Kapitola 14. Duchovní cesty

Předcházející část: Kapitola 13. Pochyby, skepticismus a nedůvěra

KAPITOLA 14


Úvod

Dlouho se říkalo, že existuje deset tisíc cest k Bohu. Ty, které jsou tradiční, byly popsány v předchozích pracích a zahrnují kalibrované úrovně velkých světových náboženství, stejně jako primární jógy a velké učitele. To jsou posíleno kalibrovanými seznamy integrovaných učitelů, učení, náboženských a duchovních organizací a skupin z doby od asi 10.000 let před naším letopočtem do současné éry.

Tak jsou nyní k dispozici ověřené informace, které mají pragmatickou hodnotu pro všechny cesty v tom, že se definují a ověřují úrovně pravdy. To znamená, že hledač se dnes nemusí spoléhat pouze na historické nebo externí proměnné pro zjištění důvěryhodnosti. Uvedený materiál je přirozeně transparentně platný a tak je posílena jistota a komfort. Důležité je, že dochází k celkové soudržnosti a shodě s celistvostí akumulovaných informací, což vylučuje pravděpodobnost pochybností nebo nejistoty a umožňuje konkretizaci a příčné potvrzení. Metodika kalibrace vědomí a její objevy jsou produkty vývoje vědomí samotného, které tak odhaluje svou pravdu a platnost.

Primární cesty

Náboženství

 • Kompartmentalizace (dělení, škatulkování?) v rámci intelektu (teologie kalibruje na úrovni 440 až 470), podle článků v publikaci Zygon .
 • Kompartmentalizace na základě kontextualizací jako povolání, profese, nebo institucionální titul nebo funkce. V řeholních povoláních jsou skutečně velké zásluhy, stejně jako sociální benefity, protože slouží k vzdělávání ostatních.
 • Zachycení v církevní politice a přitažlivost titulů nebo moci pro ego (např. vikář, monsignore, prelát, biskup, arcibiskup, kardinál, atd.). V zájmu duchovního vývoje může být paradoxně člověk více prospěšný jako vrátný ve velké katedrále než jako její děkan.
 • Sektářství a stranictví v náboženství

  Navzdory potenciálním nevýhodám, celkový vliv formálního náboženství, církevní doktríny a autority se odráží v univerzálním respektu, který má duchovenstvo v roli kaplana, a který představuje ekumenické dobro v tom, že jeho úloha přesahuje sektářství. Kaplan nikoho nediskriminuje a slouží všem, v armádě, vykonává křty, konfirmace, svatby, úkony poslední služby a pohřby.

  Víra je základním stavebním kamenem triády: víry, naděje a lásky. Jedna z velkých odměn víry je její transcendence časového očekávání a její rozšíření do posmrtného života duše.

  Ctnosti (úroveň 210 až 385) duchovní evoluce není (?)

  Duchovní evoluce nevyžaduje intelektuální porozumění pro dialektiku pravdy, ale pouze náklonnost k pozitivním charakterovým vlastnostem a smysl pro spravedlnost, dobrotu a slušnost. Ty jsou nejlépe vštěpovány v dětství rodičovským příkladem, společenskou afirmací, posilováním náboženstvím, spolu s vlivem integrovaných organizací, jako jsou skauti, skautky, bratrské veřejné služby, benevolentní nebo humanitární organizace. Důležité je, že pozitivní charakterové vlastnosti jsou také spojeny s vyšším výskytem štěstí, úspěchu, zdraví a životního uspokojení. Při dobrém štěstí (karma) se člověk narodí do integrované rodiny, kultury a podmínek, a s identifikací absorbuje zásadní aktiva a charakterové vlastnosti.

  Kolektivně jsou tyto vlastnosti páteří moderní civilizace a tradiční Ameriky a tvoří základ, na němž vznikl nejúspěšnější a nejsilnější národ v historii. Nedostatek těchto hodnot, který charakterizuje zhoubné politické režimy a kultury, přinášel válku, chudobu, smrt a zkázu lidstva v průběhu staletí (např. Pol Pot, Stalin, nacisté, komunismus, fašismus a islámský terorismus).

  Základy, etika a morálka rovněž poskytují nástroje a motivaci pro překonávání úrovní vědomí pod 200 (viz Transcending the Levels of Consciousness). Každý formální krok v duchovní evoluci je obohacující a tak je cesta přínosná a způsob života je stále více radostný.

  Pokora, ochota se učit

  Pro začlenění náboženské a duchovní pravdy jsou nezbytné pokora a otevřená mysl. Toto je dále podpořeno skupinovými dohodami a souhlasem, a to zejména v průběhu velkých časových období. Opravdová autorita znamená důvěryhodnost, autenticitu a formální uznání. To znamená, že realita Boha je uznávaná a je vrozená velmi odděleným kulturám v průběhu velkých časových období. Realita všemohoucího, vševědoucího a všudypřítomného Božstva charakterizuje všechny náboženské a duchovní systémy, včetně ranných a oddělených endemických domorodých kultur.

  Opravdová autorita odráží podstatu, jak bylo potvrzeno výzkumem vědomí. Pravou autoritu lze považovat za užitečnou, ochrannou a posilující. Pravda je vnitřní učitel integrované autority a tudíž si zaslouží respekt, nezávislý na dohodě nebo prezentaci.

  Vnímání autority, a to zejména v dnešním světě, je významně ovlivněno veřejným míněním a skutečné autority jsou často nahrazeny pseudoautoritami, jejichž učení je v podstatě mylné. Existují četní duchovní, náboženští a političtí vůdci, kteří mají úroveň vědomí hluboko pod 200, navzdory uznání a slávě. Tak popularita nebo velikost nemá žádnou hodnotu pro rozlišení podstaty.

  Základem pro učení je racionální pokora, kterou se mysl stává učenlivou. Ta pak může absorbovat, začlenit, a ztotožnit se s ověřitelnými, pravdivými poznatky. Klíčem k úspěchu je studovat a napodobovat pravdivé autority, a ne jim odporovat nebo na ně útočit ze soutěživé závisti, žárlivosti nebo nepřátelství.

  Vizualizace

  Krize a katastrofy

  Jak již bylo zmíněno dříve, lidé, kteří přežili velmi závažné katastrofy, téměř univerzálně prohlašují (99%), že se upřímně a horlivě modlili. Paradoxně někteří přeživší (obzvláště při tornádech) hlásili, že během nejhorší krize se dostali do stavu velmi hlubokého míru (úroveň 600). S hlubohou kapitulací strach zmizí.

  Donucování

  Stejně jako v předchozích příkladech, donucení a těžké hrozby mohou ve skutečnosti vést k obrácení a byly použity v průběhu staletí jako prostředek k získání konvertitů. Ve vztahu k nátlaku jsou techniky brainwashingu a programy zastrašování nebo indoktrinace používané autoritami jako formalizované zastrašování.

  Vzdání se a přežití

  Vzdání se ega  je proces, při němž se základní realita Já postupně odkrývá, jak se já rozpouští do Já. Tento proces je umožněn vírou a přesvědčením, jakož i záměrem.

  Kvůli odporu a evolučním faktorům stoupá úroveň vědomí průměrného jedince přibližně o pět bodů v běžném životě. Nicméně u duchovně angažovaných lidí může dojít k velmi velkým skokům o stovky bodů.

  Dočasnost

  Základem všech obav je prvotní, instinktivní strach ze smrti, a proto si můžeme ušetřit mnoho vnitřní práce deenergizací tohoto strachu co nejdříve ve své duchovní práci. Strach z fyzické smrti vyplývá ze zvířecího instinktu a z narcismu ega, které je do sebe zamilované. Smrt znamená konec prožívání a prožívání se ztotožňuje s životem. Proto ego lpí na všem lineárním a známém.

  Nevyhnutelnost fyzické smrti je primární záhada lidského života a je proto často ze strachu odmítnuta a popřena. Náboženství a duchovní vzdělání jsou užitečné v tom, že smrt je pak dána do souvislostí jako pouhý přechod z fyzického do duchovního způsobu života a existence. Přijetí dočasnosti fyzického života má velkou hodnotu. Odrazem je vidět, že to, co má skutečnou hodnotu, je časový interval prožívání, to znamená, jak dlouho kdo bude zde na zemi. Nicméně užitečná klinická analogie je si uvědomit, že když člověk má bolest hlavy, tak opravdu nezáleží, jak dlouho byl na zemi.

  Pouze přítomností se musíme zabývat. Stejné podmínky platí na prahu smrti, to znamená, že jak dlouho člověk žil jako tělo se již stává relativně nepodstatné, a vše, co zbývá, je vzdát se přetrvávajících připoutaností, jako například chtít vidět svá vnoučata vyrůstat.

  Poznatky získané ve fyzickém životě jsou důležité pro duchovní evoluci ducha, ale vtělení je jen epizoda. Lidé, kteří měli zážitky opuštění těla nebo blízkosti smrti jsou proto lépe připravení. S oddaností, nadějí a vírou je strach ze smrti nahrazen optimismem, očekáváním a přitažlivostí k božským oblastem míru a lásky.

  Realizace a zjevení

  Klasické cesty

  Společné pro všechny duchovní a náboženské cesty k uskutečnění duchovní reality je:

  1. Získání potřebných informací.
  2. Duchovní praxe a uctívání.
  3. Oddanost a láska.
  4. Nesobecké služby.
  5. Modlitba, meditace a rozjímání.
  6. Sdružení se s duchovními skupinami a učiteli.
  7. Úcta k božství.
  8. Praktikování ctností, odmítnutí a vyvarování se zla, hříchu a chyb.

  Tradiční velké cesty jsou zahrnuty do čtyř velkých klasických jóg hinduismu: raja (meditace), džňána (moudrost a introspekce), bhakti (oddanost) a karma (nezištná služba). Ty mají svou ekvivalenci ve všech náboženstvích, včetně křesťanství.

  Vzdělání: Misionář

  Evangelizace se snaží informovat, přitáhnout, inspirovat a spirituálně motivovat. Lékaři misionáři byli velkým darem pro oběti katastrof a válek, a to jak světských, tak i náboženských. Taková služba byla formálně organizována náboženskými skupinami v průběhu křížových výprav, jako je stále aktivní Řád rytířů nemocnice Sv. Jana z Jeruzaléma (Hospitaliers of the Sovereign Order St. John of Jeruzalem, založený v roce 1099), nebo maltézsští rytíři. Tyto řády založily nejen nemocnice, ale i samotnou ošetřovatelskou profesi a sloužily v různých krizových situacích po velká časová období, a stejně tak nedávno vzniklé organizace, jako je Červený kříž, Armáda spásy, a různé jiné organizace, které pomáhají při katastrofách.

  Dokonce i nenáboženské nebo nesektářské organizace, jako je USO, Elks a skauti, jsou inspirativní v tom, že symbolizují péči o ostatní lidi. Představují laskavost a ohleduplnost k potřebám druhých, což je forma nepodmíněné lásky. Velkou odvahu a ušlechtilost vykazují pracovníci pohotovostní služby, stejně tak pracovníci donucovacích orgánů, hasiči, pohotovostní zdravotní technici a dobrovolníci při pohromách.

  Vzdělání: Konverze

   

  Není neobvyklým jevem, když jsou duchovně naivní a zdánlivě nemotivovaní lidé vtahováni a dokonce zapojeni do seriózního duchovního pokroku. To se může někdy zdánlivě náhodně stát i krátkým setkáním s přátelskou nebo milující osobou nebo okamžikem. Tento jev je dobře známý u skupin založených na bázi dvanácti kroku víry, které neprovádějí proselytizing (přivádění na víru). Sdílení příběhů o síle, víře a zotavení oživuje u posluchačů naději a takové integrované spiriituální skupiny rostou, protože jsou přitažlivé, a ne propagací. Jejich velký úspěch zapříčinila nyní široce používaná technika skupinové terapie pro řešení různých lidských problémů.

  Platnost moci a integrity duchovní pravdy dokazuje široce rozšířené uzdravení milionů lidí z beznadějných stavů, včetně vedoucích představitelů zemí, senátorů a guvernérů. To ovlivnilo i kolektivní úroveň vědomí tak, že v dnešním světě nejsou novými požadavky pro úspěch chamtivá touha po zisku, ale seriózní integrita.

  Cesta lásky a oddanosti

  Hladiny vědomí úrovní lásky formálně kalibrují od 500 výše a od úrovně 570 jsou často považovány za svatost účinkem bezpodmínečnosti. Energetické pole dává do souvislostí všechny zkušenosti a vztahy, vztah k sobě, k ostatním a veškerému životu.

  Duchovní láska není ani erotická ani majetnická a je vidět ve zralých lovemates (?) a v platonické lásce u silných lidských vazeb, které jsou tvořeny na základě kamarádství, například u vojenských jednotek nebo v týmech. Láska k vlasti a ke svým krajanům se nakonec rozšíří na celé lidstvo, a poté nakonec na Stvořitele jako zdroje života. Láska je laskavá a expansivní a uskuteční se jako láska ke všemu živému a k celému Stvoření. Tak se vynořuje buddhistická modlitba za osvícení a spásu všech cítících bytostí, aby mohly překonat otroctví, které je základem utrpení. Ideál bezpodmínečného soucitu a milosrdenství ke všemu živému ve všech jeho projevech vyžaduje překonání dualistického vnímání a jeho iluzí.

  Úcta k pravdě a k životu je transformační a má za následek překonání lineárního vnímání a uvědomění si nelineární podstaty konečné Reality. Ta se sama odhaluje, když se malé já rozpouští do velkého Já a odhaluje se dokonalost Božství veškeré existence, která zazáří jako esence a sláva Stvoření.

  Následující část: Kapitola 15. Stát se modlitbou: kontemplace a meditace