Kapitola 21. Bytí: tvoření a evoluce

Předcházející část: Kapitola 20. Dualita a non-dualita

Kapitola 21

BYTÍ: TVOŘENÍ A EVOLUCE

Otázka: Jak vznikl život, který známe?

Odpověď: Je zřejmé, že život vznikl z Nekonečného Potenciálu Neztělesněného, jediného, co oplývá dostatečnou silou k tvorbě života. Materiální svět formy to je jen důsledek, nemá vlastní sílu, tím spíše pak Moc Tvoření. Moc (síla) je vyzařována Vyšší Realitou, která nemá sama od sebe formu, ale přináleží jí.

Na začátku byl Bůh jako světlo, energie Tvoření všeho živého. Na začátku byla pouze nekonečná energie a potenciál, energie se ztělesňovala jako materiálnost a hmota.

Věda zkoumá výhradně mechanismy formy, ale život je složitý pouze z pohledu nelineární sféry vědomí. To je důvod, proč nyní začal takový velký zájem o samo vědomí, jako o legitimní objekt zkoumání. Má se za to, že studium vědomí je nejvíce slibující oblast výzkumu pro další evoluci člověka.

Otázka: Proč je evoluce vědomí tak důležitá?

Korupce moci prorostla do všech oblastí lidské činnosti. Společenský pokrok pokračoval a byl podporován menšinou, která dosahovala úrovně nad 200. Můžeme se tedy domnívat, že věda a medicína, nacházející se na úrovni nad 400, přinášela mnoho pozitivních výsledků. Průmysl na úrovni nad 300, byl také společnosti užitečný. Je důležité, že i dnes velká část obyvatelstva nedosahuje úrovně 200.

Taková masová negativita byla vyrovnávána nevelkou menšinou obyvatelstva, dosahují velmi vysokou pozitivní úroveň vědomí. Menšina dostatečná k tomu, aby vyrovnala společnou negativitu mas, jinak by neexistence protiváhy vedla ke zničení lidstva.

Ačkoliv je společnost náchylná vinit ve všech katastrofách konkrétní lídry, ve skutečnosti by nedosáhli úspěchu bez podpory mas, které, nacházejíce se na úrovni pod 200, jsou zranitelné zkreslenými koncepcemi, hesly, propagandou a masovým programováním na nenávist, pomstu, pýchu, hněv a lakotu. Proto pro evoluci člověka je nutné, aby společná úroveň vědomí byla nad 200.

Otázka: Proč v otázce Tvoření vzniká tolik nepochopení a omylů?

Otázka: V neustálých a nekonečných sociálních sporech mezi kreacionisty a evolucionisty se obě strany mýlí?

Abychom uvedli alegorickou představu o Realitě, můžeme říci, že veškerý čas nekonečna trvá menší dobu, než je okamžik. V této etapě je zřejmé, že jedno paradigma nemůžeme roztáhnout natolik, aby pohltilo jiné paradigma.

Otázka: Co je pravdivé v knize Genesis?

Člověk se ztělesnil do formy (dal jména všem živočichům na Zemi). Nicméně měl dost tvůrčí moci, aby vytvořil víru. Když padl do pasti duality, lidský rozum se vzdal Reality ve prospěch lži a následně začal věřit v to, že lživé je nezávislým bytím. Vytvořením víry v pseudorealitu lživého začal člověk strádat ve formě studu, viny, pýchy, bratrovraždy, obavy z odplaty a strachu. Tyto okolnosti vedly k tomu, že z nebes sestoupili Avataři i Buddhové i osvícení, kteří odhalili, že pouze přesáhnutím duality (v tomto případě dobro a zlo), je možné poznat vrozenou nevinnost.

Omezení lidského vědomí na úroveň, která je zranitelná chybami se historicky přisuzuje marné touze síly dosáhnout vědění. Proto se člověk stal brzy po svém stvoření neosvíceným a náchylným k omylům.

Úrovně vědomí pod 200 jsou zbaveny moci, proto ji zaměňují násilím a silou. Aby ale bylo možné dosáhnout duchovního růstu, je potřebná moc, která je obsažena v neviditelné úrovni ducha. Spasitelé zachraňují nižší úrovně vědomí díky moci Božské Lásky a Pravdy, které jsou vyzařovány jako energetické pole. Důležitost projevení své náboženské nebo duchovní příslušnosti v modlitbě, poklonění se a úctě je v tom, že věrnost dovoluje postupně získat Boží Milost, kterou vyzařují božští učitelé.

Všechno výše uvedené je možné prověřit svalovým testem. Jediná myšlenka o Božské bytosti nebo její zobrazení, posiluje svaly, proto modlitba i náboženské nebo duchovní stavy dávají velmi rychlý a viditelný pozitivní efekt. Spasitele potřebují všichni lidé, kteří při kalibraci dosahují hodnotu menší, než 600, což znamená, že lidstvo jako celek skutečně potřebuje účast význačných duchovních učitelů.

Otázka: Jak lze vysvětlit zázrak?

Otázka: Carl Jung popisuje koncepci náhod. Je nyní ta koncepce pochopitelnější?

Pole přitažlivosti ve vědomí může mít vliv zároveň na různé události, z vnějšího pohledu zcela různorodé, bez zřejmého mechanismu nebo konkrétní příčiny, která by dovolila vysvětlit tento fenomén. Takové náhody nelze vysvětlit v rámci lineární dimenze.

Naštěstí, mysli plné lásky mají stále větší moc, než negativní. Pokud by tomu bylo jinak, nebyl by na planetě nikdo, kdo by o tom mohl vyprávět.

Následující část: Příloha A – Kalibrace kapitol