Jak testovat?

Předcházející strana: Proč testovat?

OBECNÁ INFORMACE

 Energetické pole vědomí je v dimenzích nekonečné. Jednotlivé úrovně odpovídají lidskému vědomí a kalibrují se hodnotami od 1 do 1000 (viz příloha „Mapa vědomí“.) Tato energetická pole zobrazují i řídí lidské vědomí.

 Ve Vesmíru všechno vyzařuje určitou frekvenci nebo okamžité energetické pole, které navždy zůstává v poli vědomí. Proto se každý člověk nebo jiná bytost, žijící na světě a vše o něm – každá událost, myšlenka, postupek, pocit nebo názor – zapisují navždy do tohoto pole a mohou být obnoveny kdykoliv, dnes nebo v budoucnosti.

TECHNIKA

 Svalový test je založen na jednoduché reakcí „ano“ nebo „ne ano“ (ne) na určité stimuly. Obvyklý postup je následující: Zkoumaný natahuje ruku (upaží ruku rovnoběžně s tělem) a testující slabě tlačí dvěma prsty na zápěstí natažené ruky. Zkoumaný obvykle drží v druhé ruce prověřovanou látku poblíž slunečního pletence. Testující hovoří testovanému“ „Odporuj“, pokud bude zkoumané látka pozitivní pro testovaného, ruka nepoklesne. Pokud je zkoumaná látka negativní nebo škodlivá, ruka se oslabí. Reakce je velmi rychlá a krátká.

 !!! Je třeba poznamenat, že pro získání přesných výsledků testu musí mít testující i testovaný úroveň vědomí nad 200. !!!
(Nejlepším způsobem jak zjistit vlastní úroveň vědomí je nezávislé měření třetími osobami s vědomím vyšším jak 200, čím více, tím jsou přesnější výsledky. Taková nezávislá měření můžeme zprostředkovat na setkáních příznivců Dr. Hawkinse.)

 Čím vyšší je úroveň vědomí testující skupiny, tím přesnějších výsledků je dosaženo.

 Ideální vztah k úkolu – klinická odtažitost. Záměr začíná z úvodního prohlášení: „Ve jménu vyššího blaha se kalibruje jako pravda. Nad 100. Nad 200… “ – atd. Upřesnění kontextu „Ve jménu vyššího blaha.“ Zvyšuje přesnost výsledků, protože přesahuje egoistické osobní zájmy a motivaci.

 Mnoho let byl svalový test považován za lokální reakci na akupunkturu nebo funkci imunitního systému. Nicméně, pozdější výzkumy ukázaly, že reakce na test – není lokální reakcí těla, ale obecná reakce vědomí na energii látky nebo tvrzení. Pravdivé, dobročinné nebo podporující život vyvolává pozitivní reakci, která je generována neosobním polem vědomí, přináležejícím všemu živému. Pozitivní reakce se projevuje posílením svalů. Pro větší pracovní pohodlí je nejlepší použít k testování deltový sval; nicméně, je možné obecně využít jakýkoliv sval těla, například lýtkové, které velmi často využívají chiropraktikové. Než začnete pokládat otázku (ve formě tvrzení), musíte získat „souhlas“, to znamená, říci „Mám souhlas ptát se na to, co zamýšlím“. (Ano/Ne) Nebo: „Tato kalibrace slouží vyššímu blahu“.

 Pokud je tvrzení lživé nebo látka škodlivá, svaly rychle slábnou jako odpověď na povel „Odporuj“. Ukazuje to na to, že je stimul negativní, nečistý, je v rozporu se životem, že je odpověď „ne“. Reakce nastupuje rychle a trvá krátce. Následně se tělo rychle regeneruje a vrací se rychle k normálnímu svalovému tonusu.

 Existují tři způsoby provedení testování. Způsob, použitý při výzkumu a obecně se využívá nejčastěji, vyžaduje účast dvou osob: testujícího a testovaného. Je žádoucí tichá, pohodová situace, bez hudby na pozadí. Testovaný zavírá oči. Testující musí formulovat „otázku“ jako tvrzení.

 Otázka musí znít tak, aby bylo možné na ni odpovědět ve formě svalové reakce „ano“ nebo „ne ano“ (ne). Nesprávná formulace je například: „Je tento kůň zdravý?“ místo tvrzení „Tento kůň je zdravý“ nebo jeho opozice „Tento kůň je nemocný“.

 Po pronesení tvrzení testující testovanému velí „Odporuj“. Testovaný má předpaženou ruku, rovnoběžně s osou obou ramen a rovnoběžné se zemí. Testující zatlačí dvěma prsty na zápěstí předpažené ruky, rychle a ne moc silně. Ruka testovaného zůstane pevná, což značí „ano“ nebo se oslabí, což znamená „ne ano“ (ne). Reakce je velmi krátká a projevuje se okamžitě.

 Druhá metoda – metoda kruhu, který může využít jedna osoba. Palec a ukazováček se na jedné ruce spojují pevné tak, aby vytvořily kruh. Ohnutým ukazováčkem druhé ruky se pokoušíme kruh rozpojit. Je pozorován viditelný rozdíl síly mezi odpovědí „ano“ a „ne“.

 Třetí metoda — nejjednodušší, ale stejně jako i ostatní, vyžaduje praxi. Prostě zvedněte těžký předmět, například tlustý slovník nebo dvě cihly, nad stolem přibližně v úrovni pasu. Představte si obraz nebo pravdivé tvrzení, které kalibrujete a zvedněte předmět. Potom si představte to, co víte zcela jistě, že je lež. Všimněte si, nakolik je snazší zvednout předmět, když si představujete pravdu, než, když si představujete lež. Výsledky je možné prověřit pomocí dvou ostatních metod.

 KALIBRACE KONKRÉTNÍCH ÚROVNÍ.

 Kritický bod mezi pozitivním a negativním, mezi pravdivým a lživým, mezi konstruktivním a destruktivním – je kalibrační úroveň 200 (viz Mapa vědomi). Vše z úrovní nad 200 nebo vše pravdivé, testovaného posiluje; vše z úrovní pod 200 nebo lživé, vede k oslabení ruky.

 Všechno minulé nebo současné, včetně obrazů nebo tvrzeni, historických událostí nebo osobností je možné kalibrovat. Není nutno je verbalizovat.

 ČÍSELNÁ KALIBRACE

 Příklad: „Učení Ramany Maharshi se kalibruje nad 700“ (A/N). Nebo:

„Hitler se kalibruje nad 200“ (A/N). „Ve věku mezi 20 a 30“ (A/N). „Ve věku mezi 40 a 50“ (A/N). „V den smrti“ (A/N).

 

Následující strana: Co testovat?

Total Page Visits: 2523 - Today Page Visits: 2