. 27. Podstata duchovní práce; informace k cejchování úrovní vědomí – 3.5.2021

Záznam on-line meetingu z 3.5.2021 na téma: Podstata duchovní práce; informace k cejchování úrovní vědomí.

 

3may2021

Přivítání – na dalším části on-line mítingů, zde již není cílem takzvaně „vědět“, ale dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím i stát.

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Nezaměřovat se na zjevení, ale na láskyplnost.

3) Utvrzování toho, co mohlo uniknout.

4) Čtení Julova překladu 2 knihy DRH : ‘Oko Môjho Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, dočtení druhé kapitoly – Opätovné zaradenie sa do všedného života, vztahujícímu se k cejchování úrovní vědomí.

5) Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“ pro 27. duben/apríl.

6) Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    – Podstata duchovní práce.

7) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně Juraj – motto setkání a Honza upozornění – tímto ti předávám slovo:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

JURAJ – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HONZA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) HONZA: Nezaměřovat se na zjevení, ale na láskyplnost.

Julo se vrátí ještě k minulému setkání, kdy jsme diskutovali o psychedelických jevech a Julovi přišlo, že je vhodné se nesoustředit na zvyšování se v psychických zdatnostech, ale pracovat na zdokonalování se v realizaci 9-ti vět. Julo, doufám, že jsem vše neřekl za tebe?

 JULO: …..

3) HONZA: Utvrzování toho, co mohlo uniknout. Julo nám přečte zvýrazněné věty z překladu první kapitoly druhé knihy – Oko Já-Bytí, Před Kterým Není Nic Zatajené’:

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

 • Ak existuje Boh, pýtam si od Neho pomoc.
 • Existencia a jej prejavovanie sa formou aj bez formy je Boh, a infiltruje rovnako všetky predmety, ľudí, rastliny a zvieratá. Všetko je súladne spojené existenciou Božskosti.
 • Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované alebo vytláčané zvukom. Nič nenarušuje jeho kľud a nič neprekáža jeho pokoju.
 • Je iba sústavný stav Teraz {rozumej Sústavne}. Nieto udalostí a ani sa nič nedeje.
 • Nič nie je lepšie alebo horšie ako druhé a nič sa neodlišuje hodnotou alebo významnosťou.
 • Vývoj {=evolúcia} sa preto odohráva ako prejavovanie sa vedomia.
 • Všetky vedomé tvory sú si rovné.
 • Odstavením kritizovania a názorovosti dualistických dojmov vnímania sa odhalí všetkého totálna dokonalosť a nádhera.
 • Ak si niečo prajeme, stane sa to ‘dobrým’, a ak si to neprajeme stane sa to ‘zlým’. Ak sa z pozorovaného odstráni ľudská súdnosť, jediné čo ostane k povšimnutiu je, že forma sa sústavne vyvíja {všedným ja nepresne nazývanou} ‘zmenou’, a vo svojej podstate nie je ani žiaduca a ani nežiaduca.
 • Je to práve vďaka Božiemu zámeru, že sa neprejavené stane prejaveným; tento proces, ktorého sme svedkami, nazývame Tvorenie.
 • Ľudská myseľ vyrába svoje scenáre cieľov a túžieb, a udalosti sú s nimi v súlade alebo nie sú.
 • Jedinú realitu ktorú prežívame je tento okamih; všetko ostatné je iba abstrakciou a myšlienkovou konštrukciou.
 • V realite neduálnosti je všetko úplné a dokončené, a túžby sú nahradené vďačnosťou.
 • Radosť zo života vyviera z vlastnej existencie v každučkom okamihu.

 

4) Čtení Julova překladu 2 knihy DRH : ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, dokončení druhé kapitoly – Opätovné zaradenie sa do všedného života. Julo stručně zopakuje první část druhé kapitoly, kterou četl na minulém setkání a pak naváže s pokračováním.

JULO:
Modré věty
:
–  Detaily života zázračne a spontánne zapadajú do seba.
–  Senzorické schopnosti zmyslov sú funkciou samotného vedomia a nie tela.
–  Schopnosť vidieť a počuť sprevádzala ‘éterické’ telo.
–  Telesná choroba bola vlastne výsledkom negatívnych presvedčení, a že telo by sa vlastne mohlo doslova zmeniť následkom zmeny týchto presvedčení.
–  Človek ozaj podlieha iba tomu, čo uchováva v mysli.
–  Ak sa mu to dovolí, tichý Mier úplne prevládne a prinesie stav tichej, nekonečnej radosti.
–  Boží mier je taký úplný a nevyvrátiteľný, že neponecháva žiaden priestor pre túžby alebo chcenia.
–  Už nieto prežívania ‘okamihov’, pretože existuje iba sústavné Teraz, ako nepretržitá Sústavnosť.
–  Žiadne udalosti sa vlastne nekonajú.
–  Z pohľadu oddelenosti a rozkúskovania Všetkého-Čo-Je všedným ja sa zdá, že existuje rozmanitosť, ale z hľadiska všade-prítomnosti súbežných rozmanitostí existuje iba jediná ‘vec’, a to je Jednoliatosť Všetkého-Čo-Je.
–  Ja-Bytie, svojou nevyvrátiteľňosťou a dokončenosťou, predchádza a nachádza sa mimo všetkých svetov, vesmírov alebo času, závisiace na ničom a zapríčinené ničím. Ja-Bytie je mimo existenciu, nepodlieha existencii ani neexistencii, počiatku ani koncu, času ani priestoru. Nedá sa ani zaradiť do konceptov ‘je’ a ‘nie je’. Ja-Bytie nie je ani prejavené ani neprejavené, a je mimo akýchkoľvek poňatí, na ktoré by mohli poukazovať akékoľvek takéto kategorizácie konceptov.
–  Táto obmedzenosť uvedomovania, ako sa zdá, je dôsledkom smeru zamerania sa.
–  Ľudia sú riadení svojimi ‘softvérovými programami’, ktorých existenciu si neuvedomujú.
–  Stav, v ktorom všední ľudia konajú, nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo chybu, ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia pri ich prejavovaní sa prostredníctvom každého živého tvora.
–  Každá bytosť žije v momentke tohto okamihu, čo je všetkým, čo vlastne je mimo ich uvedomovania.
–  V nedualite nemôže ani v jednom momente nastať niečo ako ‘problém’, ‘konflikt’ alebo ‘utrpenie’.
–  Zdá sa, že ego je zrodené zo strachu, a jeho účelom je mať pod kontrolou nasledujúci okamih prežívania a zaručiť svoje prežitie.
–  Láska sa stáva jediným motivátorom pre pokračovanie fyzickej existencie.

Pokračování textu druhé kapitoly:

{DRH vysvetľuje objav ‘svalového’ testovania}

 

 1. Jednou z vlastností tohto stavu uvedomovania bola schopnosť rozlíšiť väčšie významnosti v rámci javov, než ako bývali bežne pozorované. Toto viedlo k nápadu použiť zaujímavý klinický prístup tzv. svalového testovania z kineziológie, ktorý odhalil chýbajúci článok a premostenie medzi mysľou a fyzickým telom, a medzi prejaveným a neprejaveným. To, čo je neviditeľné, sa teraz ľahko dalo spraviť viditeľným. Tento klinický jav preklenul autonómny nervový systém alebo akupunktúrny systém ako vysvetlenie spojenia medzi dušou a telom. Bolo zrejmé, že odozva svalového testu vznikla z nelokálnosti všetko-a-všade infiltrujúceho vedomia, a jej doterajšie obmedzenie len na vyšetrovanie konkrétnych telesných problémov, teda lokálnych javov, bolo jednoducho prejavom obmedzenia zdanlivosti vnímania vyšetrujúcich alebo výskumníkov.
 2. Hoci je to len vďaka nedualite, že o dualite sa dá povedať, že dualita existuje, svalové testovanie bolo najľahším a najpraktickejším spôsobom, ktoré umožnilo využiť tento poznatok. Stalo sa jasným, že človek vlastne môže ociachovať rozličné energetické polia jednotlivých úrovní vedomia a zoradiť ich do hierarchickej stupnice; a ak im priradíme číselné hodnoty, tak tieto číselné hodnoty doslova potvrdzujú úrovne vedomia, ako boli od nepamäti klasicky opísané.
 3. Najprekvapujúcejším výrazom tohto poznatku bola jeho schopnosť okamžite zaevidovať rozdiel medzi pravdou a falšou. Táto vlastnosť sa vymykala času a priestoru a obchádzala ľudskú psychiku a mysle všetkých zúčastnených. Bola všeobecnou vlastnosťou vedomia, tak isto, ako je všeobecnou vlastnosťou protoplazmy reagovať na podnety. Protoplazma reaguje mimovoľne na škodlivé alebo prospešné podnety a navzájom ich rozlišuje. Odtiahne sa od toho, čo je v rozpore so životom, a je priťahovaná k tomu, čo život podporuje. Akoby rýchlosťou blesku, svaly v tele ochabujú za neprítomnosti pravdy; zostávajú silnými za prítomnosti pravdy alebo toho, čo podporuje život.
 4. Všetko na svete, vrátane myšlienok, konceptov, námetov a predstáv vyvoláva odozvu, na ktorú sa dá poukázať ako na pozitívnu alebo negatívnu. Odozva nie je obmedzená časom, priestorom, vzdialenosťou alebo osobným názorom.
 5. Týmto jednoduchým nástrojom, presnú povahu všetkého vo vesmíre, v akejkoľvek dobe, bolo možné vysvetliť a zdokumentovať. Všetko, čo existuje a čo kedy existovalo, bez výnimky vyžaruje zo seba frekvenciu a chvenie, a tým zanecháva trvalý záznam v neosobnom poli vedomia, ktorý je možné vystopovať a stiahnuť si týmto testom, použitím samotného vedomia.
 6. Vesmír bol odhalený; tajomstvá už neboli viac možné. Bolo zrejmé, že {Lk 12:7} ‘každý jeden vlas na hlave’ je možné, a sa ozaj dá spočítať, a že {Mt 10:29} ‘ani jediný vrabec nespadne na zem bez povšimnutia’. Že ‘všetko bude odhalené’ sa stalo skutočnosťou.

{DRH uvádza dodatok ku svalovému testovaniu uvedeného vo svojej prvej knihe Moc Oproti Sile}

 

Moc Oproti Sile

 1. Metodika testovania sa skúšala na doslova tisícoch testovateľov, aj individuálne, aj v skupinách. Výsledky sa v celku zhodovali, a to bez ohľadu na vek alebo mentálny stav testovateľov. Použitia tohto objavu svalového testovania boli zrejmé v oblastiach klinickej aktivity, vo výskume a v oblasti duchovných učení.
 2. Objavy, ktoré nasledovali, boli zaznamenané v knihe ‘Moc Oproti Sile’, ako aj v postgraduálnej doktorskej práci, PhD., publikovanej pod názvom ‘Kvalitatívna a Kvantitatívna Analýza a Kalibrácia Úrovní Ľudského Vedomia’. Cieľom získania doktorátu bolo pridanie dodatočnej dôveryhodnosti a vedeckého potvrdenia k objavom, ktoré neboli vysvetliteľné všednou ľudskou logikou alebo v rámci obmedzení newtonovských príčinných súvislostí.
 3. Hoci je číselná stupnica vedomia logaritmická a prezentovaná v číslach, polia vedomia na ktoré sa odvoláva sú nelineárne a mimo newtonovského modelu chodu sveta a vesmíru. Stupnica poskytuje spojivo medzi poznaným a nepoznaným, medzi prejaveným a neprejaveným, medzi dualitou a nedualitou. Hodnota tohto testovacieho nástroja bola taká obrovská, že mnoho ľudí, keď po prvý krát objavili túto prácu, upadlo do šoku z neplatnosti svojho modelu reality. To, že ktokoľvek môže okamžite kdekoľvek rozpoznať pravdu o hocikom, o hocičom alebo o všetkom, situovanom hocikde v čase alebo priestore, je obrovský skok, a môže spočiatku pôsobiť znepokojujúco na vlastný zmysel pre realitu. Všetci si myslia, že sú úplne od všetkého oddelení, a že ich myšlienky sú súkromné.
 4. Jednou cennou črtou tohto výskumného nástroja bolo, že mohol byť použitý na overenie pravdivosti a platnosti svojho vlastného výskumu a experimentálnej práce. Takže v knihe ‘Moc Oproti Sile’, ako aj v tejto knihe, bola každá strana, odsek, veta, dodatok, zvrat a kapitola ociachované. Kniha, v jej celistvosti, bola tiež ociachovaná a bolo zistené, že sa pohybuje v oblasti 800 {v anglickom originály!}, z čoho sa usudzovalo, že energia samotnej knihy dokáže úspešne zabezpečiť svoje vlastné šírenie a prenos svojho obsahu. Tak sa aj stalo, samo od seba, bez reklamy alebo marketingu. Rozšírila sa do iných krajín a kontinentov a bola preložená do iných jazykov. Vyústilo to do rozsiahleho záujmu a jej distribúcie, a je používaná študijnými skupinami na vysokých školách, univerzitách a vo výskumných oddeleniach.
 5. Na Mape Stupnice Vedomia (viď Dodatok B) úroveň 600 naznačuje prekročenie z duálneho sveta zdanlivosti vnímania, do neduálneho sveta, ktorý je bez zdanlivosti vnímania. Dosť zaujímavé je, že svalový test a samotná odozva kalibrujú na 600. To znamená, že väčšina ľudí nemôže chápať pravú podstatu tohto svalového testu, hoci každý, ktorý spĺňa nevyhnutné podmienky na testovanie, sa môže naučiť ho prakticky používať.
 6. Záujem o knihu ‘Moc Oproti Sile’ prišiel hlavne z radov duchovne zameraných ľudí a skupín, ako aj z radov liečiteľov a tých, ktorý majú záujem o štúdium samotného vedomia. Hoci táto kniha popisuje skutočne veľmi hlboké výhody aplikácie testovania v mnohých oblastiach všedného ľudského života, doteraz bol veľmi malý záujem z tých oblastí spoločnosti, ktoré by mohli okamžite a vo veľkej miere mať úžitok z používania tejto metódy. Spoločnosť ešte čaká na objavenie jej hlbokých výhod.

KONIEC 2. Kapitoly

5) HONZA: Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“ pro 27. duben/apríl. Překlad tohoto textu měl úplně stejný průběh, jako ten čtený z minulého týdne. J Protože jsem texty na toto setkání připravoval na poslední chvíli, přečtu jej sám:

 27. dubna: Úvaha z knihy „Podél cesty k osvícení“

Jako špunt ve vodě nebo balónek v atmosféře, každý duch stoupá na svou vlastní úroveň vztlaku v nekonečných sférách energetických polí vědomí. Nejedná se o žádný vnější „soud“ nebo Božský nátlak. Každá bytost vyzařuje svou podstatu, a tak určuje svůj osud. Tak je Božská spravedlnost dokonalá. Z vlastní vůle se každý duch stává tím, co si vybral. Na všech úrovních vědomí existuje neustálá volba absolutní reality, která je vždy přítomna a jejíž absolutní volba vede k osvobození.

Z knihy: Oko Já-Bytí: před kterým není nic zatajeno (2002) EN. str. 300, kapitola 20: Dualita oproti Nedualitě.

DODATEČNÉ SOUVISLOSTI:

Otázka: Jak lze překonat protiklady?

Odpověď: Vědomí tak činí automaticky, když k porozumění dochází prostřednictvím uvažování, uvědomování si, modlitby, meditace nebo inspirace. Usnadňují to i slova nebo úroveň vědomí učitele. Co je nemožné na jedné úrovni vědomí, se stává samozřejmým a jednoduchým na vyšší úrovni. Lidská bytost je jak duch, tak i tělo; proto vlastně existuje v každé době jak v lineární, tak v nelineární oblasti. Tělo, pokud není naplněno vědomím a subjektivním uvědomováním si, pak si vlastní existence není vědomo. K činům dochází pouze tehdy, jsou-li motivovány a poskytovány hodnotami, jako je touha po požitku z prožívání života.

Když se člověk nebo zvíře stane „skleslým“, zemře. Když životní síla nebo duch přestanou dodávat energii tělu, duch pak odejde a přejde do jiné dimenze. Ačkoli je v jiné dimenzi, úroveň vědomí ducha může být stále kalibrována jednoduchým kineziologickým testem. Někteří duchové opouštějí tělo ve stavu radosti, extáze nebo blaženosti. Jiní tak činí v nižších stavech sklíčenosti, jako je hněv, vina nebo nenávist. Tyto stavy pak zcela jasně ovlivní cílovou stanici pro ducha, který je tradičně nazýván duší nebo nemateriálním aspektem života. Když duch opustí tělo, jeho cílová stanice koreluje s jeho specifickou úrovní vědomí určenou jeho kalibrovanou frekvencí, kterou lze předpokládat, že vede k různým úrovním pekla, očistce, předpeklí, nebes a nebeských sfér, jakož i k astrálním úrovním („vnitřních rovin“) nebo stavům nepodporujícím další zrození.

Jako špunt ve vodě nebo balónek v atmosféře, každý duch stoupá na svou vlastní úroveň vztlaku v nekonečných sférách energetických polí vědomí. Nejedná se o žádný vnější „soud“ nebo Božský nátlak. Každá bytost vyzařuje svou podstatu, a tak určuje svůj osud. Tak je Božská spravedlnost dokonalá. Z vlastní vůle se každý duch stává tím, co si vybral. Na všech úrovních vědomí existuje neustálá volba absolutní reality, která je vždy přítomna a jejíž absolutní volba vede k osvobození.

Analogicky bychom mohli říci, že duše, ať už spojená s fyzickým tělem nebo ne, je něco jako malá částice v elektromagnetickém poli. Přitažlivost a odpuzování částice závisí na její velikosti, náboji, polaritě a její poloze ve větším poli, což zahrnuje gradace energie, výkonu a rozdílných vlastností, ke kterým by byla částice přitahována nebo odpuzována. Všechny možnosti a eventuality jsou proto odrazem stavu vědomí nebo úrovně vývoje jedince v rámci Všeho. Je to nevyhnutelné, protože jedinec je nezbytnou ‚součástí‘ Všeho. Dalo by se říci, že každá úroveň vědomí je v poli symbolizována jejím specifickým a pro ni „atraktivním, přitažlivým vzorem“, jako v teorii chaosu.

Z knihy: Oko Já-Bytí: před kterým není nic zatajeno (2002) EN. str. 299-300, kapitola 20: Dualita oproti  Nedualitě.

6)  HONZA: Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

Tyto texty dle dohody bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Julko, děkujeme i za tyto překlady textů, které jsou nápomocné pro celou naši skupinu. Předávám ti slovo:

 JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

Podstata duchovnej práce 02

Základná podstata duchovnej práce je zostávať neustále zameraný sa na to, čo vzchádza od okamihu k okamihu, a v uvedomovaní si toho, ‘čo’ prežíva {neexistuje ‘kto’, ale je to ‘čo’} a ‘kde’ sa to prežíva. K zodpovedaniu môžeme použiť alebo meditatívny postup alebo postup nepretržitej duchovnej zamyslenosti, pričom obidva postupy vedú k rovnakému výsledku. Je to postup spočívajúci v neustálom vzdávaní chcieť mať zážitky pod kontrolou {usmerňovať, pomenovávať, preciťovať} ako aj v neustálom vzdávaní sa samotných zážitkov. Potom nám raz zrazu trkne, že uvedomovanie si je vykonávané akousi nekonečnou povahou vedomia (Ja-Bytím) {ktoré je súčasťou a prejavom Božskosti}; to sme snáď predtým aj mohli tušiť, ale nám to vlastne nedošlo. Po tomto poznaní, uvedomovanie si Božej Prítomnosti sa vyskytne častejšie.

Takáto skúsenosť vyústi do stále sa zväčšujúcej ochoty sa spoliehať na túto vnútornú Božiu Prítomnosť a stále sa menej a menej sa spoliehať na všedné ja. Takže na zvládnutie životných problémov sa človek zriedkavejšie opiera o všedné ja, pretože postupne nadobúda ochotu odovzdať sa svojmu vyššiemu Ja-Bytiu. Postupné upúšťanie stotožnenia sa so všedným ja, a rastúce stotožňovanie sa s Božou Prítomnosťou – spolu s ochotou odovzdať Božej Vôli svoj život a všetko, čo s ním súvisí – sa stanú jasným stredobodom vášho duchovného prístupu a prežívania.

 

Hlboký, {čerstvý a nižšou úrovňou vedomia ešte nepotlačený}, katastrofálny zážitok je kľúčovou výukovou príležitosťou, ktorá nás učí ísť do samotného jadra, do samotnej podstaty takéhoto zážitku, vyskúmať o čo ide, a jednať s týmto zážitkom na úrovni prežívania z pohľadu energetického poľa samotného vedomia.

Je tu ochota

vzdať sa a zanechať ‘chcenie’ zmeniť to,

čo sa udialo ‘tam vonku’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

7.) HONZA: Konec, dotazy, diskuse.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: