pak vyjasní učení Ježíše Krista.

Omezením tradiční náboženské praxe bylo, že se často zapojovala do periferní problematiky času, míst, osobností a etnických sklonů (to jest, forma a obsah). Větší význam má studium materiálu, který odhaluje vnitřní pravdu (to jest, pole) a ne okolnosti události, třebaže mohou být velmi zajímavé. Tyto ozdoby, které jsou ve skutečnosti vnější, mají negativní účinek v tom, že jsou klamné, odvracející pozornost a vedou k takovým absurdnostem, jako když se lidé zabíjejí navzájem kvůli tomu, zda by člověk měl nosit vousy nebo provádět bohoslužbu v určité dny v týdnu, tedy záležitosti, které neexistovaly dokonce ani v době velkých avatarů. V Realitě, která je bezčasová, neexistují žádné dny v týdnu.

Praví misionáři rozšiřují platnou informaci a učí příkladem. Ti, kdo jsou nesprávně motivovaní, se stávají zdrojem útisku, který vede ke vzpouře (například povstání boxerů). Misijní horlivost dosahuje svého konečného výrazu jako teokracie a nastolení státního náboženství, které používá sílu a trestnou vládní regulaci. Historie Evropy ukazuje použití náboženství ve jménu monarchií a boje o moc zahrnující neintegrované vykořisťování církevní autoritou. Náboženské konflikty vedly k náboženským válkám, které tradičně byly nejhorší ze všech válek po staletí a v téměř všech částech zeměkoule, jak to dokonce ukazují současné události na Blízkém východě.  Spiritualita spojuje, zatímco, bohužel, stinná stránka náboženství lidi rozděluje. Hrozné deformace náboženské pravdy vedou k jejich přesným opakům v praxi

Sporné části křesťanské bible

Starý zákon                             190 Kniha Zjevení (Apokalypsa)      70

Vytvoření bible byl výsledek dlouhého procesu, který postupoval přes několik století. Během prvních pár století našeho letopočtu existovalo víc než jedno sto rukopisů od četných autorů, každý znamenal platný popis a výklad učení Ježíše Krista. Ty představovaly dilema, nad kterým učenci debatovali a k němu vztahovali své nejlepší úsilí. Následkem toho existovala řada písemností, které měly periodické úpravy. Mnoho rukopisů byl odloženo, jako The Book of Enoch. Později některé, jako je Apocrypha, byly některými skupinami začleněné, ale jinými ne.

Vysoce zajímavé údaje a důležité informace jsou poskytnuté v brilantně čisté podobě na několika prvních stránkách úvodu Lamsa Bible, která je přeložena z originálního rukopisu aramejské Peshitty, který byl přinesen do Istanbulu a to představuje základ písma východní ortodoxní církve. Úvod Lamsa bible byl porovnán s verzí King James, která pochází z řečtiny (a kalibruje níže).

Pokud se z Lamsa bible a z King James bible odstraní všechny knihy, které kalibrují pod důvěryhodnou úrovní pravdy 200, celková úroveň kalibrování se markantně zvýší. To je ještě víc zřetelné, když se odstraní Starý zákon, s výjimkou Genesis, Žalmů, a Přísloví, a kniha Zjevení (Apokalypsa) v Novém zákoně.

Pro rekapitulaci, Starý zákon kalibruje celkově v úrovni 190, s výjimkou Genesis (660), Žalmy (650) a Přísloví (350). Lamsa bible (z aramejštiny) kalibruje o dvacet bodů výše než King James verze (z řečtiny). Porozumění zdrojům chyb ve Starém zákoně vyžaduje podrobnou znalost starověké hebrejské kultury a její historie, včetně jejího úpadku do modlářství, rozdělení na kmenová království, konflikty mezi kněžími, a zahrnutí místních kulturních mýtů a legend, zvláště antropomorfního zobrazení Boha s egoistickými lidskými emocemi, jako žárlivého, hněvajícího se, protekcionářského, pomstychtivého, pyšného a tak dále (například Freudovy projekce z nevědomí).

Msta, hněv a další negativní lidské emocionální vlastnosti jsou lineární omezení, která nejsou souhlasná s nelineární paritou Božství. Nezobrazují nebeské oblasti.

Třebaže knihy Starého zákona (s výjimkou Žalmů, Přísloví a Genesis) kalibrují pod 200, mnoho individuálních verzí kalibruje značně vysoko:

Kalibrování verzí Starého zákona

60% kalibruje přes                  200 50% kalibruje přes                  300
50% také kalibruje přes          400 10% kalibruje v  nebo výše 700
30% kalibruje v nebo výše 500
2% kalibruje v                          800
20% kalibruje v nebo výše 600
10 veršů kalibruje v               1000

Podrobnější analýza by byla zajímavý projekt, ale je mimo možnosti a rozsah této kapitoly.

Na nejvyšší úrovni porozumění je zřejmé, že žádná konfrontace mezi pravdou a nepravdou není možná, protože lež je nepřítomnost pravdy a ne její opak. To, co je klamné, může zatemnit pravdu působivým přesvědčováním, protože lidská mysl vrozeně není schopna rozeznat pravdu od klamu a je snadno naprogramovatelná, když je oslabená strachem.

Z výzkumu vyplynulo, že nejvyšší verze bible je Lamsa překlad, když se odstraní kniha Zjevení z Nového zákona a Starý zákon, s výjimkou Genesis, Žalmů a Přísloví. Celkový efekt je, že se zvedne úroveň pravdy bible z úrovně 475 k úrovni 880, která je úrovní velkých mystiků historie.

Je důležité uznávat, že Ježíš Kristus nenapsal Nový zákon, ale napsali ho stoupenci, kteří ústně po řadu generací opakovali, co si oni myslí, že Kristus řekl nebo mínil. Jak každý duchovní učitel zná ze zkušenosti, mohou existovat velké rozdíly mezi tím, co skutečně řekl, a tím, co si posluchači myslí, že slyšeli. Když člověk zvažuje celý historický proces po staletí, kterým byly svazky bible nakonec shromážděné, je opravdu působivé, že kalibruje tak vysoko. Můžeme věřit, že učencům pracujícím na její konečné verzi, pomáhala Božská inspirace.

Sporná Písma svatá: Poznámky ke koránu

Kalibrování verzí koránu

30% kalibruje pod 200
25% kalibruje pod 150
14% kalibruje pod 100

Náboženská mytologie

Pro porozumění omezení svatých písem je nezbytné se podívat na roli náboženské mytologie, která je společná všem raným kulturám. Existuje slavná řecká, římská a germánská mytologie, stejně jako mytologie Vikingů, Indiánů a všech dalších primitivních kulturních a národnostních skupin. V těchto všech mají antropomorfní bohové lidské vlastnosti a chyby. Bohové jsou také obviňováni z přírodních katastrof, jako je oheň, sopečné výbuchy, záplavy a morové epidemie, kterými rozhněvaný bůh trestá národy v regionu.

Toto vedlo k rozšířenému převládajícímu jednání obětování bohům, aby lidé uspokojili rozhněvané, lidem podobné bohy, jak můžeme vidět v historii Aztéků, Inků, Kanaánu, Mezopotámie a Semitů. Poté co skutečně velcí Avataři odhalili velmi vysokou duchovní realitu svým učením, tato stará mytologie často přetrvávala jako systémy víry a byla začleněná nebo přidaná k novějšímu učení. Zatímco mytologie je předmětem historického zájmu, je nyní k dispozici lidstvu zbavená vyšších pravd. Tyto starověké mýty a legendy mají ještě přívržence pro etnické a emocionální důvody, ale jsou také bludné a matoucí, jak odhaluje jejich nízké kalibrování. Také matou a rozptylují hledače duchovní pravdy. Etnická a kulturní identifikace náboženských mýtů a legend také vede k separatismu a kulturní střetům, včetně pronásledování a genocidy.

Ve shrnutí, je důležité odlišit náboženskou mytologii od ověřitelné duchovní reality, objasnění má zjevný význam. Historické náboženské legendy a bajky mohou být klasifikované jako kulturní poklady, ale neměly by se plést s ověřitelnou, vyšší Pravdou, která je nezávislá na všech kulturách (kalibruje jako pravda).

Náboženský omyl a bludná učení

Kalibrované úrovně také jsou v naprostém souladu s principy duchovního osudu, odpovědnosti (karma) a osudu duše po fyzické smrti.

 Je běžnou duchovní chybou považovat Boha za původce lidského utrpení, které je ve skutečnosti kolektivní negativní dopad samotného ega. Tato pochopitelná chyba má často za následek ateismus, který odmítá věřit v Boha, který je zdrojem zla. Tuto chybu je snadné prostě překročit, protože utrpení je následek nevědomosti ega (lež) a nepochopení pravdivé povahy Božství. V jiné terminologii je utrpení důsledek linearity. Božství je nelineární a zjistitelné jako Univerzální energie, subjektivní esence vědomí samotného, a prvotní zdroj existence.

Z výše uvedeného porozumění se stává zjevným, proč mystici měli po celou historii konzistentně vyšší úroveň vědomí než samotné náboženství. Toto je proto, že oni překročili lineární doménu, kde leží zdroj náboženských chyb.

Duchovní učitelé

Následuje seznam více než 100 známých, respektovaných učitelů z různých škol. Všichni kalibrují přes 460 (znamenitost), a jejich práce obstály ve zkoušce času. Seznam samozřejmě není kompletní a zahrnul by mnoho dalších, pokud by to prostor dovolil.

Abhinavagupta                      655+ Acharya                                   480
Allen, James                           505 Augustin svatý                         550
Aurobindo, Sri                         605 Bartaleffy, Ludwig van             485
Besant, Annie                          530 Black Elk (Černý los), Wallace 499
Bodhidharma                           795 Bohm, Jakob                           500
Bucke, Richard M.                   505 Buddhananda, Swami             485
Butterworth, Erik                     495 Kelvin, John                            580
Chandra, Ram                         540 Konfucius                                590
Dalai lama (Tenzin Gyatso)    570 de Chardin, Teilhard               500
Dilgo Khantsa Rinpoche         575 Dionysius, Areopagita             490
Dogen                                     740 Druckchen Rinpoche               495
Dzogchen Rinpoche                510 Eckhart, Mistr                          705
Erasmus                                  500 Fillmore, Charles                     515
Fillmore, Myrtle                       505 Fox, Emmett                            470
Gadenshartsa                         470 Gandhi, Mahatma                   760
Gangaji                                    475 Goldsmith, Joel                       480
Gupta, Mahendranath             505 Gyalpo, Lamchen Rinpoche    460
Hall, Manley P.                        485 Holmes, Ernest                       485
Hopkins, Emma Curtis            485 Huang, Chungliang Al             485
Huxley, Aldous                        485 Jan Pavel II (papež)                570
Jan svatý z kříže                     605 Karmapa                                 630
Kasyapa                                  695 Khantsa, Jamyung                  495
Kline, Jean                              510 Krishna, Gopi                          545
Lawrence, bratr                       575 Leadbeater, C. W.                   485
Linpa, Kusum                          475 Luther, Martin                          580
Madhva Charya, Sri                520 Magdeburg, Mechthild von      640
Hopkins, Emma Curtis            485 Huang, Chungliang Al             485
Huxley, Aldous                       485
Jan svatý z kříže                     605 Karmapa                                 630
Kasyapa                                  695 Khantsa, Jamyung                  495
Kline, Jean                              510 Krishna, Gopi                          545
Lawrence, bratr                       575 Leadbeater, C. W.                   485
Linpa, Kusum                          475 Luther, Martin                          580
Maharaj, Nisargadatta             720 Maharshi, Ramana                  720
Maizumi, Hakuyu Taizan         505 Merton Thomas                       515
Moses de Leon of Granada  Rabbi 720
Mukerjee, Radhakamai           475
Muktananda                            655 Munroe, Robert                       485
Nanak                                      495 Naranjo, Claudio                     465
Nityananda, Bhagaven            500 Origen                                     515
Otto, Rudolph                          485 Padmasambhava                    595
Pak Chung-Bih, Sotaesan       510 Palmo, Tanzin                         510
Paramahansa, Yogananda     540 Patanjali                                  715
Patrick, svatý                           590 Phuntsok, Khampo                  510
Pio, Otec                                 585 Papež Jan Pavel                     570
Plotinus                                   725 Po Huang                                960
Poonjai-Ji                                    ? Powell, Robert                         525
Prabhavananda, Swami          550 Prejnehpad, Swami                 505
Pulku, Gantey Rinpoche         499 Ramakrishna                           620
Ramdas, Swami                      570 Ramanuja Charya, Sri             530
Rumi                                        550 Sai Baba, Shirdi (ne Sathya)   485
Sannella, Lee                          505 Satchidananda, Swami           605
Shankara (Sankara Charya)   710 Smith, Josef                            510
Socrates                                  540 Steiner Rudolf                         475
Suzuki, Mistr Roshi                 565 Swedenborg, Emanuel            480
Tagore, Rabindranath             475 Tauler, Johann                        640
Theresa Matka                        710 Theresa svatá z Avily              715
Tillich, Paul                              480 Tzu, Chuang                           595
Tzu, Lao                                  610 Underhill, Evelyn                     460
Vivekananda                           610 Watts, Alan                              485
Bílé bratrstvo                         560+ White Plum (Bílá švestka)  Asanga 505
Yukteswar, Sri                         535

Realita nekonečného Božství je nedělitelná, protože je nelineární. Skutečná zkušenost a realizace osvícení je mimo veškeré označení. Jak se ego rozpustí v Přítomnosti Všehomíra, ztichlá mysl upadá do ticha a nominalizace je nemožná (Hawkins, 1995, 2001, 2003). To také učil Buddha a všichni osvícení mudrci v průběhu časů.

Třebaže spisy učitelů téměř vždy kalibrují ve stejné úrovni vědomí jako jejich autoři, existují příležitostné výjimky. Plotinus kalibruje v 725, jeho spisy v 503, Huang Po je v úrovni 970, jeho spisy v 850, a Mistr Eckhart kalibruje v 705, zatímco jeho spisy jsou v úrovni 600. Velmi pokročilé stavy vědomí je obtížné převést do vět linearity, aby byly srozumitelné pro čtenáře. Předcházející výjimky byly bezděčné a neúmyslné (sdělení kalibruje jako pravda).

Studenti se často ptají na seznam integrovaných učitelů, jejichž práce byly ověřené na stupnici vědomí. Výše uvedený seznam ověřitelných integrovaných učitelů dává velmi široké pole pro usnadnění duchovního úsilí a vývoje.

Duchovní knihkupectví prezentují naprosto různé druhy knih, z nichž některé jsou především duchovní fikce, přestože jsou jejich autoři slavní. Přibližně padesát procent materiálu v nějaké duchovní knihovně a knihkupectví je pod úrovní kalibrování 200. Většina knih pod 200 je v první řadě fantazie, třebaže sedm procent jsou skutečné bludy. Na druhé straně čtyřicet špičkových seriózních současných duchovních spisovatelů kalibruje v úrovni 400 a jsou proto zaměřeni na duchovní vzdělání.

Jak subjektivní Realizací, tak použitím vědeckého ověřování pravdy verifikací kalibrováním, mohou být s jistotou stanoveny nevyvratitelné závěry. Nyní jsou v evoluci vědomí k dispozici jak zkušenostní, tak i diagnostická potvrzení, identifikovatelné a prokazatelné atributy a definice charakteristik samotné Pravdy, která překračuje čas, místo, mluvčího nebo limity dualistického myšlení. Mohou být stanovené následovně:

Identifikace a charakteristiky duchovní pravdy, integrovaných učitelů a učení

 1. Všeobecnost: Pravda je pravda po celou dobu a na všech místech, nezávisle na kultuře, osobnosti nebo okolnostech.
 2. Nevýlučnost: Pravda je vše zahrnující, neskrývá se a není sektářská.
 3. Integrita s cílem: Nelze nic získat nebo ztratit.
 4. Není sektářská: Pravda nemá omezení.
 5. Nezávislá na názorech: Pravda je nelineární a není vystavená omezení rozumu nebo formy.
 6. Postrádá postoje: Pravda není proti čemukoli. Lež a nevědomost nejsou její nepřátelé, ale jenom představují její nepřítomnost.
 7. Nevyžaduje, nevymáhá: Nepožaduje žádné členství, příspěvky, předpisy, přísahy, pravidla nebo podmínky.
 8. Neovládá, nekontroluje: Duchovní čistota se nezajímá o osobní život uchazečů, o šaty, oblékání, styl, sexuální život, ekonomiku, rodinné vzory, životní styly nebo dietní zvyky.
 9. Nepoužívá sílu nebo zastrašování: Neexistuje žádné vymývání mozku, patolízalství k vůdci, výcvikové rituály, indoktrinace nebo vtírání se do soukromého života.
 10. Nesvazuje: Nemá žádné předpisy, zákony, vyhlášky, kontrakty nebo sliby.
 11. Svoboda: Účastníci mohou svobodně přijít a vydržet bez přesvědčování, donucování, zastrašování nebo důsledků. Neexistuje žádná hierarchie, místo toho je dobrovolné plnění praktických základních životních nutností a povinností.
 12. Všeobecnost: Uznání je důsledek toho, čím se člověk stal, a ne důsledek titulů, atributů nebo ozdob.
 13. Inspirující: Pravda se vyhýbá idealizování, svádění a teatrálnosti.
 14. 15. Není materialistická: Pravda nepotřebuje bohatství světa, prestiž, okázalost nebo budovy.
 15. Nestranná: Nezapojuje se do světových záležitostí.
 16. Nemá záměr: Pravda nezasahuje, nenavrhuje, nezpůsobuje, nevyhlašuje.
 17. Poklid a mír: Zde neexistují žádné problémy nebo zaujatost. Není zde žádná touha měnit druhé nebo něco vnucovat společnosti. Efekt vyšší energie je vrozený a nezávislý na propagaci nebo úsilí. Bůh nepotřebuje pomoc, jako gravitace nepotřebuje ničí pomoc, aby jablko spadlo ze stromu.
 18. Rovnost: To je vyjádřené v úctě k veškerému životu ve všech jeho projevech a jenom se vyhýbá tomu, co je škodlivé, než aby byla v opozici k něčemu.
 19. Bezčasovost: Život je věčný a hmotné podléhá času. Život je nesmrtelný.
 20. Nevýslovná: Nelze ji definovat. Radikální subjektivnost je zkušenost. To je podmínka, která nahrazuje předchozí. Touto událostí souvislost nahrazuje obsah, nastává osvobození od časovosti, je to stav mimo čas. Realita neexistuje v čase, nebo mimo čas, nebo za časem, nebo vně času, a nemá žádný vztah k tomu, co je lest myšlení. Proto je za všemi podstatnými jmény, přídavnými jmény nebo slovesy, přechodnými nebo nepřechodnými.
 21. Simplistní: Člověk vidí skutečnou krásu a dokonalost všeho co existuje za zjevem a formou.
 22. je všechno.
 23. Zvoucí: Jako kontrast k propagaci nebo přesvědčování.
 24. Neprediktivní: Protože realita je nelineární, nemůže být lokalizovaná nebo zakódovaná v omezeních formy, jako jsou tajné zprávy, kódy, čísla a nápisy, nebo se skrývat v runách, kamenech, rozměrech pyramidy, DNA nebo nosních chloupcích velblouda. Pravda nemá žádná tajemství. Realita Boha je všudypřítomná, a je mimo kódování nebo výlučnost. Kódy naznačují lidskou představivost a ne vrtošivost Božství.
 25. Nesentimentální: Přecitlivělost je založená na vnímání. Soucit vyplývá z rozeznání pravdy.
 26. Není autoritativní: Nemá žádná pravidla a nikomu nenařizuje, aby ji následoval.
 27. 34. Není egoistická: Učitelé jsou respektovaní, ale odmítají osobní patolízalství nebo speciality.
 28. Výchovná a vzdělávací: Poskytuje informace v různých formách a zajišťuje jejich dostupnost.
 29. Samonosná: Není ani žoldák, ani materialistická.
 30. Samostatná: Je kompletní a není závislá na externích nebo historických autoritách.
 31. Přírozená: Nedá se navodit indukovanými, změněnými stavy vědomí nebo manipulací s energiemi umělými prostředky, (tj. nezávisí na formě).
 32. Kompletní: Postrádá zneužívání nebo zisk.

Božství a Avatarové

Božství Bůh transcendentní
Bůh nekonečno
Bůh Otec nekonečno
Stvořitel nekonečno
Všemohoucí nekonečno
Tvůrce Nebes a Země nekonečno
Vládce vesmíru nekonečno
Tvůrce všech věcí viditelných a neviditelných nekonečno
Všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný nekonečno
Zdroj veškerého života a existence nekonečno
Nejvyšší nekonečno
Svatý duch nekonečno
Aláh nekonečno
AN (Dravidian-early Hindu) nekonečno
Shiva nekonečno
Krišna nekonečno
Brahma nekonečno
Vishnu nekonečno
Durga nekonečno
Isvara nekonečno
Rama nekonečno
Bůh Mojžíše a Abraháma nekonečno

 

Božství Bůh imanentní
Kristus nekonečno
Kristovo vědomí nekonečno
Kristus jako inkarnovaný Bůh nekonečno
Purusha nekonečno
nekonečno

 

Další duchovní reality (nebeské hierarchie)

Andělé                                                              500+
Archandělé                                                  50.000+
Buddhova přirozenost (jako Allness)              1000+
Buddhova přirozenost (jako Void)                       980
Velký duch domorodých indiánů                       850+
Božstvo (Deity)                                                   720
Yahweh (Yewah)                                                460
Jehovah                                                              205
Avataři a velcí duchovní učitelé

Ježíš Kristus                          1000 Buddha                                  1000
Krishna                                  1000 Zoroaster                               1000
Dvanáct křesťanských  apoštolů 980
John Baptist (Jan Křtitel)         930 Mojžíš                                      910
Abrahám                                 850 Sv. Pavel (Saul z Tarsu)         745
Muhammad (v době, kdy        700  diktoval korán) Muhammad (po věku 38 let)   130

Uctívání a respekt jsou přiměřené odpovědi, protože uznávají hodnotu takového daru lidstvu, takové povznášející energie. Interpretace a pochopení odhalených pravd těchto velkých učitelů je v rámci spektra, které odráží nejen úroveň pravdy originálního učení, ale také vědomou úroveň jejího kulturního výrazu a chápavosti.

Další odkazy na božství

Řečtí bohové                             90 Germánští bohové                    90
Skandinávští bohové                 90 Bohové války                            90
Pohanští bohové Říma           100

Podle historické analýzy byl vývoj lidského vědomí v průběhu velkých časových období zdokumentován a ověřený kolektivní zkušeností a moudrostí. Proto je možné očekávat, že náboženský a duchovní omyl se tu bude promítat jako přirozený následek vývoje, protože to je vedlejší produkt progresivních úrovní vzestupu vědomí.

Duchovní Realita je všemohoucí a vševědoucí. Nemá žádný protějšek, neexistuje opak pravdy ale jen její nepřítomnost. Následně ve skutečnosti není žádná válka mezi Realitou a tím, co realita není. Dokonce jak je vidět, nebe a peklo jsou úplně jiné dimenze, paradigmata a sféry, například nemůže existovat žádná válka mezi velrybami a ptáky a také nemůže být válka mezi Božstvím a jeho nepřítomností, neboť se jedná o totálně rozdílné úrovně konceptů.

Duchovní katastrofa Muhammada již byla zmíněná a její důsledky pro civilizaci pokračují do dnešního světa. Tedy jak se dá očekávat, úroveň vědomí pohanství se odráží v invenci historických bohů různých kultur.

Duchovní zkušenosti

Buddhova přirozenost         1000+ Kristovo vědomí                  1000+
Nejvyšší (Supreme)            1000+ Zkušenost blízké smrti          520+
Satori (náhlé osvícení)            585 Osvícení                                600+
Křesťanské společenství         700 Pesah                                      495
Durga Puja festival  (hinduistické obřady) 480
Hanukkah                                515
Ramadán                                495 Sweat Lodge Ceremony (Indiáni) 560
Smudging (rituál Indiánů)        520 Vánoce: Mír na Zemi lidem dobré vůle 675
Zvuk tibetských buddhistických rohů 320
Nirbija Samadhi                       800

Následující duchovní koncepty kalibrují jako pravdivé:

2. Kundalini (duchovní) energie aktivuje čakry a produkuje čistý energetický éterický mozek a posunuje mozkovou fyziologii (podívej se na schéma, kapitolu 7).
3. Negativní zásah do akupunktury energetického toku předchází fyzickou nemoc.
4. Éterické tělo.
5. Reinkarnace.
6. Karma.
7. Ježíšových třicet tři zázraků.
8. Ježíš zázrakem nakrmil tisíce lidí.
9. Zázraky křesťanských apoštolů.
10. Mluvení jazyky (zmatení jazyků?).
11. Letnicový plamen.
12. Jan Křtitel byl zabitý pro odhalování pravdy.
13. Ježíš byl zabitý pro odhalování pravdy.
14. Vyčkejte tři dny s pohřbem nebo s kremací těla po fyzické smrti.
15. Úroveň vědomí je již nastavená při narození.
Korelace s gunas (základní dominantní energie života ze sanskrtu):

Tamas = nižší odpor, energie setrvačnosti pod kalibrování úrovní   200
Rajas = energie konstruktivní akce, úrovně                               200-400
Satva (mír, poklid) kalibruje v                                                     500-599
Moksha jako osvícení je                                                                  600+

Seznam zahrnuje velké různé druhy ohlášených subjektivních zkušeností praktických zážitků. Jejich hodnota je potvrzená velkým množstvím lidí.  Jsou proto v některých kulturách přijaté za pravdu, ale pro jiné jsou zdánlivě cizí.

Karma

Všeobecně karma reprezentuje celek lidského dědictví při narození, a tehdy má již každý člověk kalibrovanou úroveň vědomí. Okolnosti jsou optimální pro rozvoj individuální duše a zahrnují vícenásobná specifika, která jsou výrazem lineárních mechanismů předcházejících karmických sklonů. Toto zahrnuje rodiče, zeměpisné umístění, fyzickou stavbu těla, IQ, sex, zdraví, genetické rysy, náboženství atd. Jsou-li kolektivní faktory optimální, má to co dělat s nejen s dobrou karmou, ale je to také příležitost k napravení špatné karmy. (Kalibruje jako pravda.)

Další jevy a systémy víry

Duchové jsou skuteční                                                                               klam
Strašidla                                                                                                        klam
Prorokovat konec časů                                                                               klam
Proroctví sv. Matouše o konci časů                                                         klam
Člověk může zažít vlastní fyzickou smrt.                        nepravda
Proroctví pro Zemi, DNA, Mayský kalendář, sfinga,                nepravda pyramidy
Reinkarnace pro nižší druhy                                                             nepravda
Populární duchovní fikce                                                                           175
Maria a Ježíš byli manželé                                                                        klam
Ježíšovi potomci se stali francouzskými vladaři                                   klam
Templářští rytíři drželi tajemství o Ježíši a Marii                          nepravda
Bible skrývá kód                                                                                         klam

Srovnávací zážitky

Únos mimozemšťany                70 Ankh (symbol)                         160
Černá magie                             20 Černé kouzelnictví                      5
Kult (sekta)                              120 Proklínání, klení (použití Pánova jména nadarmo) 45
Zatratit jiné lidi do pekla            15 Uctívání ďábla                           25
Věštění z hrací desky              175 Inkvizice, historická                   35
Okultismus                       135-185 Satanismus                               45
Čtení tarotu                             190 Transmediumita                      190

Lidé i s minimální duchovní intuicí a s uvědomělým vědomím se většinou těmto praktikám vyhýbají. Smysluplnost vyhýbání se těmto chybám je zdůrazněná v samotných přikázáních (desatero), například nezneužívat jméno Boží nebo nepodat falešné svědectví proti svému bližnímu. Je také všeobecně uznáváno, že to má negativní karmické důsledky, například v křesťanství na osud duše po fyzické smrti.

Paranormální jevy

Všechno výše uvedené jsou vysoce vyvinuté praktiky ze starověké Mezopotámie, kde se starověké národy radily s věštci, šamany a s různými druhy praktikantů magie a kde lidé používali spiritistických tajemství, mystických obřadů a rituálů s mnoha různými druhy médií, kanálů, transových médií a medicinmanů, a s ženami spojenými s různými druhy duchů.

Zájem o pozměněné stavy vědomí je také důsledek jejich spontánního výskytu po celou dobu historie. Psychiatrie studovala a popsala disociativní poruchy, stavy fugy, poruchy rozdělené osobnosti, stejně jako klamné halucinace, hypnagogické stavy, hypnotické jevy včetně efektu sugesce, ovládání mysli a techniky vymývání mozku. Navíc, psychologie a psychoanalýza zkoumala sny a různé oblasti nevědomí, včetně vlivu Jungových archetypů.

Zatímco věda se věnovala mnohým z výše uvedených problémů a jevů, je stále nedostatek povědomí nejen o různých úrovních kalibrovaného vědomí, ale také o možnostech dalších rozměrů existence, jako jsou duchovní nebo různé astrální oblasti.

Transové stavy fugy se mohou vyskytovat u normálních osob a mohou trvat v prodloužených periodách minuty, hodiny nebo dokonce dny, jako okolnosti ztráty paměti. V krátkodobém stavu transu může mít člověk subjektivní zkušenost, že trval mnohem delší dobu, vize jiných dimenzí mohou zdánlivě trvat hodiny nebo dokonce dny. Vizionářské stavy jsou také u některých osobností běžné a jsou často spojené s poruchou temporálního laloku v mozku. Nicméně mohou se vyskytovat i u lidí s normální mozkovou fyziologií.

Odlišování pravých duchovních stavů od abnormálních psychických stavů bylo popsané dříve (Hawkins, I: Realita a subjektivnost, p. 104). Jsou následující:

Autentický duchovní stav Patologický stav
Samadhi Katatonický
Náboženská extáze Mánie (bipolární hyperreligiónost)
Osvětlování Grandióznost
Osvícení Náboženský klam
Úcta Úzkostlivá svědomitost (obsesivně kompulzivní)
Inspirace Imaginace
Vize Halucinace
Autentický duchovní učitel Falešný guru, podvodník
Zbožnost, oddanost Fanatismus, přehnaná nábožnost
Angažovaný Posedlý, vymývání mozku
Temná noc duše Patologická deprese 
Odstup, objektivnost Nedostatek zájmu
Nepřipoutanost, přijetí Pasivnost
Transcendentní stavy Mutismus
Důvěra Naivita
Pokročilé stavy Psychóza, extrémní egocentrismus
Blaženost Euforie
Pokora Nízká sebeúcta 
Duchovní sdílení Obracení na víru (proselytizing)
Závazek Nábožnost
Inspirovaný Spasitelský
Boží šok Schizofrenický rozklad
Duchovní extáze Maniakální stav, stav extáze v narkotickém opojení
Pravý duchovní vůdce Duchovní politik, vůdce sekty
Svobodný Psychopatický
Vyučování Ovládání

Kulty

Vliv vůdců sekty je tak silný, že velké skupiny lidi ochotně zabijí nejen jiné lidi, ale také sebe (například Nebeská brána, Jim Jones, islámští teroristé, sebevražední útočníci, Aum Shinrikyo a jejich plynové útoky v metru, bolševici, nacistická strana, al-Qaeda, Taliban, Bílí Rasisté, Ku Klux Klan, liberacionisté, atd.).

Další charakteristika kultu je obracení na víru a vymáhání následování stranické linie, která je pseudonáboženským skupinovým systémem víry, který individualitou opovrhuje nebo ji dokonce ohrožuje. Vůdci jsou velmi orientovaní na sílu, a ovládání a paranoidní sobectví jsou dominantní tématiky.

Dalším výrazem sektářství jsou frakce odštěpené od tradičních náboženství, například pravicově fundamentalističtí extrémisté, nejprominentnější a nejviditelnější složka v islámu a křesťanství, a etnické variace celosvětových náboženství.

Duchovní praxe

Aum (mantra)                          210 Křest                                        500
Koupel v řece Ganga              540 Konfirmace  (obřad dospělosti) 500
Náboženský úkon                   540 Náboženské pálení kadidla     540
Pokleknutí                               540 Zlaté pravidlo                          405
Gregoriánské liturgické zpěvy 595 Hajj (pouť do Mekky)               390
Japa                                        515 Ježíš modlitba                         525
Kirtan (jogínský chvalozpěv)   250 Klečení při modlitbě                540
Poslední pomazání                 500 Otčenáš                                   650
Om (vyslovený om, as in loan) 740
Om Mane Padme Hum           700
Om Namah Shivaya                630 Zbožné sepnutí rukou             540
Modlitba Jabez                        310 Modlitba Sv. Františka z Assisi 580
Náhodné činy laskavosti         350 Modlit se s růžencem              515
Shanti Shanti Shanti               650 Odevzdat se (v hloubce) Boží vůli 850
Odevzdat svět Bohu                535 Točící modlitební mlýnky        540
Dvanáct kroků chůze labyrint (Chartres katedrála) 503
Anonymní Alcoholici                540
Transcendentní meditace       295 Vizualizace (uzdravování)       485
Zeď nářků                                540 Co je držené v mysli má tendenci se manifestovat 505

Další učení, školy, a duchovní tradice

Fenomén sté opice                 205 Agnosticismus                         200
Anti-kreacionismus                  150 Anti-evolucionismus                150
Astrologie                         210-405
Biofeedback                            202 Bodywork                                205
Codependency (koncept)        190 Kreacionismus                        200
Krystaly                                   210 Druidové                                  450
Eckankar                                 230 Enneagramy                            390
Esoterika                                 390 EST (Erhard semináře trénink) 400
Etická kultura                          350 Falun gong                              195
Feng Shui                        185-210 Kráčení po ohni                       200
Svobodné zednářství              510 Volnomyšlenkář                      350
Fundamentalismus                  200 Hatha jóga                               260
Holotropní dýchání                  202 Huna                                       260
I ťing                                        430 Klíče Enocha                           265
Kirlianovy fotografie                160 Rytíři templáři                          400
Kung-fu                                   410 Metafyzika                               460
Numerologie                            210 Qi Gong                                   240
Rebirthing                                250 Reiki                                        340
Rolfing                                     205 Rosekruciáni                           405
Soul Midwifery(Porodnictví duše?) 240
Pověra                                     200
Telepatie                                 250 Theosofie                                365
Univerzalist Church                 320 Bílé bratrstvo                           560
Bílá magie                               203 Wu Den                                   275

Úrovně kalibrování neukazují, že jedna úroveň je lepší než ostatní, ale jen odlišná, což je analogické k výběru klubů, kde se hraje golf, který závisí na tom, zda člověk jemně ťukne do míčku nebo do něj praští. Proto je účinnost výsledkem záměru a ne jen samotnou technikou.

Závěr

Potvrzení duchovní reality pomocí techniky kalibrování vědomí má ohromnou hodnotu pro vzestup lidských vědomostí a představuje schopnost prozkoumat oblasti předtím nepřístupné a mnohem méně ověřitelné, kvůli omezení rozumu. Zatímco pokročilé duchovní vědomí a realita jsou domovem mystika, ještě se zdá být cizí velkému počtu obyvatel a subkulturám, pro které je duchovno méně důvěrně známé než tradiční náboženské nebo sekulární domény myšlenkových procesů a Newtonovské logiky.

 

Následující část: Kapitola 18. shrnutí a závěr