. 13. Jak zůstávat nepřetržitě na vrcholu prchavého okamžiku – 25.1.2021

Předcházející část: Poslední schod k stavu osvícení, vliv paranormálních jevů.


Záznam třináctého on-line meetingu ze 25.1.2021 na téma:Jak zůstávat nepřetržitě na vrcholu prchavého okamžiku.


Video obsahuje tyto texty:

25jan2021: HONZA:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Opět, jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí.                                                       

3) Opět, jak se dá jednat s pocity.

4) B6/122: Zůstávat na vrcholu vlny.

5) 03 Leden/Január – inspirace z knihy „Podél Cesty k Osvícení“

6) Věta na dnešek: Pozvání k reakci můžeme odmítnout.

7) Konec, dotazy.

 

 HONZA:

1) Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečte nám Hedvika motto pro naše setkání a sdělí upozornění.

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

– Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

 Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

 Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

– Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

2) HONZA: Opět, jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí.

JURAJ: (text sa nachádza v skoro každej Hawkinsovej knihe):

Ľudia sú zvedaví a pýtajú sa: „Ako je možné dosiahnuť vysoký stav vedomia?“

1) V prvom rade musí existovať neotrasiteľné rozhodnutie, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

2) Na základe tohto rozhodnutia vznikne oddanosť k disciplinovanosti účinkovať v živote s neoblomným a stále prítomným odpúšťaním a láskyplnosťou, a to bez výnimky, teda ku všetkému, čo prichádza do nášho vedomia.

3) Nevyhnutná podmienka je pritom mať súcit a ochotu, porozumenie vidieť nevinnosť, a to v každom a vo všetkom, teda aj vrátane seba a vlastných myšlienok.

4) Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné zanechať všetky ostatné túžby. S tým súvisí vzdanie sa nástojenia, aby bolo po mojom, inými slovami vzdať sa svojej vlastnej vôle.

5) Pri tom, ako sa každá tendencia vlastniť myšlienku, pocit, túžbu a či skutok uvoľňovali a odovzdávali bohu, myseľ postupne utíchala.

6) Týmto postupne utíchalo zdôvodňovanie a pestovanie si príbehov, a nakoniec sa rozptýlili aj idey a koncepty s nimi súvisiace.

7) Keď sa človek vzdá autorstva a priania vlastniť myšlienky, prestanú sa rozvíjať do detailov a začnú sa rozpadávať v priebehu vytvárania.

8) Nakoniec bolo možné vzdať sa energie sprevádzajúcej samotný proces myslenia, a to predtým ako sa vôbec myšlienka začala vytvárať.

9) Táto činnosť sústavného a nepretržitého sústredenia sa, nedovoľujúca ani jediný okamžik rozptýlenia od priebežnej meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, každodenných aktivít.

 

3) HONZA: Opět, jak se dá jednat s pocity.

MIREK: Opět, jak se dá jednat s pocity. Který způsob, vy sami, nejvíc používáte?

1- svalením pocitu na vámi vytvořenou umělou situaci,

2- anebo vybouchnutím, pocit je uvolňován projevem,

3- anebo útěkem, co znamená vyrobením množství nepřetržitých horečnatých aktivit,

4- anebo uvolněním pocitu, tedy uvědoměním si tohoto pocitu a zaměřit se na vypouštění energie za ním,

5- anebo zlikvidovánímkdy pocit vidíte jako důsledek nesouladu vašeho stanoviska s tím, co je pozorováno,

6- anebo přesunem do ztotožnění se ze subjektivitou, která umožňuje tyto emoce prožívat.

 

4) HONZA: Kniha Objevování Boží přítomnosti  – B6/122: Zůstávat na vrcholu vlny.

JULO:
z angl. originálu knihy „Discovery of the Presence of God“, 2006 od Dr.Davida Hawkinsa zo strán 122-123

Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

Svedok/pozorovateľ je nepretržitá duchovná zamyslenosť. Javy sa objavujú a miznú. Človek musí neustále vzdávať túžbu tieto javy prežívať, alebo túžbu „ťažiť“ zo zážitku samotného prežívania.

Je možné si všimnúť, že pocity a myšlienky vznikajú a opadávajú ako vlny. Očakávať budúcnosť je výsledkom snahy budúcnosť ovládať a to na základe strachu. Strach, diktovanie a očakávanie sú spojené so sústredením sa na prednú časť vlny prežívania. Na rozdiel od toho, držať sa zubami-nechtami myšlienok a pocitov, čo i na 1/10nu sekundy po vyvrcholení vlny, znamená sústrediť sa na minulosť a držať sa jej. Zaostriť sa treba na vrchol samotnej vlny ako sa práve začína prevaľovať do tej 1/10,000vej sekundy otvorenej clony „prežívania“. Rozpoznanie tohto „priestoru“ je možné vnútornou kvalitou vedomia/uvedomovania, ktorá nepodlieha oneskoreniu. Nie je možné  to uskutočniť vnímaním, pretože vnímanie sa pohybuje presne takou istou rýchlosťou ako uvažovanie.

Uvedomovanie/Vedomie sa nachádza tesne pod alebo, inými slovami, pred funkciou diváka/pozorovateľa. Je tiché a nehybné, rovnako ako je obloha alebo samotný priestor. Vzdaním sa očakávania, lipnutia, hľadaním rozkoše, alebo vyhýbaním sa  nepríjemnostiam, zaostrenie zostáva nepretržite v strehu a to na vrchole prchavého okamžiku, úzkom ako je ostrie britvy. V tomto strehu, uvažovanie a predstavivosť postupne ustúpia a tým odhalia, že pole, z ktorého vyvierajú, je aktivované žiadostivosťou a zámerom myslenia  myslieť.  Ak sa pozornosť a záujem presunie z obsahu na pozorovateľa/svedka, zistí sa, že pozorovateľ /svedok je vyžarovaním vedomia ako uvedomovanie a že je nelineárnou, neosobnou kvalitou, ktorá je primárna, vrodená a autonómna.

Hoci sa táto meditácia/nepretržitá duchovná-zamyslenosť môžu spočiatku zdať zvláštne a ťažkopádne, lenže nakoľko sú v súlade s vôľou a božskou energiou, časom sa bez odporu stanú normálnymi. Ak si pozorované javy neželáme, a ani im nekladieme odpor, a ani si ich neceníme ako „naše“, tak začnú ustupovať a nakoniec opadnú. Následne je teda každý jav, pri svojom vzniku, odovzdaný Bohu, a tichý zdroj energie, ktorý  tak veľmi chce myslieť a prežívať, je odhalený. Ak mu chcete odobrať energiu, je len potrebné odovzdať túžby Bohu. (Julo – , nech si On s tým poradí).

Julo opakuje: Treba byť rozhodnutý nechcieť nič komentovať, nech je to čokoľvek, čo vaše vedomie chytá.

B3/300: Life unfolds of its own and does not need commentary. Život sa „odvíja“ sám od seba a nepotrebuje komentár(Julo dal úvodzovky, aby to sedelo aj na vyššej úrovni a nebolo sa to treba preučiť).

 

B6/122: The Razor’s Edge: Staying on the Crest of the Wave. The witness/observer is a contemplative attitude of poise. Phenomena appear and disappear. One must constantly surrender the desire to experience the phenomena or the desire to ‚juice‘ the experience of the experiencing itself.

It will be noticed that feelings and thoughts arise and fall away like waves. To anticipate the future is often the result of trying to control it based on fear. The fear, control, and anticipation are associated with focusing on the front of the wave of experiencing. In contrast, to cling to thoughts and feelings for even 1/10th of a second past the cresting wave is to focus on and cling to the past. The focus needs to be on the crest of the wave itself as it is breaking into that 1/10,000th-of-a-second aperture of ‚experiencing‘. The detection of this ‚space‘ is possible by the inner quality of consciousness/awareness, which is not subject to delay. It is not possible to choose this by perception because perception moves at exactly the same rate as does mentation.

Awareness/consciousness is located just beneath or prior to the function of the watcher/observer. It is silent and unmoving, like the sky or space itself. By relinquishing anticipation, clinging, seeking pleasure, or avoiding unpleasantness, the focus remains poised on the razor’s edge of the crest of the fleeting moment. By this poised position, mentation and imaging gradually recede and reveal that the underlying field is activated by the desire and intention of thinkingness itself. As focus and interest move from content to the observer/ witness, it will be found that the observer/witness is an emanation of consciousness as awareness and a nonlinear, impersonal quality that is primary, innate, and autonomous.

Although this meditation/contemplation may seem unfamiliar or awkward at first, because it is in accord with the will and Divine energy, it eventually becomes self-positioning without resistance. If the witnessed data are neither desired, resisted, nor given value as ‚mine‘, they begin to subside and eventually fall away. In turn, each is surrendered to God as it arises, and the silent energy source that it is desirous of thinking or experiencing is revealed. To de-energize it, it is only necessary to surrender the desire to God.    (Julo – nerozumiem slová Dr.Hawkinsa v tomto článku, ktoré som zobrazil kurzívou – “ as awareness“ na konci predchádzajúceho odstavca. Pátram po tom, v čom je zádrheľ, lebo mne by sa tam hodili namiesto „as awareness“ slová „from Manifest as Allness/Self“, teda v preklade namiesto „ako uvedomovanie“ by potom bolo „zo Zobrazeného ako Všetkého čo je/Bytia“). Proste neviem.

 

5) HONZA:  03 Leden/Január – inspirace z knihy „Podél Cesty k Osvícení“ (je to v B3/179)

MIREK:
Všechen život je neustálý příliv a odliv. Každý se narodí, trpí duševními a tělesnými těžkostmi a zemře. Je tady štěstí a spokojenost a taky smutek a sklíčenost, katastrofa a úspěch, růst a úbytek. Burza cenných papírů jde nahoru a padá. Choroby a neštěstí přicházejí a odcházejí. Karmický tanec života se odvíjí v karmickém divadle vesmíru.

Kniha B3/angl.179

Média využívají emocionalitu a senzacechtivosti použitím videoklipů a slov k vyvolání sentimentality, pobouření, nebo rozhořčení, nebo k ukojení chlípné zvědavosti. Když jsou viděny za takové, jaké jsou, mohou být tato pozvání k reakcím odmítnuty.

 

The media exploit emotionality and sensationalism in images and languaging to elicit sentimentality, indignation, or outrage, or to satisfy prurient curiosity.  When seen for what they are, these invitations to reactivity can be declined.

 

6) Věta na dnešek: Pozvání k reakci můžu odmítnout.

 JULO: ešte raz:      Pozvanie k reakcii môžem odmietnuť!

Som rozhodnutý nechcieť nič komentovať, nech je to čokoľvek, čo vedomie chytá!

 

7) HONZA:  konec připravených textů a odpovědi na dotazy…

Odpověd posluchačce, co dělat s nejistotou, slovy dr. Hawkinse z knihy Pravda vs. Nepravda česká kniha str. 69:

Duchovní zralost znamená mít schopnost žít s nezodpovězením a v nejistotě a přitom se těšit z faktu, že jsou to podněty k učení a k dalšímu růstu a vedou k postupnému objevování pravdy.

Dovysvětlit oslavování výročí úmrtí.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek.

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující část: Jednání s „problémy“ na úrovni 500 (v oblasti Lásky).