Kapitola 21: Duchovní výzkum

Předcházející část: Kapitola 20: Perspektivy

***

JÁ:
REALITA A SUBJEKTIVITA

Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2020

 

***

Otázka: V historii většina duchovních učitelů představovala rozkvět linie duchovní tradice nebo vyučovací školy. Jak byste popsal své duchovní kořeny nebo duchovní základy?

Odpověď: Přítomnost Já je vnitřní učitel. V tomto životě jsem byl jako dítě vychován v tradičním křesťanství. Během dospívání se to změnilo na dlouhé období agnosticismu, které trvalo dvacet let. Následovalo hledání pravdy prostřednictvím buddhismu a zenu, ale všechno toto hledání bylo shledáno jako marné. Nakonec to bylo odložené a opuštěné. I když byla intenzivní vnitřní duchovní zkušenost v dětství a dospívání a zkušenost s téměř smrtí, jejich význam nebyl pochopen. Během mladé dospělosti bylo dokončené čtyřleté studium klasické psychoanalýzy, která byla velmi úspěšná při dosahování svých cílů. Navzdory psychologickému úspěchu, a všem ziskům z pohledu běžného světa, existovalo vnitřní jádro uvnitř vědomí, které se zoufale snažilo dosáhnout nějaké větší pravdy.

Ukázalo se, že pokusy o rozvoj pravého duchovního uvědomění jsou odrazující. Ve skutečnosti intenzita duchovního úsilí vedla ke stále hlubšímu černému zoufalství, které vyvrcholilo krizí se sestupem do nižších hlubin pekla, kde došlo ke ztrátě veškeré naděje na vysvobození. Objevila se totální duchovní temnota a agónie z existenční hrůzy a osamělosti. V nadčasových hloubkách pekla promluvil vnitřní hlas, který řekl: „Pokud existuje Bůh, žádám Ho o pomoc“.

Po této žádosti nastalo zapomenutí. Bylo to možná o den později, když zapomnění náhle zmizelo a bylo nahrazeno ohromující nádherou Světla Božství, které zářilo jako záře a podstata Allness (všeho). Nekonečno stále vyzařovalo jako všeobjímající Realita. Já zářilo jako podstata čistého uvědomění, pro které neexistoval subjekt ani objekt. Stav Já byl a je radikální subjektivní Přítomnost a není odlišná od Nejvyššího, což je mimo všechny kategorie. Analogicky se sluneční světlo, které osvětluje stratosféru, nijak neliší od slunečního světla, které osvětluje Zemi. Jedno není „transcendentní“ a druhé „imanentní“. Jsou to jen úhly pohledu, které pocházejí z postojů. Stav bez postojů je možný v totální celistvosti Allness. Nekonečno je rovnocenně přítomné a plně vyjádřené jak v zrnku písku, tak i v celém vesmíru.

Otázka: Pojem „Já“ není známý termín v tradičním západním náboženství.

Odpověď: Je to termín, který pochází ze stavu osvícení, které se objevuje v úrovni vědomí přibližně 740. Existuje mnoho nedorozumění a je nedostatek autentických informací o stavech osvícení.

Za prvé, neexistují jen dva kontrastní stavy, jako je osvícení nebo neosvícení. Realizace osvícení formálně a klasicky začíná na kalibrované úrovni vědomí 600, což je nad stavem blaženosti zažívaného ve vysokých stavech 500+ a způsobující neschopnost. Předání blaženého stavu Bohu otevírá cestu ke zjevení, které označuje úroveň vědomí 600, kde je neschopná blaženost nahrazena nekonečným klidem a tichem.

 

Otázka: Pokud neexistují dva kontrastní stavy, jako například osvícený versus neosvícený, pak jak lze správně pochopit pojem „osvícení“?

Odpověď: Existují progresívní stupně či úrovně osvícení. Můžeme je kalibrovat a provádět kalibrace různých výrazů, které byly použity v průběhu věků. Nejsou to úrovně Reality, ale úrovně míry povědomí o Realitě.

Úrovně neznamenají „lepší“ než nižší úrovně, ale pouze pozici perspektivy, jako bychom mohli popsat vzhled světa z různých úrovní stratosféry nebo charakteristiky oceánů v různých hlubinách pod hladinou moře.

Následující kalibrace byly stanoveny během vyšetřování při semináři:

Svatost                     velmi blízko k osvícení                         575

Blaženost                  „Sat-chit-ananda“                                 575+

Osvícení        blaženost je nahrazena mírem, klidem a tichem 600

„Jsem“          poznání „Já“ jako bytosti nebo jáství                650

Já                 jako Existence                                                 680

Mudrc                                                                                  700

Mudrc            Já jako projevený Bůh                                      740

„Já“ (I)           jako konečná skutečnost, Nejvyšší                    740

Já (Self)        mimo Existenci nebo Neexistenci                      840

Avatar                                                                                  985

Buddhovství  Jednota s projeveným a neprojeveným Bohem  1.000

Vědomí Krišny a Krista Jednota s projeveným Bohem                        1.000

„Já“ jako Konečná Realita

nad touto dimenzí překračující dimenze                                  1.100

„Já“ jako esence Stvoření                                                      1.200

Archanděl                                                                          50.000+

Božství                                                                         Nekonečný

Otázka: Kalibrované úrovně vědomí slouží jako referenční místo a nejsou to skutečně odlišné úrovně Reality jako takové?

Odpověď: Kalibrace jsou jen zkratkou označující úroveň vědomí, která specifikuje kontext i obsah. Každá úroveň má své vlastní pohledy na to, co je skutečné a smysluplné. Výsledkem jsou rozdíly v motivaci, hodnotách, životním stylu nebo duchovních postojích. Každá úroveň označuje překonání toho, co předcházelo, a také označuje úkoly, které jsou před námi. To může být srovnatelné s úrovněmi školních tříd.

Materiál pro osmý stupeň je nad úrovní sedmého stupně, ale již není vhodný pro devátý. Duchovní evoluce je podobná tomu, že vyšší úrovně vědomí jsou srovnatelné s vysokoškolským, postgraduálním, doktorandským a pak postdoktorandským výzkumem a objevy.

Je rozdíl mezi duchovní prací a akademickým studiem, neboť předmětem duchovního studia je já studenta a když se požadované pravdy objevují, student se mění a vyvíjí, dokud já nezmizí a nenahradí ho Já. Duchovní inspirací se může povědomí o Já i nadále rozvíjet ke stále se rozšiřujícímu kontextu, a nakonec překročí dimenze jako vyjádření Boží Reality. Zdánlivé skutečnosti ega jsou překročeny v úrovni vědomí 600, která označuje přechod z Newtonovského lineárního paradigmatu reality k nelineární doméně duchovní pravdy.

Otázka: Představa, že vyšší úroveň vědomí je lepší než ta pod ní, je tedy jen projekce egoismu?

Odpověď: To je správné. Žádná kalibrovaná úroveň není lepší než další, pouze označuje různá témata. Ačkoli v celé historii bylo lidstvo ohromované stavem osvícení, z úhlu pohledu konečných možností Boha je to jen začátek. Pro porovnání: na střední škole se studentovi zdá vysokoškolský stupeň velmi pokročilý, ale pro postdoktorandského výzkumníka je to pouze minimální požadavek.

Zatímco úroveň vědomí 600 je vzácná a úroveň 1000 ještě vzácnější, archandělé kalibrují na 50 000 nebo více.

Přestože nejsou z našeho rozměru rozpoznatelné, takové nesmírně vysoké energie ovlivňují veškerý život ve všech jeho projevech. Mohli bychom říci, že ten, kdo je považován za duchovního mistra v lidské dimenzi, je v mnohem vyšších sférách jen vyvíjejícím se studentem. Každý duchovní student je tedy učitelem těch, kteří jsou za ním, a učedníkem těch, kteří jsou před námi.

Aby byl učitel efektivní, musí být pro své publikum vhodný. Avatar je zakladatel náboženství, a proto je tím, kdo má schopnost učit tak, aby byl významný pro velké množství lidí během velkých časových úseků. Na planetě byly velmi vyvinuté bytosti, které neprováděly výuku verbálně, protože to nebyl jejich talent nebo osud. Aby ovlivnily úroveň vědomí lidstva, není nutná skutečná jazyková realizace.

Osvícení je proto progresivní realizací a nepředstavuje konečný produkt nebo konečné dokončení vývoje duchovních možností. Velcí duchovní mistři minulosti mluvili k lidské populaci, která kalibrovala pouze na 100 nebo méně. Úroveň vědomí lidstva nyní učinila kritický obrovský skok na 207, což znamená, že nyní převládá značně odlišné pole vědomí.

Existuje nekonečný počet dimenzí, ve kterých existuje nekonečné množství nekonečně expandujících vesmírů, ve kterých se objevují nekonečné možnosti. Aktualizace každé možnosti automaticky vybudí vytvoření nekonečného počtu evolučních potenciálů, které se pak stanou jádry následné řady nekonečných progresí, tedy nekonečný potenciál předpokládaný kvantovou teorií. Díky jazyku tomuto popisu chybí dokonalost, snaží se však vysvětlit smysl informací. Protože podstatou Boha je katalyzátor Stvoření, vše, co je vytvořené, obsahuje stejnou kvalitu. Proto konečný Boží kontext je nekonečný vývoj nekonečných potenciálů a možností, z nichž každý vytvoří další nekonečné postupy nekonečných progresí. I když to není zcela uspokojující, vysvětlení pochází z perspektivy Já, které je zajedno se Stvořitelem.

Jak je vidět z kalibrované úrovně 600 a výše, a zvláště přesahující 1000, zde již neexistují starosti o ego, na které lze konečně pohlížet jako na zbytkové problémy lidstva, které pocházejí ze zvířecích vlastností, a na jeho úsilí tyto kvality zvířete překonat. Lidstvo je jen jedním z potenciálů Neprojeveného, který se projevuje. Překračování ega je tedy pro úroveň vědomí 1000 a více pravděpodobně podobné mateřské škole.

Lidstvo se postupně rozvíjí ve všech oblastech vědy, techniky, průmyslu, fyziky a medicíny, takže není překvapující, že duchovní povědomí také udrželo krok. Může to být katalyzátor pro další vývoj lidstva ve všech oblastech. Ve vývoji každý druh dosáhl svého konečného potenciálu a zastavil se tam. Z kmene evolučního stromu pak znovu vyrazily další vysoce vyvinuté druhy. Je také pravda, že ve vývoji druhů primátů byli Homo erectus a Homo sapiens různé větve, a ne jen další vývoj kromaňonského nebo neandrtálského člověka. Povaha pravdy a vesmíru se nemění, ale pochopení člověka postupně pokročilo ve všech oblastech.

Otázka: Může to být potvrzeno?

Odpověď: Objev prostředku k odlišování pravdy od nepravdy (falše) signalizoval nástup nového potenciálu. Neschopnost rozlišit pravdu od falešnosti je tak ohromující omezení, že zabránilo dalšímu rozvoji vědomí, a nevědomost udržovala lidstvo ve tmě po tisíciletí. Bez spolehlivého testu pro vedení nebo zjišťování směru člověk byl schopen dělat pokroky pouze náhodnými pokusy a s pomocí v podstatě zvířecí zvědavosti. Stejně jako zvědavost zvířete i inteligence lidstva čenichala tu a tam a leckde se šťourala, a přišla na nekonečné množství objevů. Pak přišla zvědavost, co tyto objevy znamenají. K čemu jsou? Náboženství se snažilo dodat některé návody, ale i to bylo často zcela vadné, nesrozumitelné, nebo bylo jednoduše lidem ignorované. Když byly duchovní hodnoty negovány, následovala masivní destrukce lidstva a miliony lidí zahynuly následkem duchovní nevědomosti. Temný věk ještě stále převažuje ve velkých částech tohoto světa.

Otázka: Je poslední dekáda začátkem nové éry?

Odpověď: Potenciál pokročil a již se projevuje jako nárůst kolektivního vědomí z úrovně 190 na 207. Důležité na tomto skoku není to, že je to jen sedmnáct bodů, i když to samo o sobě je poměrně velký skok, ale že úroveň vědomí překročila kritickou hranici 200, což je úplná změna charakteristiky. Úroveň vědomí 207 má naprosto odlišné vlastnosti než úroveň 190. Bylo by to srovnatelné s vodou, kdy dosáhne bodu varu 212 stupňů F a najednou se změní na plyn, v tomto okamžiku to není dále kapalina, ale pára, a je schopná úplně jiných efektů ve vesmíru.

Otázka: Z pohledu pokročilé úrovně vědomí existuje povědomí o množství dimenzí. Je nějaký most mezi uvedeným vědomím a tím, co je již známé jako lidská věda?

Odpověď: Tato možnost je navržena jako možnost takzvané „teorie strun“ pokročilé teoretické fyziky. Taková možnost by byla také navržena, kdyby se zjistilo, že po velké eony času takzvaná „alfa konstanta“ odhaluje dokonce nejmenší variace. Porozumění takovým rozlehlostem vyžaduje rozšíření parametrů, které dosahují hranic inteligence.

Otázka: Nebyl by dokonce i koncept nekonečného počtu dimenzí postojem?

Odpověď: Ano. To je bystrý postřeh, který naznačuje, že posluchač pochopil tyto diskuse. Konečná Realita není ani subjektem, ani není omezená dimenzemi, úrovněmi nebo doménami, ale místo toho je překračuje, a přesto je vším jako Allness. Lidstvo je pouze jedním projevem těchto možností. Lidstvo se identifikuje s inteligencí, která je schopna porozumět a formulovat. Za inteligencí je vyšší úroveň reality, která je nad rámcem formulace nebo definice. Je také nad svědectvím, pozorováním nebo zažíváním. Je mimo bytostnost nebo existenci. Není ani zjevná, ani neprojevená. Zdroj nekonečného je nekonečný.

Otázka: Jaký je výraz Já v jiné dimenzi?

Odpověď: Já má to, co by mohlo být nejlépe popsáno jako zdánlivě různé převládající kvality v různých úrovních vědomí. Pod 600 je já prožíváno jako ego. Nad úrovní 600 se stane Já z Boží lásky. Na této úrovni luminiscence Přítomnosti je vynikající blaženost, která se postupně rozpouští do prvotního míru a klidu, který zahrnuje a je Božskou esencí veškeré Existence. Nad tím vyzařuje převládající kvalita Přítomnosti jako existence Allness. Dále, Realita je nad existencí nebo projevem, a základ Já se odhaluje jako nejvyšší všemohoucnost Neprojeveného před samotným vědomím, a přesto je zahrnuto jako jeho podstata (Further on, the Reality is beyond existence or manifestation, and beyond that, the anlage of the Self reveals itself as the ultimate omnipotentiality of the Unmanifest prior to consciousness itself, yet including it byvirtue of being its essence).

Celý vesmír nebo dimenze mohou vzniknout z jediné myšlenky. Existují tedy nekonečné vesmíry, dimenze a planety uvnitř dimenzí, protože každý potenciál vytváří nekonečný počet potenciálů, z nichž všechny zase vytvářejí nekonečnou sérii potenciálů a tak dále.

Otázka: To je nepochopitelné.

Odpověď: To je poznání Já jako podstata Stvoření. Vše je spontánní a samo vytváření. Podstata božství je přítomna ve všem Stvoření jako Stvoření samo. Nekonečné nekonečno nekonečné rozmanitosti Allness je sebe vytvářející. Vesmíry nejsou vytvořeny něčím mimo ně, ale tím, co je vnitřně uvnitř jejich podstaty. Vesmíry, domény a dimenze jsou samo-vytvářející a vyvíjejí se samy kvůli všudypřítomnosti Božství.

Nejvyšší může být přirovnán k vnitřní kvalitě nebo kapacitě pro potenciál a existenci. Proto je Ultimate (Konečný) popisován jako mimo formy, existence nebo projev; mimo jsoucnost (is-ness) nebo bytostnost; mimo vědomí nebo povědomí; mimo Allness nebo Void; a mimo všechny kvality, popisy nebo definice. Jazyk je pokus naznačit to, co nelze jazykem vyjádřit, ale co může být známo pouze díky tomu, že to je.

Otázka: Jsou tyto pravdy vnitřně odhalitelné?

Odpověď: Ano. Studenti říkají, že usilují o to, aby zůstali v „nyní“. Odpověď zní, že člověk nemusí hledat to, co je již přítomné a je to jediná možná realita. Stěžují si, že: „moje mysl je vždy buď v minulosti, nebo předvídání budoucnosti“. Mluví o obsahu mysli. Dokonce, i když se mysl dívá na minulost nebo na budoucnost, může tak učinit pouze v současnosti. To pouze proto, že vědomí je neustále přítomno, a že si člověk může zvolit, zda se bude dívat do minulosti nebo předvídat budoucnost.

Čas je pouze postoj, nikoliv skutečnost. Povědomí pochází z identifikace s tím, co se identifikuje s časem a objevuje, že je to jen vnímání a že vlastnosti vědomí jsou nadčasové a neosobní. Pokud přemýšlíte o Číně, neznamená to, že jste v Číně, protože Já je vždy „tady“. Převažují postoje „zde“ a „nyní“. Jsou nezávislé na obsahu. Dokonce i věřit, že člověk je „v tomto vesmíru“ nebo dokonce „mimo něj“ je postoj. Je chybou identifikovat se s časem, prostorem nebo dimenzí, protože to je omezení. Já vůbec neprožívá „teď“, ale místo toho si uvědomuje svou věčnost, nebo že je „navždy“.

Neexistuje „vy“ ani „tady“ nebo „tady teď“, ani v „této dimenzi“. Konečná realita nahrazuje i existenci nebo popisný termín jako je „vědomí“ nebo „povědomí“. Já není ani přítomné, ani nepřítomné. Osvícení není ani stav, ani podmínka, ani úroveň vědomí ani realizace, přesto je to všechno.

Otázka: Až do současnosti byl lidský nervový systém schopen zacházet s energií do úrovně vědomí 1 000.

Odpověď: Lidské tělo není ještě biologicky vybavené pro zpracování procesu bez značného nepohodlí. Již před 2500 lety Buddha popsal, že procházel bolestivým procesem, jako by byl natahován na skřipec, a jako by měl kosti popraskané; Kristus potil krev a také měl fyzickou bolest a agónii. Zdá se, že je to vedlejší produkt vývoje vědomí přes 800 a 900.

Otázka: Co je důvodem pro takový vývoj vědomí?

Odpověď: Člověk může postulovat karmu, odhodlání, oddanost, oddanost a ochotu sloužit Bohu a lidstvu. Člověku také mohou pomáhat „ze shora“ (archandělé). Vědomí ze své vlastní povahy pokračuje, dokud se neobjeví chyba, která musí být opravena. Postoj se řeší vytrvalostí, až dojde k poznání. Tohle je neobvyklý výskyt. Častěji vědomí dosáhne úrovně 600, zastaví se tam a zůstane tak po zbytek života. K tomu dochází proto, že každá úroveň zjevení je tak úplná a sama naplňující, že pocit úplnosti zastaví vývoj vědomí v tomto jedinci. To je důvod, proč se většina osvícených bytostí zastaví, jakmile projdou na úroveň 600. Blaženost je úplná a nezdá se, že by mohlo být něco „víc“. Není ani možné, že by mohlo být něco dále, a z určitého hlediska je tento závěr správný. Každá úroveň je úplná a dokončená sama o sobě. Tento pocit úplnosti, konečnosti a totality je charakteristický pro každou úroveň nad vysokou úrovní 500+. Neexistuje tedy žádná zvědavost ani žádný pocit neúplnosti, ani neexistuje nějaká tendence k dalšímu zkoumání.

Je charakteristické pro tento vývoj vědomí, že na každé úrovni otevřenost stále přetrvávala. Existovalo povědomí, že to není úplný, ale pokračující proces. Možná existovala i ochota, že Já je použité pro další vývoj jeho vlastní podstaty a potenciálu. Základní element byl ochoten vzdát se tomuto procesu, který se děje sám. Stvoření projevuje svůj potenciál, když jsou příznivé podmínky.

Otázka: Jak máme porozumět slovům Ježíše Krista, který řekl: „přišel jsem s mečem“?

Odpověď: Pravda je meč, který odstraňuje nevědomost a bariéry ega, spolu s jeho sklonem k podvodům a popření. Tato citace byla zkreslena, aby ospravedlnila použití síly a fyzické války.

Otázka: Z určitého hlediska má každý duchovní učitel v historii specifický účinek a z běžného úhlu pohledu, účel. Existuje nějaký takový identifikovatelný záměr těchto učení?

Odpověď: Jejich účelem je objasnění a vysvětlení, aby učení bylo znovu srozumitelné a pochopitelné. V náboženstvích během historie vzniklo mnoho paradoxů a nesprávných výkladů, které zanechaly lidstvo v pochybnostech a nedorozumění. Tyto špatné interpretace a zmatky vyústily v to, že velké množství lidí odmítá náboženství, protože vidí jeho nejednoznačnosti, nedostatečnou jasnost a nedostatečné dodržování svých vlastních učení. Nyní je k dispozici nástroj duchovního výzkumu, a je možné objasnit položené otázky. Kalibrované úrovní vědomí a svalový test mají poskytnout prostředky k pochopení pravdy a ověřit ji a dokumentovat v termínech, které jsou otevřené pro konsensuální platnost.

Žádná přesná navigace nebo mapování světa nebylo možné před příchodem kompasu a sextantu, žádné skutečné vědomosti o vesmíru nebyly možné bez dalekohledu; a žádné znalosti o bakteriích nebo nemocech by nebyly k dispozici bez vynálezu mikroskopu. Objev a využití elektřiny přeměnilo svět a lidský život. Každý objev rozšiřuje znalosti člověka a podobně i duchovní výzkum a objevy jsou nyní možné a dostupné všem.

Při pohledu z historického hlediska jsou extrémně vysoké úrovně vědomí pozoruhodné, ale pokud je tento jev dán do souvislostí s budoucími možnostmi, bude pravděpodobně v budoucnu takový stav při zpětném pohledu považován za poměrně rudimentární, jako když se díváme na dřívější letadla jako na starožitnosti.

 

Otázka: Použití metody testování svalů je omezené pouze na ty osoby, které kalibrují více než 200 a jejichž motivace je integrovaná.

Odpověď: To je zjevně její vrozená záruka. Pouze integrita má přístup k pravdě.

 Otázka: To se nezdá být „spravedlivé“. Test pravdy je odmítnut těm, kteří to potřebují nejvíce!

Odpověď: Ale to je to, co je „fér“ pro vesmír! Je třeba rozlišovat rozdíl mezi „právy“ a „oprávněním“. Všechna takzvaná práva jsou pouze výsady, které jsou uděleny společenskou dohodou. K pochopení konceptu je třeba znát rozdíl mezi vděčností a arogancí. Iluze „práva“ je inflace ega, která může vést k narcisistickým nárokům, s jeho nepřátelskými, zhýčkanými, neomluvitelnými a paranoidními postoji. Člověk sám o sobě nemůže získat práva; jsou zaslouženým darem svobodné společnosti. Všechna práva také podléhají omezením kontextu, jako občanská práva v době války nebo právo na pěší turistiku v lese během sucha.

Panovníci používali „božské právo králů“ k ospravedlnění pošlapání mas a odmítání jakékoli další odpovědnosti. Lze poznamenat, že každé takzvané právo může být zničené pouhým škrtem pera. Ústava Spojených států (která kalibruje na více než 700) uvádí, že rovnost všech občanů vychází z božství jejich Stvořitele. Stvoření Bohem není právo, ale dar. Od vlády a občanů se očekává, že se budou chovat způsobem v souladu s touto duchovní skutečností.

Dokonce i ústavní právo na život, svobodu a štěstí může být ztracené v důsledku spáchání trestného činu. Zase, práva obviněných podléhají výkladu a právním argumentům. Američané jsou šokováni, že v mnoha cizích zemích obvinění nemají vůbec žádná práva. Dokonce i v Americe právo na soudní proces před porotou není skutečností, ale ideálem. Testy DNA odhalily, že bylo odsouzeno mnoho nevinných lidí. Prokurátoři a svědci úmyslně falšují důkazy a porota se skládá z mnoha osob bez potřebných intelektuální schopnosti pochopit předložené skutečnosti. Je zajímavé poznamenat, že koncept práv kalibruje na 240, zatímco výsledek práva kalibruje na 520 – velmi velký rozdíl.

Otázka: Kalibrované úrovně udávají úrovně pravdy nebo skutečnosti?

Odpověď: Ne. Kalibrace je pouze údajem o stupni vědomí nebo porozumění. To, co vypadá jako pravda, se liší od úrovně k úrovni, stejně jako schopnost porozumět nebo dát do souladu život a možnosti, které jsou shodné; například člověk slyší pravdu, ale neuplatňuje ji v praxi.

Otázka: Můžete dát příklad běžného duchovního výzkumu, který provádí výzkumná duchovní skupina?

Odpověď: Může být objevena velmi rozhodující a kritická informace, která vysvětluje jinak nejednoznačné pozorování. Například mantra „Om“ kalibruje na 740. Na druhé straně, mantra „A-u-m“ kalibruje pouze na 65. Pravděpodobně existuje mnoho jednotlivců a skupin po celém světě, kteří recitují mantru „A-u-m“ a diví se, proč se nestali osvícenými.

Existuje mnoho druhů náboženských praktik a přesvědčení, které jsou nejen neúčinné, ale také skutečně škodlivé a mají účinek přesně opačný, než se požaduje. Existují duchovní zvuky šibolety, pocházející z astrálních říší, které jsou kanalizovány přes média, a které se stanou široce citované s výrazným zvýšením obočí, jako kdyby měly auru tajemství z učení nějakého vysokého mistra. Mnoho takových citací je nesmysl, ale naivní věřící jsou snadno svedeni a ohromeni. Všechna učení takzvaných mistrů nebo učitelů, stejně jako postupy, metody, techniky, dechová cvičení, zpěv, nebo jakákoli jiná předpokládaná duchovní pravda nebo praxe, by měly být vyšetřeny a kalibrovány. Stejně jako u mnoha oborů lidského snažení, to, co má vysokou hodnotu, láká podvodníky nabízející imitace. Zvláště v oblasti duchovna.

Otázka: Učil jste některé lidi “ první duchovní pomoc“. Jak to funguje?

Odpověď: Chcete-li ukončit rozrušení, postupujte takto:

  1. Poklepejte na thymus. Žláza thymus (brzlík) je umístěna za horní hrudní kostí. Poklepejte na tuto oblast uzavřenou rukou a řekněte ve stejnou dobu, „Ha-ha-ha“ rytmicky třikrát, a pak, po pauze, to udělejte ještě třikrát. Usmívejte se přitom a představte si obraz někoho nebo něčeho, koho nebo co milujete. Mohla by to být božská postava nebo dokonce i svého oblíbeného mazlíčka. (Thymus je regulátorem akupunkturního energetického systému a souvisí s celkovým imunitním systémem člověka a zdravím, a je náchylný ke snížení stresem.) Tuto metodu původně učil Dr. John Diamond. (Viz odkazy.)
  2. Potom nadechujte duchovní energii od základny páteře až ke korunní čakře. Při každém vdechnutí si ji představujte jako světlo. Teče od základny páteře až po korunu hlavy. Dokonce i několik dechů tímto způsobem má velmi zřetelný účinek.
  3. Při dýchání, myslím nebo vydávám zvuk slabiky, „Om“, jako podle výše uvedeného návodu. („O“ se vyslovuje jako jméno písmena „O“)
  4. Představte si někoho, koho milujete.
  5. Zatímco jste se zapojili do tohoto procesu, najděte v sobě ochotu ve svém srdci odevzdat cokoli a všechno Bohu a přenechejte mu svou připoutanost nad vším ostatním (and recommit your devotion above all else).

Výše uvedené pokyny zvednou člověka rychle a snadno z arény konfliktu a tísně. Není třeba praxe a výsledky jsou zřejmé dokonce i při prvním pokusu. Poté může následovat modlitba a meditace, které zaměřují pozornost na celý obraz (periferní vidění) toho, čeho je člověk svědkem, než aby uvíznul a zapojil se do podrobností. Rovnováha je zachována tím, že se vztahuje k celkové situaci namísto k některé z jejích částí. To udržuje člověka na úrovni svědka, a není ovlivněn podrobnostmi a lpěním na výsledku.

Otázka: Jak lze někdy potlačit rozrušení, které vychází z duchovní práce hledající duše?

Odpověď: Můžeme se poučit ze zkušeností klasické psychoanalýzy, ve které existovalo pravidlo, „Nejprve se seznamte s problémy pacienta ze strany superega (svědomí), dříve než začne proces odkrývání toho, co leží v nevědomí.“ To znamená, že se nejprve zmírní svědomí, učiní se rozumnějším a sníží se jeho schopnost být rigidní a rozhodovat s černobílým postojem, správné versus špatné a s odsudky. Neoslabené superego nebo svědomí může být nesmírně kruté a divoké pokud není zpacifikované. Z této oblasti ega pochází sebe-nenávist a výsledkem může být dokonce i sebevražda způsobená vinou.

Rigidní osobnost, která má sklon k černobílému úsudku, musí být vychována tak, aby viděla věci v kontextu jako součást lidské činnosti. Člověk musí rozvíjet více příznivý, odpouštějící a soucitný postoj. Racionální ego se musí stát uvolněnější a akceptující, protože v nejhlubších vrstvách nevědomí existují zakázané impulsy, které pocházejí ze zvířecí mysli. Hlubší vrstva nevědomí, „Id“, myslí v extrémech a používá extrémní symboliku. Nenávidí své nepřátele a upřímně je chce zabít.

V duchovní práci vzdělání o vnitřní povaze ega, jeho evoluci a struktuře, pomáhá člověku vidět, že to je zděděný neosobní mechanismus, který musí být změkčen. Je důležité si uvědomit, že lidská mysl nemá schopnost odlišit pravdu od falešnosti. Před tím, než půjdeme do hloubky, je třeba posílit ochotu a vůli k odpuštění, lásce a soucitu.

Nevědomost je vrozené lidské dědictví. Navíc je většina lidstva extrémně naivní. Například v západním světě si lidé ani neuvědomují své karmické dědictví ani jeho hluboké vlivy. Myslí si, že existuje jen osobní „já“ v tomto životě, které rozhoduje nebo činí volby. Stejně tak převažuje nevědomost o rozdílu mezi náboženstvím a spiritualitou.

Je třeba porozumět tomu, že mysl funguje pomocí postojů, kterými se chce vyhnout vině a útokům na sebe. Duchovní aspirant také potřebuje zmírnit sebeobviňování tím, že si uvědomuje, že v lidském vědomí má tendenci dominovat kolektivní vědomí a energetická pole.

Ze své podstaty není cesta k Bohu snadná. Vyžaduje značnou odvahu, statečnost, ochotu a toleranci. To je posíleno pokorou a čistým svědomím.

Otázka: Před zahájením seriózního vnitřního zpytování může se člověk předem informovat, jak potenciálně „nebezpečné“ může být jeho vlastní svědomí (superego)?

Odpověď: Ano, jednoduše ho můžete kalibrovat. Pokud to není možné ani přijatelné, pak se dá dobře zhodnotit tím, že se podíváte na to, jaké tresty, si zločinci a společnost podle vašeho názoru zaslouží, je to stejný osud, o kterém se vaše svědomí domnívá, že vás čeká. Když si myslíte, že si zločinci zaslouží smrt, pak to je tentýž ortel, který jste již vyslovili nad sebou.

„Temná stránka“ lidských dějin stále žije a je jen skrytá v nevědomí. Člověk si má uvědomit, že je pravděpodobné, že při sebezpytování objeví negativitu, která může být rozrušující. Pro zlepšení reakce je nutné si uvědomit, že tento materiál nejste reálné vy a kvůli tomu světlo dne nezhasne. V kořenech ega je extrémní sobectví a zcela mu chybí jakékoli etické principy.

Vzpomeňme si na slavné zenové obrázky, kde býk je divoký a musí být zkrocen předtím, než s ním můžeme bezpečně jet. Po celou dobu si buďte vědomi skutečnosti, že nejste ego. Odmítněte se s ním identifikovat. Člověk si to může uvědomovat, když sleduje televizi, čte noviny nebo sleduje film. Uvědomí si, že společnost je jen jeviště, na kterém se ego předvádí, aby ho všichni viděli. Toto výchovné pozorování vede k nepřipoutanosti. Opravdu není nutno potlačit ego, ale pouze přestat se s ním identifikovat. Ačkoli v hlubinách ega je touha zabít své nepřátele, není to skutečné „vy“, ale zvířecí dědictví, které existuje v lidském mozku a v kolektivním vědomí.

Otázka: Co když člověk nemůže použít metodu testování svalů?

Odpověď: Existuje mnoho lidí, kteří nevědí, jak použít test. K dispozici jsou grafy úrovně vědomí, mnoho webových stránek a mnoho holistických praktiků, kteří používají testování svalů a jsou ochotni ho naučit. Jednoduchá reakce „ano-ne“ může být dokonce být prováděna s jakýmkoliv naivním dítětem jako testovaným subjektem.

K dispozici jsou také kurzy, workshopy a videa předvádějící techniku. Knihy od doktora Johna Diamonda ji vysvětlují podrobně. Nejlehčí postup je sledovat učení, které již bylo kalibrováno a ověřeno.

Nenechat se ohromit nebo mystifikovat bizarností a tajemností, pravdami, za které je třeba zaplatit; vyhýbat se davům, které se jako stádo ženou za novinkami. Pamatovat si, že spodní astrální říše, které jsou zdrojem falešných spirituálních podvodníků, jsou říše těch, kteří popírali Boha. Jejich cílem je vyčíhat a polapit naivní a zranitelné lidi. Jeden z jejich oblíbených triků je působit zbožně a citovat starověké náboženské osobnosti s cílem předvést auru pravosti. Všimněte si, že skutečně realizovaní jedinci neuvádějí, že jejich povědomí pochází od nějakých externích zdrojů, entit, „starověkých mistrů“, nebo osob. Přítomnost Boží je sama autoritou a nevyžaduje žádné potvrzení.

 

Následující část: Kapitola 22: Aplikace

Napsat komentář