7. kapitola: Každodenní analýza kritického bodu

Předcházející část: 6. kapitola: Nové horizonty ve výzkumu

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

 

***

Možná uplatnění pro výzkum, zatím zmíněná, otevírají téma neomezeného využití, které tato metoda skýtá. Jak prozrazuje vzájemné působení atraktorových energetických polí s lidským vědomím v interakci s myslí a tělem, základní úroveň dostupné energie v jakékoli činnosti může být otestována kýmkoli, kdekoli a kdykoli. Jsou k tomu potřeba jen dva lidé, z nichž jeden je obeznámen s technikou testování svalů, jak ji popisujeme v této studii. Praktické důsledky jsou úžasné. Tento nástroj může být stejně důležitý pro další vývoj společnosti jako kterékoli dosud uskutečněné velké objevy fyzikálních věd. Vyjádřeme v praktičtějších detailech, co by to mohlo znamenat v běžném životě.

Vzhledem k tomu, že kalibrovaná moc rozpoznaného atraktorového vzoru se přímo vztahuje k úrovni jeho pravdivosti, je možné jasně rozlišit pravdu od klamu, konstruktivní od destruktivního, praktické a účinné od nefunkčního a ne-hospodárného. U jakéhokoli projektu nebo jednotlivce můžeme přesně určit motiv, program a cíl. Vlkovi už neprojde převlek do beránčí kůže. Jak jsme viděli, vědomí reaguje neomylně na rozdíl mezi pravdou a klamem. Můžete si to okamžitě znovu prověřit na svém skutečném věku (řekněme, že vám je 43 let), když požádáte někoho o spolupráci. Upažte levou paži a řekněte „je mi 43 let“. Když se vám asistent pokusí stlačit vaši paži dolů, nepodaří se mu to, vaše svaly zůstanou silné. Nyní řekněte, „je mi 45 let“, a okamžitě pocítíte úbytek síly. Vědomí odpovídá stejně jako počítač, 0 nebo 1, pravda nebo klam. (Jakékoli dvojznačnosti do tohoto procesu může vnést pouze nevhodný způsob dotazování, nikoli odpovědní mechanismus. Viz 2. kapitola, Dodatek B a dále.)

Můžeme zjistit úroveň pravdy jakéhokoli tvrzení, systému víry nebo souboru vědomostí. Můžeme přesně změřit pravdu jakékoli věty, odstavce, kapitoly nebo celé knihy včetně této. Můžeme spolehlivě rozpoznat svoji vlastní úroveň vědomí nebo motiv každého počínání. Nyní se nám ve výzkumu společenských hnutí a dějin otevírá dříve zcela netušená perspektiva. Politický výzkum není omezen na současnost – můžeme se podívat zpět do historie, a provést odpovídající kalibraci, například srovnat Gorbačova se Stalinem, Trockého s Leninem a tak dále.

Ve všech těchto cvičeních kineziologie odhaluje skrytý implicitní řád tím, že jej činí explicitním, prozradí jeho pravou povahu. Použití tohoto systému je autodidaktické, každá odpověď vede k další otázce – naštěstí vzestupným a prospěšným směrem. Objevujeme pravdu o sobě, protože naše otázky a odpovědi jsou pouze odrazem našich vlastních motivů, cílů a úrovní vědomí. Je vždy poučné nehodnotit odpověď, ale otázku.

Při projednávání postupu musíme opět zdůraznit některé specifičtější aspekty vytváření otázek. Přesnost ve formulaci má obrovský význam. Otázka může znít například takhle: „Je tohle rozhodnutí dobré?“ Co však myslíme pod pojmem „dobré“? Dobré pro koho a v jakém časovém rámci? Otázky musejí být velmi pečlivě formulovány, protože naše hodnocení něčeho jako dobrého nebo špatného je pouze náš subjektivní názor. Názor „vesmíru“ na to může být někdy zcela odlišný.

Rovněž motiv je v dotazování velmi významný. Vždy se nejprve zeptejte: „Smím vám položit otázku?“ Nikdy nepokládejte otázku, pokud nejste připraveni na odpověď. Fakta mohou být zcela odlišná od toho, v co právě věříte. I když se při nepříliš moudrém použití této metody může stát, že dojde k emocionálnímu rozrušení, jak ukázaly zkušenosti, další pokračování v dotazování prohloubí kontext a zdroj rozrušení odstraní. Řekněme, že se mladá žena zeptá: „Je můj chlapec poctivý?“ nebo „Jak je dobrý pro můj život?“ a odpovědi jsou negativní. V důsledku toho je žena zklamaná, protože zjistí, že jeho láska je sobecká a jeho zájem zištný. Ale další otázky poskytnou řešení: „Ušetřím si spoustu neštěstí tím, že to teď vím?“ (Ano.) „Mohu se z této zkušenosti poučit?“ (Ano.)

Na prozaičtější úrovni může stejná technika určit, zda je investice poctivá, nebo ne či zda je rozumné důvěřovat dané instituci, nebo nikoli. Můžeme přesně předvídat možnost nového vývoje nejen v marketingu, ale i v lékařském výzkumu nebo strojírenství. Můžeme ověřovat bezpečnostní opatření používaná na velkých ropných tankerech. Můžeme předem posoudit vhodnost vojenské strategie. Můžeme zjistit, kdo je vhodný pro vládnutí, a odlišit státníka od pouhého politika. V případě mediální události můžeme okamžitě říct, zda tazatel nebo tázaný mluví pravdu, a pokud ano, jaká úroveň pravdy je v jeho vyjádřeních. (Jestliže to zkusíte během televizních zpráv, můžete dospět k šokujícím odhalením. Ukazuje se, že všechny veřejné osobnosti při mnoha příležitostech lžou.)

Chcete vědět, jestli je tohle ojeté auto dobré ke koupi? Je to snadné. Jestli prodávající mluví pravdu? Je to prosté. Jestli je váš nový milostný zájem zaměřený dobrým směrem? Zdaje nějaký výrobek spolehlivý? Je onen zaměstnanec spolehlivý? Jaký je stupeň bezpečnosti nového zařízení? Jaká je úroveň poctivosti, dovedností a schopností konkrétního lékaře nebo právníka? Kdo je nejlepší dostupný terapeut, učitel, trenér, opravář, mechanik nebo zubní lékař? Jaké úrovně vědomí by měly být požadovány u lidí, kteří mají zastávat konkrétní veřejné úřady, mají-li plnit své povinností správně a ku prospěchu společnosti, která jim je svěří? A jaké jsou úrovně těch, kteří tyto úřady právě teď zastávají?

Schopnost okamžitě odlišit pravdu od klamu má pro společnost tak mimořádnou potenciální hodnotu, že jsme v našem výzkumu považovali za vhodné zdokumentovat a ověřit některé nepochybně praktické aplikace.

Současné a historické události

Vzhledem k tomu, že popsaná kineziologická technika okamžitě odliší pravdivý důkaz od nepravdivého, může vyřešit faktické spory – například totožnost pachatelů nebo místa pobytu zmizelých osob. Může být odhalena pravda skrytá za velkými zpravodajskými událostmi, vina či nevina obětí a žalobců nebo platnost historických teorií o spiknutí či nevyřešených záhad, jako je zmizení Amelie Earhartové, únos Lindberghova syna a tak dále. Svědectví před Senátem a mediální zprávy o událostech lze ověřit během několika vteřin.

Zdravotní výzkum

Neúspěch v boji proti určitým nemocem nebo dosud marné hledání účinného léku jsou často způsobeny tím, že rozum často omezuje sám sebe. Klamné odpovědi často znemožňují odhalení správných příčin. Například v současnosti převládá dogma, že tabák způsobuje rakovinu. Náš výzkum však ukázal, že organicky pěstovaný tabák je kineziologicky silný, zatímco komerční tabák byl při testech slabý. Před rokem 1957 se tabák nepovažoval za karcinogen, ale dnes je za něj pokládán v důsledku používání chemikálií při jeho zpracování. Pro boj s rakovinou plic u kuřáků existují i jiné prostředky. Výsledky výzkumu zveřejněné v roce 1995 v časopise Science ukazují, že jeden gram vitaminu C denně zabraňuje poškození buněk způsobené kouřením. Dalším řešením je určit karcinogenní chemikálie používané ve výrobním procesu a vyloučit je z něj.

Kriminalita, spravedlnost a policejní práce

Vědět, zda svědek lže nebo ne, je samozřejmě důležité v každém vyšetřovaném případě. Ale stejně důležité je odhalit, zda žaloba zatajuje důkaz nebo jestli porota neinterpretovala důkaz špatně (nebo zdaje schopná důkaz vůbec správně pochopit).

Jedno z nejzajímavějších použití této techniky se naskýtá u zločinů, kde nejsou žádní svědci, a jde o slovo žalobce proti slovu obžalovaného. Nejmarkantnějším příkladem jsou obvinění prominentních osobností ze sexuálních zločinů. Veřejné osobnosti jsou snadným cílem politicky motivované charakterové vraždy a ve společnosti, kde média s obžalovaným jednají, jako by mu byla prokázána vina už jen tím, že byl obviněn, potřebuje tudíž stejnou veřejnou ochranu jako žalobci.

Statistika a metodologie: Úspora času

Velké množství peněz a času se vynaloží na shromažďování dat pro určitý dokument, přičemž tato data lze snadno zjistit během několika minut. Například „dokázat“ platnost kineziologické metody samotné muselo vypadat takto:

1) 15 různých malých skupin čítajících celkem 360 subjektů bylo testováno za použití pozitivních i negativních podnětů (statistická analýza odhalila, že p < 0,001);

2) 7 velkých skupin o celkovém počtu 3293 dobrovolníků bylo podobně testováno (p < 0,001);

3) 325 subjektů bylo testováno individuálně (p < 0,001);

4) 616 psychiatrických pacientů bylo testováno ve skupinách a jednotlivě (p < 0,01).

Ze zde uvedeného byl učiněn závěr – odmítnutí nulové hypotézy. Tradiční metodologie jsou nedostatečné.

Politika a vláda

Říkají nám naši vládní představitelé pravdu? Dodržuje tento politik ústavu Spojených států, nebo ji porušuje kvůli osobním ziskům? Splňuje konkrétní kandidát stoprocentně požadavky úřadu, nebo jim nevyhovuje? Interpretuje vládní agentura nebo mluvčí vlády fakta zkresleně? Vyřeší politikem navrhovaný postup skutečně daný problém? Takové praktické otázky lze nyní řešit s větší jistotou. Politické debaty a projevy k veřejnosti je možné analyzovat, aby se zjistila skutečnost, a navržená legislativa může být hodnocena z jasnější perspektivy. Konečně mohou být vybrány programy, které za to stojí, a neefektivní programy lze zrušit.

Obchod

Je možné diagnostikovat churavějící obchod nebo průmysl a řešit jejich problémy bez riskování finančních zdrojů na experimenty. Kompletní analýza obchodu začíná zjištěním současných a minulých úrovní kolektivní motivace a schopností všech osob zúčastněných na obchodu. Dále je možné stanovit, jaké úrovně je potřebné dosáhnout, aby různá oddělení byla úspěšná. Potom je možné stejným způsobem hodnotit politiku, personál, výrobky, zásoby, reklamu, marketing a postupy přijímání pracovníků. Mohou být prozkoumány různé obchodní strategie bez investování do drahé tržní analýzy, čímž se ušetří spousta času a energie.

Mějte na paměti, že jak v nepsaných pravidlech obchodu, tak politiky má pravda dvojznačné postavení. Všeobecně panuje implicitně přijímaný názor, že věci, z nichž plyne někomu zisk, neodpovídají standardu osobní poctivosti. Variabilní hranice svědomí, pokud jde o přehnaný nárok, bluf či společenské lži, jsou součástí stylu podnikání stejně jako obchodní oblek a vázanka. (Zajímavé je, že kineziologická analýza běžně potvrzuje, že nemáme věřit dříve důvěryhodné osobě poté, co začala nosit oblek a vázanku!) Proto každodenní podnikání nabízí řadu uplatnění – například zjištění, zda jsou účet nebo faktura přesné. Předražený účet neodpovídající odvedené práci má za následek, že se paže subjektu projeví jako slabá a stejně působí i nižší kvalita nebo profesionalita. Snadno rozpoznatelné jsou podvodné a padělané imitace uměleckých děl či cenných papírů. Kineziologická technika může rychle odlišit padělaný šek od pravého, stejně jako falešný diamant od pravého kamene a pravé umění od napodobeniny.

Věda a výzkum

Úroveň pravdy jakékoli vědecké přednášky, experimentu nebo teorie lze určit snadno, což může být potenciálně velkým přínosem pro vědeckou obec a veřejnost. To, jakého přínosu se dosáhne bádáním vedeným v určitém směru, lze předem vymezit, stejně jako hodnotu různých metod výzkumu. Praktickou hodnotu má rovněž zkoumání hospodárnosti vědeckých projektů a výkonnosti badatelů a zařízení.

Analýza kritického faktoru může určit bod v systému, na jehož úrovni lze s nejmenším úsilím dosáhnout nejlepších výsledků. Přední moderní technikou pro předvídání vývoje a zkoumání alternativních návrhů je počítačová simulace se všemi složitými a nejistými proměnnými. Zabudovaná omezení logických obvodů však pro nejvyspělejší počítač na světě, lidský nervový systém využívaný kineziologickou metodou, neplatí. Kvantová neurčitost zaručuje, že odpovědi na každou otázku jsou přítomny všude, ale to samo o sobě může být pro běžný počítač matoucí.

Klinická práce

V medicíně můžeme testovat přesnost diagnóz a účinnost předepsané léčby. Tato technika je také cenná při psychologických problémech, kde lze s její pomocí velmi rychle zjistit příčinu poruchy. Jedním ze současně kontroverzních témat zkoumání, které se samo nabízí, je oblast takzvaných potlačených vzpomínek z dětství na údajné sexuální obtěžování. Skutečnost může být brzy odlišena od falešných „vzpomínek“ v reakci na narážku. Freud prozradil, že většina zpráv o dětském incestu, s nimiž se setkal, byla hysterického původu, a on sám jim nakonec přestal věřit úplně.

Kineziologické testování se používá na podporu klinických posudků a vědecky kontrolovaného zkoumání, protože může přesáhnout omezení obsažená v samotné podstatě dvojitého slepého výzkumu, který může sám o sobě vytvořit tutéž chybu, které má zabránit. Statistiky nemohou nahrazovat pravdu a vzhledem ke složitosti bio-behaviorálních jevů se může snadno stát, že proximální precedens bude považován za zjevnou příčinu. Reálnou příčinou může být působení budoucnosti skrze skryté atraktorové pole.

Vzdělání

Velmi poučným cvičením může být hodnocení knih v knihovně. Jednoduše přidržte knihu nad místem svého těla zvaným solar plexus a požádejte někoho, aby zkoušel sílu vašeho indikačního svalu. Knihy tak skončí ve dvou hromádkách. Odraz rozdílů mezi těmito dvěma hromádkami může vést k určitému odhalení – mnozí zkoušející to pokládali za jednu z nejcennějších zkušeností ve svém životě. (Někteří nechali dvě hromádky nějaký čas být, aby poučení proniklo do vědomí.)

Stejně poučné je vyzkoušet stejný postup s hudební sbírkou. Negativní hromádka bude zahrnovat násilný, sexistický rap a heavy metal. Pozitivní hromádka bude obsahovat klasiku, klasický rock (včetně The Beatles), hodně country hudby (kupodivu obyčejně kalibruje na 520 – problémy srdce), reggae, populární balady a podobně.

Spiritualita

I když tato kapitola pojednává hlavně o světském využití daného nástroje, měli bychom zdůraznit, že uplatnění této techniky může být veskrze duchovní. Můžeme například testovat protikladné výroky, „já jsem tělo“ a, „já mám tělo“. Příslušné otázky vycházející z tohoto bodu mohou vyřešit nejzákladnější lidské obavy. Všechny omezující sebedefinice jsou pramenem strachu, protože způsobují zranitelnost. Naše vjemy jsou v podstatě deformovány naším vlastním sebevymezením, které je zase podmíněno ztotožněním se s našimi limity. K chybě dochází, když lpíme na víře, že Já jsem „to“. Pravda je odhalena, když vidíme, že člověk „to“ nebo dělá „to“, místo toho, že by byl „tím“.

V uvědomění, že já „mám“ tělo a mysl, místo já „jsem“ moje mysl nebo tělo, spočívá velká svoboda. Když je strach ze smrti překonán, život se stává transformovanou zkušeností, protože tento konkrétní strach tkví ve všech ostatních. Jen málo lidí ví, co to znamená žít beze strachu – ale za strachem spočívá radost, protože smysl a účel existence se stávají jasnými. Jakmile dospějeme k tomuto poznání, život začne být snadný a zdroje utrpení zmizí. Utrpení není nic jiného než cena, kterou platíme za své lpění.

Empirické otázky však jsou obsaženy i v duchovním hledání. Pokud jde o duchovní učitele, Američané jsou mimořádně naivní, částečně proto, že duchovnost nemá v tomto národě dlouhou tradici, které se těší příslušníci starších kultur. To, že je na světě spousta falešných guru, je dobře známo v Indii, ale Američanům se cynismus falešných lidí ducha nedaří snadno odhalit. Podvodníci opakovaně přicházejí z Indie s působivými přednáškami a klamou naivní západní duchovní aspiranty, kteří v dětinské důvěře opouštějí domovy a krby, prodávají svůj majetek a následují charismatického podvodníka po cestě k možné deziluzi. Prohnanost některých z těchto „guru“ může být ohromná a jejich schopnost působit přesvědčující upřímností je neuvěřitelná. Často obalamutí i světaznalé duchovní hledače. Toto je duchovní obluzování. Učení obsahující směs pravdy a klamu spojenou do rafinovaného balíku zní jako pravé, pokud člověk nevidí, že ona pravda byla zkomolena falešným kontextem.

Takové duchovní vykořisťování se v Indii děje běžně, a tito podvodníci toužící po zviditelnění v médiích jsou chováni v pramalé úctě a často je jim vládou zakázáno opustit domovskou čtvrť. Takoví samozvaní „učitelé“ mohou způsobit hrozné utrpení a tragédii. V klinické praxi se nejtěžší deprese vyskytují právě u lidí, kteří zjistili, že byli duchovně oklamáni. Zklamání a bolest tohoto druhu jsou mnohem vážnější než ty, které jsou důsledkem jiných ztrát v životě, a zotavení z nich není vždy možné.

Kouzlem všech falešných proroků je přesvědčivost. Avšak použití testovací metody, kterou zde popisujeme, poskytuje zaručené zabezpečení proti takovým podvodům. Je poučné sledovat televizní hlasatele s vypnutým zvukem a požádat někoho, aby s vámi provedl test. Falešní guru rovněž způsobují dramatické oslabení těch, kdo jim naslouchají. Jako by vesmír považoval duchovní násilí za obzvlášť vážné provinění.

A co pravý učitel? Univerzálním znakem je především to, že pravý učitel nikdy a nijak neusiluje o to, aby jakýmkoli způsobem ovládal něčí život. Své poslání spatřuje jen ve vysvětlování, jak zdokonalit vědomí. Jestliže provedeme test, zjistíme, že Matka Tereza, uznávaná po celém světě a proslavená také díky tomu, že získala Nobelovu cenu, dosahuje úrovně vědomí 700 stejně jako indický duchovní mudrc Ramana Mahariši, jenž zemřel v roce 1950. (Dostal se do stavu osvícení v 16 letech, nikdy neopustil horu, kde žil, a vedl skromný prostý život, vyhýbal se penězům, prestiži a následovníkům. Mahariši by byl zůstal v anonymitě, kdyby známý britský spisovatel nevylíčil jeho osvícený stav, což k němu přivedlo hledače z celého světa.)

Nikde duchovní klam nepřevládá tak, jako ve světě médií a jasnovidců. Je poučné ověřit si úroveň pravd, které tato média prezentují, a také úroveň „zdroje“ na „druhé straně“. Někdy je ve faktu, který se učíme, překvapivě vysoká úroveň pravdy. Sdělení s úrovní pravdivosti 500 stojí za vyslechnutí – bez ohledu na jeho původ – protože kořenem většiny lidských problémů je neschopnost milovat. Za úrovní 500 se vlastnictví a světské potřeby stávají bezvýznamnými, a proto praví učitelé nehledají materiální zisky ani si je nepřejí.

Vhodné použití systému bude vždy vést k sebeobjevování a růstu. Nakonec nás povede k soucítění s každým, když shledáme, že všichni musíme zápasit s horší stránkou vlastní povahy. Každý je svým způsobem pokřivený a každý z nás se nachází na nějaké metě na cestě vývoje – někteří lidé jsou před námi a jiní za námi. Kráčíme ve stopách minulých lekcí života a před námi jsou nová učení.

Není nic, kvůli čemu bychom měli mít pocit viny, a nic, pro co bychom měli někoho obviňovat. Není nikdo, koho bychom měli nenávidět, ale jsou věci, jimž bychom se měli raději vyhnout, a takové slepé uličky budou stále zřejmější. Každý si vybral svou vlastní úroveň vědomí, přesto nikdo nemůže konat v daném okamžiku v čase jinak. Z místa „zde“ se můžeme dostat jen „tam“. Každý skok musí mít základ, odrazový můstek, z něhož vychází. Bolest existuje, aby podporovala vývoj. Její kumulativní účinek nás v určitou chvíli najednou přinutí dát se novým směrem, i když mechanismus kumulace může být velmi pozvolný. Kolikrát je potřebné narazit na dno, než se poučíme? Možná tisíckrát, což může vysvětlovat nezměrnou šíři lidského utrpení, tak rozsáhlou, až je nepochopitelná. Pomalu krok za krokem jde civilizace kupředu.

Je zajímavým cvičením použít tuto techniku k opětnému zhodnocení obětních beránků naší společnosti – například kalibrovat současnou úroveň duchovní síly Organizace spojených národů a pak se zeptat, na jaké úrovni by měla být, aby úspěšně plnila funkci, k níž byla ustavena. Když vidíme takové odchylky vyjádřené v prostých číslech, můžeme přestat zahrnovat výčitkami jedince a instituce a začít si uvědomovat, že oni často nemají patřičnou duchovní sílu, aby své úkoly mohli plnit. Odsuzování mizí s porozuměním stejně jako vina. Veškeré posuzování se nakonec ukáže jako posuzování sebe sama, a jakmile to pochopíme, začneme více rozumět podstatě života.

To, co škodí, ztrácí svou schopnost škodit, jakmile je to vyneseno na světlo. Pak se nemusí nic skrývat. Každá myšlenka, čin, rozhodnutí nebo pocit vytváří spirálu ve vzájemně spojených, vzájemně se vyrovnávajících a stále se pohybujících energetických polích života zanechávajících navždy trvalou stopu. Toto poznání, když na nás dolehne poprvé, může být děsivé, ale stane se odrazovým můstkem pro rychlý vývoj.

V tomto vzájemně propojeném vesmíru každé zlepšení, jehož dosáhneme ve svém soukromém světě, zlepší svět všeobecně a pro každého. My všichni plujeme na kolektivní úrovni vědomí lidstva, takže vše, co děláme pro obohacení života, se k nám vrací zpátky. Všichni přispíváme do našeho společného vzestupného trendu svou snahou prospívat životu. To, co děláme, abychom posloužili životu, automaticky prospívá nám všem, protože jsme všichni zapojeni do toho, co je život. My jsme život. Je vědeckým faktem, že „to, co je dobré pro vás, je dobré pro mě“.

Prostá laskavost k sobě a všemu, co žije, je nejmocnější transformační silou. Nezpůsobuje žádnou prudkou reakci, nemá žádnou stinnou stránku a nikdy nevede ke ztrátě nebo zoufalství. Zvyšuje vlastní skutečnou moc člověka bez vyžadování nějaké oběti. Ale k tomu, aby taková laskavost dosáhla maxima, musí být univerzální, bez jakékoli výjimky, nesmí být uplatňována s očekáváním nějaké sobecké odměny Její účinek je stejně dalekosáhlý jako jemný.

Ve vesmíru, kde „podobné přitahuje podobné“ a „vrána k vráně sedá“, přitahujeme k sobě to, co vyzařujeme. Důsledky mohou přijít neočekávaným způsobem. Jsme laskaví k obsluze výtahu a o rok později nám podá pomocnou ruku cizí člověk na opuštěné dálnici. Pozorovatelné „toto“ nezpůsobuje pozorovatelné „tamto“. Ve skutečnosti změna v motivu nebo chování působí na pole, které pak produkuje zvýšenou pravděpodobnost reagování pozitivním způsobem. Naši vnitřní práci je možné přirovnat k založení bankovního účtu, ale takového, z něhož nemůžeme vybírat podle vlastní vůle. Dispozice fondů je určena citlivým energetickým polem, které čeká na spuštění, aby se tato energie vrátila zpět do našich životů.

Dickensova A Christmas Carol (Vánoční koleda) je příběhem každého z nás. My všichni jsme Scroogeové, ale jsme také všichni Tiny Timové. Všichni jsme v některých oblastech sobečtí a slabí. Všichni jsme oběti jako Bob Cratchit a všichni jsme pohoršené moralističtí jako paní Cratchitová odmítající připít Scroogeovi. Duch vánoční minulosti straší v životě každého člověka. Duch budoucích Vánoc na nás všechny volá, abychom zvolili to, co zdokonalí jak náš život, tak život druhých. (Jestliže můžeme stanovit energetickou úroveň Vánoc, mimochodem je to 535, stává se zřejmým, že jejich duchovní síla sídlí v samém lidském srdci.)

Všechny způsoby dotazování vedou ke stejné konečné odpovědi: zjištění, že nic není skryto a pravda je všude zjevná, je klíčem k osvětlení nejjednodušších praktických záležitostí osudu lidstva. V tomto procesu zkoumání svého každodenního života můžeme zjistit, že všechny naše strachy jsou založeny na klamu. Nahrazení tohoto klamu pravdou je podstatou léčení všech věcí, viditelných i neviditelných.

A vždy nakonec vyvstane pro každého tazatele poslední otázka – nejzásadnější otázka ze všech: „Kdo jsem?“

Následující část: 8. kapitola: Zdroj moci

Napsat komentář