. 80. 9 rysů duchovního přístupu; Nejjednodušší postup meditování; Čtení B2K11: Podél Cesty 1.z2; – 9.5.2022

. 9. května/mája 2022

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 80. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. 🙂

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

. 1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 1: 9 rysů duchovního přístupu;

+ SUR 2: Nejjednodušší postup meditování;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.11: Podél Cesty – 1. část z 2;

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (52) na setkání z 2. května/mája 2022 a ze Střílek.

– DoOdezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022;

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH..

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

 Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

DRH Požehnanie Poslucháčom 2008

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme utvrzovat:

– SUR 1: 9 rysů duchovního přístupu;

+ SUR 2: Nejjednodušší postup meditování;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů…
Předávám slovo:

JULO:

SUR_1

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 07mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

.9 Hlavných čŕt duchovného prístupu

V určitom období {nášho} duchovného vývoja a so súhlasom {duchovnej} Vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si, a to kvôli nemu samotnému. {Už nám nepostačuje iba hromadenie duchovných informácií a navštevovanie seminárov, ale teraz sa nasmerovávame aj na ich dôsledné uplatňovanie v každodennom živote, ale pozor, iba vtedy keď sme na to inšpirovaný. Duchovný vývoj sa tým prisunie ako cieľ, na obrazovku cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné črty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

.1.   Disciplína zaostrenia sa, bez odchýlok {na zapletanie sa so svetskými vábeniami, a schopnosť si povedať: „Nejdem tam“}.

.2.   Ochota vzdať všetky {ostatné} túžby, a {ako aj} strach Bohu {, lebo v prítomnom okamihu je každý v bezpečí}.

.3.   Ochota znášať prechodné trápenie, až pokým nie je ťažkosť preklenutá {, a ktorá aj tak raz pominie, a to aj bez nášho emocionálneho ‘vloženia sa’ do veci. V Skutočnosti trápenie nie je možné}.

.4.   Stálosť a bdelosť {, čo je sústavné venovanie sa veci, a nepretržitá duchovná zamyslenosť}.

.5.   Presun z egocentrických záujmov všedného ja ako účastníka/prežívateľa {vecí okolo nás a vkladanie sa do nich}, na {pozíciu} svedka/pozorovateľa {, tých vecí okolo nás bez vkladania sa do nich. Je tu teda zanechávanie zadosťučinenia z prežívania}.

.6.   Ochota zanechávať posudzovanie a názory na to, čo je pozorované {, zanechávať stanoviská a mudrovanie, z ktorých všedné ja získava energiu z nezrovnalostí}.

.7.   Stotožňovať sa s poľom {, teda rámcom}, namiesto stotožňovania sa s obsahom poľa {, teda s obsahom. Ego/všedné ja sa radšej mieša do obsahu}.

.8.   Postupovať s istotou a dôverou, a to:

⇒ prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie cieľom {, predsavzatím}, želaním alebo nádejou;
⇒ odmietnutím náhľadu, že Osvietenie je ziskom;
⇒ a porozumením, že je to stav, ktorý nastáva následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti, vyplývajúcej ako aj z karmy, tak aj z Božej Priazne.

.9.   Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto {duchovného} úsilia, alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

SUR_2

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

Aký je najjednoduchší spôsob na meditovanie?

Všetka duchovná pravda sa nachádza v každom duchovnom koncepte; je iba potrebné úplne pochopiť jeden jediný {duchovný} princíp, aby sme porozumeli všetky a dospeli k Poznaniu Skutočnosti. Zvoľte si jeden duchovný princíp či nástroj, a neúnavne ho uplatňujte, až do jeho úplného vyčerpania: ⇒ odpúšťanie, alebo ⇒ láskavosť, uplatňované do úplnosti, {alebo} ⇒ 3. krok z 12-krokového programu {‘Anonymní Alkoholici’, AA}, {alebo} ⇒ čokoľvek. Potom tento {vami zvolený prístup} uplatňujte na každučkú myšlienku, pocit, konanie, správanie, a to bez výnimky.

Stačí jediný skalpel na rozpitvanie celého ľudského tela, a stačí jediný duchovný skalpel {, teda jeden duchovný princíp,} na odseknutie sa od ega. Spočiatku si to vyžaduje úsilie na prekonanie vrodeného odporu, ale keď sa ochota {‘to robiť’} zdokonalí, a to postupným vzdávaním sa, {tento} nástroj ožije svojim vlastným životom – {tu potom} už neexistuje všedné ja, ktoré by to robilo.

Napokon si uvedomíme, že tento nástroj je usmerňovaný niečím iným ako osobným všedným ja. Pravdu ‘nenájdeme’, takže je ju márne ‘hľadať’. Božskosť sa odhalí sama, bez námahy {, po odstránení stanovísk}. Je to záležitosť pripravenosti sa na to {odhalenie}, a to agóniou umierania všedného ja a našich osobných {všedného ja} plánov. Telo je ‘ono’, karmická, kľúčikom naťahovacia hračka, ktorá si sama od seba vykračuje svojím vlastným osudom; na toto {kráčanie} vôbec nikdy nepotrebovala ‘mňa’. Ako mohla takáto myšlienka vôbec vyvstať a prevládať?

Duch a srdce sú jedno. Je to srdce, ktoré je zajedno s Bohom, nie myseľ. Objaviť svoje srdce znamená objaviť Boha.

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? Myslím si, že by ste mali len sedieť s mierne zdvihnutými a vystrčenými rukami, nie aby ste prijímali, ako je to tradíciou v {tzv.} západných krajinách, ale naopak, aby ste vyžarovali to, čo by ste dali svetu a ľudstvu. V tichom sede, s vystrčenými rukami, akoby ste chceli požehnať svet, sa stávate sprostredkovateľom Boha a vyžarujete bezpodmienečnú lásku. Dávate všetko, čo ste nekonečne schopný dávať. Ste vyžarovacou anténou.

Začnete modlitbou, niečo podobné ako povedal Svätý František {z Assisi}:

„Ako tvoj služobník, Ó Pane, dávam to, čo si mi dal.“

Pritom, ako to robíte, sa prebudíte k tomu, za čím svet volá {o pomoc}, a automaticky to vyžarujete, a zrazu prídete k poznaniu, kto ste. Je to všetko bez slov. Môže to {však} trvať roky, kým vám to trkne. Je to jednoduché a priamočiare ako laser. Stanete sa zásadným laserovým lúčom.

Pokračujete v tom a to, čo ľudstvo potrebuje, sa vám odhalí, a to, čo ľudstvo vo svojej vlastnej prirodzenosti je, sa vám odhalí, a napokon aj to, čo je Skutočnosťou Vášho Ja-Bytia sa zaskvie v Absolútnej Súladnej Dokonalosti.

Myseľ je utíšená. Všetko existuje z titulu svojej vlastnej podstaty, a spontánne sa skvie {, prejavuje}. Neexistuje ‘tu’ alebo ‘tam’, ani subjekt a objekt, ani ‘ja’ a ‘ty’. Nič nezapríčiňuje niečo iné. Všetko je už {také}, aké je, {aké to má byť}. Niet rozkúskovanosti. Všetko je {zliate} v jednom.

A nie je nič úžasnejšie, ako spätný návrat domov k svojmu Zdroju.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.11: Podél Cesty – 1. část z 2.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení první části 11. Kapitoly – Podél Cesty:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 07máj2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

Štvrtá časť

DISKUSIE A PREDNÁŠKY

Prepisy rozhovorov a stretnutí vo viacpočetných krajinách so skupinami duchovných študentov majúcich rôzne duchovné zázemie.

 

KAPITOLA 11

Pozdĺž Cesty

Návštevníci majú otázky, ktoré sa netýkajú vyslovene Ja-Bytia alebo Skutočnosti, ale sú to nejasnosti, ktoré sa objavia skoršie v priebehu duchovného skúmania.

.11.1.     Otázka (z 19): Videl som program v telvízii o mimotelových zážitkoch, a zážitkoch blízkej smrti. Zdalo sa, že {v tom televíznom programe} tieto dva zážitky stotožňovali. Nie sú vlastne úplne odlišné?

.11.1.    Odpoveď: Sú rozhodne a úplne odlišné. Dalo by sa povedať, že jeden {zážitok – zážitok blízkej smrti} je preklenujúci {škálu úrovní vedomia}, a druhý {zážitok – mimotelový,} je považovaný za paranormálny. Mimotelový zážitok {, po anglicky OBE = Out of Body Experience}: môže vzniknúť kedykoľvek, dokonca aj v spánku alebo v snoch. Často je vyvolaný fyzickou kalamitou či chorobou, ako napríklad nehodou alebo operáciou. Pri mimotelovom zážitku je {pociťované zrejmé} miesto {diania}, umiestnenie, a trvanie. Takmer neviditeľné energetické telo opúšťa fyzické telo, a cestuje na iné miesto v miestnosti alebo snáď dokonca celkom vzdialeno. Zmyslové uvedomovanie si doprevádza energetické telo, a prestane byť {človekom} priraďované k fyzickému telu, ktoré sa potom {týmto človekom, ktorý je teraz mimo tela,} prežíva ako oddelené. Pocit ‘ja’ je tiež priradený k energetickému telu, a nie ku fyzickému telu. {Po ukončení zážitku} napokon dochádza k návratu energetického tela k fyzickému telu, a život {človeka} pokračuje {akoby nič} ako predtým. Toto dobrodružstvo je {hocikedy neskôr} pripomenuteľné, a často súvisí s inými ľuďmi. Ciachovaná úroveň vedomia jednotlivca sa výrazne nemení. Osobnosť {človeka a jeho správanie} sa nemení; {ako vedľajší účinok tohto zážitku} môže však dôjsť k trknutiu, že ‘ja’ nie je len fyzické telo.

Na rozdiel, zážitok blízkej smrti {, po anglicky Near-Death Experience:} nie je miestne obmedzený. Človek vstupuje do oveľa honosnejšej a veľkolepejšej sféry. Nekonečná, žiarivá láska je vždy prítomná. Je tu zreteľné uvedomovanie si, že dochádza k stavu zjavenia, a ciachované úrovne vedomia vykazujú prudký nárast. Jedným zo znakov tohto zážitku je, že sa mení osobnosť a že dochádza k premene. Tieto zmeny sú {vnútorne ako aj navonok} často dosť zjavné. Často dochádza k výraznej zmene prístupov {a správania,} a k zníženiu záujmu o svetskosť. Strach zo smrti zmizne. Môže dokonca dôjsť k zmene náklonností {, záujmov, vedúcich až k zmene povolania}. Vo všeobecnosti dochádza k priťahovaniu k duchovným témam, ako aj k výraznému zníženiu úrovne celkového strachu. To sa odráža vo väčšej {vnútornej} mierumilovnosti, ladnosti {, ktorú výrazne a zreteľne pociťuje okolie}, a v náhrade negatívnych postojov pozitívnymi. Premena osobnosti môže byť v niektorých prípadoch dosť hlboká. V iných by sa dala výstižne opísať len ako svätosť. Niektorí ľudia, ktorí majú takéto zážitky, sa stanú liečiteľmi a sú priťahovaní k liečiteľským profesiám, alebo pastoračným službám. {Pre snáď lepšie pochopenie tohto úkazu nazývaného Zážitok Blízkej Smrti by bol možno názov Zážitok z Klinickej Smrti, lebo z hľadiska vonkajšieho sveta je človek vyhlásený za klinicky mŕtveho. Napríklad nedýcha celých tridsať minút, lebo bol pod vodou}.

.11.2.     Otázka: Aké duchovné postupy je praktické vykonávať v rušnom svete? Väčšina ľudí má prácu, rodiny, a mnoho rozptýlení.

.11.2.    Odpoveď: Úmyselné nasledovanie duchovných cieľov je výsledkom voľby, a rozhodnutia. Vlastne si {to} vyžaduje len ochotu, a spôsobilosť ich {ozaj dôsledne} uskutočňovať. Dokonca aj jednoduchý duchovný koncept, čo by sa záludne ani nezdalo, je mocným nástrojom. Jednoduché rozhodnutie byť {napríklad ‘iba’} láskavým, {alebo ‘iba’} odpúšťajúcim, a {alebo ‘iba’} súcitným, voči všetkému životu, vo všetkých jeho prejavoch, vrátane seba samého, je skalpel, ktorý je schopný odstrániť hlavné zádrhele k duchovnému pokroku.

S pokorným uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti človek môže vidieť, že myseľ je obmedzená, a neschopná vidieť všetky okolnosti obklopujúce akúkoľvek udalosť. Z tohto vzchádza {alebo ‘iba’} ochota upustiť od odsudzovania, a posudzovania. Tento proces vyúsťuje do {alebo ‘iba’} ochoty vzdať svoje zážitky sveta Bohu. Stáva sa zrejmým, že svet vlastne vôbec nepotrebuje osobné názory človeka o čomkoľvek. Ak sa človek rozhodne pre zmierlivý pohľad na životné udalosti, potom sa otvoria iné možné cesty výkladu okolností, toho ako sa veci javia, a {ako aj} iné možnosti.

.11.3.     Otázka: Budha povedal, že túžba {chcenie} je zdrojom ega. Ako človek prekoná túto pripútanosť?

.11.3.    Odpoveď: Je taká meditácia, ktorú by sme mohli nazvať „Načo?“ Keď si všimneme nejakú túžbu, môžeme sa spýtať: „Načo?“ Odpoveď je vždy: „A potom budem šťastnejší.“ Teda, miestom šťastia je vždy niečo, čo je mimo mňa, a {ešte k tomu} v budúcnosti. To má za následok, že sa považujeme za obeť vonkajších okolností. To je tiež vrhanie našej moci {iným ľuďom a udalostiam, teda je to odovzdávanie našej moci nad našou pohodou, mierom, a šťastím, udalostiam, a ľudom okolo nás, ktorých tým dávame moc nad našim šťastím}. {Jediný} možný skutočný zdroj šťastia vlastne pochádza {iba, a jedine, a výhradne z nášho} vnútra. Nieto ani času {,  niekedy inokedy}, ani miesta {, niekde inde} kde {by sa dalo nájsť} šťastie, než ako je práve v tomto {prebiehajúcom, sústavnom} okamihu.

Skutočným zdrojom radosti a šťastia je rozpoznanie vlastnej existencie {a to} v tomto {prebiehajúcom a prchajúcom} okamihu.

Zdroj potešenia vždy pochádza zvnútra, aj keď je navodený nejakou vonkajšou udalosťou alebo nadobudnutím.

V každom {prebiehajúcom} okamihu času nemôže existovať nič také ako problém.

Nepohoda vzniká z idenia {ega} mimo skutočnosť prítomného {, prebiehajúceho} okamihu, a z vytvárania príbehu z minulosti alebo {do} budúcnosti, ktorý, keďže ani jeden z nich neexistuje, nemá Skutočnosť. {Je iba výplodom fantázie ega. Je to jednoducho vymyslený príbeh, vytvorený všedným ja/egom, v ktorom je toto ego samozrejme stredobodom pozornosti, a preto to robí.}

.11.4.     Otázka: Aké sú nejaké iné užitočné nástroje?

.11.4.    Odpoveď: Je tu ďalšia meditácia, ktorú by sme mohli nazvať „Čo keby, a čo potom?“ Tento postup je založený na ochote vzdať sa mylných predstáv ega, a odovzdať ich Božej Skutočnosti. Začneme otázkou: „Čo keby sme upustili od niečoho, po čom túžime alebo čo si ceníme?“ a {následne} spýtame sa: „A čo potom?“ To nastolí ďalšiu prekážku. Spýtame sa, či sme to ochotní ovzdať to Bohu, čo nastolí ďalšiu prekážku. Napokon ochota vzdať sa každej mylnej predstavy, že šťastie je ‘tam vonku’, prináša uvedomenie si toho, že človekova existencia, z okamihu na okamih, je výlučne z Priazne Boha. Život človeka je udržiavaný ako funkcia prítomnosti  Boha, a materiálnosť, o ktorej sme si mysleli, že ho udržiava, je sama osebe výrazom Božej Vôle pre nás. Vlastné úsilie o udržanie života je ‘danosťou’ a nie osobným vynálezom {ega}. Ego si myslí, že beztak pretrvávame pri živote bez Božej vôle, a nie vďaka nej.

.11.5.     Otázka: Je duchovný pokrok náhly alebo postupný?

.11.5.    Odpoveď: Vlastne nieto rozporu v tejto otázke, ktorá naznačuje stav buď/alebo duality. Obidve rozpoloženia prevládajú súčasne. Zdanlivo malé kroky v duchovnom vývoji sa často dejú takmer nepovšimnuto, ale sú to práve malé posuny, ktoré sa odohrávajú mimo dohľadu, pod hromadou snehu, ktoré vyúsťujú do lavíny. Náhle skoky vo vedomí môžu nastať bez varovania. Preto je najlepšie byť pripravený na takéto prípadné vyústenie týmto smerom.

.11.6.     Otázka: A čo dostaním sa cez veľký blok intelektu?

.11.6.    Odpoveď: Tento poskok je tiež výsledkom ochoty a inšpirácie. Iba štyri percentá svetovej populácie je schopných preklenúť úroveň vedomia 500, úroveň Lásky. Láska sa približuje k Bezpodmienečnej láske na úrovni 540, čo je úroveň Uzdravovania. V ciachovanej úrovni 500 sa pokrok stáva jasným a zrejmým. {Na tejto úrovni sa} cieľ najlepšie opisuje ako láskyplnosť voči všetkému životu, a oddanosť k jeho podpore. Takže na úrovni 500viek sa človek stáva odpúšťajúcim, zhovievavým, neškodným, mierumilovným a uvoľneným. Šťastie človeka je nezávislé od vonkajších okolností alebo udalostí. Posudzovanie zmizne a je nahradené túžbou po porozumení a súcite. Vrodená nádhera a dokonalosť všetkých vecí sa začína odhaľovať. Je bežné prepuknúť v slzy nad rozsahom krásy, ktorá je zjavná vo všetkom, čo existuje. Opakovaný výskyt akýchkoľvek myšlienok alebo pocitov, ktoré sú menej než láskavé, je prežívaný ako bolestivý alebo nevítaný.

.11.7.     Otázka: A čo oprávnená zatrpknutosť?

.11.7.    Odpoveď: Ochota upustiť od zatrpknutosti odhalí, že všetky takzvané zdôvodnenia sú len rozumovými odôvodneniami a výhovorkami. Sú vrhaním obviňovania, a predstavujú narcistické {, teda sabaobdivovacie} stanovisko. Zatrpknutosť je ozaj detinská, a založená na predstavách o férovosti zo škôlky. Nič vo vesmíre nemá nič spoločné s férovosťou. Namiesto toho všetko predstavuje všeobecnú spravodlivosť mimo momentálneho času a miesta. Všetky zatrpknutosti predstavujú zdôvodňovanie obviňovania, premietanie zodpovednosti a videnie seba samého ako obete.

Pre duchovného študenta {platí}, že dokonca aj keď tá druhá

osoba bola ‘nesprávna’, stále jej treba odpustiť.

Všetky zatrpknutosti ciachujú pod úrovňou 200 a nie sú v bezúhonnosti. Nieto žiadneho zisku {pre všedné ja} z ich prechovávania.

Moderný trend ‘politickej korektnosti’ je veľkým zdrojom konfliktov, sporov, a utrpenia (ciachuje na 190). Je založený na vyfantazírovaných ‘právach’. V skutočnosti nieto takých vecí, ako sú ‘práva’. Toto sú všetko sociálne výmysly. Nič vo vesmíre nemá ‘práva’. Celý okruh ‘práv’ vedie k paranoidným postojom mindrákov {, teda upodozrievacích a ustráchaných postojov}, ku konfrontačnosti, konfliktom, konceptom páchateľa a obete, mylným predstavám o príčinných súvislostiach, a k pomste. To všetko vytláča prevzatie osobnej zodpovednosti za vlastné prežívanie života, čo je úroveň, ktorú treba dosiahnuť pre bezúhonnosť.

.11.8.     Otázka: Ako pokorné uznanie vlastných nedostatkov a nevedomosti odbúrava nadvládu intelektu?

.11.8.    Odpoveď: Nebojácnym skúmaním logiky a rozumovosti, veda si sama ujasní svoje hranice, a svoju príslušnú sféru {pôsobnosti}. {Ale} napokon sa rozumovosť a logika dostávajú do okľúk, takže človek skončí pri definovaní definícií, kategórií myslenia, a spôsobov opisu z vopred vybraných bodov pozorovania. Logika má praktické a užitočné využitia v každodennom materiálnom svete, ktoré sú blahodarné a prospešné, ale nevedú k osvieteniu, čo je úplne iné húževnaté úsilie.

.11.9.     Otázka: Ale čo morálka? Nevedie upustenie od správneho a nesprávneho, a od posudzovania druhých k nemorálnosti?

.11.9.    Odpoveď: Pomenovania správneho a nesprávneho sú praktickým vodidlom pre správanie ľudí, ktorí ešte nie sú duchovne vyvinutí. Sú dočasnou náhradou za väčšie uvedomovanie si. Nuž a tak učíme dieťa, že je ‘zlé’ prechádzať cez ulicu bez doprovodu {dospelého}, pretože nemá dostatočné uvedomovanie si nebezpečenstva. Dosiahnutím dospelosti takéto podávanie rámca ako správne alebo nesprávne o prechádzaní cez ulicu už viac nie je zmysluplné ani významné. Pozeráme sa na obe strany, predtým než prejdeme cez ulicu, aby sme sa vyhli prevalcovaniu, nie preto, že je to nesprávne alebo zlé. S duchovným pokrokom etické hodnoty nahrádzajú moralistické poučky, rovnako ako uvedomovanie si duchovnej pravdy nahrádza dogmy a vnucovacie systémy presvedčení. Správania, ktoré musia byť postavené mimo zákon, aby sa potlačil ich výskyt v bežnej populácii, stratili akýkoľvek význam pre ľudí, ktorí sú oveľa pokročilejší.

.11.10.   Otázka: Ak nieto ‘objektívneho’ správneho alebo nesprávneho, čo je teda vodidlom správania?

.11.10.  Odpoveď: Človekove uvedomovanie si Skutočnosti pretvára {, pozmenením uhla pohľadu,} všetok význam a dôležitosť, a aj ako sa veci javia. Nieto ziskov, po ktorých túžiť, nieto krívd, ktoré pomstiť, nieto víťazov ani porazených, nieto príčin, pre ktoré sa obetovať. Vodidlom všetkého konania sa stane bezpodmienečná láskyplnosť, láskavosť, a súcit. Všetky voľby majú dôsledky, a vlastne nikde nie je vidieť nejakú nespravodlivosť, ak ‘videnie’ {, ako úplný neobmedzený nadhľad} človeka je neobmedzené časom, priestorom, a zdanlivosťou vnímania.

KONEC 1. části ze 2 z B2K11

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

JULO:

?…

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Ale ještě než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 80 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (52) na setkání z 2. května/mája 2022 a ze Střílek.

– DoOdezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022;

– ?

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Podzimní osobní setkání ve Střílkách by se mohlo konat ve dvou termínech: 16.-18.9. – zaří, septembra 2022, nebo 7.- 9.10. – října, oktobra 2022. Mezi těmito termíny jsou v ČR volby. Honza by byl pro ten dřívější termín, ale záleží, jak to bude vyhovovat většině. Pokusím se na hawkins.support vytvořit nějakou anketu, kde by se členové studijní skupiny mohli vyjádřit…

Také zde padl návrh pobyt si o den prodloužit a začínat již čtvrtkem, ne pátkem. To by vyžadovalo pro některé o den dovolené z práce navíc. Prosím zvažte i tuto možnost. Julo sice navrhoval, aby ti kdo mohou přijet dřív, přijeli dřív a ti co nemohou, aby přijeli až v pátek večer, ale v našem minirealizačním týmu nevím, kdo by to hlídal a hlásil dopředu počty stravujících se osob, ubytovával je na etapy a inkasoval doplatky za pobyt. Proto by Honza upřednostnil jen jednu délku setkání pro všechny zúčastněné.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: