22. kapitola: Duchovní zápas

Předcházející část: 21. kapitola: Studie čistého vědomí

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

***

Na základě pochopení vědomí, k němuž jsme dospěli, můžeme znovu interpretovat zápas lidského duchovního počínání. Čisté vědomí samo – které je popisováno jako „jsoucno“ nebo „jáství“ – představuje nekonečný potenciál, moc a energetický zdroj veškeré existence ztotožněné s „božstvem“, „Bohem“ nebo „božstvím“. V tomto potenciálu se Neprojevený stává Projeveným jako avatár (jako Kristus nebo Buddha), jehož energetické pole dosahuje úrovně 1000 (maximum). Tito jedinci zavedli atraktorové vzory takové nesmírné síly, že mysl se svou holografickou schopností reagovat globálně na atraktorová pole je jim podřízena.

Méně významní, ale přesto nesmírně mocní, jsou ti „obyčejní“ osvícení učitelé, kteří učí o cestě k uskutečnění „Já“. „Já“ popisují osvícení v průběhu času jako nekonečné, beztvaré, neměnné, všudypřítomné, neprojevené a projevené. Zde jsou jednotnost, celost a božství všeho, co existuje, nerozlišitelné od Stvořitele, jehož moc v lidské říši představuje obrovské atraktorové pole, které umožňuje a zahrnuje různost (svobodnou vůli): „všechny cesty vedou ke mně“. Naše studie, učení a jiné práce, které pojednávají o tomto tématu, většinou dosahují úrovně 700.

Na energetické úrovni 600 obyčejné myšlení ustává. Za dočasným lineárním procesem se existence projevuje jako vědomost, všudypřítomnost a ne-dualita. Protože existence nemá žádné umístění, dualita „já/ty“ a následná iluze o oddělenosti mizí. Tento stav je mírem mimo veškeré chápání – nebo nekonečnou, bezvýhradnou láskou. Je všezahrnující, vševědoucí, všudypřítomná, všemocná a totožná s Já, které je vědomím, že Projevený je v jednotě s Neprojeveným.

Lze říct, že opravdové duchovní stavy se objevují na kalibrační úrovni okolo 500 (láska) a pokračují dál až do nekonečna. Učitelé, kteří dosahují vysokých úrovní 500 a 600, jsou často uznáváni jako světci. Jejich stav vědomí je často popisován jako „vznešený“.

Dosud neosvícení poměrně často vstupují do takového vznešeného stavu, když jsou v přítomnosti učitelů, jejichž energetická pole dosahují úrovně 550 a výše. Stává se to pomocí procesu zvaného „jev unášení“ (přitahování), který označuje dominantní působení silného atraktorového pole. Dokud se oddaný hledač nedostane na vyšší úroveň vědomí, tento stav trvá pouze v přítomnosti vyššího energetického pole učitele, a jakmile se hledač od učitele vzdálí, vznešený stav u něj pomine. Vytrvá i mimo vyšší energetické pole učitele teprve tehdy, až hledač dosáhne vysokého stavu vědomí. Když se pokročilí duchovní hledači přibližují k osvícení, často kolísají a dostávají se do „přítomnosti Milovaného“ a zase z ní vystupují. Tato ztráta vyššího stavu a sestup do nižšího je označován ve vý­chodní i západní literatuře jako „temná noc duše“.

Duchovní práce jako jiné intenzivní činnosti – například sport – mohou být namáhavé a často vyžadují vyvinutí specifických nástrojů pro tuto práci včetně mimořádně soustředěného záměru a spolehlivé koncentrace. Obtíže s vnitřní prací vycházejí z velkého úsilí nutného k tomu, abychom se vymanili ze známé přitažlivosti nižších atraktorových polí a posunuli se k vlivu vyššího pole. Pro zmírnění tohoto zápasu vydávají všechna náboženství zákazy proti vystavování se nižším energetickým polím. Pouze z autoritářského hlediska je taková chyba popisována jako „hřích“. Liberálnější hledisko akceptuje koketování člověka s nižšími energetickými poli a chápe je jako odpustitelné „selhání“.

Ale postoje, emoce a chování charakteristické pro energetická pole pod 200 většinou znemožňují duchovní zkušenost. Klasický systém čaker uznávaný mnoha duchovními učeními odpovídá téměř přesně mapě vědomí, která vznikla na základě našich studií. Úroveň 600 odpovídá korunní čakře, 500 srdci, 200 a vyšší solar plexu – zatímco nižší postoje a emoce zášti, závisti, odporu a žárlivosti jsou spojovány se slezinou. Dolní čakra má co dělat se živočišným přežitím a vstřebáváním, s tím, co zabraňuje duchovnímu pokroku. Všechna duchovní učení varují před „požitkářstvím“, doporučují vyhýbat se lpění na sexu nebo penězích.

Dolní oblasti jsou také centrem návykovosti. Člověk se může fixovat na kteroukoli z dolních úrovní. Téměř všechna tato energetická pole a chování s nimi spojená umožnila vznik zvláštních svépomocných skupin, z nichž všechny tvrdí, že bez duchovního kontextu je uzdravení zcela nepravděpodobné. V programech povznášení vědomí obecně je univerzálním názorem, že člověk je bezmocný, dokud neřekne pravdu. Všechny duchovně orientované svépomocné skupiny vyžadují tento první krok. Jsou jednotné v přesvědčení, že otevřená mysl a ochota zlepšit se jsou nezbytnými předpoklady pokroku. Jinými slovy, musíme ve svém vývoji dosáhnout energetického pole v hodnotě 200, aby bylo možné se uzdravit. Prodlévání ve vlivu nižších polí představuje reálné nebezpečí vtažení do tak velkých hloubek, že nebudeme moci uniknout. Není to tak ale vždy – historie zaznamenala mnoho případů jedinců na samotném dně, kteří náhle prorazili do vysoké úrovně vědomí.

Takové náhlé průniky vidíme i v moderní společnosti. Byla to, jak jsme viděli, právě tato zkušenost Billa W., která vedla k založení AA. Obvykle je charakterizována celkovou transformací vědomí, osvobozením se od přitahování nižšími atraktorovými poli a náhlým proniknutím do vyššího vědomí. (Tento druh zkušenosti – běžný v počátcích AA, kdy členové byli často „na konci sil“ – nesdělují členové z vyšší společnosti, kteří tvoří většinu nových příchozích do AA dnes.)

Tak jako přitahování nebo vliv vyšších energetických polí má anabolický neboli růst podporující vliv na subjekt, přitahování nižšími energetickými poli má katabolický neboli destruktivní účinek. Nejrozšířenějším příkladem v dnešní kultuře je vliv některých forem drsné populární hudby. Mezi našimi testovanými subjekty punk rock, death metal a gangster rap způsobovaly, že subjekt zeslábl, a potvrdila se tak dřívější pozorování učiněná dr. Johnem Diamondem. V pozdějších studiích studentů (podle zprávy v The Arizona Republic ze 4. července 1994), dr. James Johnson z Univerzity v Severní Karolíně zjistil, že rap zvyšuje toleranci a predispozice k násilí, podporuje materialismus a snižuje bezprostřední zájem o studium a dlouhodobý úspěch.

Běžná zkušenost pozorovaná v terapeutických skupinách a na klinikách potvrzuje, že narkomani se neuzdraví, jestliže nepřestanou poslouchat heavy metal – kontrola klinických i ambulantních pacientů, uživatelů kokainu ze Sedona Villy, pobočky nemocnice Camelback v arizonském Phoenixu, která se uskutečnila po roce, ukázala, že ani jediný uživatel kokainu, který poslouchal nadále tuto divokou a negativní hudbu, se neuzdravil. Svépomocné skupiny pro narkomany neodchylně doporučují vyhýbat se vlivu (to je energetickým polím) spojeným s bývalým životním stylem. Tito závislí lidé zjistili, že zanechat drog nestačí. Pouze to napadá A → B → C závislosti. Pokud nedokážou z vlastní vůle přijmout závazek zcela opustit vliv pole – hudba stejně jako droga je jednoduše jeho projevem – nemo­hou uniknout přitahování k nízkoenergetickému atraktoru, ABC závislosti.

Uzdravení narkomani, kteří opouštějí energetické pole svých svépomocných programů, dost pravděpodobně do závislosti znovu zabřednou. Kromě toho, že se zbavují vlévání spojené energie od podobně postižených, jejich ujištění, že to člověk „může zvládnout sám“, je známým symptomem nadcházejícího relapsu, protože ukazuje na pronikání arogance a pýchy kalibrujících na 175, což je hodně pod hodnotou energetického pole potřebného k uzdravení.

Stejná zásada samozřejmě působí v opačném směru. Hledat osvícení znamená hledat nejmocnější atraktorové vzory a nechat se jimi přitahovat. Klíčem je opět vůle, neustále opakovaný akt volby. Zde platí zásada teorie chaosu o citlivosti na počátečních podmínkách, která je vědeckým vysvětlením tra­dičního způsobu duchovního postupu. Ve všech duchovních učeních se pokládá za nástroj potřebný k uskutečnění postupu vědomí do vyšších úrovní „ochota“. Historie ukazuje to, co bylo i klinicky dokázáno. Vytrvalá ochota je spouštěč, který aktivuje nové atraktorové pole a dovoluje člověku začít opouštět staré. Můžeme si představit menší atraktorové pole přibližující se k většímu. V tu chvíli uvedení třetího prvku (svobodná vůle, rozhodující důsledek volby a vývoje) náhle vytváří přechod („sedlový vzor“) a dochází ke změně.

Ve východních duchovních učeních se pokládá za nepravděpodobné, že by oddaný hledač sám bez pomoci guru dosáhl velkého pokroku. Zkušeností AA je, že skutečný alkoholik je neschopný uzdravit se bez pomoci patrona. Ve sportu jsou vyhledáváni velcí trenéři, protože jejich vliv inspiruje k maximál­nímu úsilí. Hledač může podporovat svůj vlastní pokrok pouhým soustředěním se na vynikajícího učitele, a tak se připojil k jeho energetickému poli. V našich testech se opakovaně ukázalo, že udržování obrazu vynikajícího duchovního učitele v mysli posiluje každého testovaného bez ohledu na osobní přesvědčení.

Činitel změny v duchovních zápasech osobní metamorfózy je vždy mimo schopnosti hledače. Velcí světci, jako byl František z Assisi, obvykle tvrdili, že jsou prostředníci vyšší moci – nepřisuzovali si zásluhy za osobní iniciativu při dosahování tohoto stavu, tu připisovali boží milosti. Ilustruje to situaci, kdy nově příchozí z nižší úrovně vědomí, který je pod vlivem vyššího vědomí, je transformován „pomocí osmózy“ (přitažení). I obyčejní pozorovatelé často zaznamenávají tuto nápadnou nepřítomnost činitele ze strany osoby, tak jasně proměňované neviditelnou silou.

Proto když se někdo náhle vymaní z vlivu nižšího atraktorového pole a dostane se pod vliv pole vyššího, tvrdí se, že to je zázrak. Nešťastný verdikt lidské zkušenosti je, že jen málokdo unikne energetickým polím, která postupně začnou ovládat jeho chování. Současným populárním duchovním programem, který má toto odpoutání usnadnit, je A Course in Miracles (Kurz zázraků). Cílem tohoto kurzu duchovní psychologie je připravit potřebnou půdu pro urychlení náhlého skoku ve vědomí prostřednictvím celkové změny vnímání. Tradičnější metodou jsou modlitba a meditace, které také poskytují pomoc při zbavování se vlivu nižšího energetického pole a vstupu do vyššího energetického pole.

Lékaři, kteří postoupili do energetických polí 500 a vyšších, se stali schopnými léčiteli. Dosahují překvapivých úspěchů v léčení, v němž jiní nedokážou dosáhnout podobných výsledků (a tak vytvářejí paradoxní údaje v mnoha dvojitých slepých studiích). Takové nevysvětlitelné rozdíly ukazují na zásah moci nepopsatelné z obvyklého kauzálního hlediska, které převládá v lékařství. V holografickém světě jakákoli „ojedinělá“ událost je výsledkem všech událostí ve vesmíru. „Události“ jako takové nemají žádnou samostatnou realitu. Vesmír je vědomí člověka – vyžaduje chápání přesahující intelekt.

Dosažení čistého rozumu je velkým mezníkem kulturní historie. Činí člověka pánem jeho vnějšího prostředí a do určité míry, na fyzické rovině, pánem jeho vnitřního prostředí. Ale rozum má svá omezení ve více než jednom směru. Intelektuální bystrost na úrovni 400, tak úžasná a záviděníhodná pro ty, kdo jsou na 300, rychle bledne před těmi, kdo tuto úroveň překročili. Z vyšší perspektivy je jasné, jak nezajímavým a triviálním se může stát zaslepení rozumu sebou samým. Rozum je zrcadlem marnivosti mysli. Nakonec je málo věcí nudnějších než pozorovat sebeobdivování.

Racionalita, velká osvoboditelka, která nás zbavila požadavků naší nižší přirozenosti, je také přísnou strážkyní odmítající náš únik do rovin nad naším intelektem a mimo něj. Pro ty, kteří byli přitaženi k úrovni 400 až 499, se rozum sám stává stropem v duchovním vývoji. Je pozoruhodné, kolik velkých jmen historie dosahovalo úrovně 499 – Descartes, Newton, Einstein a desítky dalších – tato úroveň představuje překážku, obrovskou bariéru. Snaha překonat ji je běžná a často ústí do nejdelšího z duchovních zápasů.

Stává se, že velmi významní vědci, kteří jsou neustále přitahováni vlivy úrovně rozumu, dosáhnou najednou průlomu a vniknou do říše globální celistvosti. Svět duchovnosti je shodný se světem nedeterministické vědy a nelineárních systémů, jak jsme se pokusili ukázat. Náš výzkum a tato prezentace jsou vlastně určeny k usnadnění racionálního poznání duchovních jevů těmi, kdo jsou zaměřeni především lineárně a zvyklí na modus vnímání levé strany mozku. Sestavení naší mapy anatomie vědomí možná poněkud vyjasní povahu nejvyšší kauzality vysvětlením, že síla tvoření postupuje shora dolů, nikoli zdola nahoru.

Nechceme předkládat dogmata, ale pomoci čtenáři v procesu sebeobjevování, protože naším přáním je oslovit nejen představu označenou jako čtenářovo racionální já, ale jeho celé vědomí. V naší studii reaguje na podněty testů celý člověk. I když mysl subjektu si nemusí být vědoma toho, co se děje, jeho celá bytost si to uvědomuje, jinak by naše objevy neměly vnitřní soudržnost. To nám připomíná pozorování významných duchovních učitelů – že hledač musí objevit jen to…, co už ví.

Následující část: 23. kapitola: Hledání pravdy

Napsat komentář