Původní Předmluva

Předcházející část: Původní úvodní slovo

Preložil DeepL a upravil Honza pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Honzem 12may2023.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 1: ‘Moc oproti Síle, přepracované vydání (2012)’

DRH používá neobvyklou stylizaci, v kombinaci s ním vymyšlenými slovíčkami, a pozice slov v jeho větách vyjadřují jejich závažnost. Z důvodu zachování tohoto DRH záměru, i Honza sa rozhodl byt mu věrný, a překlady připomínají spleť nestandardních stylizací, a nesprávné interpunkce, použité na oddelení vícenásobných myšlenek v jediné větě. Kdyby se byl DRH chtěl vyjadřovat jinak, tak by to bylo jinak, a Honzův překlad by se dal číst jako beletrie. Pri čtení, namísto tvrzení si ‘to nesedí’, Honza doporučuje klást si otázku „Co je potřebné ve mne změnit, aby mi to sedělo?“

 

PŮVODNÍ PŘEDMLUVA

. 1. Vysvětlit to, co je „jednoduché“, může být opravdu obtížné. Velká část této knihy je oddána procesu, jak učinit jednoduché zřejmým. Pokud se nám podaří pochopit byť jen jedinou jednoduchou věc do hloubky, značně tím rozšíříme svou schopnost porozumět podstatě vesmíru i života samotného.

. 2. Kineziologie je dnes již dobře zavedenou vědou, která je založena na testování reakce svalů na podněty typu „vše nebo nic“. Pozitivní podnět vyvolá silnou svalovou reakci, negativní podnět vede k prokazatelnému oslabení testovaného svalu. Klinické kineziologické testování svalů našlo rozsáhlé ověření v posledních pětadvaceti letech. Goodheartův původní výzkum v této oblasti se dočkal širšího uplatnění díky Dr. Johnu Diamondovi, jehož knihy přiblížily toto téma veřejnosti. Diamond zjistil, že k této pozitivní nebo negativní reakci dochází při podnětech jak fyzických, tak psychických.

. 3. Výzkum odrážející se v tomto svazku posunul techniku Dr. Diamonda o několik kroků dále, a to díky zjištění, že tato kineziologická reakce odráží schopnost lidského organismu rozlišovat nejen pozitivní a negativní podněty, ale také anabolické (život podporující) od katabolických (život spotřebovávajících), a co je nejdramatičtější, pravdivé od falešných.

. 4. Test sám o sobě je jednoduchý, rychlý a relativně spolehlivý. Pozitivní svalová reakce nastane v reakci na objektivně pravdivé tvrzení; negativní reakce nastane, pokud je testovanému subjektu předloženo falešné tvrzení. K tomuto jevu dochází nezávisle na vlastním názoru nebo znalostech testovaného subjektu o daném tématu a tato reakce se ukázala být platná napříč kulturami v mnoha populacích a konzistentní v čase. Výsledky testu tak splňují vědecký požadavek opakování, a tedy spolehlivého ověření jinými zkoušejícími. Tato technika poprvé v historii lidstva poskytuje objektivní základ pro rozlišení pravdy a falše, který je zcela ověřitelný v čase u náhodně vybraných naivních testovaných osob.

. 5. Navíc jsme zjistili, že tento testovatelný jev lze použít ke kalibraci úrovní lidského vědomí tak, že vznikne libovolná logaritmická stupnice celých čísel, která rozvrství relativní moc úrovní vědomí ve všech oblastech lidské zkušenosti. Důkladné zkoumání vyústilo v cejchovanou škálu vědomí, v níž logaritmus celých čísel od 1 do 1 000 cejchuje stupeň síly všech možných úrovní lidského uvědomování.

. 6. Miliony cejchování, které tento objev potvrdily, dále odhalily rozvrstvení úrovní moci v lidských záležitostech a odhalily pozoruhodný rozdíl mezi mocí a silou a jejich příslušnými kvalitami. To následně vedlo ke komplexní reinterpretaci lidského chování s cílem identifikovat neviditelná energetická pole, která ho ovládají. Kalibrovaná škála se shodovala s dílčími úrovněmi hierarchie věčné filozofie; souvztažnosti s emocionálními a intelektuálními jevy v sociologii, klinické psychologii, psychoanalýze a tradiční spiritualitě se okamžitě nabízely samy.

. 7. Cejchovaná škála zde byla zkoumána ve světle současných objevů v pokročilé teoretické fyzice a nelineární dynamiky teorie chaosu. Domníváme se, že cejchované úrovně představují mocné atraktivní, přitažlivé pole v samotné oblasti vědomí, které ovládá lidskou existenci, a proto určuje obsah, smysl a hodnotu a slouží jako organizující energie pro rozšířené vzorce lidského chování.

. 8. Toto rozvrstvení atraktivních, přitažlivých polí podle odpovídajících úrovní vědomí poskytuje nové paradigma pro změnu souvislostí lidské zkušenosti ve všech dobách. Prakticky, díky přístupu k datům, k nimž dosud neexistovala žádná cesta, slibuje naše metoda jak velkou hodnotu při zkoumání historie, tak obrovský možný přínos pro budoucnost člověka. Ve snaze zdůraznit hodnotu této techniky jako výzkumného nástroje byly uvedeny příklady jejího možného využití v širokém spektru lidských činností: spekulativně v umění, historii, obchodu, politice, medicíně, sociologii a přírodních vědách; pragmaticky v marketingu, reklamě, výzkumu a vývoji; a empiricky v psychologickém, filozofickém a duchovně-náboženském bádání. Konkrétní aplikace byly navrženy v tak rozmanitých oblastech, jako je kriminologie, inteligence, závislostní terapie a celá oblast sebezdokonalování.

. 9. Avšak další využití a extrapolace zde podrobně popsané výzkumné metody byly sotva naznačeny. Přestože zde popsané výsledky jsou výsledkem dvacetiletého zkoumání a milionů cejchování na tisících subjektů týmy zkoumajících, představuje tato kniha pouze počáteční zkoumání potenciálu metody pro rozšíření našich znalostí ve všech oblastech umění a věd. Snad nejdůležitější je její příslib jako pomocníka při duchovním růstu a dozrávání k nejpokročilejším úrovním vědomí, dokonce k samotnému osvícení.

– % –

. 10. Použitím zde popsaného postupu kineziologického testování jsou neomezené informace o jakémkoli předmětu, minulém či současném, univerzálně dostupné. Avšak uvědomění si, že je možné vědět vše o čemkoli nebo komkoli, kdekoli a v jakémkoli časovém okamžiku, vyvolává zpočátku paradigmatický šok. Tato reakce obecně vyplývá z uvědomění si nelokálnosti, neosobnosti a univerzálnosti samotného vědomí; a konkrétně z uvědomění si pozorovatelnosti vlastních myšlenek a motivací a jejich průhlednosti v čase. To, že každá myšlenka a čin člověka zanechává ve vesmíru navždy nesmazatelnou stopu, může být znepokojující myšlenka.

. 11. Podobně jako v případě objevu rádiových vln nebo rentgenového záření náhlé rozšíření našeho povědomí o fungování vesmíru nejen umožňuje, ale i vyžaduje změnu souvislostí našeho pohledu na svět. Důsledky nových poznatků vyžadují přepracování starých představ tak, aby tvořily širší souvislosti. Ačkoli to může vyvolat určitý intelektuální stres, takové vědecké přehodnocení souvislostí lidského chování může odhalit základní struktury, které jsou základem osobních a společenských problémů, a tím odhalit jejich možná řešení.

. 12. Protože je toto téma ve skutečnosti mimořádně jednoduché, je obtížné ho prezentovat ve světě zamilovaném do složitosti. Navzdory naší nedůvěře ke zjednodušování můžeme ve světě vidět dvě obecné třídy lidí: věřící a nevěřící. Pro nevěřící je vše nepravdivé, dokud se neprokáže, že je to pravda; pro věřící je pravděpodobně vše, co je řečeno v dobré víře, pravdivé, pokud se neprokáže, že je to falešné. Pesimistický postoj cynického skepticismu pramení ze strachu. Optimističtější způsob přijímání informací vyplývá ze sebedůvěry. Oba styly fungují a každý má své klady i zápory. Byl jsem proto postaven před problém, jak prezentovat data způsobem, který uspokojí oba přístupy.

. 13. Tato kniha je tedy protimluvného stylu, je napsána tak, aby usnadnila porozumění jak tzv. levému, tak pravému mozku. Ve skutečnosti poznáváme věci na základě celostního rozpoznávání vzorců. Nejjednodušší způsob, jak pochopit zcela nový pojem, je prosté seznámení. Tento druh porozumění je podporován stylem psaní, který je charakterizován jako „uzavřenost“. Namísto toho, aby se k vyjádření myšlenek používala jen střídmě přídavná jména nebo příklady, jsou naopak vyčerpány a doplněny pomocí opakování. Pojem je pak „hotový“ a mysl je ponechána v klidu. Takový přístup je žádoucí i proto, že mysl, která čte 3. kapitolu, nebude stejná jako mysl, která čte 1. kapitolu.

. 14. Když na to přijde, představa, že je třeba začít od 1. kapitoly a číst postupně až do konce, je pouze zafixovaným konceptem levého mozku. Je to vyšlapaná cesta newtonovské fyziky, založená na omezeném a limitujícím pohledu na svět, v němž se všechny události údajně odehrávají v posloupnosti A→B→C. Tato forma krátkozrakosti vyplývá ze zastaralého paradigmatu skutečnosti. Náš širší a mnohem komplexnější pohled se opírá nejen o podstatu nejpokročilejší fyziky, matematiky a nelineární teorie, ale také o intuici, kterou může zkušenostně ověřit každý.

. 15. Celkově, výzva při prezentaci této látky spočívá v paradoxu pojmout nelineární koncepty v lineární struktuře věty po větě. Vědní obory, z nichž tato data vzešla, jsou samy o sobě dostatečně složité a obtížné: pokročilá teoretická fyzika a její matematika; nelineární dynamika; teorie chaosu a její matematika; pokročilá behaviorální kineziologie; neurobiologie; teorie turbulence; stejně jako filozofické úvahy o epistemologii a ontologii (nauce o podstatě bytí). Kromě toho bylo nutné zabývat se podstatou samotného lidského vědomí, což je neprobádaná oblast, na jejímž okraji se všechny vědy stáhly. Přesvědčivě pochopit taková témata z čistě intelektuálního pohledu by byl ohromující počin, který by vyžadoval celoživotní studium. Místo toho, abych se pustil do tak ohromného úkolu, pokusil jsem se z každého předmětu vytěžit jeho podstatu a pracovat pouze s touto podstatou.

. 16. Dokonce i základní pokus o vysvětlení fungování testovací techniky, která je pro tuto knihu zásadní a která se zpočátku zdá, že překračuje známé zákony vesmíru, nás nevyhnutelně zavede do intelektuálních teritorií pokročilé teoretické fyziky, nelineární dynamiky a teorie chaosu. Snažil jsem se proto tato témata co nejvíce přiblížit netechnickými pojmy. Není třeba se obávat, že ke strávení tohoto materiálu je zapotřebí určité erudované intelektuální kapacity. Není tomu tak; budeme kroužit kolem stejných pojmů stále dokola, dokud nebudou zřejmé. Pokaždé, když se vrátíme ke komentáři nějakého příkladu, dojde k většímu pochopení. Tento druh učení se podobá průzkumu nového terénu v letadle: při prvním průletu se nám vše zdá neznámé; při druhém průletu si všimneme některých záchytných bodů; při třetím průletu nám to začne dávat smysl a nakonec se s tím seznámíme díky prosté expozici. Vrozený mechanismus rozpoznávání vzorů v mysli se postará o zbytek.

. 17. Abych potlačil vlastní obavy, že by snad čtenář přes veškerou mou snahu nemusel pochopit základní poselství této studie, vyslovím ho předem: individuální lidská mysl je jako počítačový terminál připojený k obří databázi. Touto databází je samotné lidské vědomí, jehož je naše vlastní vědomí pouze individuálním projevem, ale jehož kořeny tkví ve společném vědomí celého lidstva. Tato databáze je říší génia; protože být člověkem znamená podílet se na databázi, má každý na základě svého narození přístup ke genialitě. V současnosti se ukázalo, že neomezené informace obsažené v databázi jsou každému snadno dostupné během několika vteřin, kdykoli a kdekoli. To je vskutku ohromující objev, který má moc změnit životy jednotlivců i kolektivů v dosud nepředpokládané míře.

. 18. Databáze překračuje čas, prostor i všechna omezení individuálního vědomí. Tím se vyznačuje jako jedinečný nástroj budoucího výzkumu a otevírá dosud netušené oblasti možného zkoumání. Skýtá vyhlídku na vytvoření objektivního základu pro lidské hodnoty, chování a systémy víry. Informace získané touto metodou odhalují nový rámec pro pochopení lidského chování a nové paradigma pro ověřování objektivní pravdy. Protože samotná technika může být použita integrovanými lidmi, kdekoli a kdykoli, má schopnost zahájit novou éru lidské zkušenosti založené na pozorovatelné a ověřitelné pravdě.

. 19. Máme na dosah ruky prostředek, který nám umožní přesně rozlišit pravdu od lži, proveditelné od neproveditelného, prospěšné od zlovolného. Můžeme osvětlit dosud přehlížené skryté síly, které určují lidské chování. Máme k dispozici prostředek, který nám umožní nalézt odpovědi na dosud neřešené osobní a společenské problémy. Faleš už nemusí mít vládu nad našimi životy.

. 20. (Pozdější výzkumy, které následovaly po původním vydání této knihy v roce 1995, ukazují, že přesných výsledků testů jsou schopni dosáhnout pouze lidé, kteří sami kalibrují 200 a více. Další podrobnosti najdete ve druhé kapitole a v příloze C).

– % –

. 21. Ačkoli se ukázalo, že tuto látku lze snadno vyučovat na přednáškách nebo videokazetách, problémem bylo zpracovat ji do čtivé podoby. Důkazy mohou být složité. Demonstrace jsou však velmi jednoduché. Děti je pochopí hned a s potěšením je sledují. Není zde nic, co by je překvapilo. Vždycky věděly, že jsou připojeny k databázi; my dospělí jsme to pouze zapomněli. Vrozená genialita dětí je blízko povrchu, a proto to byly právě děti, kdo viděl, že císař nemá na sobě žádné šaty. Genialita je taková.

. 22. Tato kniha bude úspěšná, pokud na jejím konci zvoláte: „To jsem vždycky věděl!“. To, co je v ní obsaženo, je pouze odrazem toho, co už víte, ale nevíte, že víte. Jediné, v co jsem zde doufal, je spojit jednotlivé body, aby se objevil skrytý obraz. Tato kniha je obrovským příslibem, možná největším příslibem, který vám kdy byl dán. Může vám poskytnout prostředky, pomocí nichž můžete odhalit, zda jste klamáni. (Proto už nikdy nemusíte číst žádnou knihu ani věřit žádnému významnému učení, aniž byste si je nejprve nevyzkoušeli – je to příliš nebezpečné a příliš nákladné). Samotná úroveň pravdivosti tohoto díla byla stanovena na 850 (viz příloha A), což je na dnešní dobu v naší kultuře neobvykle vysoká hodnota. Modlím se, aby již nyní došlo k částečnému naplnění zaslíbení.

. 23. Jako autor jsem doufal, že toto dílo může zrušit samotné zdroje bolesti, utrpení a selhání a napomoci vývoji lidského vědomí v každém z nás, aby se povzneslo na úroveň radosti, která by měla být podstatou lidské zkušenosti.

– % –

. 24. Práce, kterou tato kniha představuje, začala v lednu 1965 a byla definitivně dokončena v červnu 1994. Velká část materiálu byla původně vypracována v průběhu práce na doktorské disertační práci. Zjištění uvedená v této studii byla nezávisle získána pomocí zde objasněného výzkumného nástroje, kineziologické odezvy. Práce se vyvíjela spontánně, bez odkazů na vnější zdroje informací; korelace s pracemi jiných byla začleněna později, aby poskytla intelektuální referenční rámec. Velká část práce v této studii byla nyní potvrzena celosvětovým výzkumem prezentovaným v nezávislých studiích, například na první velké konferenci o vědomí „Toward a Scientific Basis for Consciousness“, která se konala na University of Arizona Health Sciences Center v Tusconu v Arizoně v dubnu 1994. 1

. 25. Naše výzkumné týmy použily testovací metodu popsanou v knize ke kalibraci úrovně pravdivosti každé kapitoly, odstavce a věty. (Testování například odhalilo chybu ve výčtu celebrit, které se zničily v důsledku své slávy. Při kontrole jednotlivých slov bylo zjištěno, že jméno „John Lennon“ je chybné: ve skutečnosti byl zastřelen atentátníkem. Když jsme jeho jméno vymazali, úroveň pravdivosti věty, a tedy i odstavce a stránky, se zvýšila tak, aby odpovídala úrovni zbytku kapitoly).

. 26. Předběžné verze knihy kolovaly mezi vybranými čtenáři, od řadových zdravotníků až po hlavy států, jako byl Michail Gorbačov, a nositele Nobelovy ceny; některé komentáře se objevují na zadní straně obálky. Reakce každého člověka na prezentaci tématu byla jedinečná. (Jednou ze zajímavých zjištěných skutečností bylo, že skóre testovaných osob se po setkání s materiálem zvýšilo; zdá se, že pouhé vystavení údajům „zvýšilo“ úroveň vědomí testovaných osob). Vzhledem k tomu, že důsledky a praktické aplikace práce jsou velmi rozmanité a jakýkoli aspekt materiálu lze rozšířit a zaměřit tak, aby vyhovoval zájmům daného publika, hodily se jeho části klinicky k prezentacím pro různé zájmové skupiny.

. 27. Část materiálu přednesl autor v hlavním projevu na První národní konferenci o vědomí a závislostech v San Mateu v Kalifornii v roce 19852 a shrnutí bylo publikováno ve sborníku z této konference vydaném Brookridge Institute (Beyond Addictions, Beyond Boundaries, edited by Shirley Burton and Leo Kiley, 1986).3 Rozšířená verze byla přednesena ve čtyřhodinové videonahrávce přednášky o vědomí a závislostech na Druhé národní konferenci o vědomí a závislostech v San Franciscu v roce 1986. 4

. 28. Další části materiálu se objevily v souboru videí publikovaných v 80. letech pod názvem „Archival Office Visit Series“: Stres; Zdraví; Nemoc a samoléčba; Zvládání velkých krizí; Deprese; Alkoholismus; Duchovní první pomoc; Proces stárnutí; Mapa vědomí; Smrt a umírání; Bolest a utrpení; Hubnutí; Starosti, strach a úzkost; Drogová závislost a alkoholismus; Sexualita 5.

. 29. Některé z těchto materiálů byly prezentovány během tříhodinových týdenních přednášek v protialkoholní a protidrogové léčebně po dobu pěti let (1984-1988).

. 30. Je to poprvé, kdy byla anatomie vědomí jako taková vytyčena v čisté podobě v celé své šíři, bez oslabení zájmů specifického, účelově zaměřeného publika.

 

David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Institut pro duchovní výzkum

 

Následující část: Nové úvodní slovo