Úvod

Předcházející část: Uznání (poděkování)

Úvod

Zájem o ověřitelné skutečnosti a o jejich shodu s realitou je v současnosti intenzivní a tvoří samotné jádro diskusí o aktuálních domácích a světových událostech. To způsobilo celosvětové přehodnocení základních etických, duchovních, a náboženských hodnot, s jejich důsledky pro morálku, stejně jako pro přežití, na každé úrovni současného života. Všechny diskuse subtilně nebo otevřeně znamenají základní standard odpovědnosti. Souběžně s nárůstem etické diskuse, duchovní Informace sama o sobě se v současné době zrychluje a k rozšiřování dochází exponenciální rychlostí v důsledku katalytických účinků nedávných pokroků v celkové úrovni lidského vědomí, stejně jako objevů vzešlých z výzkumu podstaty vědomí.

Vědomí je neomezené, všudypřítomné, univerzální energetické pole, nosná vlna, a rezervoár všech informací dostupných ve vesmíru. Ještě důležitější je, mít schopnost tuto pravou esenci a podstatu poznat a zažít. Pokud k tomu přistoupíme ještě víc kriticky, pak je vědomí nezmenšitelná, primární kvalita veškeré existence (úroveň kalibrování 1000).

Efekt každé úrovně vědomí má identifikovatelnou charakteristiku, jako jsou převládající emocionální nebo psychologické postoje a schopnosti, stejně jako mozková fyziologie, světový názor, duchovní víra, filozofie, a tvůrčí možnosti. Každá úroveň také odráží řadu možností stejně jako omezení voleb nebo rozhodnutí.

Tyto úrovně mohou být demonstrované v logaritmickém měřítku od hodnoty 1 k hodnotě 1.000, kde číslo 1 ukazuje nejnižší úroveň vědomého života (bakterie) a 1.000 je nejvyšší úroveň dosažitelná lidmi (velcí Avataři). Kalibrační stupnice se vztahuje na celkovou lidskou zkušenost, jak dokládá nyní relativně známá mapa vědomí (Hawkins, 2000, 2003), která se užívá celosvětově a rychle se šíří jako rychlá, snadná metoda, jak zjistit pravdu a lež o čemkoli během sekundy (viz konec kapitoly).

Kniha Moc versus Síla (Hawkins, 1995) dává kompletní a umožňuje hlubší diskusi a dává přehled o různých úrovních vědomí, které jsou označeny na mapě, která tak může být v krátkosti souhrnným způsobem hodnocení vědomí.

Vědomí okamžitě rozlišuje pravdu od lži (absence pravdy), a dokonce záhadně zjistí i míru (úroveň) pravdy.

Všichni vyšetřovatelé najdou základní pojmy a jednoduchou technickou excitaci a nová dobrodružství, která povedou k pozoruhodným a často udivující objevům stejně jako k subjektivní spokojenosti s růstem vlastní úrovně vědomí tazatele (viz dodatek C).

Jak bude rychle zřejmé, dokonce zběžná prohlídka mapy vědomí dá rychle do kontextu souhrn všech lidských zkušeností a poskytuje společný základ s rozsáhlými důsledky stejně jako i s objasněními.

Mapa vědomí (viz konec kapitoly)

Pole vědomí označuje úrovně vývoje vědomí a kalibruje moc nebo sílu v určitém smyslu porovnatelnou ve fyzickém světě s elektromagnetickým spektrem progresivní řady frekvencí. Vyšší úrovně vědomí ukázaly rychlé zvýšení frekvence, které odpovídalo spíše logaritmické než aritmetické stupnici, k usnadnění jejich matematického rozsahu a označení.

Jako ve fyzické doméně, každá identifikovatelná úroveň má své vlastní základní vlastnosti, s oběma vnitřními hranicemi a omezeními pro pole. Tento postup úrovní se dá pozorovat i v oblastech vědeckých objevů.

Objasnění Heisenbergova principu neurčitosti bylo rozhodující v objevu, že vědomí samo má vážný účinek na submikroskopický substrát v pozorovatelném, měřitelném vesmíru. Záměr se sám stal rozpoznaným jako nástroj, který mění události.

Vesmír je nyní definovaný jako interaktivní celek nesčetných nekonečných energetických polí, potenciálně se lišícími frekvencemi, které jenom čekají na vliv záměru a tvorby. Takže my nyní máme prostředky, kterými lze popisovat a rozumět snadno identifikovatelnému principu, že Stvoření a evoluce je ve skutečnosti jeden a tentýž proces (úroveň 1000), který bude objasněn později.

Zatímco na první pohled se může zdát, že všechny tyto objevy jsou druhořadé pro každodenní život v praxi, hlavní pokrok v chápání základní povahy vesmíru a vývoj vědomí hluboce usnadňuje chápání světa, duchovní uvědomění a pochopení fyzického a duchovního vývoje.

Není již dále nezbytné opustit rozum a inteligenci, aby bylo možné uchopit nelineární realitu, neviditelné vlivy, které předcházejí vlastnímu lidskému chápání a finálnímu uskutečnění konečné reality, charakteristické pro vědomí, které je označené jako subjektivita.

Výzkum vědomí má ohromnou pragmatickou hodnotu nejen pro vědce, ale také pro celou společnost v jejích nesčetných výrazech, pro umění, obchod, politiku, mezinárodní vztahy, diplomacii a prevenci války. Dodatečně má tento nový objev širokou aplikaci v každé oblasti výzkumu včetně metodologie a teorie. Pro intelektuála jsou objevy vzrušující a fascinující, a jejich filozofické důsledky jsou vážné. Definitivní rozlišení starých slepých uliček a hádanek lidstva je nyní jasně zjevné.

Seznámení se základními pojmy zde prezentovanými je výhoda v tom, že to má automaticky za následek jiné vidění věcí, s vyplývajícím řešením konfliktů a následnou klidnou myslí. Jak bude objeveno, svět není takový, jaký se zdá být, ani jeho obyvatelé nejsou těmi, za koho se považují.

Mapa vědomí

Názor na Boha Názor na život Úroveň Měřítko Emoce Proces
Je OSVÍCENÍ 700 až 1000 Nepopsatelné Čisté vědomí
Veškerenstvo Dokonalý MÍR 600 Blaženost Jasnost
Jediný Úplný RADOST 540 Klid Proměna
Milující Prospěšný LÁSKA 500 Úcta Zjevení
Moudrý Smysluplný KOMBINAČNÍ ROZUM 400 Pochopení Abstrakce
Milosrdný Harmonický PŘIJETÍ 350 Odpuštění Transcendence
Inspirující Nadějeplný OCHOTA 310 Optimismus Záměr
Umožňující Uspokojivý NEUTRALITA 250 Důvěra Uvolnění
Dovolující Přijatelný ODVAHA 200 Potvrzení Posílení
Lhostejný Náročný HRDÁ PÝCHA / PÝCHA 175 Pohrdání Nadutost
Pomstychtivý Nepřátelský HNĚV 150 Nenávist Agrese
Odepírající Přinášející zklamání TOUHA 125 Žádostivost Zotročení
Trestající Děsivý STRACH 100 Úzkost Ústup
Přezíravý Tragický SMUTEK   75 Lítost Malomyslnost
Odsuzující Beznadějný APATIE   50 Zoufalství Vzdání se
Mstivý Zlý VINA   30 Obviňování Zničení
Pohrdající Bídný STUD   20 Pokoření

Odstranění

 

Následující část: Kapitola 1. historická perspektiva