SUR_1. – 9 Hlavných čŕt duchovného prístupu SK


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 07mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

.9 Hlavných čŕt duchovného prístupu

V určitom období {nášho} duchovného vývoja a so súhlasom {duchovnej} Vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si, a to kvôli nemu samotnému. {Už nám nepostačuje iba hromadenie duchovných informácií a navštevovanie seminárov, ale teraz sa nasmerovávame aj na ich dôsledné uplatňovanie v každodennom živote, ale pozor, iba vtedy keď sme na to inšpirovaný. Duchovný vývoj sa tým prisunie ako cieľ, na obrazovku cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné črty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

.1.   Disciplína zaostrenia sa, bez odchýlok {na zapletanie sa so svetskými vábeniami, a schopnosť si povedať: „Nejdem tam“}.

.2.   Ochota vzdať všetky {ostatné} túžby, a {ako aj} strach Bohu {, lebo v prítomnom okamihu je každý v bezpečí}.

.3.   Ochota znášať prechodné trápenie, až pokým nie je ťažkosť preklenutá {, a ktorá aj tak raz pominie, a to aj bez nášho emocionálneho ‘vloženia sa’ do veci. V Skutočnosti trápenie nie je možné}.

.4.   Stálosť a bdelosť {, čo je sústavné venovanie sa veci, a nepretržitá duchovná zamyslenosť}.

.5.   Presun z egocentrických záujmov všedného ja ako účastníka/prežívateľa {vecí okolo nás a vkladanie sa do nich}, na {pozíciu} svedka/pozorovateľa {, tých vecí okolo nás bez vkladania sa do nich. Je tu teda zanechávanie zadosťučinenia z prežívania}.

.6.   Ochota zanechávať posudzovanie a názory na to, čo je pozorované {, zanechávať stanoviská a mudrovanie, z ktorých všedné ja získava energiu z nezrovnalostí}.

.7.   Stotožňovať sa s poľom {, teda rámcom}, namiesto stotožňovania sa s obsahom poľa {, teda s obsahom. Ego/všedné ja sa radšej mieša do obsahu}.

.8.   Postupovať s istotou a dôverou, a to:

prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie cieľom {, predsavzatím}, želaním alebo nádejou;
odmietnutím náhľadu, že Osvietenie je ziskom;
a porozumením, že je to stav, ktorý nastáva následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti, vyplývajúcej ako aj z karmy, tak aj z Božej Priazne.

.9.   Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto {duchovného} úsilia, alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

Následující část: SUR_2. Aký je najjednoduchší postup na meditovanie?