Rozhovory u Kulatého stolu

Naše skupina příznivců Dr. Hawkinse se rozhodla, že se pokusíme řadou videí dát lidem k dispozici zcela jiný obraz světa, nežli jaký mu je projektován těmi, kteří dnes rozhodují a řídí tuto společnost. Nebude to o tom, že bychom někoho přesvědčovali, bude to o tom, že mu předneseme koncept, či směr, nebo také vizi, o níž by mohl přemýšlet jako o něčem, co by ho mohlo vyvést ze současného stavu porušených lidských vztahů a také z bezútěšné morální a společenské slepoty. Chtěli bych mu dát možnost posoudit nesmyslnost současného snažení, které je prázdné a bezobsažné a možnost žít plnohodnotný život, který by byl založen na skutečném poznání, které je ovšem pouze jeho vnitřní cestou a nikoliv něčím, co je mu projektováno zvenku.

Chtěli bychom vám ukázat na třech směrech lidského vědění a poznání to, co považujeme za podstatné a co lidstvo v současnosti neprozřetelně odkládá. Doufáme, že jen dočasně a že přijde doba, kdy se nejenom vrátí k těmto hodnotám, ale poučena sama sebou, dokáže své chyby využít pro svůj rozvoj a to nebývalým způsobem.

Jako první směr bychom rádi probrali to, co lidstvo, potažmo člověk, nazývá vědou, pokrokem, evolucí a vzestupem. Chtěli bychom vám ukázat, kde jsou kořeny nejen nás lidí, ale i Vesmíru i Života i toho co nazýváme Vědomím. Co stojí za bytostí člověka, co představuje jeho existenci, co je to prostor a co je to čas. Kde se tu vzal hmotný vesmír a proč je strukturovaný. Co znamená již zmíněný život a proč se pokaždé projevuje jinak a v jiných formách. Co to vůbec formy jsou a zda Vědomí jako takové může existovat nejen mimo hmotu, ale přímo to, zda může existovat i nezávisle na ní. Co je Linearita a co představuje posloupnost ve smyslu příčina – následek i to, co představuje Nelinearita a proč lze předpokládat její nejen existenci, ale přímo její nezbytnost jako základ všeho co existuje. Mluvit zde budeme ve smyslu vývoje a tvoření a ve smyslu tvorby jako takové a to jak hmoty, tak i krásna, tak i pravdy, ale i o tom, co je smyslem všeho tohoto „hemžení“ a „pachtění“, jak říká náš věhlasný učitel národů Jan Amos Komenský.

Jako druhý směr bychom chtěli rozvinout odkaz vynikajícího učence, vědce ale i dobrého člověka, Sira Dr. Davida R. Hawkinse. Jeho snahu předat lidstvu hodnoty Pravdy, ale tentokráte tak, že je možné je přímo testovat, ověřovat a zjišťovat jak a proč se udály a kdo za událostmi, které lidstvo potkaly, stál a proč. Ukázat a rozvinout jeho úžasné Poznání, jeho náhled na věci a jeho nadhled nad událostmi, které dnes i v minulosti hýbají naším světem ve smyslu politicko-hospodářským. Také se ale podívat na prosté lidské dění a na to, kým člověk je a čím to vlastně prochází. Podívat se zevrubně na jeho dnes již slavnou Mapu vědomí a vysvětlit si její jednotlivé stavy a i to, proč a jak je vhodné v ní „číst“. Porozumět jeho odkazu, který mluví o osudu člověka ve smyslu jeho průchodu Hmotností a také na to, co bude poté, až tuto Hmotnost opustí. Podívat se na jeho pojetí Vysoké moudrosti, tedy vše zahrnující inteligence, kterou křesťané nazývají Bohem, Muslimové Alláhem, Východ Bráhmou, a jiní ještě jinak. Pochopitelně se podíváme i na další jeho myšlenky a probereme také i jeho názory na morálně mravní aspekt současného lidského bytí.

Jako třetí směr našeho povídání bychom rádi zaměřili na současnou neutěšenou společenskou situaci všude kolem nás a přitom si pověděli, co to vše znamená a proč tomu tak je. Proč je v současnosti morálka na úpadku a zda tomu tak musí být, a proč mnozí lidé to vnímají jako „skonání věků“, tedy jinak řečeno, jako blížící se konec světa. Proč mnohé předpovědi různých „proroků“ o budoucnosti ukazují na samé katastrofy a proč ty se nenaplňují. Jak je možné uspořádat společnost tak, aby v čele této společnosti stáli nejen odpovědní, ale i moudří lidé, kteří nechtějí těžit ze svého postavení a moci, ale touží lidem sloužit. Proč slovo politik je v současnosti slovem, které je na úrovní téměř nadávky a proč je společnost řízena lidmi, kterými ostatní opovrhují. V čem je uvedená chyba a zda musela nastat a jak jí eliminovat. Jak dosáhnout pokroku i v mezilidských vztazích a vyjít z tohoto marasmu porušených lidských vztahů. Jak a proč se vůbec lidstvo do tohoto stavu dostalo a co to vše znamená pro jeho vývoj.

Je pochopitelné, že jednotlivé směry se v rozhovorech budou nutně prolínat. Přesto se ale pokusíme o to, abychom se drželi uvedeného scénáře. Bude to především v tom, že v jednotlivých směrech, které budeme v rozhovorech postupně rozvíjet, rozvedeme podrobněji tu kterou tématiku více do hloubky.

Zároveň vyzýváme všechny ty z vás, kteří se cítí na to, že by mohli na tomto konceptu s námi spolupracovat, aby se ozvali a spolu s námi spolupracovali na tomto díle lidské osvěty.

Rozhovor první – Vesmír:


Rozhovor druhý – Cesta a smysl žití člověka


Rozhovor třetí – Astralita I.


Rozhovor čtvrtý – Astralita II.


Rozhovor pátý – Astralita III.

Total Page Visits: 2796 - Today Page Visits: 1