Projev určený pro Českou konferenci 2018 – ke stoletému výročí vzniku Československa.

(určeno k přednesu, ale panu Antonínu Marešovi nebyla poskytnuta možnost jej na České konferenci 2018 prezentovat)

Vážení, k tomu abychom pochopili, kdo jsme a kam máme jít, musíme znát i svou minulost.

Musíme vědět, odkud jsme přišli, čím jsme a co představujeme. Takže to, co je v tomto okamžiku velmi důležité, je stav, že porozumíme své minulosti.

Ano, bylo napsáno, co se týče minulosti, mnoho knih, mnoho úvah, mnoho esejí a dalších a dalších literárních výtvorů a přesto si troufám říct, že o této minulosti prakticky nic nevíme. Proč?

Protože jsme se soustředili pouze na události, které tuto minulost charakterizovaly, a zapomněli jsme na to, že to nejsou události, ale podhoubí, z nichž tyto události vyrůstají a celková nálada, která tvoří základ toho, jak se lidé mezi sebou chovají a tento základ vytvářejí. Nikdy a nikde nebyl tento základ dán k dispozici a ani dneska se na školách o něm neučí, natož aby se o něm mluvilo mimo tyto školy. Tento základ je ale důležitý, bez jeho pochopení, bez schopnosti mu rozumět nejsme schopni skutečně ničeho dosáhnout.

Takže je naprosto nezbytné se vrátit k našim kořenům, abychom pochopili, kým jsme a následně i určili naše vize.

Před mnoha lety, více než před čtvrtstoletím, se ve vědecké branži objevil názor, že základem Univerza, tedy Vesmíru, není ani hmota, ani energie, ale informace. Pro ty, kteří nevědí, předesílám, že se nejedná o data, ale že se jedná o celý soubor informačních bloků, který sice začíná daty (počítač, DNA) ale pokračují tak, že jeho nadřazený systém je něco, čemu my obecně říkáme program, jedná-li se o počítač, nebo o životní či řídící tělo, jedná-li se o živý organizmus.

Dalším stupněm je pak myšlenka, která není vázána na prostředí, ale je to systém který je všeobecně dostupný všem, kteří jsou schopni na něj vibračně dosáhnout.

Je nutno si uvědomit, že myšlenky nejsou toho či onoho, ale jde o systém, který lidé používají a jeho stupeň je pak dán naším stavem vědomí. Tyto myšlenky ale můžeme zabarvit naším emočním potenciálem, což je ale zcela něco jiného. Dalším stupněm je potom vědomá informace, která už dokáže určité věci řídit a vrcholem potom je super vědomá informace. Bližší informace o tomto systému informací je možné nalézt v mých knihách. Tolik k těmto informacím.

Od roku 1992 uplynulo víc než čtvrtstoletí a přesto je u nás tento systém je prakticky neznámým pojmem. Není tomu ale tak ve světě.  A právě zde se objevil člověk, který navázal na věci kolem Sigmunda Freuda, Carla Junga a dalších psychoanalytiků a vědeckých pracovníků zabývajících se psýchou člověka, aby se následně pokusil o spojení vědy a skutečné Mystiky, ze které vycházejí všechna náboženství. To se mu skutečně podařilo. Jeho vědecké práce jsou doslova ohromující. Dle mého názoru, se jedná o génia, kterých se na zemi rodí skutečně velmi, a to zdůrazňuji, velmi málo.

Jde o Davida R. Hawkinse.

Bohužel ani o tomto člověku, který žil v letech 1927 až 2012 se v naší republice prakticky nic neví.

Je to obrovská škoda.

Je to něco co bychom měli velmi rychle napravit. Tento člověk se totiž dotknul něčeho, o čem zde mluvím. Jeho práce se totiž dotýkají našeho vědomí ve smyslu jeho sebe realizace, jeho sebeuvědomění a toho, aby se dokázalo realizovat jak v minulosti, tak přítomnosti, tak i budoucnosti.

Vědomí v lidském prostředí rozdělil do 17 až 18 stupňů jeho inteligence, přičemž nižší stupně jsou pod zvířecím vedením takzvaného ega a od určitého jeho stavu jsou to pak stavy, které řídí naše vyšší složka, naše vlastní Já, ona Boží jiskra, která je do těla člověka vtělena.

To je jedna stránka věci, ale je tu i druhá stránka, pro kterou vám to teď říkám. Jde o to, že je možno pomocí informací, které jsem zde zmínil, zjišťovat stavy všech událostí co se kdy na zemi odehrály.

Doktor Hawkins vytvořil metodu, podle které jakoukoliv událost, která se vůbec někdy na zemi odehrála, a to bez ohledu na to, jestli člověk nebo lidé nebo kdokoliv této události byl přítomen nebo nebyl, je možné zcela a plně objasnit. Není nic, co by zůstalo skryto. Všechno co bylo dosud skryté je možno odhalit a to v plném rozsahu. Není nic, co by mohlo zůstat neodkryto, co by mohlo zůstat tajné. Porozuměl tomu co je běžně známo jako „morfogenní pole“ o kterém mluvil i Rupert Sheldrake a rozpracoval to vědecky do obrovské hloubky. Zjistil, že v atraktorových polích, která nejsou ničím jiným nežli pokračováním oněch morfogenních polí, jde o tak velkou intenzitu energetického vyzařování, že všechna slabší pole zde nemají šanci. V praxi to pak znamená, že veškeré lži a podvody, které jsou založeny právě na těchto slabších polích, nemohou obstát v konfrontaci s poli, která jsou založena na Pravdě. To pak umožňuje testování čehokoliv na stav pravdivé informace.

Tento obrovský potenciál máme dneska k dispozici, je to tak ohromující, že to bere až dech. Takže pokud někdo stane před soudem, tak je velice snadné zjistit, jestli se jedná o vraha nebo ne. Můžeme také objasnit jakoukoliv historickou událost.

Můžeme objasnit cokoliv, co se kdy stalo. Můžeme se podívat i na naše vlastní dějiny, na to kdo kým jak a proč manipuloval. Co se všechno dělo. Tento genius světa již zemřel, ale jeho odkaz zůstává i jeho knihy zůstávají, a proto bych doporučil všem, naprosto všem, aby se s jeho odkazem seznámili. Uvědomte si, že jde o vědeckou metodu, tedy o ověřitelné testy, které lze opětně opakovat.

Já osobně jsem vypracoval na základě jeho učení studii, která pojednává o posledních sto letech naší země, naší republiky, počínaje rokem 1918 až do dnešních dnů. V této studii jsou vidět jednotlivé krize naší společnosti i stavy, kdy se lidé pohybovali na vyšších příčkách svého bytí. Tato studie se opírá o dnes již klasickou MAPU VĚDOMÍ. Ta představuje logaritmickou stupnici od 1 až do 1000. Protože jde o logaritmickou stupnici, tak vzestup na vyšších stupních je mnohem hodnotnější. To vede k tomu, že i když je počet lidí v naší zemi víc než z 60% pod hodnotou 200, zbytek, který je nad 200 tuto hodnotu zvedne dokonce na víc než 300 bodů.  

Graf znázorňuje dvě veličiny.

  1. Procento lidí, kteří se pohybují na logaritmické stupnici doktora Hawkinse na hodnotách do 200 bodů. Jde tedy o počet lidi, kteří uplatňují sebestředný stav a svět vnímají jako nepřátelský.
  2. Celkový počet bodů na této stupnici, která vykazuje momentální stav v daném čase pro celou společnost, která žije na území České republiky.

Nyní se můžeme podívat na zobrazení tohoto grafu, jak tento stav vypadá.

Graf vývoje:

Další grafy nám ukazují stav lidské společnosti v závislosti na dosaženém stupni vědomí:

Korelace stavu vědomí a míra štěstí

ÚROVEŇ Log stupnice % štěstí
Osvícení 700 – 1000 100
Mír 600 100
Radost 570 99
Bezpodmínečná láska 540 96
Láska 500 89
Rozum (kombinační) 400 79
Přijetí 350 71
Ochota 310 68
Neutralita 250 60
Odvaha 200 55
Hrdá pýcha 175 22
Hněv 150 12
Touha 125 10
Strach 100 10
Smutek 75 9
Apatie, nenávist 50 5
Vina 30 4
Hanba 20 1

 

Korelace úrovní vědomí a společenských problémů

Úroveň Vědomí Nezaměstnanost % Chudoba % Spokojenost Život je OK % Kriminalita %
600+ 0 0,0 100 0,0
500-600 0 0,0 98 0,5
400-500 2 0,5 79 2,0
300-400 7 1,0 70 5,0
200-300 8 1,5 60 9,0
100-200 50 22 15 50
50-100 75 40 2 91
pod 50 97 65 0 98

To o čem jsem mluvil je to, co představuje naše možnosti se vyznat v minulosti a přítomnosti. Jak ale určit to co by mělo být realizováno v budoucnosti? Jak stanovit Vizi, která nás vyvede z marasmu současných vztahů?

Ve své úvaze – ÚŽASNÉ – jsem testoval naší vládu, parlament i senát. Ve všech případech vyšly hodnoty těchto institucí hluboko pod úrovní 200.

Proč?

Samozřejmě vládu, parlament i senát tvoří lidé. Takže jsou-li tyto instituce špatné, pak jsou špatní lidé, kteří je tvoří. Takže se musíme zaměřit ne na vládu, parlament a senát, ale na to, jak a jakým způsobem se do nich dostávají nezodpovědní lidé. Ve všech třech případech se jedná o lidi vzešlé z voleb. Takže „zakopaný pes“ musí být zde.

Jak se u nás provádí volby? Kdo může být zvolen? Jaká odpovědnost a komu, je od zvolených činitelů žádána? Otázek tohoto typu bychom mohli předložit více, ale pokud zodpovíme aspoň ty, o kterých zde byla řeč, tak se domnívám, že nám bude jasno.

 Takže začneme mechanizmem voleb.

Hned na začátku musíme konstatovat, že nejde o skutečné volby, ale o frašku, při které se „volí“ předem připravení jedinci či uskupení (strany). To, že by si někdo volil skutečného svého zástupce, kterému důvěřuje, je nemyslitelné. Lidé, kteří jsou „voleni“ jsou lidmi, kteří chtějí vládnout a ovládat druhé a chtějí mít možnost rozhodovat o financích, které má daný post k dispozici tak, jak oni uznají za vhodné. Chtějí prosazovat svou mocenskou sílu a být „nezávislými“. Nepřipomíná vám to něco? Ale jistě. Jsou to typické znaky EGA.

 Kdo může být zvolen?

Pouze příslušník daného uskupení (strany), nebo pokud kandiduje sám za sebe, tak příslušník dobře situované skupiny ve smyslu financí, protože volby nejsou levnou záležitostí. I tací se najdou, protože kalkulují s tím, že po „zvolení“ se jim to vše vrátí.

 Jaká odpovědnost a komu, je od zvolených činitelů žádána?

Každý poslanec skládá závazný slib (dříve to byla přísaha, dnes už jen závazný slib). V něm slibuje na svou čest a svědomí to, že bude jednat v zájmu státu, zákonů a tak podobně. Zákonodárce, který nemá ani zdání o tom, co je právo, co jsou zákony, nemá příslušné vzdělání a je úplný analfabet ve smyslu filozofickém, psychologickém a společensko-mravním, není přeci schopen výkonu funkce zákonodárce a jeho závazný slib nemůže být ničím jiným, nežli jen výsměchem lidem toho kterého společenství. To, že by měl pracovat ve prospěch lidí, země a uvedeného společenství a těmto být odpovědný se v tomto kontextu jeví jako čirá fantazie. Jde přeci o lidi, kteří se derou k „moci“ a to za každou cenu, a kteří nejsou schopni něco takového jako Pravdu akceptovat jinak, nežli jenom jako nástroj, který jim má sloužit, a tak ji běžně zaměňuji za Lež, a to podle potřeby, protože skutečnost Pravdy (její hodnotu) nejsou schopni dohlédnout.

Jen blázen nechá o sobě rozhodovat někoho, kdo je na úrovni zvířecího ega a jen blázen si může myslet, že tento člověk to s ním bude myslet dobře a nebude ho mít jen za rohožku pod své nohy. Naše společnost je tak podobna tomuto bláznu, který nedohlídne to, co je každému jasné. Totiž to, že lump je lumpem proto, že tvoří cosi, co bychom mohli nazvat vším možným jen ne tím, že jde o blaho, pokrok a duchovní a duševní vzestup spoluobčanů a tím i společnosti.

 Jak tedy z tohoto marasmu?

Odpověď je jednodušší, nežli si umíme představit. Stačí se jen nad danou věcí zamyslet a řešení se najednou ukazuje samo. Protože základem jsou volby, tedy pověření těch, kdo mě mají zastupovat, je jasné, že to nebudou lidé, kteří se vnucují a jsou nekompetentní, ale že to musí být lidé, kteří znají (jsou moudří) a mají mou důvěru.

Ano důvěra je to klíčové slovo.

Nebudu přeci svěřovat své zastupování darebákovi a kariéristovi, ale člověku uvážlivému a moudrému.

V každém společenství jsou takoví lidé, a proto stačí, když na příklad na náves vesnice, která má tři sta lidí, tyto sezvu a do připraveného seznamu osob každý označí toho, koho by chtěl, aby stanul v čele obce (pochopitelně mimo sebe) a je hotovo. Seznam jasně ukáže, kdo má v obci největší prestiž, důvěru a respekt. Kdo tedy je tím, kdo by v čele obce měl stát. Ze zvolených lidí v obci se pak zvolí oblastní výbor, následně z oblastních výborů okresní, pak krajský a nakonec i celostátní orgány.

Jak prosté.

To vše bez peněz, humbuku, reklamy, podrazů, korupce a jiných „výdobytků“ současnosti.

 

srpen 2018 Antonín Mareš

 

Total Page Visits: 1551 - Today Page Visits: 1

Napsat komentář