Úvod

Předcházející část: Předmluva

ÚVOD

Nejpřímější cesta k duchovnímu vývoji a pokročilým stavům vědomí vede přes samotné pole vědomí, což je nelineární Radiance Božské energie, která je základem všeho, co existuje. Podmínka osvícení je stav čisté Radiance, která svítí jako přítomnost Já. Já je podstatou duchovní existence a skutečnosti jako subjektivní vědění díky zářivé identitě.

Radiance a zář nelineárního Já je autonomní v důsledku vzdání se lineárních postojů a emocí ega, které vylučují jejich realizaci. Fenomén osvícení je tak analogický k zářivému světu slunce, když byly mraky odstraněny. Světelnost slunce nemůže být „získaná“ nebo „vynucená“, což jsou lineární koncepce vyplývající z víry mysli ega v příčinu a následek.

Ve stavu osvícenství už neexistuje žádná „příčina“, existuje Boží příčina. Takové myšlenky představují chyby teologie a omezení dualistického lineárního ega / mysli. A tak člověk „nedostává“ osvícení, ani neexistuje žádné osobní já, které by mohlo tento stav použít, nebo dokonce vlastnit jako kvalitu nebo atribut.

Cesta k osvícení je prostě odstranění překážek, které brání stavu Realizace. Osobní já se tedy nemůže stát osvícené, ale místo toho odpadne a je nahrazené dříve skrytou realitou Já, vyzařováním Imanentního Boha. To je v protikladu k lineárním koncepcím a vírám o Bohu jako o primárně transcendentním a tudíž „jinde“ v čase a místě.

Cílem práce, kterou zde předkládáme, je sdílení subjektivního rozvíjení vnitřní realizace takovým způsobem, který zesiluje proces ve studentovi a předává základní informace, které usnadňují hlavní evoluci subjektivity k Realitě povědomí. Cílem je posílit aspirantovo vnitřní duchovní hledání konečného zdroje existence jako zářivého Božství, které je současně „uvnitř“ i „vně“ a současně obojím.

Popisovaná cesta představuje soulad oddanosti, pravdy a záměru a inspirativní potvrzení zkušeností a svědectvími. Literární styl je proto deklarující a ne jako obvykle prozatímní nebo orientační. Vnitřní realita rezonuje jako absolutno, které je odlišné kvality jako důsledek svého zdroje. Styl prezentace je navržen tak, aby usnadnil rezonanci poznání, které čeká na aktivaci v hledajícím, člověku, až se Já čtenáře a spisovatele stane jedním.

Stručně řečeno, cílem této prezentace je poskytnout základní informace potřebné pro úspěšné následování cesty k osvícení, s praktickými pokyny a metodami, jak uplatňovat informace v osobním vnitřním stavu duchovní evoluce hledajícího člověka. Takže to, co následuje, není ani filosofie ani metafyzika, ani pedagogika ani teologie, ale je to destilace základních pravd duchovní skutečnosti, jak se postupně stanou srozumitelné a pochopitelné zkušeností na progresivní cestě.

Protože duchovní evoluce neprobíhá logicky, lineárně, definovatelně, není předvídatelná na časové ose, a to, co může být považováno za velmi pokročilé instrukce, je prezentováno od úplných počátků a opakuje se v celém tomto pojednání / manuálu. Jsou zde prezentována důležitá témata a porozumění je usnadněno kontextem a znalostmi.

Zde je poskytnuto vše, co člověk potřebuje vědět, aby dosáhl stavu vědomí nebo podmínek k dosažení stavu Osvícení Mysli. Tedy k Realizaci JÁ (kalibruje jako pravdivé).

Následující část: Kapitola 1. Oddanost Neduality