Události vč. myšlenek se projeví jako důsledek záměru a převládajících podmínek – ČZ z 112. OLS DRH z 19.12.2022

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse z 19.12.2022

 

B3, K18: “No Mind”, p. 308; Daily from Dec16

Udalosti vrátane myšlienok sa prejavia ako dôsledok zámeru a prevládajúcich podmienok. …

Každá myšlienka vzchádza z ‘priestoru’ bezslovného ticha, ktoré je rozoznateľné zlomok ‘nanosekundy’ bezprostredne pred objavením sa myšlienkovej formy. Toto pozorovanie je možné postrehnúť zaostrením záujmu na pole energie, z ktorého myšlienky vznikajú, namiesto {zaostrenia sa} na samotný obsah myšlienok. Vykonávaním tohoto postupu pri nepretržitej duchovnej zamyslenosti alebo meditácii sa človek zaostruje na nemenný rámec, namiesto na obsah. Toto je pole vedomia nazývané svedok/pozorovateľ, bez ktorého by človek nebol schopný poznať alebo registrovať to, čo {vzchádza ako myšlienky, čo} je myslené. Toto pole je autonómne, nie je vôľou {ovládateľné}, a je črtou vedomia. 

Budha si myslel, že večná bezslovná ničota (‘prázdnota’) Budha-mysle (čo znamená ‘ne-myseľ’) je rozpoznateľná ‘medzi myšlienkami’. Pokus o rozpoznanie medzery medzi myšlienkami ({ktorá sa} odhaduje sa na 1/10 000 sekundy) nemá šancu na úspech ako {namiesto toho} rozpoznanie Skutočnosti, ktorá je {prítomná} pred tichým podložím, z ktorého vzchádzajú myšlienky. Je predpokladateľné, že Budha mal na mysli tú istú podstatu, len ju inak formuloval. (Ciachovanie to potvrdzuje ako pravdivé.)

Je jednoduché pozorovať, že hoci je tu ‘hovoriaca myseľ’, súbežne je tu aj tiché uvedomovanie, ktoré je širšie a nezaostrené, a funguje automaticky. Nepretržitá duchovná zamyslenosť alebo meditácia, ktorá sa zaostruje na rámec, namiesto na obsah, uľahčuje presun identity človeka od pominuteľného a vôľového (čím sa stáva osobným) k nemennej črte samotného vedomia. To vedie k objavu, že človek je poľom, a nie {detailmi} obsahu. Tento skok trknutia môže byť veľmi náhly, čo je úroveň satori.

Pole vedomého uvedomovania {nepodlieha času} je tiché, autonómne, bez namáhania, mierumilovné, všezahrňujúce a nenaprogramované. Je slobodné, nespútané, spontánne, pokojné a nepodlieha zrodeniu ani smrti. Objaviť toto pole je jednoduché, ľahké a uvoľňujúce. Trknutie je dôsledkom ‘umožnenia’, a nie ‘úsilia’. Je to skôr vzdanie sa než nadobudnutie. {Postupne, ako} je opúšťaná túžba a posadnutosť ega ovládať, pole sa predkladá na rozpoznanie.

Tradične sa upúšťanie od programov ega opisuje ako namáhavé a náročné, vyžadujúce mnoho životov na uskutočnenie.  Práve naopak, hlboké pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a ochota vzdať všetko Bohu vo veľkej hĺbke, umožňuje, aby sa tento prechod uskutočnil v zlomku sekundy. Teda na cestu k osvieteniu možno nazerať ako na pomalý proces alebo ako na náhly proces.

Keď trknutie umiestni svoju totožnosť ako samotné vedomie, nadvláda dualistickej zdanlivosti vnímania sa vytratí a záverečný portál k odhaleniu Podstaty Všetkého-Čo-Je je na blízku.