Kapitola 20. Dualita a non-dualita

Předcházející část: Kapitola 19. Komentáře a příklady

Kapitola 20

DUALITA A NON-DUALITA

VĚDA A DUCH

Otázka: Jak můžeme propojit vědu s duchovností?

Za účelem pochopení můžeme uvést srovnávací charakteristiky lineárního a nelineárního. Nicméně je třeba chápat, že nejsou rozděleny, ale jsou obsaženy v sobě navzájem, nelineární v sobě obsahuje lineární, stejně jako ne-forma v sobě obsahuje všechny formy. Takže, neexistují dvě různé reality, ale jedna a ta sama, jen jsou pozorovány ze dvou různých úhlů pohledu. V souladu s běžnou analogií hovoříme o digitálním a analogovém, levé i pravé hemisféře mozku, holistickém i konkrétním nebo ohraničeném a neohraničeném, předpokládaje, že existují dva různé kontrastní přístupy k realitě.

Newtonovský lineární Nelineární
Dualita Non-dualita              
Forma Ne-forma
Viditelné Neviditelné
Násilí Moc
Čas Bezčasovost
Lokální Nelokální
Omezené Neomezené
Etapa Věčnost
Vnímání Vidina
Kvalita Podstata
Být
Dimenze Neměřitelné
Hmatatelné Nehmatatelné
Přání Inspirace
Lokální Roztroušené
Pohyb  Nehybnost
Slyšitelné Tiché
Matematické Nepředvídatelné
Cestovat Stát
Fakt Smysl
Rozdíl Shoda
Oddělenost Jednota
Zřejmý Rozptýlený
Začátek/konec Pokračování
Konečné Nekonečné
Trvání Bezčasovost
Struktura Kvalita
Následek Zdroj
Postupné Současné
Konkrétní Společné
Pozorování Poznání
Newtonovský lineární Nelineární
Přání Motivace
Přeměny Neměnnost
Zranitelné Nezranitelné
Mysl Vědomí
Přání Uspokojení
Konflikt Klid
Stres Lehkost
Důkaz Samozřejmost
Ego Duch
Materiální Nemateriální
Kontrolovatelné Použitelné
Vyčerpávající Nevyčerpatelné
Rozdělené Všudypřítomné
Pozorovat Znát
Obsah Kontext
Hmota Život
Objekt Subjekt
Vně Uvnitř
Exkluzivní Inkluzivní
Fyzické Metafyzické
Věc Pozorovatel
Buď-anebo Tady-tam To i to
Rozdělené Všude
Část Spojené
Nutit Pomáhat
Adrenalin Endorfiny
Tužba Provedení
Napětí Odpočinek
Nedokončené Dokončené
Cézar Bůh
Cena Hodnota JÁ
Závislé Nezávislé
Iluze Realita
Dočasné Nekonečné
Světské Duchovní
Popsatelné Nevyjádřitelné
Setřené Podpořené
Newtonovský lineární Nelineární
Cena Hodnota
Impulsivní Spontánní
Relativní Absolutní
Minulost/budoucnost Skutečné
Omezené Transcendentální
Vědecké Mystické
Objekt Pole
Dostávat Dávat
Definice Význam

Otázka: Jak se dostat z vlivu protikladů?

Takový mechanismus lze spatřit v běžném životě lidí, se vším, co se jim líbí nebo nelíbí, v přitahování nebo odpuzování, v obraze stylu života, výběru profese, společenském chování, zvycích, slabých i silných stránkách i v klanové příslušnosti.

Otázka: Existují jednoduché prostředky nebo techniky, napomáhající evoluci?

Zralý intelekt dříve nebo později uvolňuje duchovní informaci a začíná k ní směřovat. Opět může být oslepen pýchou a touhou potvrdit svůj stav. Smíření, po získání větších zkušeností a seriózní duchovní činnosti, oslabuje sevření intelektuálního ega a dovoluje hlouběji prožívat stále vyšší stavy duchovního poznání.

Otázka: Co znamená fyzická smrt?

Otázka: Kam kráčí věda?

Hovory s duchy se stanou legitimními a výzkumníci budou hledat uvnitř a ne vně. Směřování k objektivní Realitě se stane zcela subjektivním a tento objev je sám o sobě cestou k Osvícení. Lidstvo se bude pozvedávat stále výše a výše a časem dosáhne jednoty, kdy každý žije ve prospěch Všeho.

Rozvoj genetiky a bioniky dělá stále důležitější etiku a vědomí. Je pro nás opravdu důležité vědět, co dělá člověka člověkem.

Otázka: Jak se výstup za hranice zřejmých plánů reality vztahuje k odhalení nebo osvícení?

Absolutní a věčné přesahuje objektivitu i subjektivitu a nachází se za hranicemi poznání. Ve staré duchovní literatuře se nazývá Nejvyšší Duch. Z Nejvyššího Ducha pochází vše ztělesněné i neztělesněné; veškeré vědomí i poznání; veškeré bytí; Vše Jsoucí, mající nebo nemající formu; vše lineární i vše nelineární; vše generované tvořením; všechny možnosti a fakta. Vyšší přesahuje existenci nebo neexistenci; bytí nebo podstatu všech bohů, ráj i duchovní formy, bohy i duchovní symboly. Božskost je generována Bohy, Bohové jsou generováni Nejvyšším Duchem.

Následující část: Kapitola 21. Bytí: tvoření a evoluce