KAPITOLA 3. Povaha Duchovnej púte

02 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

  

Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

 

KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte 

{DRH popisuje svalové testovanie}

CZ29:

 1. Nelineárny proces učenia prebieha viac na základe už dôverného zoznámenia sa s tematikou, než na základe logicky postupného spracovávania premýšľaním. Vedomie má tendenciu napredovať automatickým dôsledkom získania nových informácií. Pri opakovanom preskúmavaní tematiky, je teda schopné začleniť informácie, ktoré mohli byť prehliadnuté alebo nesprávne pochopené. Každé opakované vystavenie sa informáciám prehlbuje ich začlenenie sa, a preto prináša nové pohľady.
 1. Bolo objavené, že klinicky užitočný, diagnostický svalový test, občas tiež nazývaný ‘kineziologický’, mal omnoho širšie možnosti využitia, než ako sa predtým predpokladalo. Podobne ako ďalekohľad je schopný odhaľovať planéty vesmíru a nie iba dianie sa v lese alebo na susedovom dvore, zistilo sa, že svalový test bol založený na nelokálnej, všeobecnej vlastnosti vedomia, ktorá bola neosobná a presahovala samotnú osobnosť či individualitu testovaných osôb.
 1. Zistilo sa, že odozva svalov tela na predmet testovania bola určená nejakou podstatnou vlastnosťou samotného vedomia, ktorá je schopná okamžite reagovať na prítomnosť pravdy tým, že sval zostáva silný a týmto vyjadruje ‘áno’ – teda kladnú odozvu. Neprítomnosť pravdy je vyjadrená jeho ochabnutím – teda odozvou ‘nie’. Výskum tohto zopakovateľného javu sa konal s tisíckami testujúcich osôb z každej sféry života počas dvadsiatich rokov a bol potvrdený viacerými skupinami výskumníkov.
 1. Klinickým výskumom, pokus – omyl, bolo potvrdené, že odozva svalov tela rozlišovala medzi tým, čo bolo prospešné, a tým, čo bolo ničivé. Malo to diagnostickú hodnotu pri odhaľovaní fyzických chorôb a pri určovaní prospešnej liečby. Tieto výskumy sa konali v sedemdesiatych rokoch 20. storočia {1970>} a viedli k nahromadeniu celého súboru klinických informácií, a zdravotníci založili fakulty kineziológie a aplikovanej kineziológie. Tieto priťahovali hlavne všeobecných lekárov a holistických terapeutov. Zaujalo to aj psychiatra menom Dr. John Diamond, ktorý posunul výskum na novú úroveň, a začal používať odozvu svalov na skúmanie postojov, emócií, presvedčení, hudby, zvukov a symbolov. Toto bolo predzvesťou príchodu Behaviorálnej Kineziológie {čo je metóda svalového testovania na zistenie porúch správania}, ktorá mala omnoho širšie dôsledky.
 1. Ďalším krokom bolo použitie odozvy svalového testu na zoradenie úrovní vedomia do kategórií a postupne k ich číselnému ociachovaniu. Tieto úrovne boli už klasicky rozvrstvené, či zoradené, vo filozofických a duchovných tradíciách, ako jasne rozpoznané úrovne duchovného rozvoja, prijaté vo všetkých kultúrach. Zistilo sa, že tieto rozvrstvené úrovne bolo možné ociachovať, a to logaritmickou mierkou, {ktorej použitie bolo zvolené z praktického hľadiska}. Z toho vznikla užitočná stupnica vedomia, ktorá potvrdzovala, a vlastne vykresľovala, celú históriu ľudstva. Zistilo sa, že na náhodne zvolenej stupnici od 1 do 1000, čokoľvek, čo bolo ociachované pod úrovňou 200, bolo negatívne, proti životu, falošné a všeobecne pociťované ako ničiace. Teda vedomie bolo schopné rozlišovať pravdu od falše, čo bol veľký objav.

                                                                                                                                                               CZ30:

 1. Ďalším skokom v uvedomovaní si výsledkov tejto práce bol objav, že úroveň 200 oddeľovala moc a silu, čo umožnilo skúmanie rozdielnych vlastností týchto dvoch, oproti sebe stojacich sfér. Sila je dočasná, {teda raz sa určite vyčerpá a prestane}; spotrebováva energiu, {teda je závislá na jej sústavnom prísune}; a pohybuje sa z jedného miesta na druhé, {teda ide proti niečomu}. Moc, na rozdiel od sily, sa udržuje sama od seba, {teda nepotrebuje sústavné dodávanie energie}; je trvalá, {teda nemá koniec svojho pôsobenia}; je nehybná, {teda nejde proti niečomu}; a je nepremožiteľná. Výsledok z týchto skúmaní viedol k vzniku Ociachovanej Stupnice Vedomia, a k vydaniu knihy ‘Moc Oproti Sile’. V nej boli rôzne úrovne dané do vzájomného vzťahu s každodennými sociálnymi javmi, a tak isto aj s tými prevládajúcimi úrovňami vedomia, o ktorých sa zistilo, že majú dominantné postavenie v ľudskom vedomí.
 1. Hoci ociachovania týchto úrovní môžu byť vyjadrené číselne, a to kvôli ich ľahšiemu rozlišovaniu a pochopeniu, zistilo sa, že sa vlastne vzťahujú na sféry mimo dosahu tradičnej vedy. Medzitým tento smer výskumu dostal vo vedeckých kruhoch názvy ‘teória chaosu’ alebo ‘nelineárna dynamika’. Sféra neduality je neopísateľná použitím tradičnej matematiky, ako je napríklad diferenciálny počet. Vysvitlo, že sféra nedualistickej, nelineárnej skutočnosti je sférou, ktorá sa tradične opisuje ako duchovná. Skutočná moc pôsobiaca na pozadí bežného ľudského života pochádza z týchto nedefinovateľných, neopísateľných a nemerateľných faktorov, ktoré zahrňovali ľudskú motiváciu, dôležitosť a zmysel.
 1. Doteraz bol život ako taký mimo vedeckého výskumu, pretože život je nelineárny a sústavne sa meniaci. Preto bolo potrebné preklenúť obmedzenia opisného názvoslovia a idey lineárnej newtonovskej fyziky aj s jej modelom fungovania sveta.
 1. Merateľný, pozorovateľný, fyzický svet sa ukázal byť svetom {iba} následkov, ktorý nemá sám o sebe vlastnú moc. Skutočná moc sídli v nekonečne mocných sférach neviditeľného a nelineárneho. Vysvitlo, že samotná skutočnosť fungovania sveta nebola opísateľná použitím časových súvislostí, rozmerov, polohy v priestore či merania, ale existovala nezávisle od nich, v nekonečných možnostiach {prípadného prejavu do fyzikality}, ktoré boli mimo priestoru a času, tradične nazývaným ‘Skutočnosťou’ {z anglického slova: ‘Reality’}. Toto sú nekonečné sféry, ktoré nikdy neboli opísané, okrem popisu od výnimočne obdarovaných jedincov, považovaných za osvietených.
 1. Výskum vyšších ociachovaných úrovní vedomia sa presne zhodoval so stupňom osvietenia veľkých duchovných učiteľov ľudských dejín. Zistilo sa, že žiaden človek nikdy nežil, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000, a tí, ktorí ciachovali v dosiahnuteľných úrovniach osvietenia boli označovaní ako Veľkí Učitelia, a to titulmi ako Kristus, Budha, Krišna, Avatár, Spasiteľ, učitelia Božstva alebo okná Boha. Tisícky rokov, ich učenia formovali ľudský rámec pohľadu na svet, a v novom svetle vysvetľovali súhrn ľudských skúseností.
 1. Mimoriadne hodnotným objavom je, že vzhľadom na to, že všetko vo vesmíre, dokonca aj tá najbezvýznamnejšia a najskrytejšia myšlienka, vyžaruje ociachovateľnú energiu, či vibračnú stopu chvenia, tieto energetické udalosti boli zaznamenané natrvalo do energetického poľa vedomia, ktoré bolo mimo času a priestoru.
 1. Mimo času alebo priestoru neexistuje ani ‘potom‘ ani ‘teraz‘, ani ‘tu’ ani ‘tam’. Všetko, čo sa kedy stalo, zanechalo trvalý záznam, ktorý bol ociachovateľný a spätne vysledovateľný. ‘Všetko, čo kedy bolo’ vo vesmíre teda stále zotrváva, a je identifikovateľné, rozoznateľné a vystopovateľné hocikým, hocikde a hocikedy.

                                                                                                                               CZ31:

 1. Všetky údajne ‘nezaznamenané dejiny a udalosti’ boli dokonca presne a naveky zaznamenané s ich identifikačnými podrobnosťami. S uvedomením si toho, sa Sväté Písmo teraz vlastne stalo overiteľným. Schopnosť rozoznať, rozlíšiť a postrehnúť rozdiel medzi pravdou a falšou sa takto sama odhalila po prvýkrát v ľudskej histórii. Toto viedlo k obrovskému množstvu výskumu. Správnosť z tohto výskumu plynúcich pozorovaní bola podrobená akademickým štandardom pre výskum, a publikovaná ako dizertačná práca pod názvom ‘Kvalitatívna a Kvantitatívna Analýza a Ciachovanie Úrovní Ľudského Vedomia’.
 1. {Autorove} nevyhnutne naplnené karmické podmienky, vzdelanie a solídne základy pre rozvoj tohto postupne prehlbujúceho sa porozumenia ľudskému vedomiu vytvorili úrodnú pôdu k objaveniu sa všetko-meniaceho, osvieteného stavu vedomia v roku 1965. Úžastnosť, mier, láska, hlboký súcit a hlboké pochopenie Božej Prítomnosti odhalilo nekonečnú povahu skutočnosti ako Uvedomenie/Ja-Bytie a zdroj všetkej existencie mimo všetkého času, formy, podmienok či popisu.
 1. Vrodenou vlastnosťou Božej Prítomnosti je Nekonečné, Časovo-Neohraničené Poznanie, ktoré ponúka všetky možnosti, {ktoré sa samozrejme} vymykajú protikladom alebo príčinným súvislostiam. Odhalenie sa Podstaty Všetkého-Čo-Je sa prezentuje samo, ako samo-vysvetľujúce a samozrejmé, ako podstata všetkej pravdy. Úplnosť a absolútnosť poznania zotrváva mimo čas a je preto vždy prítomná. Jedným odrazom prítomnosti poznania je schopnosť chápať nepochopiteľné, vlastným samo-odhalením svojej podstaty. Preto, všetko je odhalené. Prejavené a neprejavené sú jedno a to isté.
 1. Podstatou pravdy je subjektivita, ktorá preklenuje {a tak stojí mimo} dualitu, ale predsa len poskytuje medzi nimi premostenie. Roky trvalo zdokonaľovanie tohto mostu, aby sa umožnil popis neopísateľného a mohol byť predložený svetu foriem. Kniha, ‘Moc Oproti Sile’, bola toho výsledkom.
 1. Objavy, doposiaľ opísané, mali značný dopad a rozvinuli sa do rokov výskumu kolegami, a neskôr skupinami výskumníkov, ktorí vykonávali stá tisíce ciachovaní zo všetkých oblastí života, udalostí, a významných historických osôb. Vrátane duchovných učení, literatúry, a učiteľov.
 1. Z tohto všetkého vznikli rozsiahle ciachovania ľudských postojov, ideí, konceptov, a presvedčení. Obrovské množstvo údajov si vyžadovalo roky na ich zoradenie a súhrn dôležitého, aby bolo možné poskytnúť, do detailov idúcu, prezentáciu informácií. Získané údaje mali pre ľudstvo zjavnú prípadnú dôležitosť, ako návod pre výskum na získanie doteraz neprístupných vedomostí.
 1. Preskok z Newtonovského modelu lineárnej príčinnej súvislosti, zdanlivosti vnímania a duality, na nelineárnu skutočnosť, ktorá preklenuje zdanlivosť vnímania, nie je ľahké v našej spoločnosti uskutočniť. Avšak vážia si ho tí, ktorí pracujú na svojom duchovnom vývoji, alebo na napredovaní vedy, k porozumeniu povahy samotného života.
 1. Objav rozloženia úrovní vedomia naprieč celou spoločnosťou bol tak isto celkom dôležitý, a vysvetlil väčšinu ľudského správania v histórii ľudstva. To, ako milióny ľudí, celé pokolenia, a celé národy, dokonca aj celé kontinenty, mohli byť tak ľahko zmanipulované až do ich vlastnej záhuby, sa vysvetlilo objavom, že sedemdesiatosem percent populácie ľudstva ciachuje pod úrovňou Bezúhonnosti (Integrity), ktorá je na 200. A ešte naviac k tejto obmedzenosti bolo, že úroveň vedomia ľudstva, braného ako celok, zostávala iba na 190, a nemenila sa po celé storočia, až znenazdajky, v roku 1986, preskočila cez kritickú hranicu, z falše do Bezúhonnosti a Pravdy, ktoré sú na 200, a na jej súčasnú úroveň na 207, ktorá poukazuje na postupne prehlbujúcu sa bezúhonnosť a pravdivosť. Ociachovaná Stupnica Vedomia, spolu so schopnosťou vykonávania svalového testu, tak poskytla spoľahlivú mapu a kompas pre hocikoho, kto sa túži duchovne vyvíjať, alebo si zvyšovať svoju úroveň vedomia.

                                                                                                                               CZ32:

 1. Neúprosné programovanie ľudského vedomia negativitou znamenalo nie len to, že je sedemdesiatosem percent obyvateľov pod úrovňou Bezúhonnosti, ktorá je na 200, ale ešte k tomu iba štyri percentá obyvateľov na svete vôbec kedy dosiahne úroveň Lásky, ktorá ja na 500, a iba 0.4 percent dosiahne úroveň 540, čo je Nepodmienená Láska. Úroveň vedomia Osvietenia, ktorá je na 600, a ktorá je predelom z duality do neduality, dosiahne približne jedna z desať miliónov osôb (0.000001 percent). Takisto je dôležité si uvedomiť obrovský rozdiel v úrovni moci medzi jednotlivými ociachovanými úrovňami. Pretože sú logaritmické, posun čo iba o zopár bodov je veľmi závažný. Pokiaľ sa metóda svalového testu a Stupnica Vedomia používajú na objasnenie nosných základov veľkej bariéry duality, ktorá vzniká zo zdanlivosti vnímania, ktoré zasa vzniká zo stanoviska, tak závoj, ktorý schováva svetlo pravdivosti, sa odstráni. Božskosť je prítomná všade, ale je zahalená stotožňovaním sa s mysľou a s fyzickým telom.

{DRH popisuje postup a ťažkosti pri rozhodnutí vážne zabrať}

 1. Oko Ja-Bytia je Ja-Bytie Božskosti prejavené ako Uvedomenie. Neprejavená, transcendentálna {, teda mimo všetkých rámcov existujúca} Božskosť Alaha, Boha, Brahmu, Krišnu sa stáva prejaveným ako Ja-Bytie/Átman – Božstvo imanentné {, teda všetko presakujúce}.
 1. Duchovný vývoj nastáva v dôsledku odstraňovania prekážok, a vlastne nie získavaním nových poznatkov. Oddanosť umožňuje vzdať sa márnomyseľnosti mysle a jej drahocenných mylných predstáv, takže myseľ sa postupne stáva slobodnejšou a otvorenejšou k svetlu Pravdy.
 1. Úrovňami Osvietenia označujeme tie duchovné stavy, pri ktorých je odstránené také dostatočné množstvo prekážok, vedome alebo podvedome, takže sa znenazdajky a sám od seba predstaví širší rámec, a týmto činom osvetlí, objasní, a odhalí rozšírené pole vedomia, ktoré je vlastne prežívané ako vnútorné svetlo. Toto je svetlo Uvedomenia, žiara Ja-Bytia, vyžarujúca ako hlboká láskyplnosť. Hoci pre mnohých ľudí tento zážitok nemusí byť trvalý (akým je zážitok na prahu smrti), vplyv z neho je pretrvávajúci a život meniaci. V pravý čas sa svetlo pravdepodobne opäť navráti na nejaké, čo i dlhšie, chvíle nekonečnej blaženosti, mieru a ticha, nasledované hlbokou vďačnosťou za tento dar.
 1. Takáto nezabudnuteľná udalosť má sklon vytvoriť nostalgickú túžbu k návratu do toho stavu, ktorá, túžba, môže vyústiť do ochoty vzdať sa všetkého na tomto svete, len aby sa opäť dostavil tento stav. Zvedavosť je nahradená venovaním sa tomu, vzdaním sa a oddanosťou. Duchovná inšpirácia sa zosilňuje a stane sa vodiacim svetlom v živote človeka. Všetky všedné ľudské túžby blednú v porovnaní s tým, čo si teraz človek uvedomil, čo je možným koncovým stavom. Tak sa človek stane skutočným stúpencom, a služobníkom Boha, pre ktorého je človek ochotný vzdať sa všetkého, čo tento život ponúka.
 1. Ďalšou prekážkou, ktorá sa pravdepodobne vynorí, je netrpezlivosť, ktorá niekedy dosiahne úroveň zúfalstva. Raz zažijúc Šangri-La, {teda raj – stav úplnej blaženosti a mieru}, hľadajúci bude riskovať samotný život, a prinesie akúkoľvek obeť, aby sa navrátil do onoho stavu. Hľadanie, a samotná cesta sa môžu stať veľmi mocnou, ženúcou posadnutosťou. Niekedy preto nastane hrozný smútok nad zmiznutím onoho osvieteného stavu, alebo pocit viny z toho, že človek snáď vykonal niečo, aby si zaslúžil byť od neho oddelený. Človek úpenlivo prosí Boha v nebi o výpomoc.

                                                                                                                               CZ33:

 1. Zúfalstvo sa môže udomácniť, ako aj obdobia skľúčenosti a sebaobviňovania. Za týmito však nasleduje ešte mocnejšie opätovné venovanie sa hľadaniu, a k zaviazanosti k tejto ceste. Duša je neochotná, a teraz snáď dokonca neschopná sa uspokojiť s čímkoľvek menším ako prítomnosť Boha. K vzdaniu sa dochádza vo väčších a väčších hĺbkach, až kým konečne nastane ochota nechať zmiznúť, teda zaniknúť, dokonca aj svoj všedný pocit existencie ako ‘ja’. Pritom sa stane zrejmým, že všedné ja je zakorenené hlbšie a je silnejšie, než ako človek považoval za možné. Jeho zovretie sa zdá byť húževnatým a zúrivým.
 1. Potom, najväčším možným vzdaním sa, ktoré sa dosiahne nie svojou vlastnou vôľou, ale Priazňou Boha, sa objaví agónia smrti ega/všedného ja, a zdá sa takmer neznesiteľná. Všedné ja potom zmizne, a tým zanikne, vo večnosti, a do voľného miesta sa roztiahne Vše-zahrňujúca Božia Prítomnosť, v omračujúcej sláve a žiare. To, že človek vôbec niekedy vnímal seba samého ako oddeleného, alebo nie totožného s touto Božou Prítomnosťou, je nemysliteľné a nepochopiteľné. Neexistuje skrátka vysvetlenie.
 1. Potom sa {v tomto stave} objavila možnosť poznať samého seba, a prežívať Jednoliatosť so Všetkým. Byť zároveň obojím, a ani jedným. Toto je {autorovho vedomia} terajší stav či situácia – všetky možnosti, všetky pravdepodobnosti, všetky stavy – všetky z nich, a pritom ani jeden z nich. Nedá sa to vyjadriť slovami.

Predbežné prípravy

 1. Jedna ťažkosť s duchovnými spismi je, že sa často vymykajú rámcu oboznámenosti hľadajúceho, ktorý by umožnil hľadajúcemu pristupovať k veci v pohode. Napríklad sa často tvrdí, že osobný život autora alebo prednášateľa je bez dôsledkov {pre študentov}, čo, hoci je pravdou v absolútnom zmysle, neberie do úvahy úroveň vedomia väčšiny ľudstva, ktorému je vlastná zvedavosť, a má očakávania ohľadne štýlu, v akom je potrebné informácie predkladať. Hovoriť, že osobný život je bez dôležitosti, nedáva zmysel väčšine ľudí.
 1. Ľudia majú prirodzený sklon byť zvedaví, a zaujímajú sa o to, čo je to za človeka, ktorý zažíva nezvyčajné duchovné odhalenia. Je tu zvedavosť o charakterové črty alebo o životný štýl. Je tu aj intuitívne uvedomovanie si toho, že tomuto porozumieť, znamená vypátrať, že snáď práve oné črty alebo vlastnosti vedú k duchovnému uvedomovaniu. Možno existujú určité osobné charakterové štýly alebo vlastnosti, ktoré sú spoločné pre tých, ktorí sa stali oddanými k duchovným objavom, alebo ktorí dosahujú určité stavy vedomia.

                                                                                                                                                      CZ34:

 1. Duchovnému smeru cesty napomáhajú určité vlastnosti, ktoré sa utvrdzujú a stávajú sa vplyvnejšími s praxou, so skúsenosťami a s úspechom. Medzi ne patrí schopnosť zamerať sa, bez odbočení, na cieľ; a sústrediť sa, uprene, na postup alebo duchovné cvičenie so záväzkom a s oddanosťou. Takže je tu rozriešenie účelu a ochota zanechať všetko alebo hocičo na základe svojho hlbokého presvedčenia a viery v duchovné učenie alebo pravdu. Vo všeobecnosti je tu skôr ochota odpúšťať a prejavovať lásku, než ako nenávidieť a odcudzovať. Je tu ochota opustiť menšie za väčšie, a želanie skôr porozumieť než ako posudzovať. Zdá sa, že dôvod, pre ktorý sa ľudia s duchovnými záujmami zhromažďujú je ten, lebo uprednostňujú mier a pokoj pred podnetmi a vzrušením. Snáď najužitočnejším nástrojom je schopnosť uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti, a uvedomenie si obmedzenosti všedného vedomia a ich dôsledkov.
 1. Pre zaistenie platnosti smeru úsilia hľadajúceho, je kľúčové ciachovať úroveň pravdivosti každého učenia, učiteľa, guru, alebo duchovnej skupiny.
 1. Z histórie je možné vidieť, že ľudstvo klopýta naslepo, rovnako ako lode v nezmapovaných oceánoch, bez kompasu alebo máp. Doslova stovky miliónov ľudí, v priebehu času, bolo zničených, pretože chýbala jednoduchá metóda na prekonanie neschopnosti mysle rozlíšiť ovcu od vlka v ovčom rúchu. Celé národy padli; celé civilizácie vymreli nasledujúc propagandu, politické heslá, názory a presvedčenia, pri ktorých pri ociachovaní svalovým testom, v človeku dochádza k ochabeniu. Hoci metóda svalového testovania môže znieť jednoducho a surovo, tak isto to bolo aj s objavom, že sa v prírode vyskytuje magnetický minerál, ktorý sa dá použiť ako kompas.
 1. Väčšina ľudí dnes žijúcich na svete, vďačí za svoje prežitie veciam, o ktorých sa kedysi myslelo, že sú nevedecké a neohrabané, ako je napríklad špinavo-vyzerajúci rast pliesne v Petriho miske, u ktorej bola spozorovaná schopnosť zabíjať baktérie. Tento malý objav viedol k antibiotikám, čím sa zvýšila kvalita zdravia ľudstva a očakávaná dĺžka života.
 1. Naivný hľadajúci je ľahkou korisťou pre akýchkoľvek prípadných podmaniteľov, ktorí používajú rôzne metódy, a ich obrovský vplyv je v ich počte, presvedčivosti, a v ich osobnom čare. Tlak rovesníkov na dôverčivých je tiež bežný, takže nájsť si cestu cez húštiny celej hromady náboženských a údajne duchovných učení sa stane hazardným a problematickým. Vyžaduje to určité vnútorné presvedčenie a pomôcky na usmerňovanie, aby sa nenasledovali davy uctievačov, nakoľko inštinktívne konanie stáda je silné. Samozrejme, že ľudská myseľ si povie: “Všetky tie milióny ľudí sa nemôžu mýliť alebo byť zavádzaní chybami”. Aby sme našli odpoveď na tento paradox, stačí nám iba preskúmať zloženie tých davov často sa skladajúcich z príliš fanatických veriacich. To, že ľudské chyby sú nielen možné, ale aj zaručené a pravdepodobné, sa stane zrejmým z toho, že sedemdesiatosem percent obyvateľstva zeme ciachuje pod úrovňou 200, čo je hladina Pravdy a Bezúhonnosti.
 1. Odozva svalového testovania je určená výhradne odozvou všadeprítomného vedomia na pravdu alebo falošnosť. Na náhodne zvolenej stupnici (viď Dodatok B), to, pri čom zostáva sval silný, ciachuje na úrovni 200. To, čo je falošné alebo ničiace, ciachuje pod 200. (Od nuly po 200 človek objaví úrovne nazývané Hanba, Vina, Apatia, Smútok, Strach, Chcenie, Hnev, a Hrdosť).
 1. Na úrovni Pravdy a Bezúhonnosti testovaný sval zostáva silným, a tieto úrovne sa zvyšujú postupne, a to pod názvami Odvaha, Neutralita, Ochota, Prijatie, Uvažovanie, Láska, Radosť, Mier, a Osvietenie. Pozitívne úrovne sú ciachované od 200 vyššie až do možných 1000. Láska je na 500, Rozum je v 400ke, a Schopnosť a Ochota sú v 300kách. To, že sedemdesiatosem percent ľudstva ciachuje pod úrovňou 200 znamená, že väčšina spoločnosti predpokladá, že falošnosť je pravdou. Iba dvadsaťdva percent obyvateľov na svete je teda vlastne schopných pochopiť, čo pravda je, a z toho iba štyri percentá obyvateľov na svete ciachuje na 500 alebo vyššie, čo je úroveň Lásky. Po stupnici trochu ďalej smerom nahor počet ľudí na vrchole tejto pyramídy ľudstva prudko klesá. Osvietenie ciachuje na 600, kde sa dualita rozpúšťa do neduality. 700ka je sféra veľkých duchovných učiteľov, guru, a svätých. Zopár sa ich dá nájsť v 800ke a v 900ke. Energetické pole na 1000 je maximum, ktoré ľudské telo a nervový systém môže vydržať, a je to mimoriadne zriedkavá úroveň veľkých Avatárov v histórii. Žiaden človek ešte nikdy nežil, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000.
 1. Hodnota uvedomenia si tohto všetkého spočíva jednoducho v opise prostriedkov na rozlišovanie, pretože ľudské vedomie trpí nedostatkom vrodenej schopnosti rozpoznania pravdy od falše. Je preto naliehavo nevyhnutné poznať ociachovanú úroveň pravdy ktoréhokoľvek učenia alebo učiteľa.

                                                                                                                               CZ35:

 1. S uvedomením si predošlého začneme rozumieť hlavným mýtom ľudstva, ktoré sú vždy o zvratoch v osude hľadajúceho, ktorý je v klasickom príbehu obkľúčený náročnými úlohami, zvádzaniami, nástrahami, pascami, čarami, a brutálnymi šelmami. Vždy sú tu draky, požiare, močiare, obrovské vodné plochy, a iné nebezpečenstvá, ktoré treba prekonať. V legendách úspech závisí od poznania jedného jediného tajomstva či tajuplnej črepinky informácie, ktorá sa stane kľúčovou k ďalšiemu postupu. Bez pomoci z ‘hora’ alebo od ‘vyšších bytostí’, hrdina alebo hrdinka zablúdia, a sú na konci zachránení Božou dobrotou v nejakej skrytej podobe, ako napríklad nejakým vtákom, ktorý naznačuje alebo ukazuje správnu cestu. Svalové testovanie je teda takýmto vtákom, a zabraňuje bolestivému zapotácaniu sa a pádu do bahna chaosu, z ktorého je často obtiažne alebo nemožné vyviaznuť.
 1. Duchovná misia hľadania sa klasicky prirovnáva k ceste, výprave, alebo dobrodružstvu. Nanešťastie sa naivný hľadajúci často vydáva na túto obtiažnu výpravu nepripravený, bez potrebnej výbavy. V bežnom svete sme závislí od mnohých bezpečnostných opatrení. Používame bezpečnostné pásy, dávame sa očkovať proti nákazlivým chorobám, a sme uzrozumený s tým, že existujú riziká, proti ktorými sa treba mať na pozore, a ktoré treba prekonať. Takže opatrnosť pochádza z múdrosti, nie zo strachu. Obozretnosť vyžaduje uvedomovanie si úskalí, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Keby sa k osvieteniu dalo ľahko prísť, bolo by bežným javom. Avšak štatisticky je šanca menšia ako jedna z desiatich miliónov.
 1. Duchovne hľadajúci si tiež bežne myslia, že existujú iba dve možnosti, a to alebo osvietenie, alebo bolestivé uviaznutie v pasci ega. Nuž, je to vlastne tak, že každý krok vpred prináša nové radosti a skok vo vedomí, hoci ciachuje na Stupnici Vedomia čo iba zopár bodov vyššie. Avšak pretože je to logaritmický skok, môže priniesť omnoho väčšie šťastie a harmóniu. Ako človek postupuje, sebaistota nahrádza strach, emocionálne pohodlie nahrádza úzkosť, a pohoda a kvalita života sa zlepšuje.

{DRH upozorňuje na čo si dávať pozor}

Túžba po Osvietení

 1. Pokiaľ niekto neupadol spontánne, a bez predchádzajúceho úsilia do osvieteného stavu vedomia, ako sa to stalo takému svätcovi ako Ramana Maharshi počas jeho dospievania, tak bežnejšia cesta začína so želaním dosiahnutia stavu osvietenia. Budha povedal, že tí, ktorí sa dopočujú a dozvedia sa o osvietení, sa nikdy neuspokoja s ničím iným, a preto je koniec pre týchto ľudí v tomto smere zaručený.
 1. Niekedy hľadajúci vynakladá veľké úsilie a trpezlivosť, {ale ak vznikne pocit nedostatočného pokroku}, nasleduje odradenie. V tomto stave ego predpokladá, že je nejaké ‘ja’, ktoré hľadá nejaké ‘to’ (stav osvietenia) a preto sa pokúša zdvojnásobiť svoje úsilie.

                                                                                                                               CZ36:

 1. Tradičné cesty smerom k Bohu vedú cez srdce (láska, oddanosť, nesebecká služba, vzdanie sa, uctievanie, a zbožňovanie), alebo cez myseľ (advaita, teda cesta neduality). Každá z týchto ciest sa môže {sem-tam, podľa štádia v ktorom hľadajúci je,} zdať pohodlnejšou, alebo sa ich dôraz môže striedať. V každom prípade je prekážkou domnievať sa, že je tu osobné ja, alebo všedné ja, alebo ego, ktoré ako také vykonáva úsilie alebo hľadanie, alebo že sa stane osvieteným. Je oveľa jednoduchšie si uvedomiť, že jednoducho nieto takej veci ako ego či nejaké všedné ja, ktoré poháňa hocijaké hľadanie, ale namiesto toho je to neosobný aspekt vedomia, ktorý skúma a hľadá.
 1. Užitočný prístup je dovoliť, aby láska k Bohu nahradila tvrdohlavosť, ktorá {tvrdohlavosť} poháňa hľadanie. Človek môže vypustiť všetky túžby hľadať, a uvedomiť si, že taká myšlienka, že existuje vôbec niečo iné ako Boh, je nepodložená domýšľavosť. Toto je tá istá domýšľavosť, ktorá si nárokuje autorstvo prežívania, myšlienok, a konania človeka. Pri zadumaní sa nad tým je vidieť, že oboje, telo aj myseľ, sú výsledkom existujúcich nespočítateľných okolností a podmienok vo vesmíre, a že človek je prinajlepšom svedkom tejto súhry {vesmíru}. Z neobmedzenej lásku k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých pohnútok {konania}, okrem vzdania sa výhradne slúžiť Bohu. Byť služobníkom Boha sa stane cieľom človeka, namiesto cieľa stať sa osvieteným. Byť dokonalým sprostredkovateľom Božej lásky znamená odovzdať sa absolútne, a upustiť od dosahovania cieľov duchovného ega. Samotná radosť ako taká, sa stane iniciátorom ďalšej duchovnej práce.
 1. Z radosti a z uznania vlastných nedostatkov a nevedomosti, je zvyšok procesu istý. Človek si uvedomí, že celý proces duchovného hľadania sa spúšťa vďaka tomu, že človek je priťahovaný konečným osudom, ktorým je stotožnenie sa s Ja-Bytím, namiesto toho, že by bol poháňaný obmedzeným egom. Hovorovým jazykom sa dá povedať, že človek je ťahaný pozdĺž cesty budúcnosťou namiesto toho, že by bol poháňaný minulosťou. Je zrejmé, že ak by človek nebol predurčený pre osvietenie, tak by sa o túto tému ani nezaujímal. Dokonca mať pohnútky nasmerované na takýto stav je vlastne dosť zriedkavé. Za celý život sa priemerná osoba nestretne dokonca ani s jedinou ďalšou osobou, ktorej prvoradým záujmom je dosiahnuť osvietenie. Cesta môže byť namáhavá a náročná.
 1. Vo svete, ktorý klasicky nazývame západným, vlastne nieto zaužívaného alebo tradičného postavenia pre duchovne hľadajúceho. Neočakáva sa, že keď človek ukončí svoju bežnú činnosť na svete, tak potom, na dôchodku, venuje zvyšok života duchovnému hľadaniu pravdy, a pritom vylúči všetko ostatné. V niektorých krajinách, ako napríklad v Indii, je ako súčasť ich kultúry, takáto cesta tradične prijatá ako normálny beh udalostí. Na západe sa pravý duchovný študent najčastejšie pridá k oddaným, podobne rozmýšľajúcim ľuďom, na ktorých spoločnosť často pozerá do určitej miery podozrievavo ako na odpadlíkov spoločnosti, pokiaľ nevstúpia do kláštora alebo teologického seminára.

Učiteľ                                                                                                                                                   

CZ37:

 1. Duchovné skupiny sú často organizácie majúce svoje vlastné zámery. Aj tu je pasca pre neobozretných, pretože v duchovnom svete, rovnako ako aj vo všednom svete, sa vyskytujú šarlatáni, ktorých zámerom je lapiť naivných začiatočníkov, s cieľom ich ovládnutia, nadvlády, moci, peňazí, a prestíže, napríklad v tom, že majú ‘veľa nasledovníkov’.
 1. U pravých učiteľov sa dá vidieť, že nemajú záujem o slávu, alebo mať nasledovníkov, prestíž, alebo iné nástrahy moci. Ak ich ociachujeme, zvyčajne ciachujú od vyšších 500viek hore, alebo zriedkavejšie, do 700viek. Učenie, a nie učiteľ, je to, čo je dôležité. Keďže učenie vôbec nepochádza od osobnosti učiteľa, nemá zmysel robiť z učiteľa modlu alebo uctievať jeho osobnosť. Pravý učiteľ odovzdáva informácie ako dar, pretože ich prijal ako dar. Preto nieto čo predávať, vnucovať, ovládať, alebo účtovať, keďže informácie prišli zdarma, a ako dar od Boha. Pravá duchovná organizácia si môže účtovať nominálne poplatky na pokrytie bežných výdavkov v tom zmysle, že každý prispieva k všeobecnému dobru.
 1. Duchovným učiteľom prenášaný úžitok spočíva nielen v samotných slovách, ale aj vo vysokej energii vedomia, ktorá sprevádza tie slová. Učiteľova úroveň vedomia vytvára niečo, čo by sa dalo prirovnať k nosnej vlne, ktorá sprevádza a umocňuje slová.
 1. Ako bolo uvedené vo výskume uskutočnenom v knihe ‘Moc Oproti Sile’, jeden jediný Avatár na úrovni vedomia 1000 úplne vyvažuje kolektívnu negatívnosť celého ľudstva. Jednotlivec na úrovni 700 vyvažuje negatívnosť 70 miliónov jednotlivcov pod úrovňou 200. Jeden jednotlivec na 600 vyvažuje desať miliónov ľudí pod 200; jeden na 500 vyvažuje 750 000 pod 200. Jeden jednotlivec na úrovni vedomia 300 vyvažuje negatívnosť 90 000 jednotlivcov pod 200.
 1. V súčasnej dobe {anglický originál knihy je z roku 2001} je na planéte približne dvadsaťdva svätcov, ktorí ciachujú na 700 alebo vyššie. Z nich je ich dvadsať na 800 alebo viac, z toho ich je desať na 900 alebo vyššie, a jeden svätec je nad 990. Tieto čísla sa zmenili od roku 1995, kedy bola vydaná kniha ‘Moc Oproti Sile’. (Vtedy iba desať ich bolo nad 700). Negatívnosť celej ľudskej populácie by seba samú priviedla do záhuby, keby neexistoval protipôsobiaci účinok týchto vyšších energetických polí.
 1. Zdalo by sa, že je niečo pravdy v prísloví, že nekonečná moc Boha sa sama prenáša nadol {cez nižšie úrovne vedomia} k bytostiam na zemi, ako keby cez radu postupne zoslabovacích transformátorov. Hoci, v absolútnych číslach, skutočný počet ľudí na planéte, ktorí ciachujú negatívne, z ďaleka prevyšuje počet tých, ktorí ciachujú pozitívne, efektívna moc negatívnych jedincov je v prirovnaní k pozitívnym veľmi malá, takže v súčasnosti, ociachovaná energia ľudstva, ako celku, je od 80tich rokov dvadsiateho storočia, {1980>}, na pozitívnej strane. Ako sme už spomenuli, počas mnohých storočí pred rokom 1986, úroveň vedomia ľudstva sa držala na 190, a potom, dosť znenazdajky, vyskočila na úroveň 207.

                                                                                                                                CZ38:

 1. Moc učení pôvodných Avatárov nuž teda ovplyvňuje, formuje a zaraďuje do súvislostí význam života ľudstva počas storočí a dokonca tisíce rokov. Predsa len, je veľmi poučné ociachovať úroveň vedomia niektorého Veľkého Učiteľa, a potom ociachovať úroveň od neho prameniacich skodifikovaných učení, ktoré sa potom prenášajú naprieč storočiami. Niektoré učenia prežili takmer úplne neporušené, zatiaľ čo iné závažne schátrali. Niektoré dokonca upadli až na také nízke úrovne, že celé jak sú, ciachujú až pod kritickou úrovňou Pravdy, čo vedie k negatívnym sektám, a takéto učenia sa stávajú zdrojom konfliktov a negatívnosti vo svete. Je dobré mať na pamäti, že popularita nie je príznakom pravdy. Nie je teda vôbec prekvapivé, že veľká väčšina obyvateľstva ľudstva sa nachádza pod úrovňou 200, a že mnoho miliónov ľudí nasleduje ‘náboženstvá’ , ktoré sú v podstate negatívne.

Čo je duchovnosť

 1. Je bežné, že ľudia si mylne zamieňajú ‘duchovnosť’ s ‘náboženstvom’, a dokonca s nadprirodzeným, alebo ‘astrálnymi’ sférami. Vlastne sú úplne odlišné, a táto omylná zámena často vyúsťuje do sociálneho konfliktu a neistoty.
 1. Napríklad v Deklarácii Nezávislosti USA bolo jej tvorcami veľmi jasne uvedené, že práva ľudí vychádzajú z Božskosti ich stvorenia, a tak bol ustanovený princíp duchovnosti. Pritom však toto rozlišovali od náboženstva tým, že oznámili, že občania majú mať slobodu rozhodnúť sa, či sa chcú pridať k nejakému náboženstvu. Zakladatelia si boli vedomí, že náboženstvo rozdeľuje, a je založené na svetskej moci, zatiaľ čo duchovnosť spája a nemá strešnú organizáciu, {ktorá by vydávala jej stanovy a pravidlá}. Deklarácia Nezávislosti, (ktorá ciachuje na 750), uvádza, že toto je národ, ktorého vláda odvodzuje svoju právomoc od duchovných zásad Tvoriteľa, a že sa má riadiť duchovnými zásadami, ktoré vidia všetkých ako seberovných, so spravodlivosťou a slobodou pre všetkých. Toto zrejmé stanovisko má veľkú moc a nepotrebuje obranu.
 1. Náboženstvo, oproti tomu, môže byť sektárske a rozdeľovať ľudí do konfliktných skupín, s často katastrofálnymi dôsledkami pre civilizáciu a pre samotný život, ako odhaľuje história. Jediná moc pravých duchovných skupín vychádza iba z pravdivosti ich učení, a inak tieto skupiny nemajú na zemi nijakú značnú moc, budovy, bohatstvo, či vládnucich úradníkov. Vo všeobecnosti, v duchovne, hlavné myšlienky, ktoré držia takúto skupinu pohromade, sú obvykle láska, odpúšťanie, mier, vďačnosť, ďakovanie, vľúdnosť, nematerializmus, a neposudzovanie. Zvyčajne má náboženstvo, vo svojej podstate, duchovné jadro, ktoré sa však ponorí pod hladinu, a tým sa často stratí z dohľadu. Inakšie by napríklad vojna mala veľmi malú šancu sa vôbec vyskytnúť. Duchovná pravda je teda všeobecne pravdivá, a je bez odchýlok, nemenná s dobou a miestom, {teda pravdivá kedykoľvek a kdekoľvek na svete}. Vždy prináša mier, harmóniu, zhodu, lásku, súcit, a milosrdenstvo. Pravdu je možné spoznať podľa týchto vlastností. Všetko ostatné je vynálezom ega.

KONIEC 3. Kapitoly  B2K3  

Total Page Visits: 61 - Today Page Visits: 1