Kapitola 17. duchovní pravda

Předcházející část: Kapitola 16. náboženství a pravda

KAPITOLA 17

Duchovní pravda

Úvod

Zatímco většina lidí ve Spojených státech amerických věří v Boha (90-92%, CNN zprávy, duben 2004) a proto se snaží ustanovit náboženství pro nejvyšší pravdu, zdroj pravdy, na kterém jsou všechna náboženství závislá, pochází z dokonce ještě vyššího primárního zdroje duchovní reality. Tak je náboženství institucionální důsledek duchovní pravdy a ne jejím původcem nebo primárním zdrojem. Nicméně protože náboženství začlenila pravdy odhalené svými zakladateli, odvozená učení jsou dostačující a uspokojivá pro velkou většinu lidí, pro které jsou informace k dispozici jako písemnosti institucionálního náboženství.

Byl prováděn velký výzkum historických počátků svatých spisů všech náboženství, který měl za následek mnoho debat a diskusí po staletí o specifických záležitostech, jako jsou data, lidé a autentičnost. Některé dokončené verze písem byly formované exkluzivními koncily a byly „kanonizovány“ scholastickými autoritami. Technicky, výklad jejich významu je oblast teologie, teorie poznání, metafyziky a ontologie. 

Všichni velcí duchovní učitelé v průběhu historie byli mystici, a zdroj jejich povědomí o duchovní pravdě byl výsledek osvícení a uskutečnění transformace reality Božství jako subjektivního vědění, které vznikne u pokročilého vědomí tak, že se sjednotí se Vševědomím.  Avatar nemluví z vědomí „o něčem“, ale ze skutečné Přítomnosti, která vyzařuje dále a představuje esenci, která nahrazuje mysl a je zdrojem porozumění a Vědění (klasický Purusha). Proces, kterým tato transformace nastává, byl v historii popsaný každým světcem, mudrcem a božským učitelem a je často zahrnutý v Písmu samotném.

Z čistě výzkumného hlediska, kalibrování úrovní vědomí může být vhodně aplikované na ověření reality každého duchovního učení, včetně jejich tradičních svatých spisů. Každá úroveň představuje realitu možností vědomí a postup z lineárního k nelineárnímu kontextu, který je nekonečný a je za prostorem, časem nebo umístěním.

Zdroj nejvyšší duchovní pravdy není mentální a rozum má potíž pochopit tento kritický fakt, protože mysl je vnitřně dualistická a omezená a očekává, že něco pochází z něčeho. V pokročilé duchovní Realitě se dualita rozpouští, protože to „něco“ je i tím „něčím“. Hledající a nalezené se spojí v jedno, transcendencí limitů duality, tj. Realizací Já, Iluminací a Osvícením, tedy “ Boží království je ve vás.“

Písma svatá a duchovní spisy

Abhinavagupta (Kašmírský Shaivinism) 655
Kurz zázraků (pracovní sešit) 600
Kurz zázraků (učebnice)         550 Aggadah                                  645
Apokryfy                                  400 Bodhidharma Zen učení          795
Bhagavad-Gita                        910 Book of Kells                           570
Book of Mormon                      405 Cloud of Unknowing (Mrak nevědomí) 705
Dead Sea Srolls (Mrtvé moře roluje) 260
Dhammapada                         840
Diamond Sutra                        700 Doctrine and Covenants: Pearl of Great Price 455
Geneze (Lamsa bible)             660 Gnostická evangelia                400
Evangelium Sv. Lukáše          699 Evangelium Sv. Tomáše         660
Posvátná kniha sikhů  Grath Sahib – Adi 505
Sutra srdce                              780
Huang Po učení                      960 Kabala                                     605
KingJames bible (z řečtiny)     475 Korán                                      700
Lamsa bible (z aramejštiny)    495 Lamsa bible (pouze Genesis, Žalmy, a Přísloví) 880
Lotos Sutra                              780 Lao Tsu: Učení                        610
Mishneh                                  665 Midrash                                   665
Nový zákon (King James verze z řečtiny) 640
Nový zákon (King James verze bez Apokalipsy) 790
Žalmy (Lamsa bible)               650 Nicene víra                              895
Ramayana                               810 Přísloví (Lamsa bible)             350
Rig Veda                                 705 Rhubyat Omar Khayyam         590
Tibetská kniha mrtvých           575 Talmud                                    595
Trojice (koncept)                     945 Torah                                       550
Vedanta                                   595 Upanishady                             970
Vijnane Bhairava                     635 Védy                                        970
Zohar                                       905 Jóga Sutras, Patanjali             740

Výše zobrazené spisy jsou integrované kalibrované pravdy, které jsou k dispozici lidstvu po tisíce let evoluční historie. Každý jednotlivý výběr je postačující pro studium a duchovní úsilí v životě. Jak uchazeči objeví, jedna věc je vědět o pravdě, ale docela jiná je rozumět jí, ještě víc důležité je se pravdou stát. Duchovní pokrok je současně jednoduchý i komplexní, subtilní i kataklyzmatický, inspirovaný a přesto zastrašující. Překročení limitů ega vyžaduje záměr, integritu s cílem, a rozhodnutí (plus milost: pomoc pokročilého učitele a pozitivní karmu). Cesta často začíná zdánlivě náhodně nebo ze zvědavosti. Následuje zájem, pak angažovanost, závazek a nakonec objev netušených odměn. Svaté spisy a velcí duchovní klasikové dodávají kritické informace, aby usnadnili toto úsilí. Závazek k pokroku má sám o sobě transformativní účinek na mozkovou fyziologii a přitahuje duchovní energie, které posouvají zarovnání a moc se souhlasným atraktantovým energetickým polem To pak posouvá subjektivní realitu do souvislostí a optimalizuje uskutečnění.

Z úrovní kalibrování se stává očividným, že velcí mudrcové od nejranější árijské kultury starověké Indie představovali první hlavní výskyt nejvyššího duchovního uvědomění, které bylo k dispozici člověku, a jaké vůbec kdy bylo zaznamenané. Stejné pravdy se později objevily i v jiných kulturách a obdobích, které byly od sebe úplně oddělené, a realizace nejvyšší pravdy byla v podstatě identická v každém případě, s nějakou jinou variací projevu, který odrážel kulturní a lingvistické rozdíly. Takže pravda jako taková není exkluzivní ale univerzální, neboť jinak by to nebyla pravda. Proto duchovní nebo náboženská tvrzení o výlučnosti ukazují interferenci a chyby ega pozdějších stoupenců původních mudrců.

Pravda, podle definice, nemá žádná omezení nebo kvalifikaci a není diskriminační. Protože každý člověk má již při narození určitou úroveň vědomí, tak okolnosti této události naznačují, že není náhodná, ale vyplývá ze vzorů duchovního vývoje, jak se manifestují ve fyzickém světě jako kultura, rodina, čas a okolnosti. (Výzkum vědomí odhaluje, že podrobnosti každého individuálního narození jsou absolutně, dokonale karmické a maximálně výhodné, navzdory tomu, jak vypadají, nebo navzdory opačnému osobnímu názoru.)

Kalibrování největších světových učitelů souhlasí s lidskou zkušeností, a platí i po velkých časových obdobích navzdory velkým kulturním změnám, vůči kterým jsou imunní pro svou nelineární podstatu. Protože pravda existuje nezávisle na svém objevení, jako zlato, její znovuobjevení vyvolává vzrušení a přitažlivost k novému zdroji.

Pokročilí duchovní studenti oceňují všechny zdroje pravdy a často studují jejich kombinace. Tak studium křesťanských mystiků vyjasňuje pravdy odhalené Védami a postupně Védy vyjasní buddhistická učení, která pak vyjasní učení Ježíše Krista.

Omezením tradiční náboženské praxe bylo, že se často zapojovala do periferní problematiky času, míst, osobností a etnických sklonů (to jest, forma a obsah). Větší význam má studium materiálu, který odhaluje vnitřní pravdu (to jest, pole) a ne okolnosti události, třebaže mohou být velmi zajímavé. Tyto ozdoby, které jsou ve skutečnosti vnější, mají negativní účinek v tom, že jsou klamné, odvracející pozornost a vedou k takovým absurdnostem, jako když se lidé zabíjejí navzájem kvůli tomu, zda by člověk měl nosit vousy nebo provádět bohoslužbu v určité dny v týdnu, tedy záležitosti, které neexistovaly dokonce ani v době velkých avatarů. V Realitě, která je bezčasová, neexistují žádné dny v týdnu.

Náboženští fanatici, kteří zabíjejí „nevěřící“ pro triviálnosti, jako jsou klobouky, vousy, strava a dny stanovené pro bohoslužbu, představují negativní dopad nepatřičného důrazu na kulturní výstřednosti. Jak mohou čtenáři originálních spisů sami vidět, každý den je den oddanosti, každý den je Sabat. V rukou barbarů jsou banální rozdíly zveličené a potom se stávají pouhými nástroji války, která „ospravedlňuje“ vážné svatokrádeže a přestupky proti i dokonce nejjednodušším duchovním principům. Přenos duchovní pravdy je nejlépe vytvořen příkladem a jeho přitažlivostí, než jí vyhlašovat lidem, kteří jsou nezpůsobilí ocenit její hodnotu, patřičné používání a záměr.

Praví misionáři rozšiřují platnou informaci a učí příkladem. Ti, kdo jsou nesprávně motivovaní, se stávají zdrojem útisku, který vede ke vzpouře (například povstání boxerů). Misijní horlivost dosahuje svého konečného výrazu jako teokracie a nastolení státního náboženství, které používá sílu a trestnou vládní regulaci. Historie Evropy ukazuje použití náboženství ve jménu monarchií a boje o moc zahrnující neintegrované vykořisťování církevní autoritou. Náboženské konflikty vedly k náboženským válkám, které tradičně byly nejhorší ze všech válek po staletí a v téměř všech částech zeměkoule, jak to dokonce ukazují současné události na Blízkém východě.  Spiritualita spojuje, zatímco, bohužel, stinná stránka náboženství lidi rozděluje. Hrozné deformace náboženské pravdy vedou k jejich přesným opakům v praxi

Sporné části křesťanské bible

Starý zákon                             190 Kniha Zjevení (Apokalypsa)      70

Vytvoření bible byl výsledek dlouhého procesu, který postupoval přes několik století. Během prvních pár století našeho letopočtu existovalo víc než jedno sto rukopisů od četných autorů, každý znamenal platný popis a výklad učení Ježíše Krista. Ty představovaly dilema, nad kterým učenci debatovali a k němu vztahovali své nejlepší úsilí. Následkem toho existovala řada písemností, které měly periodické úpravy. Mnoho rukopisů byl odloženo, jako The Book of Enoch. Později některé, jako je Apocrypha, byly některými skupinami začleněné, ale jinými ne.

Zřejmou praktickou hodnotu má použití kalibrování úrovní vědomí, a zvláště rozdílů mezi úrovněmi u avatarů, světců nebo mudrců a jejich údajných svatých spisů nebo kanonizovaných svatých knih. Jestli je tam velká neshoda mezi učitelem a dostupným učením, tak to ukazuje na chybu, tím je míněno, že mnohé bylo ztraceno při překladu, v přenosu nebo nesprávným výkladem. Toto můžeme pozorovat u překvapivě nejvíce odlišné citace Kristových slov na kříži mezi verzemi bible King James a Lamsa bible, tj. tedy zda Ježíš řekl: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (King James verze) versus „Můj Bože, můj Bože, pro toto já jsem byl ušetřen.“ (Lamsa překlad). Po zralé úvaze, nesoulad prvního citátu ukazuje na skutečnost, že je nepravděpodobné, že by se inkarnovaný, plně Osvícený mistr, který je sjednocený s Jednotou Božství, cítil opuštěný zdrojem Realizace.

Vysoce zajímavé údaje a důležité informace jsou poskytnuté v brilantně čisté podobě na několika prvních stránkách úvodu Lamsa Bible, která je přeložena z originálního rukopisu aramejské Peshitty, který byl přinesen do Istanbulu a to představuje základ písma východní ortodoxní církve. Úvod Lamsa bible byl porovnán s verzí King James, která pochází z řečtiny (a kalibruje níže).

Pokud se z Lamsa bible a z King James bible odstraní všechny knihy, které kalibrují pod důvěryhodnou úrovní pravdy 200, celková úroveň kalibrování se markantně zvýší. To je ještě víc zřetelné, když se odstraní Starý zákon, s výjimkou Genesis, Žalmů, a Přísloví, a kniha Zjevení (Apokalypsa) v Novém zákoně.

Vyžadovalo by to detailní historickou analýzu, aby se „vysvětlilo proč“ byly chybné spisy bezděčně zahrnuté v kanonizovaném písmu, ale zřejmé vysvětlení je to, že celková úroveň vědomí v kulturách v biblických časech byla v úrovni 90 až 100, a velcí učitelé byli už dlouho po smrti a nebyli k dispozici pro vedení lidstva. Také tehdy neexistovaly žádné prostředky ke zpřístupnění úrovně pravdy nebo kvalifikovaní experti.

Pro rekapitulaci, Starý zákon kalibruje celkově v úrovni 190, s výjimkou Genesis (660), Žalmy (650) a Přísloví (350). Lamsa bible (z aramejštiny) kalibruje o dvacet bodů výše než King James verze (z řečtiny). Porozumění zdrojům chyb ve Starém zákoně vyžaduje podrobnou znalost starověké hebrejské kultury a její historie, včetně jejího úpadku do modlářství, rozdělení na kmenová království, konflikty mezi kněžími, a zahrnutí místních kulturních mýtů a legend, zvláště antropomorfního zobrazení Boha s egoistickými lidskými emocemi, jako žárlivého, hněvajícího se, protekcionářského, pomstychtivého, pyšného a tak dále (například Freudovy projekce z nevědomí).

Msta, hněv a další negativní lidské emocionální vlastnosti jsou lineární omezení, která nejsou souhlasná s nelineární paritou Božství. Nezobrazují nebeské oblasti.

Třebaže knihy Starého zákona (s výjimkou Žalmů, Přísloví a Genesis) kalibrují pod 200, mnoho individuálních verzí kalibruje značně vysoko:

Kalibrování verzí Starého zákona

60% kalibruje přes                  200 50% kalibruje přes                  300
50% také kalibruje přes          400 10% kalibruje v  nebo výše 700
30% kalibruje v nebo výše 500
2% kalibruje v                          800
20% kalibruje v nebo výše 600
10 veršů kalibruje v               1000

Podrobnější analýza by byla zajímavý projekt, ale je mimo možnosti a rozsah této kapitoly.

V Novém zákoně je kniha Zjevení (Apokalypsa, úroveň 70) podle Jana (úroveň 70)[1] silně nesouhlasná. Její původ (podle popisu předtím) je z nižší astrální oblasti, která láká mnohé vizionáře po staletí. Zobrazeny jsou zvláště nižší astrální úrovně (úroveň 70) a ne nějaká úroveň skutečné pravdy, která by měla kalibrovat přinejmenším přes 200. Stoupenci Apokalypsy často straší a přesvědčují druhé, že „přichází konec světa“ a vytvářejí samotářské skupiny přežití, spolu s bunkry, potravinovými sklady a tak dále. Bohužel, kvůli své dřívější reputaci nebo sugestivnosti podléhají takovým vůdcům zranitelní jedinci. V mezních případech vedla tato ustrašenost ke skupinovým sebevraždám nebo paranoidním klamným systémům. Je důležité vědět, že takové vize nižšího astrálního původu se opakují a jsou podobně popsané od minulých generací až do současnosti, se zemětřeseními, záplavami, pádem Kalifornie do oceánu a s drancujícími hordami. Toto nevzniká v nebeských oblastech, které kalibrují v horních úrovních, ale právě jen v určitých nižších astrálních sférách (úroveň 70). Všichni návštěvníci této oblasti astrálního stavu vědomí zažívají zkušenost, že život je podobný pseudorealitě. (Jeden takový „učitel“ byl dobře známý autor. Pád do astrálního stavu transu byl katastrofální a svrhl jeho úroveň vědomí z vysoké na nízkou úroveň. (Viz později v této kapitole.)

Na nejvyšší úrovni porozumění je zřejmé, že žádná konfrontace mezi pravdou a nepravdou není možná, protože lež je nepřítomnost pravdy a ne její opak. To, co je klamné, může zatemnit pravdu působivým přesvědčováním, protože lidská mysl vrozeně není schopna rozeznat pravdu od klamu a je snadno naprogramovatelná, když je oslabená strachem.

Z výzkumu vyplynulo, že nejvyšší verze bible je Lamsa překlad, když se odstraní kniha Zjevení z Nového zákona a Starý zákon, s výjimkou Genesis, Žalmů a Přísloví. Celkový efekt je, že se zvedne úroveň pravdy bible z úrovně 475 k úrovni 880, která je úrovní velkých mystiků historie.

Je důležité uznávat, že Ježíš Kristus nenapsal Nový zákon, ale napsali ho stoupenci, kteří ústně po řadu generací opakovali, co si oni myslí, že Kristus řekl nebo mínil. Jak každý duchovní učitel zná ze zkušenosti, mohou existovat velké rozdíly mezi tím, co skutečně řekl, a tím, co si posluchači myslí, že slyšeli. Když člověk zvažuje celý historický proces po staletí, kterým byly svazky bible nakonec shromážděné, je opravdu působivé, že kalibruje tak vysoko. Můžeme věřit, že učencům pracujícím na její konečné verzi, pomáhala Božská inspirace.

Sporná Písma svatá: Poznámky ke koránu

Sociální dopad nesprávného výkladu koránu byl popsaný v předchozí kapitole o islámu. Jako Starý zákon také korán také obsahuje chyby, které měly vážné důsledky pro lidstvo. Vedle jeho odkazů na „meč“, jak bylo vysvětleno dříve, existuje mnoho verzí, které se neshodují s „Aláhem slitovným a milosrdným.“ Tyto verze opakovaně mluví o „popravách nevěřících“ a omlouvají jejich masakrování. Korán kalibruje celkově v úrovni 700.

Kalibrování verzí koránu

30% kalibruje pod 200
25% kalibruje pod 150
14% kalibruje pod 100

Pokud jsou verze s úrovní pod 200 odstraněné, pak korán kalibruje v úrovni 940. Protože „náboženské zabíjení“ kalibruje v úrovni 30, zdálo by se, že znečištění falešností je nejhorší nepřítel pravé, čisté spirituality (kalibruje jako pravda).

Náboženská mytologie

Pro porozumění omezení svatých písem je nezbytné se podívat na roli náboženské mytologie, která je společná všem raným kulturám. Existuje slavná řecká, římská a germánská mytologie, stejně jako mytologie Vikingů, Indiánů a všech dalších primitivních kulturních a národnostních skupin. V těchto všech mají antropomorfní bohové lidské vlastnosti a chyby. Bohové jsou také obviňováni z přírodních katastrof, jako je oheň, sopečné výbuchy, záplavy a morové epidemie, kterými rozhněvaný bůh trestá národy v regionu.

Toto vedlo k rozšířenému převládajícímu jednání obětování bohům, aby lidé uspokojili rozhněvané, lidem podobné bohy, jak můžeme vidět v historii Aztéků, Inků, Kanaánu, Mezopotámie a Semitů. Poté co skutečně velcí Avataři odhalili velmi vysokou duchovní realitu svým učením, tato stará mytologie často přetrvávala jako systémy víry a byla začleněná nebo přidaná k novějšímu učení. Zatímco mytologie je předmětem historického zájmu, je nyní k dispozici lidstvu zbavená vyšších pravd. Tyto starověké mýty a legendy mají ještě přívržence pro etnické a emocionální důvody, ale jsou také bludné a matoucí, jak odhaluje jejich nízké kalibrování. Také matou a rozptylují hledače duchovní pravdy. Etnická a kulturní identifikace náboženských mýtů a legend také vede k separatismu a kulturní střetům, včetně pronásledování a genocidy.

Ve shrnutí, je důležité odlišit náboženskou mytologii od ověřitelné duchovní reality, objasnění má zjevný význam. Historické náboženské legendy a bajky mohou být klasifikované jako kulturní poklady, ale neměly by se plést s ověřitelnou, vyšší Pravdou, která je nezávislá na všech kulturách (kalibruje jako pravda).

Náboženský omyl a bludná učení

Stinná stránka náboženského omylu je předváděná historií po celá staletí nábožensky ospravedlněnými genocidami, zabíjením, kulturními válkami, mučením, popravami, hony na čarodějnice, upalováním na hranici, inkvizicí, současným islámským terorismem a džihádem („svatou“ válkou). V křesťanství je to reprezentováno velkým pádem úrovně pravdy v době koncilu v Nicaea, pádem islámu od wahhabismu, a zobrazováním Božství ve Starém zákoně, které je pouze antropomorfní projekce lidského ega jako charakteristiky Boha (žárlivý, rozhněvaný, atd.).

Toto silné odloučení od duchovní pravdy bylo vážné ve svých důsledcích a představuje proniknutí dvou velkých klasických zdrojů duchovních chyb: „luciferský“ (pýcha, moc, ovládání, překroucení pravdy) a „satanský“ (mučení, bolest, zabíjení, sexuální touha). Luciferská invaze na pravdu historicky otvírá dveře Satanovi. První je falešné ospravedlnění řečnictvím a chytrým překroucením reality, které je trojským koněm, který, je-li za vraty, uvolňuje krvelačnost a divokost (kalibruje jako pravda).

Tyto deformace těží z nevědomosti a naivity, které charakterizují nižší úrovně vědomí. Tyto negativní energie byly zobrazované po celou historii jako „zlo“, tento termín se vztahuje k záměru (to jest, zlá vůle, nenávist a uzurpování legitimní moci pro zlovolné účely a zveličování sama sebe). Všechen tento popis charakterizuje úrovně vědomí pod 200 a tak odhaluje matrix, z kterého pochází všechno utrpení lidstva.

Kalibrované úrovně také jsou v naprostém souladu s principy duchovního osudu, odpovědnosti (karma) a osudu duše po fyzické smrti.

 Je běžnou duchovní chybou považovat Boha za původce lidského utrpení, které je ve skutečnosti kolektivní negativní dopad samotného ega. Tato pochopitelná chyba má často za následek ateismus, který odmítá věřit v Boha, který je zdrojem zla. Tuto chybu je snadné prostě překročit, protože utrpení je následek nevědomosti ega (lež) a nepochopení pravdivé povahy Božství. V jiné terminologii je utrpení důsledek linearity. Božství je nelineární a zjistitelné jako Univerzální energie, subjektivní esence vědomí samotného, a prvotní zdroj existence.

Z výše uvedeného porozumění se stává zjevným, proč mystici měli po celou historii konzistentně vyšší úroveň vědomí než samotné náboženství. Toto je proto, že oni překročili lineární doménu, kde leží zdroj náboženských chyb.

Duchovní učitelé

Následuje seznam více než 100 známých, respektovaných učitelů z různých škol. Všichni kalibrují přes 460 (znamenitost), a jejich práce obstály ve zkoušce času. Seznam samozřejmě není kompletní a zahrnul by mnoho dalších, pokud by to prostor dovolil.

Abhinavagupta                      655+ Acharya                                   480
Allen, James                           505 Augustin svatý                         550
Aurobindo, Sri                         605 Bartaleffy, Ludwig van             485
Besant, Annie                          530 Black Elk (Černý los), Wallace 499
Bodhidharma                           795 Bohm, Jakob                           500
Bucke, Richard M.                   505 Buddhananda, Swami             485
Butterworth, Erik                     495 Kelvin, John                            580
Chandra, Ram                         540 Konfucius                                590
Dalai lama (Tenzin Gyatso)    570 de Chardin, Teilhard               500
Dilgo Khantsa Rinpoche         575 Dionysius, Areopagita             490
Dogen                                     740 Druckchen Rinpoche               495
Dzogchen Rinpoche                510 Eckhart, Mistr                          705
Erasmus                                  500 Fillmore, Charles                     515
Fillmore, Myrtle                       505 Fox, Emmett                            470
Gadenshartsa                         470 Gandhi, Mahatma                   760
Gangaji                                    475 Goldsmith, Joel                       480
Gupta, Mahendranath             505 Gyalpo, Lamchen Rinpoche    460
Hall, Manley P.                        485 Holmes, Ernest                       485
Hopkins, Emma Curtis            485 Huang, Chungliang Al             485
Huxley, Aldous                        485 Jan Pavel II (papež)                570
Jan svatý z kříže                     605 Karmapa                                 630
Kasyapa                                  695 Khantsa, Jamyung                  495
Kline, Jean                              510 Krishna, Gopi                          545
Lawrence, bratr                       575 Leadbeater, C. W.                   485
Linpa, Kusum                          475 Luther, Martin                          580
Madhva Charya, Sri                520 Magdeburg, Mechthild von      640
Hopkins, Emma Curtis            485 Huang, Chungliang Al             485
Huxley, Aldous                       485
Jan svatý z kříže                     605 Karmapa                                 630
Kasyapa                                  695 Khantsa, Jamyung                  495
Kline, Jean                              510 Krishna, Gopi                          545
Lawrence, bratr                       575 Leadbeater, C. W.                   485
Linpa, Kusum                          475 Luther, Martin                          580
Maharaj, Nisargadatta             720 Maharshi, Ramana                  720
Maizumi, Hakuyu Taizan         505 Merton Thomas                       515
Moses de Leon of Granada  Rabbi 720
Mukerjee, Radhakamai           475
Muktananda                            655 Munroe, Robert                       485
Nanak                                      495 Naranjo, Claudio                     465
Nityananda, Bhagaven            500 Origen                                     515
Otto, Rudolph                          485 Padmasambhava                    595
Pak Chung-Bih, Sotaesan       510 Palmo, Tanzin                         510
Paramahansa, Yogananda     540 Patanjali                                  715
Patrick, svatý                           590 Phuntsok, Khampo                  510
Pio, Otec                                 585 Papež Jan Pavel                     570
Plotinus                                   725 Po Huang                                960
Poonjai-Ji                                    ? Powell, Robert                         525
Prabhavananda, Swami          550 Prejnehpad, Swami                 505
Pulku, Gantey Rinpoche         499 Ramakrishna                           620
Ramdas, Swami                      570 Ramanuja Charya, Sri             530
Rumi                                        550 Sai Baba, Shirdi (ne Sathya)   485
Sannella, Lee                          505 Satchidananda, Swami           605
Shankara (Sankara Charya)   710 Smith, Josef                            510
Socrates                                  540 Steiner Rudolf                         475
Suzuki, Mistr Roshi                 565 Swedenborg, Emanuel            480
Tagore, Rabindranath             475 Tauler, Johann                        640
Theresa Matka                        710 Theresa svatá z Avily              715
Tillich, Paul                              480 Tzu, Chuang                           595
Tzu, Lao                                  610 Underhill, Evelyn                     460
Vivekananda                           610 Watts, Alan                              485
Bílé bratrstvo                         560+ White Plum (Bílá švestka)  Asanga 505
Yukteswar, Sri                         535

Zajímavé srovnání můžeme udělat u interpretů starověkých Véd, které představují přímou duchovní čistotu neduality. Adi Sankara Charya, mudrc „neduality“ z osmého století, kalibruje v úrovni 710, Sri Ramanuja Charya, mudr „kvalifikovaného nedualismu“ z desátého století je v úrovni 530, a Sri Madhva Acharva „dualistická oddanost“ z dvanáctého století je v úrovni 520. Huang Po, učitel pokročilé neduality „bez myšlení“, je v úrovni 970.

Realita božství odstraňuje popis, identifikaci nebo nominalizaci, to znamená výlučnost. Krišna řekl: „Ať mne voláte jakýkoliv jménem a uctíváte mne jakýmikoliv prostředky, vy všichni kdo mě voláte a uctíváte, jste mi stejně drazí“. “ Devadesátý první žalm říká to samé, že všichni, kdo uctívají Pána, dostanou jeho lásku a ochranu. Všechna pravdivá náboženství opětovně potvrzují, že spása je důsledek odevzdání se a uznání Boha prostřednictvím víry, uctívání, dobrých skutků, modlitby a vyznání.

Realita nekonečného Božství je nedělitelná, protože je nelineární. Skutečná zkušenost a realizace osvícení je mimo veškeré označení. Jak se ego rozpustí v Přítomnosti Všehomíra, ztichlá mysl upadá do ticha a nominalizace je nemožná (Hawkins, 1995, 2001, 2003). To také učil Buddha a všichni osvícení mudrci v průběhu časů.

„10.000 cest k Bohu“ jsou v praxi jen jedna cesta, protože všechny jsou výrazem stejného záměru: opustit dualistické ego a jeho iluze pro konečnou nelineární realitu, a je jedno, jak se to nazývá.

Třebaže spisy učitelů téměř vždy kalibrují ve stejné úrovni vědomí jako jejich autoři, existují příležitostné výjimky. Plotinus kalibruje v 725, jeho spisy v 503, Huang Po je v úrovni 970, jeho spisy v 850, a Mistr Eckhart kalibruje v 705, zatímco jeho spisy jsou v úrovni 600. Velmi pokročilé stavy vědomí je obtížné převést do vět linearity, aby byly srozumitelné pro čtenáře. Předcházející výjimky byly bezděčné a neúmyslné (sdělení kalibruje jako pravda).

Studenti se často ptají na seznam integrovaných učitelů, jejichž práce byly ověřené na stupnici vědomí. Výše uvedený seznam ověřitelných integrovaných učitelů dává velmi široké pole pro usnadnění duchovního úsilí a vývoje.

Duchovní knihkupectví prezentují naprosto různé druhy knih, z nichž některé jsou především duchovní fikce, přestože jsou jejich autoři slavní. Přibližně padesát procent materiálu v nějaké duchovní knihovně a knihkupectví je pod úrovní kalibrování 200. Většina knih pod 200 je v první řadě fantazie, třebaže sedm procent jsou skutečné bludy. Na druhé straně čtyřicet špičkových seriózních současných duchovních spisovatelů kalibruje v úrovni 400 a jsou proto zaměřeni na duchovní vzdělání.

Třebaže literatura „New Age“ je populární a poutavá, je také oblastí maximálních chyb a klamů. Je plná channelingu z neintegrovaných zdrojů, proroctví, UFO, mimozemských návštěvníků, „průvodců“ z budoucnosti a zpráv ze zvláštní a jedinečné oblasti, a předpovědí mimozemských invazí z jiných galaxií a tak dále. Jsou to duchovní fikce a nic víc. Naivní nadšenci následují průvodce, kteří jim říkají, aby šli ven do pouště, odkud je odveze UFO a podobně. I když je lživý styl duchovně sladký a vemlouvavý, knihy, které kalibrují pod 200, mohou vést a vedou k závažným chybám, pokud jsou brány vážně.

Jak subjektivní Realizací, tak použitím vědeckého ověřování pravdy verifikací kalibrováním, mohou být s jistotou stanoveny nevyvratitelné závěry. Nyní jsou v evoluci vědomí k dispozici jak zkušenostní, tak i diagnostická potvrzení, identifikovatelné a prokazatelné atributy a definice charakteristik samotné Pravdy, která překračuje čas, místo, mluvčího nebo limity dualistického myšlení. Mohou být stanovené následovně:

 Identifikace a charakteristiky duchovní pravdy, integrovaných učitelů a učení

 1. Všeobecnost: Pravda je pravda po celou dobu a na všech místech, nezávisle na kultuře, osobnosti nebo okolnostech.
 2. Nevýlučnost: Pravda je vše zahrnující, neskrývá se a není sektářská.
 3. Dostupnost: Je otevřená pro všechny, není exkluzivní. Nemá žádná tajemství, která by měla být odhalená, skrytá nebo prodávána, a žádné magické formule nebo „mystéria „.
 4. Integrita s cílem: Nelze nic získat nebo ztratit.
 5. Není sektářská: Pravda nemá omezení.
 6. Nezávislá na názorech: Pravda je nelineární a není vystavená omezení rozumu nebo formy.
 7. Postrádá postoje: Pravda není proti čemukoli. Lež a nevědomost nejsou její nepřátelé, ale jenom představují její nepřítomnost.
 8. Nevyžaduje, nevymáhá: Nepožaduje žádné členství, příspěvky, předpisy, přísahy, pravidla nebo podmínky.
 9. Neovládá, nekontroluje: Duchovní čistota se nezajímá o osobní život uchazečů, o šaty, oblékání, styl, sexuální život, ekonomiku, rodinné vzory, životní styly nebo dietní zvyky.
 10. Nepoužívá sílu nebo zastrašování: Neexistuje žádné vymývání mozku, patolízalství k vůdci, výcvikové rituály, indoktrinace nebo vtírání se do soukromého života.
 11. Nesvazuje: Nemá žádné předpisy, zákony, vyhlášky, kontrakty nebo sliby.
 12. Svoboda: Účastníci mohou svobodně přijít a vydržet bez přesvědčování, donucování, zastrašování nebo důsledků. Neexistuje žádná hierarchie, místo toho je dobrovolné plnění praktických základních životních nutností a povinností.
 13. Všeobecnost: Uznání je důsledek toho, čím se člověk stal, a ne důsledek titulů, atributů nebo ozdob.
 14. Inspirující: Pravda se vyhýbá idealizování, svádění a teatrálnosti.
 15. 15. Není materialistická: Pravda nepotřebuje bohatství světa, prestiž, okázalost nebo budovy.
 16. Je sebe naplňující: Pravda je již úplná a kompletní a nemá žádnou potřebu obracet na víru nebo získávat přívržence, stoupence nebo „zapsané členy“.
 17. Nestranná: Nezapojuje se do světových záležitostí.
 18. Benigní: Pravda je identifikovatelná podle progresivního gradientu. Nemá žádný „protějšek“ a proto nemá ani „nepřátele“, které by kárala nebo kterým by oponovala.
 19. Nemá záměr: Pravda nezasahuje, nenavrhuje, nezpůsobuje, nevyhlašuje.
 20. Není dualistická: Všechno se projevuje účinkem vnitřních (karmických) sklonů v rámci pole, kterým se manifestují možnosti jako realita, a ne „příčinou“ a účinkem.
 21. Poklid a mír: Zde neexistují žádné problémy nebo zaujatost. Není zde žádná touha měnit druhé nebo něco vnucovat společnosti. Efekt vyšší energie je vrozený a nezávislý na propagaci nebo úsilí. Bůh nepotřebuje pomoc, jako gravitace nepotřebuje ničí pomoc, aby jablko spadlo ze stromu.
 22. Rovnost: To je vyjádřené v úctě k veškerému životu ve všech jeho projevech a jenom se vyhýbá tomu, co je škodlivé, než aby byla v opozici k něčemu.
 23. Bezčasovost: Život je věčný a hmotné podléhá času. Život je nesmrtelný.
 24. Mimo důkaz: To, co je „dokazatelné“, je lineární, omezené, a je to produkt intelektualizace a myšlení. Realita nepotřebuje žádnou dohodu a souhlas. Realita není akvizice, ale místo toho je čistě spontánní, subjektivní realizace, poté co kapitulovaly postoje dualistického ega.
 25. Mystická: Zdroj pravdy je spontánní záře, radiace a osvětlování, které jsou Odhalením, které nahrazuje iluzi odděleného individuálního já – ega a jeho myšlení.
 26. Nevýslovná: Nelze ji definovat. Radikální subjektivnost je zkušenost. To je podmínka, která nahrazuje předchozí. Touto událostí souvislost nahrazuje obsah, nastává osvobození od časovosti, je to stav mimo čas. Realita neexistuje v čase, nebo mimo čas, nebo za časem, nebo vně času, a nemá žádný vztah k tomu, co je lest myšlení. Proto je za všemi podstatnými jmény, přídavnými jmény nebo slovesy, přechodnými nebo nepřechodnými.
 27. Simplistní: Člověk vidí skutečnou krásu a dokonalost všeho co existuje za zjevem a formou.
 28. Afirmativní: Pravda nezáleží na názoru a není dokazatelná. Potvrzení je čistě subjektivní uvědomění; nicméně je identifikovatelná technikami kalibrování vědomí.
 29. Není činná: Pravda nedělá nic, není „příčinou“ čehokoli; ona je všechno.
 30. Zvoucí: Jako kontrast k propagaci nebo přesvědčování.
 31. Neprediktivní: Protože realita je nelineární, nemůže být lokalizovaná nebo zakódovaná v omezeních formy, jako jsou tajné zprávy, kódy, čísla a nápisy, nebo se skrývat v runách, kamenech, rozměrech pyramidy, DNA nebo nosních chloupcích velblouda. Pravda nemá žádná tajemství. Realita Boha je všudypřítomná, a je mimo kódování nebo výlučnost. Kódy naznačují lidskou představivost a ne vrtošivost Božství.
 32. Nesentimentální: Přecitlivělost je založená na vnímání. Soucit vyplývá z rozeznání pravdy.
 33. Není autoritativní: Nemá žádná pravidla a nikomu nenařizuje, aby ji následoval.
 34. 34. Není egoistická: Učitelé jsou respektovaní, ale odmítají osobní patolízalství nebo speciality.
 35. Výchovná a vzdělávací: Poskytuje informace v různých formách a zajišťuje jejich dostupnost.
 36. Samonosná: Není ani žoldák, ani materialistická.
 37. Samostatná: Je kompletní a není závislá na externích nebo historických autoritách.
 38. Přírozená: Nedá se navodit indukovanými, změněnými stavy vědomí nebo manipulací s energiemi umělými prostředky, (tj. nezávisí na formě).
 39. Kompletní: Postrádá zneužívání nebo zisk.

Božství a Avatarové

Božství Bůh transcendentní
Bůh nekonečno
Bůh Otec nekonečno
Stvořitel nekonečno
Všemohoucí nekonečno
Tvůrce Nebes a Země nekonečno
Vládce vesmíru nekonečno
Tvůrce všech věcí viditelných a neviditelných nekonečno
Všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný nekonečno
Zdroj veškerého života a existence nekonečno
Nejvyšší nekonečno
Svatý duch nekonečno
Aláh nekonečno
AN (Dravidian-early Hindu) nekonečno
Shiva nekonečno
Krišna nekonečno
Brahma nekonečno
Vishnu nekonečno
Durga nekonečno
Isvara nekonečno
Rama nekonečno
Bůh Mojžíše a Abraháma nekonečno

 

Božství Bůh imanentní
Kristus nekonečno
Kristovo vědomí nekonečno
Kristus jako inkarnovaný Bůh nekonečno
Purusha nekonečno
nekonečno

 

Další duchovní reality (nebeské hierarchie)

Andělé                                                              500+
Archandělé                                                  50.000+
Buddhova přirozenost (jako Allness)              1000+
Buddhova přirozenost (jako Void)                       980
Velký duch domorodých indiánů                       850+
Božstvo (Deity)                                                   720
Yahweh (Yewah)                                                460
Jehovah                                                              205
Slovo „Bůh“ jako intelektuální koncept               460

Pokud by bylo lidstvo, včetně všech jeho největších duchovních géniů a svatých, zcela špatné po celou historii, výsledky kalibrování reality Božství by byly jednoduše to, co lze předpokládat jako výsledek „selského rozumu,“ vrozené inteligence, a jasnozření.  Kalibrování současně potvrdí pragmatickou hodnotu systému kalibrování vědomí v hodnocení úrovní pravdy. „Bůh“ jako koncept kalibruje v jen v úrovni 460, jak lze očekávat, protože se jedná o mentální pochody.

Bůh je konečná realita, jak potvrzuje výzkum vědomí, který také potvrzuje existenci Všudypřítomnosti Boha i jako Boha transcendentního a imanentního (to by stěží mohlo být jinak), tj. jak Ježíš řekl: „nebe je ve vás.“

Termíny „imanentní“ a „transcendentní“ jsou pouze mentální pochody dualistického myšlení a zřejmě neoznačují dvě různé reality. V západním světě je Bůh chápaný jako existující „tam nahoře“, v nějaké vzdálené časoprostorové oblasti, kde hází kostkami Tvoření. Bůh údajně odešel do důchodu a čeká, až nastane soudný den. Mezitím „tam sedí“ a je bombardovaný žádostmi o radu, o pomoc a naléhavými prosbami.

Kalibrování úrovně andělů a archandělů ukazují, že energie Reality jsou analogické ke spodnímu přírůstkovému transformačnímu typu rozvrstvení mezi člověkem a Bohem. Nebeské olasti jsou identifikované a jsou lidstvu známé. Po celou dobu historie je zaznamenané, že úspěšný kontakt měly individuality s karmicky nadaným talentem, které měly vědomý kontakt s učiteli z nebeských sfér. Bohužel někteří jedinci užívali dar ke kontaktu s nižšími oblastmi, a slyšeli imitátora Boha, jak se to stává v psychotických stavech. Termín „Jehova“ a „Jahve“ kalibruje v nižší úrovni kvůli vedlejším mytologickým významům a původům, jak bylo vysvětleno v části o náboženských legendách a mytologii.

Avataři a velcí duchovní učitelé

Ježíš Kristus                          1000 Buddha                                  1000
Krishna                                  1000 Zoroaster                               1000
Dvanáct křesťanských  apoštolů 980
Jméno Boží jak „Om“              975
John Baptist (Jan Křtitel)         930 Mojžíš                                      910
Abrahám                                 850 Sv. Pavel (Saul z Tarsu)         745
Muhammad (v době, kdy        700  diktoval korán) Muhammad (po věku 38 let)   130

Seznam není vyčerpávající, ale zahrnuje ty, kdo jsou nejznámější. Termín „avatar“ je ze sanskrtu a znamená „inkarnaci účinkem sestupu Božství.“ Výsledkem v lidské rase je plně osvětlená bytost, která kvůli vědění odhaluje a ztělesňuje moc úrovně pravdy a jeho souhlasného pole vědomí, a vyzařuje to ven na lidstvo, a tím podporuje a urychluje vývoj vědomí.

Uctívání a respekt jsou přiměřené odpovědi, protože uznávají hodnotu takového daru lidstvu, takové povznášející energie. Interpretace a pochopení odhalených pravd těchto velkých učitelů je v rámci spektra, které odráží nejen úroveň pravdy originálního učení, ale také vědomou úroveň jejího kulturního výrazu a chápavosti.

Další odkazy na božství

Řečtí bohové                             90 Germánští bohové                    90
Skandinávští bohové                 90 Bohové války                            90
Pohanští bohové Říma           100

Podle historické analýzy byl vývoj lidského vědomí v průběhu velkých časových období zdokumentován a ověřený kolektivní zkušeností a moudrostí. Proto je možné očekávat, že náboženský a duchovní omyl se tu bude promítat jako přirozený následek vývoje, protože to je vedlejší produkt progresivních úrovní vzestupu vědomí.

Duchovní Realita je všemohoucí a vševědoucí. Nemá žádný protějšek, neexistuje opak pravdy ale jen její nepřítomnost. Následně ve skutečnosti není žádná válka mezi Realitou a tím, co realita není. Dokonce jak je vidět, nebe a peklo jsou úplně jiné dimenze, paradigmata a sféry, například nemůže existovat žádná válka mezi velrybami a ptáky a také nemůže být válka mezi Božstvím a jeho nepřítomností, neboť se jedná o totálně rozdílné úrovně konceptů.

Duchovní katastrofa Muhammada již byla zmíněná a její důsledky pro civilizaci pokračují do dnešního světa. Tedy jak se dá očekávat, úroveň vědomí pohanství se odráží v invenci historických bohů různých kultur.

Význam „On“ s ohledem na Boha je generický a neudává pohlaví. Nekonečno je zřejmě bez pohlaví a proto označení „On“ je lingvisticky obvyklé k termínu „man (man=muž i člověk v angličtině)“ pro lidstvo. Termín „lidský“ zahrnuje stejné generické označení, jen termín „žena“ je již zahrnut ve slově muž (man), tj. ona je ženský (samičí) výraz pro lidstvo, a z jejího lůna je zrozen man (muž, člověk).

Genderizace podstatných jmen v angličtině tolik nepřevládá jako v jiných jazycích, jako například v němčině, kde všechna zájmena nebo podstatná jména jsou identifikovaná jako ženská, mužská nebo neutrální („die“ = ženský, „der“ = mužský, a „das“ = neutrální). Dokonce označení Yin a Yang ukazuje postoj a určitý úhel pohledu. Tak postoje zatemňují realitu, která je za nimi.

Úcta k Bohu se odráží v zájmenech „Tvé,“ „Ty,“ a „Tě,“ například “ Ty jsi moje spása, v Tebe věřím neboť v Tobě je království“; a „Tvá vůle se staň.“

Duchovní zkušenosti

Buddhova přirozenost         1000+ Kristovo vědomí                  1000+
Nejvyšší (Supreme)            1000+ Zkušenost blízké smrti          520+
Satori (náhlé osvícení)            585 Osvícení                                600+
Křesťanské společenství         700 Pesah                                      495
Durga Puja festival  (hinduistické obřady) 480
Hanukkah                                515
Ramadán                                495 Sweat Lodge Ceremony (Indiáni) 560
Smudging (rituál Indiánů)        520 Vánoce: Mír na Zemi lidem dobré vůle 675
Zvuk tibetských buddhistických rohů 320
Nirbija Samadhi                       800
„Amanzing Grace“ (Chvalozpěv) 575

Následující duchovní koncepty kalibrují jako pravdivé:

1. Chi energie („Shakti“) dodává energii akupunkturním systémům.
2. Kundalini (duchovní) energie aktivuje čakry a produkuje čistý energetický éterický mozek a posunuje mozkovou fyziologii (podívej se na schéma, kapitolu 7).
3. Negativní zásah do akupunktury energetického toku předchází fyzickou nemoc.
4. Éterické tělo.
5. Reinkarnace.
6. Karma.
7. Ježíšových třicet tři zázraků.
8. Ježíš zázrakem nakrmil tisíce lidí.
9. Zázraky křesťanských apoštolů.
10. Mluvení jazyky (zmatení jazyků?).
11. Letnicový plamen.
12. Jan Křtitel byl zabitý pro odhalování pravdy.
13. Ježíš byl zabitý pro odhalování pravdy.
14. Vyčkejte tři dny s pohřbem nebo s kremací těla po fyzické smrti.
15. Úroveň vědomí je již nastavená při narození.
16. Přesný čas tělesné „smrti“ je karmicky nastavený při narození.

Korelace s gunas (základní dominantní energie života ze sanskrtu):

Tamas = nižší odpor, energie setrvačnosti pod kalibrování úrovní   200
Rajas = energie konstruktivní akce, úrovně                               200-400
„vysoké rajas“ = kalibrování v úrovni                                          400-499
Satva (mír, poklid) kalibruje v                                                     500-599
Moksha jako osvícení je                                                                  600+

Seznam zahrnuje velké různé druhy ohlášených subjektivních zkušeností praktických zážitků. Jejich hodnota je potvrzená velkým množstvím lidí.  Jsou proto v některých kulturách přijaté za pravdu, ale pro jiné jsou zdánlivě cizí.

Karma

Termín „karma“ je specifický a generický a vztahuje se na evoluční a zkušenostní kontinuitu duše, s čímž souhlasí všechna náboženství a duchovní pravdy. Osud duše je ústřední ohnisko všech náboženství. Vědomí a jeho souvislost byla prominentní ve starověkém Egyptě a v předhistorických kulturách, ve kterých byla thanatologie prvořadým prvkem kultury. To je třeba rozlišovat od reinkarnace, která je jen jedna možnost z četných možností průběhu vývoje, které se mohou konat podle jiných plánů duchovní existence. Osud je určený úrovní vědomí a tím dostupnými volbami, a dalšími neznámými faktory, jako jsou Milost, Spása, Božská shovívavost a přímluvy přes víru a uctívání. Karma ateismu, nenávisti k Bohu nebo denunciace Božství kalibrují ve velmi vážných úrovních 40-70, a tak ukazují na hrozný duchovní osud v nižších astrálních úrovních pekla (kalibruje jako pravda). Na rozdíl od toho ateismus jako intelektuální a filozofický postoj kalibruje v úrovni 165-190, která je úrovní (intelektuální) pýchy.

Všeobecně karma reprezentuje celek lidského dědictví při narození, a tehdy má již každý člověk kalibrovanou úroveň vědomí. Okolnosti jsou optimální pro rozvoj individuální duše a zahrnují vícenásobná specifika, která jsou výrazem lineárních mechanismů předcházejících karmických sklonů. Toto zahrnuje rodiče, zeměpisné umístění, fyzickou stavbu těla, IQ, sex, zdraví, genetické rysy, náboženství atd. Jsou-li kolektivní faktory optimální, má to co dělat s nejen s dobrou karmou, ale je to také příležitost k napravení špatné karmy. (Kalibruje jako pravda.)

Další jevy a systémy víry

Duchové jsou skuteční                                                                               klam
Strašidla                                                                                                        klam
Prorokovat konec časů                                                                               klam
Proroctví sv. Matouše o konci časů                                                         klam
Člověk může zažít vlastní fyzickou smrt.                        nepravda
Proroctví pro Zemi, DNA, Mayský kalendář, sfinga,                nepravda pyramidy
Reinkarnace pro nižší druhy                                                             nepravda
Populární duchovní fikce                                                                           175
Maria a Ježíš byli manželé                                                                        klam
Ježíšovi potomci se stali francouzskými vladaři                                   klam
Da Vinciho „Poslední večeře“ obsahuje tajný kód                        nepravda
Templářští rytíři drželi tajemství o Ježíši a Marii                          nepravda
Bible skrývá kód                                                                                         klam

Srovnávací zážitky

Únos mimozemšťany                70 Ankh (symbol)                         160
Černá magie                             20 Černé kouzelnictví                      5
Kult (sekta)                              120 Proklínání, klení (použití Pánova jména nadarmo) 45
Zatratit jiné lidi do pekla            15 Uctívání ďábla                           25
Věštění z hrací desky              175 Inkvizice, historická                   35
Okultismus                       135-185 Satanismus                               45
Čtení tarotu                             190 Transmediumita                      190

Lidé i s minimální duchovní intuicí a s uvědomělým vědomím se většinou těmto praktikám vyhýbají. Smysluplnost vyhýbání se těmto chybám je zdůrazněná v samotných přikázáních (desatero), například nezneužívat jméno Boží nebo nepodat falešné svědectví proti svému bližnímu. Je také všeobecně uznáváno, že to má negativní karmické důsledky, například v křesťanství na osud duše po fyzické smrti.

Většina převládajících negativních duchovních praktik přitahuje duchovně naivní lidi pro své kouzlo a jedinečnost, například čtení tarotových karet na seanci, aby jim řekly jak zbohatnout, nebo dostat channelingovou radu od „mistra“ z „druhé strany“, nebo si zahrávat s okultismem v různých formách, jako je magie, seance, rituály.

Paranormální jevy

Paranormální jevy se pletou s nadpřirozenými a jsou atraktivní pro zvědavce. Tradiční spisy, stejně jako vysoce vyvinutí mudrcové a učitelé, před nimi varují, protože astrální oblasti nejsou duchovní a představují jiné sféry a dimenze, ve kterých není lidská mysl chráněná a neumí se v nich orientovat. Je nebezpečné vyvolávat duchy a entity z jiných světů. Okultní praktiky mají značnou a neviditelnou stinnou stránku, navzdory popularitě různých tantrických cvičení, „bílé magie“, zaklínání, tarotových karet, channelování s „mistry“, psychického čtení atd.

Pozměněné stavy vědomí a paranormální jevy jsou relativně komplikované a jsou to jedinečné oblasti pro studium. Jsou zahalené kouzlem speciality a jsou atraktivní novinkou pro vnímavou zvědavost. Bez vědy kalibrování úrovní pravdy bývali dřívější výzkumníci oklamáváni neobvyklými jevy, jako jsou spiritismus s klepajícími stolky, troubení na rohy, ektoplazmické přízraky věštců, seance s médii v transu, kontakt s mrtvými a s „mistry z druhé strany“, čtení z karet, házení kamenů, čtení z listů čaje, věštění atd.

Všechno výše uvedené jsou vysoce vyvinuté praktiky ze starověké Mezopotámie, kde se starověké národy radily s věštci, šamany a s různými druhy praktikantů magie a kde lidé používali spiritistických tajemství, mystických obřadů a rituálů s mnoha různými druhy médií, kanálů, transových médií a medicinmanů, a s ženami spojenými s různými druhy duchů.

Různé obřady byly také propletené s hypnotickými indukovanými stavy prostřednictvím opakovaných popěvků a tělesných pohybů nebo rituálních tanců, a s pozměněnými fyziologickými stavy navozenými opakovanými dechovými cvičeními, tělesnými pozicemi a různými druhy sexuálních praktik (například „tantrický“ sex). Navíc k různým druhům praktik pro „dobrý pocit“, přibyly podivné diety, esoterické byliny, psychodelika a kouzelné houby, např. lysohlávky. Později přišly drogy, extáze, psilocybin, halucinogenní alkaloidy, a dokonce zvířecí trankvilizéry, dále různé druhy amfetaminů a psychostimulantů a psychofarmakologických látek.

Navíc k výše uvedeným uměle navozeným stavům vědomí byly navržené vědecké pokusy ve stejném směru pomocí biofeedbacku a přístroje, který navodil vlny alfa a pozměnil vlnové vzory v mozku.  Výzkumníci na Duke Universitě zkoumali mediátory různých druhů praktik (TM, zenoví mniši apod.) a jejich EEG frekvence v různých částech mozku, aby mohli zkoumat parapsychology, psychické léčitele, vzdálené prohlížení, změny povrchového napětí vody a psychokinezi. Monroe institut zkoumal a učil techniky mimotělní astrální projekce a pozměněné stavy vědomí indukované manipulací se zvukovými vlnami. K těmto pokusům bylo přidané zařízení jako „mozkové zrcadlo“, které osvětlilo nejaktivnější části mozku v pozměněných stavech.

Zájem o pozměněné stavy vědomí je také důsledek jejich spontánního výskytu po celou dobu historie. Psychiatrie studovala a popsala disociativní poruchy, stavy fugy, poruchy rozdělené osobnosti, stejně jako klamné halucinace, hypnagogické stavy, hypnotické jevy včetně efektu sugesce, ovládání mysli a techniky vymývání mozku. Navíc, psychologie a psychoanalýza zkoumala sny a různé oblasti nevědomí, včetně vlivu Jungových archetypů.

Zatímco věda se věnovala mnohým z výše uvedených problémů a jevů, je stále nedostatek povědomí nejen o různých úrovních kalibrovaného vědomí, ale také o možnostech dalších rozměrů existence, jako jsou duchovní nebo různé astrální oblasti.

Pozměněné stavy vědomí, jako jsou oneiriform, snění nebo stavy fugy, se vyskytují samovolně a v některých rodinách jde dokonce o genetický vzor (například matka-dcera). Lidská mysl je v první řadě zkušenostní a zkušenost pak předpokládaná, že se jedná o „realitu“, jak to dobře známe ve snovém stavu.

Transové stavy fugy se mohou vyskytovat u normálních osob a mohou trvat v prodloužených periodách minuty, hodiny nebo dokonce dny, jako okolnosti ztráty paměti. V krátkodobém stavu transu může mít člověk subjektivní zkušenost, že trval mnohem delší dobu, vize jiných dimenzí mohou zdánlivě trvat hodiny nebo dokonce dny. Vizionářské stavy jsou také u některých osobností běžné a jsou často spojené s poruchou temporálního laloku v mozku. Nicméně mohou se vyskytovat i u lidí s normální mozkovou fyziologií.

Jak se můžeme snadno domnívat, „realita“ všech uvedených stavů a okolností nebyla dosud objasněna. Jsou často výzvou i pro dokonce nejvíce zkušeného lékařského výzkumníka. Po mnoho let byl autor konzultantem současně ministerských a meditačních skupin, episkopálních a katolických diecézí, zenového kláštera a domovních komunit různých náboženských řádů, stejně jako duchovně založených obnovovacích skupin a institucí. Někdy bylo obtížné odlišit diagnózu, například „samadhi“ nebo katatonii atd.

Únos mimozemšťany je další jedinečný fenomén. Kalibrovaná úroveň zkušenosti (ne osoby) je vždy asi v úrovni 70, stejně jako zkušenost apokalyptické vize (například Jan, autor Zjevení). Tyto zkušenosti astrálního pole vědomí jsou podobné v průběhu věků a vracejí se opětovně se stejnými negativními scénáři. Zkušenosti jsou pro subjekt velmi reálné a tudíž velmi přesvědčivé, když se znovu opakují v dalších vizích. Často se nějaká sekta odebere do vzdáleného tábořiště, aby přežila.  Vize charakteristicky vyvolávají strach a stoupenci mají sklon vytvářet skupinovou identitu. Stinná stránka v průběhu času může být velmi závažná, jak se mýtus šíří ze strachu, sugescí a virem memes (například „konec světa“ jako bezprostřední ohrožení, atd.)

Problémy a pravá povaha těchto různých kombinací a stavů byly zatemněné a tím produkovaly značnou řadu vysvětlení a postulátů, stejně jako pokusů o vědecké vysvětlení. V současné době výzkum kalibrování vědomí otevírá nové prostředky pro objasnění pravé povahy těchto jevů. Kalibrování přinejmenším vyjasní úrovně pravdy a vědomí, které jsou s tím spojené. Výzkum je komplikovaný skutečností, že bludy, iluze, sny, vize, ztráty paměti, trans a stavy fugy, které jsou subjektivně astrálně zažívané, jsou ještě „objektivně“ neskutečné, a proto nejsou potvrzené jako skutečná realita. Proroctví přicházejí jako epifenomény potenciality vědomí samotného, které je společný substrát, který poskytne absolutní konstantu, ze které se objeví větší objasnění.

Jestli použijeme výzkum vědomí pro zkoumání fenoménu channelingu s „učiteli“ z „druhé strany“, první oblast je dotaz na nefalšovanost samotných operativců. Údaje ukazují, že patnáct procent jasnovidců, deset procent médií, dvacet procent z channelingu a dvacet pět procent médií v transu jsou legitimní a praví. Z channelingových „mistrů“ nebo entit z „druhé strany“ padesát procent kalibruje pod 200, a jen pět procent nad úrovní 450. Proto platí pravidlo capat emptor, tedy prodej bez záruky. Negativní stránkou je, jako v obyčejném světě, riziko následovat učitele, jehož motivací je touha kontrolovat a ovládat druhé. Podezřelé už může být, když stoupenci dostanou směrnice pro osobní život, místo toho, aby byli vedeni hledat odpovědi pro vnitřní duchovní práci.

Někteří „učitelé“ z druhé strany mají spasitelské velikášské bludy, které jsou v rozporu s jejich kalibrovanou úrovní vědomí. V klinické psychiatrii se to nazývá „exaltovanými stavy“, ve kterém pacient náhle zjistí, že je doslova Ježíš Kristus. V minulosti, v padesátých letech dvacátého století, když ještě nebyly dostupné anti-psychotické léky, v jedné nemocnici se vyskytovali dva nebo tři „Ježíšové“ současně. Pro pacienta to byla realita. (My jsme také měli královny a Napoleony.)

A pravá transformativní duchovní zkušenost je potvrzená jejím velmi pozitivním a často hlubokým vlivem na osobní život, kterou potvrzují i ti lidé, kteří zažili spirituální pravdu při zážitku blízké smrti. Takový ověřitelný benefit lze také vidět po pravé konverzní zkušenosti, často v kontextu s pádem na dno. Takoví lidé jsou vskutku „znovuzrození“ v pravém smyslu, jak potvrzuje jejich někdy dramatické zvýšení úrovně vědomí. Toto mohou dosvědčit účastníci duchovních přednášek, kde nastaly skoky až dokonce o 150 bodů. (Průměr je asi deset bodů pro publikum.)

Odlišování pravých duchovních stavů od abnormálních psychických stavů bylo popsané dříve (Hawkins, I: Realita a subjektivnost, p. 104). Jsou následující:

Autentický duchovní stav Patologický stav
Samadhi Katatonický
Náboženská extáze Mánie (bipolární hyperreligiónost)
Osvětlování Grandióznost
Osvícení Náboženský klam
Úcta Úzkostlivá svědomitost (obsesivně kompulzivní)
Inspirace Imaginace
Vize Halucinace
Autentický duchovní učitel Falešný guru, podvodník
Zbožnost, oddanost Fanatismus, přehnaná nábožnost
Angažovaný Posedlý, vymývání mozku
Temná noc duše Patologická deprese 
Odstup, objektivnost Nedostatek zájmu
Nepřipoutanost, přijetí Pasivnost
Transcendentní stavy Mutismus
Důvěra Naivita
Pokročilé stavy Psychóza, extrémní egocentrismus
Blaženost Euforie
Pokora Nízká sebeúcta 
Duchovní sdílení Obracení na víru (proselytizing)
Závazek Nábožnost
Inspirovaný Spasitelský
Boží šok Schizofrenický rozklad
Duchovní extáze Maniakální stav, stav extáze v narkotickém opojení
Pravý duchovní vůdce Duchovní politik, vůdce sekty
Svobodný Psychopatický
Vyučování Ovládání

Kulty

Kulty (sekty) chytají do pasti neopatrné lidi svou specialitou a falešnými sliby. Členové mají status zasvěcence a zvláštní žargon. Vůdce skupiny je charismatický, atraktivní a uchází se o zájemce, kteří jsou polichocení pozorností. Vůdce je velmi „zvláštní“ a je obklopený pochlebováním, které se rychle změní na kontrolu nad členy, včetně zvláště jejich peněz a sexuálního života, životního stylu, stravy, šatstva atd. Členové musí být poslušní a musí přerušit vztahy s rodinou nebo dokonce s manžely a často se spolky nebo skupinami.

Skupina často vytvoří geograficky vymezenou enklávu a rozvíjí skupinovou paranoiu, stejně jako charakteristickou „glazuru kultu“ (úroveň 120), jako by byla v hypnotickém stavu (efekt izolace a vymývání mozku). Je-li jednou objevená, je glazura snadno rozpoznaná („naprogramovaný vzhled kultu“, jak to popsal jeden pozorovatel). Je tam povrchnost a styl automatu racionalizovat, kde obsah je jako „stranická linie“, která se papouškuje, jak byla naprogramovaná. Sekty si zvláště vybírají za cíl celebrity a využívají je jako výstavní exponáty.

Vliv vůdců sekty je tak silný, že velké skupiny lidi ochotně zabijí nejen jiné lidi, ale také sebe (například Nebeská brána, Jim Jones, islámští teroristé, sebevražední útočníci, Aum Shinrikyo a jejich plynové útoky v metru, bolševici, nacistická strana, al-Qaeda, Taliban, Bílí Rasisté, Ku Klux Klan, liberacionisté, atd.).

Další charakteristika kultu je obracení na víru a vymáhání následování stranické linie, která je pseudonáboženským skupinovým systémem víry, který individualitou opovrhuje nebo ji dokonce ohrožuje. Vůdci jsou velmi orientovaní na sílu, a ovládání a paranoidní sobectví jsou dominantní tématiky.

Někdy duchovní vůdce na začátku své kariéry kalibruje jako integrovaný, ale pak spadne a stane se obětí svodu prestiže, peněz, sexu nebo patolízalství stoupenců. Pak se originální duchovní skupina zvrhne v sektu, nebo se duchovní techniky stanou ve skutečnosti obchodní značkou a potom jsou komercializované a prodávané najatými publicisty. Jsou případy, že technika kalibruje nad 200, ale organizace samotná klesla pod 200 a stává se v první řadě marketingovou organizací, která těží z původního konceptu nebo exkluzivní techniky. Technika je tak vyučovaná jen za peníze a „stážisté“ mají zakázáno, aby odhalovali tajná učení (která jsou obvykle jenom několik jednoduchých frází nebo vět s obecnou závazností k „zlepšení zdravotního stavu“, „přitahovat hojnost“, „zlepšit milostný život“, „být víc populární“, „plnit svůj potenciál pro úspěch“, „přitahovat kamarády“, atd.). Některé z podpořených technik lze nalézt v každém koláčku štěstí, například „jeden úsměv může změnit váš život navždy“ (úroveň 350), nebo „úspěch přichází k tomu, kdo je milý“ (úroveň 360).

Pravdivá hodnota takového semináře není v kouzlu ústředního konceptu nebo techniky, ale v ukázněné praxi jejího pravidelného používání v každodenním životě, místo aby byla jenom rychle odmítnuta podle vzoru „já už to vím“. Hodnota výcviku v semináři pak spočívá v naučení se hodnotné spolehlivé aplikaci a v uvádění tohoto cenného nástroje do praxe a centra pozornosti, například víru z pracovního sešitu A Course in Miracles (Kurz zázraků).  

Dalším výrazem sektářství jsou frakce odštěpené od tradičních náboženství, například pravicově fundamentalističtí extrémisté, nejprominentnější a nejviditelnější složka v islámu a křesťanství, a etnické variace celosvětových náboženství.

Duchovní praxe

Aum (mantra)                          210 Křest                                        500
Koupel v řece Ganga              540 Konfirmace  (obřad dospělosti) 500
Náboženský úkon                   540 Náboženské pálení kadidla     540
Pokleknutí                               540 Zlaté pravidlo                          405
Gregoriánské liturgické zpěvy 595 Hajj (pouť do Mekky)               390
Japa                                        515 Ježíš modlitba                         525
Kirtan (jogínský chvalozpěv)   250 Klečení při modlitbě                540
Poslední pomazání                 500 Otčenáš                                   650
Om (vyslovený om, as in loan) 740
Om Mane Padme Hum           700
Om Namah Shivaya                630 Zbožné sepnutí rukou             540
Modlitba Jabez                        310 Modlitba Sv. Františka z Assisi 580
Náhodné činy laskavosti         350 Modlit se s růžencem              515
Shanti Shanti Shanti               650 Odevzdat se (v hloubce) Boží vůli 850
Odevzdat svět Bohu                535 Točící modlitební mlýnky        540
Dvanáct kroků chůze labyrint (Chartres katedrála) 503
Anonymní Alcoholici                540
Transcendentní meditace       295 Vizualizace (uzdravování)       485
Zeď nářků                                540 Co je držené v mysli má tendenci se manifestovat 505

Toto všechno naznačuje oddanost a je to proto společné všem pravým náboženstvím. Záměrem člověk symbolicky posvěcuje sebe i druhé, stejně jako místa uctívání. Kvůli záměru všechny způsoby požehnání a modlitby kalibrují přes 500, a jejich kolektivní účinek může nezměrně dopadat na celkovou úroveň kolektivního vědomí lidstva. Stojí za pozornost, že poslední dva hlavní skoky v celkové úrovni lidského vědomí se vyskytly po Harmonické konvergenci koncem osmdesátých let minulého století, kdy kolektivní úroveň vědomí šla nahoru ze 190 ke 205, a potom znovu v době Harmonické konkordance v listopadu 2003, kdy skočila z 205 k současné úrovni 207. V obou případech se duchovně angažovaní lidé na celém světě modlili současně. Svědectví o přechodu z 205 ke 207 se stalo náhodně na konci přednášky v San Franciscu (která byla zaznamenaná na videu), když se duchovně angažovaná skupina čtyř set lidí současně modlila a prozpěvovala „Om,“ a následovala meditace s prozpěvováním Lotos Sutry v sanskrtu. Toto se odehrávalo v čase od 5:15 do 5:25 PM podle kalifornského času. Před publikem v 5:15 PM byla úroveň vědomí lidstva kalibrovaná v 205. Kalibrování se opakovalo v 5:30 PM, po modlitbě, a úroveň se zvýšila na současnou hodnotu 207.

Další učení, školy, a duchovní tradice

Fenomén sté opice                 205 Agnosticismus                         200
Anti-kreacionismus                  150 Anti-evolucionismus                150
„Archanděl Channeler“            190 Astrologie                         210-405
Biofeedback                            202 Bodywork                                205
Codependency (koncept)        190 Kreacionismus                        200
Krystaly                                   210 Druidové                                  450
Eckankar                                 230 Enneagramy                            390
Esoterika                                 390 EST (Erhard semináře trénink) 400
Etická kultura                          350 Falun gong                              195
Feng Shui                        185-210 Kráčení po ohni                       200
Svobodné zednářství              510 Volnomyšlenkář                      350
Fundamentalismus                  200 Hatha jóga                               260
Holotropní dýchání                  202 Huna                                       260
I ťing                                        430 Klíče Enocha                           265
Kirlianovy fotografie                160 Rytíři templáři                          400
Kung-fu                                   410 Metafyzika                               460
Numerologie                            210 Qi Gong                                   240
Rebirthing                                250 Reiki                                        340
Rolfing                                     205 Rosekruciáni                           405
Soul Midwifery(Porodnictví duše?) 240
Pověra                                     200
Telepatie                                 250 Theosofie                                365
Univerzalist Church                 320 Bílé bratrstvo                           560
Bílá magie                               203 Wu Den                                   275

Úrovně kalibrování neukazují, že jedna úroveň je lepší než ostatní, ale jen odlišná, což je analogické k výběru klubů, kde se hraje golf, který závisí na tom, zda člověk jemně ťukne do míčku nebo do něj praští. Proto je účinnost výsledkem záměru a ne jen samotnou technikou.

Mnoho duchovních studentů prozkoumalo varianty těchto přístupů a oznamovali pragmatické a zkušenostní výhody. Použití duchovních principů pro mnoho lidských dilemat je široce uznávané jako efektivní, dokonce i když tam není žádná původní vědomá motivace, jako není u beznadějných alkoholiků, kteří poté, co dostanou příkaz navštěvovat schůzky AA od soudce, jako zázrakem se začnou uzdravovat a stávají se inspirací pro jiné lidi provozováním duchovních principů v praxi a „nesou zprávu k jiným“, tedy spíše sdílením, než obracením na víru.

Duchovní integrita se projevuje jako naděje, víra, charita a podnět pro druhé příkladem. Integrované duchovní organizace mají otevřené dveře pro růst a jsou tím přitažlivé podněcování a vyhýbají se dogmatu. Spoléhání se na moc pole je indikované skupinovou zkušeností, která lidi vytahuje „osmózou“ namísto intelektualizací.

Závěr

Potvrzení duchovní reality pomocí techniky kalibrování vědomí má ohromnou hodnotu pro vzestup lidských vědomostí a představuje schopnost prozkoumat oblasti předtím nepřístupné a mnohem méně ověřitelné, kvůli omezení rozumu. Zatímco pokročilé duchovní vědomí a realita jsou domovem mystika, ještě se zdá být cizí velkému počtu obyvatel a subkulturám, pro které je duchovno méně důvěrně známé než tradiční náboženské nebo sekulární domény myšlenkových procesů a Newtonovské logiky.

[1] Poznámka – Jan autor Apokalypsy není totožný s Janem apoštolem.

 

Následující část: Kapitola 18. shrnutí a závěr

Napsat komentář