Kapitola 10. Amerika

Předcházející část: Kapitola 9. sociální struktura a funkce pravdy

KAPITOLA 10

Amerika

Úvod

Průzkum vývoje vědomí průběhu lidské historie odhaluje neúprosnou snahu objevit pravdu ve všech oblastech lidské činnosti. Tam je trvalý záměr převést možnosti do skutečnosti. Lidé intuitivně tušili, že ve svém jádru mají vrozenou schopnost se vyvíjet k vyšším úrovním dokonalosti. Zvědavost a touha více vědět o realitě vedou k objevům, jako je průzkum vesmíru, postupující vědecké znalosti, objev léků na nemoci a stálé pokusy o zdokonalení politické a státní ideologie. Hledání pravdy je hlavní téma největších intelektů v historii, jak demonstrují Velké svazky západního světa, a v současnosti neuvěřitelně rychlý rozvoj informací na Internetu, jehož obsah překonal největší světové knihovny. Lidstvo má velkou víru, že život bude lepší a že královská cesta k úspěchu je přes hromadění znalostí, vzdělání, učení, a výzkum.

V aktuálních celosvětových událostech je ohniskem neustálá potřebnost hledání pravdy za událostmi, z nichž mnohé mají mezinárodní důsledky a jsou vážně znepokojivé. Etika je velká část národních a mezinárodních dialogů. Někdo tuší ve svém zklamání, že společnost je asi připravená odhodit sofistiku, politické řečnictví a záminky za ověřitelnou realitu v zájmu přežití. Existuje naléhavá potřeba pro uzavření mnoha velkých událostí nedávné historie, které stále vyvolávají nepříjemné nejistoty a pochyby. Když nemohou být fakta zjištěná, konspirační teorie (úroveň 165) se rozrůstají po desetiletí.

Je významné, že společenská potřeba pravdy dává najevo starosti o morálku, spolu s potřebou cítit jistotu, že justice slouží, někdy k utkvělému stupni. Mezinárodní soudy a soudní dvory často zaberou léta (například Miloševič) v pátrání po minutových důkazech, což dokazuje, že lidstvo je vskutku velmi zaměstnáno hledáním pravdy, etiky a duchovní zodpovědnosti. Když je společnost frustrovaná ve svém hledání pravdy, někdy se uchýlí k zoufalým opatřením, jako jsou hrozby a zastrašování, exekuce, války a v případě válečných zajatců mučení.

Jak by se dalo očekávat, věda byla vyzvaná, aby řešila problém. Detektor lži byl základní pokus v tomto směru, ale je omylný a nespolehlivý a, v některých situacích i zbytečný pro osoby s bludy nebo pro kriminálníky, kteří postrádají svědomí. Úsilí vědy je nyní zaměřené směrem na mozkovou fyziologii, zahrnující použití MRI a dalšího skenování, aby se zjistily subtilní změny v mozkové fyziologii u osoby, která má v úmyslu lhát nebo podvádět.

Jak jsme již viděli při výzkumu vědomí, pravdivá a nepravdivá odpověď může být okamžitě objevená odjinud pocházejícím vyšetřovacím týmem kvalifikovaným v použití testování svalu, které pochází z biologických věd spíše než z tradiční vědy založené na matematice a mechanických principech. Pokročilejší techniky vyžadují objasnění založené na vyšším a obsažnějším vzoru, který si vynutí porozumění jako vědomí samo o sobě. Není možné dospět k pravdě a ignorovat vědomí, protože pravda sama je produkt vědomí. Základ pro toto uvědomění je již popsaný fakt, že pravda je důsledek obsahu i pole a kalibrovaná úroveň vědomí ukazuje její úroveň ověřitelnosti.

Úrovně pravdy a sociální instituce

Všechno, co existuje ve fyzickém světě (například budovy, parky a zvířata), v mentální doméně (například víra, myšlenky a motivy), v emocionální sféře (například nenávist, obava a touha), nebo v duchovní doméně (například, láska, víra nebo soucit) lze kalibrovat. Každá úroveň odráží esenci míry pravdy, která je vyjádřená na spektru, které má ohromnou praktickou hodnotu. Vědomí okamžitě rozezná nejen klam od pravdy, ale také úroveň míry pravdy a proto její ověřitelnost. Pokusem a omylem může být účelnost a užitečnost nového nástroje odvozená z experimentu. Postupem času se vynořují nové informace, které odhalují nejen specifika, ale také důsledky, odstíny a nové dimenze perspektivy. To byla cesta, která následovala po vynálezu mikroskopu, teleskopu, rentgenu a silikonových čipů. Historicky to byl plodný přístup, který pochází z použití nové výzkumné techniky k široké škále témat, následovaný studiem a korelací výsledků. Když data ukazují potvrzení a vnitřní konzistenci, následují praktické výhody a mají za následek postup další objevů jako pokračující proces.

Následující kalibrování bylo součástí 8 tisíc 500 set kalibrací, které byly provedené při výzkumným studiu v roce 2003 a 2004 odborným týmem. Další vyšetřovací týmy někdy dostaly mírně rozdílné výsledky, které se ale také vnitřně shodují, a to kvůli změnám v detailech techniky. Výsledky jsou stejné, ať jsou sdělení udělaná slovně nebo tiše v mysli takzvanou „slepou“ technikou. Tak slepá technika s naivním zkušebním subjektem, jako je malé dítě, dává stejný výsledek. Pro přesnost, ohnisko musí být integrovaný záměr, a oba vyšetřovatelé musejí kalibrovat přes 200. Podrobnosti o technice byly krátce popsané v Moc versus Síla (Hawkins, 1995; také viz dodatek C), a obšírněji Dr. Johnem Diamondem (Diamond,1979).

Věda o kalibrování úrovní pravdy je založená na relativně jednoduchém fenoménu: Veškerý život vyzařuje neviditelné pole energie a intenzita se zvyšuje s úrovní vědomí nebo pravdy. Účinek je podobný žárovce, kde jas je úměrný s napětím. Tato zářivá energie může být čtená na dálku kvůli všudypřítomné nekonečné nelineární dimenzi. Hlavní změna záření je v úrovni kalibrování 200, tak, že se zvýší jas od úrovně 200 nahoru, a rychle se sníží pod úrovní 200. Tak jednoduchý test svalu jenom ukazuje, kdy je ‚světlo rozsvícené‘ (pravda) nebo ‚není‘ (faleš), protože základní energetické pole vědomí není nikde lokalizované (tj. je všude přítomné).

Zářivá energie každé žijící bytosti zanechává stálou, identifikovatelnou stopu neztenčenou dobou trvání v nekonečném poli vědomí. Dokonce objekty, stavení, a místa odrážejí kolektivní lidský záměr a proto jsou v nich otištěny účinky lásky, oddanosti, estetiky a integrity, stejně jako koncepty, myšlenky, a city.

Amerika  – U. S. vláda

Ústava Spojených států          710 Vyhlášení nezávislosti            705
Listina základních práv a svobod 640
Podepsání U. S. ústavy          515
Gettysburg Address (projev A.Lincolna během obč.války)  550 Vlastenectví                            520
Slib věrnosti                            510 Národní hymna                       510
Vlajka Spojených států           510 U. S. Nejvyšší soud                480
Kancelář prezidenta                460 Kongres – sněmovna reprezentantů 455
Státní znak (pečeť) U. S.        605

Ústava Spojených států a vláda kalibrují nejvýše. Výše než u všech ostatních zemí na světě nebo jiných zemí v historii, což vysvětluje, proč je Amerika takový úspěšný a silný národ. Tento fakt musí být respektovaný a vzatý do úvahy těmi, kdo si přejí manipulovat s tímto výjimečně integrovaným základem, ze kterého vzniká takový roh hojnosti výhod.

Výše uvedené dokumenty mohou být analyzované věta po větě, a odhaluje se, že jádrem moci je duchovní pravda, na které byly dokumenty založené, t. j rovnost všech lidí z důvodu božství jejich Stvořitele a tak specifikují, že práva Američanů nepocházejí z politické ideologie nebo svévolného vládního rozkazu, nezávisí na sekulární autoritě a jsou nezcizitelná z důvodu jejich původu a základů.

Prohlášení, že zdroj vlády je spíše duchovní než náboženský, má za následek svobodu vyznání stejně jako osvobození od náboženství. To je rozhodující rozdíl. Slovo „Bůh“ je ve skutečnosti generický termín pro božství a není vrozeně náboženský jako takový. Slovo „Bůh“ je podstatné jméno jako každé jiné podstatné jméno, a koncepty Boha jsou předmětem akademického studia teologie, porovnávání náboženství, historie, a filozofie. Paradoxně je Bůh také hlavní předmět ateismu a cílem sekularismu.

Jako důsledek ústavy se slovo „Bůh“ objevuje v soudních budovách, včetně Nejvyššího soudu a na penězích, a tím připomíná základní zdroj individuální svobody, následně je nevyvratitelný a stálý. Toto se odráží v údajích zjištěných průzkumem, které ukazují, že sekulární vlády jiných států (podívej se na kapitolu 14) kalibrují jen v úrovni 300.

Tady je rozhodující rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem. Vlastenectví zahrnuje a vyjadřuje lásku ke své zemi a zahrnuje respekt, ocenění, hodnoty, význam a dobrou vůli k ostatním lidem. Také zahrnuje sebeúctu, která je založená na shodné úctě k Ústavě a Listině práv a svobod, na úctě ke všem lidem na základě rovnosti všech lidí z důvodu Božství jejich Stvořitele.

Toto vysvětluje proč vlastenectví (odevzdat srdce) kalibruje v úrovni 500, zatímco sekulární nacionalismus (armádní pozdrav) kalibruje v úrovni 305. Vlastenectví je ze srdce, zatímco nacionalismus, na rozdíl od toho, pochází z mysli a je proto jenom politický postoj. Z předcházejícího kalibrování může člověk vidět, jakou chybu udělají ti, kdo odmítnou vlastenectví, protože si ho spletou s nacionalismem. To není vůbec stejná věc. Toto pochopil Sir Walter Scott v The Lay of the Last Minstrel, slavná báseň známá každému školou povinnému dítěti:

„Odpočívá tam muž, s duší již mrtvou, protože si nikdy sám sobě neřekl, to je moje vlast, můj rodný kraj!“

Je zajímavé, že politický postoj, který usiluje odstranit všechny odkazy na Boha ve veřejném prostoru, kalibruje jen v úrovni 190, úrovni egoistické pýchy a arogance, která usiluje vyměnit realitu a sílu pravdy za slabý, narcistický intelekt.

Jak bylo popsáno, „meme“ je zárodečná myšlenka nebo fráze, která je přitažlivá a má sklon být opakovaná, a stálým opakováním se stává přijatá, jako kdyby to byl fakt. Příkladem meme je „odloučení církve od státu“, která je nekriticky přijata jako by reprezentovala zákon země. Tato fráze je využitá, aby ovlivňovala sekulární programy. Jestli ji prozkoumáme, ukáže se, že neexistuje žádné takové sdělení v U. S. Ústavě, Vyhlášení nezávislosti nebo v Listině práv a svobod. Ve skutečnosti žádné z těchto tří slov: odloučení, církev a stát tam není. Místo toho se tam říká, „Ať kongres zajistí, že žádné náboženství, ani jeho praktikování, nebude zakázáno “ (úroveň 640). Je zřejmé, že zrušení dokonce slova „Bůh“ ve společnosti porušuje skutečnou svobodu „praktikovat“, jak je uvedeno, stejně jako v Prvním dodatku o právu na svobodu projevu.

Záměr formulace je zřejmý: vyhnout se teokracii a ještě garantovat náboženskou svobodu.

Paradoxně pokud by sekularistické hnutí neudělalo žádný odkaz na ilegálního Boha ve vládním nebo veřejném životě, zrušilo by to platnost Ústavy Spojených států, stejně jako Vyhlášení nezávislosti, Lincolnova Gettysburského projevu, oficiální prohlášení U. S. prezidentů po celou historii, a tak dále. Jestli rovnost lidí pochází z jejich Stvořitele, pak zrušení „Stvořitele“ by zrušilo také základ rovnosti, protože z obyčejného hlediska lidé rozhodně nejsou stejní, liší se na stovky způsobů přímo od okamžiku narození.

Podivně synchronně na výše uvedený den oznámily noční zprávy, že školní ředitel v Kalifornii zakázal vyučování vyhlášení nezávislosti kvůli jeho odkazu na Boha (úroveň 180). Ze stejně extremistického hlediska je pak vláda Spojených států nelegální, a stejně tak soudnictví, kongres, Listina práv a svobod a tak dále. Americký lid se bude muset rozhodnout, zda se přidá na stranu moudrosti nebo absurdnosti a naplní Sokratovu hroznou předpověď, že demokracie nakonec padne kvůli tomu, že dá stejný hlas a hlasovací právo neintegrovanému a ignorantskému segmentu obyvatelstva (úroveň 465). Historici poukazují na to, že průměrná doba trvání demokracie je obvykle jen dvě až tři století, než sobečtí a sebestřední voliči vyčerpají prostředky země a politickou erudici. Pro tuto slabost demokracie Sokrates doporučil oligarchickou formu vlády. (Spojené národy jsou pravděpodobně nejvíce křiklavý příklad Sokratovy předpovědi.)

Kalibrování kanceláře prezidenta a Nejvyššího soudu ukazuje vysoké hodnoty, integritu, intelekt a objektivitu založenou na vysoké inteligenci, a vyloučení přecitlivělosti. Vrchní soud je plný analýz složité logiky, intelektu a používá jazyk, ze kterého se sestavují zákony.

Většina prezidentů Spojených států kalibrovala v polovině 400, mnozí ještě výš a někteří i v úrovni 500. Jejich úkolem je věnovat se obraně země proti nepřátelům a podporovat Ústavu. Za tímto účelem president složí přísahu s rukou na bibli, což je typické při svědectví pro Nejvyšší soud. Od prezidenta se očekává, že se povznese nad politické stranictví k politickému státnictví pro dobro země. Očekává se, že prezidentův postoj bude co nejlepší způsob jednání a ne opozice. Dále se předpokládá, že prezident bude inspirující a upřímný, bude spojovat zemi a překročí frakcionářství, a nebude reagovat na zlé útoky, pomluvy, hlučné provokace nebo obviňování ze všech společenských problémů.

Požadavky na prezidenta nejmocnějšího národa na světě jsou docela extrémní a funkce prezidenta je pod stálým veřejným dohledem médií a je vystavená kritickým útokům ve světlech reflektorů.

Často brutálně útočná média zvětšují sebemenší triviálnosti, jako je zaškobrtnutí v chůzi nebo ztráta rovnováhy. Je znát, že nedostatek respektu vězícího v dnešních médiích odráží tu samou kvalitu ve společnosti, ve které neúcta proniká dokonce dětstvím tak, že to srazilo úroveň běžné třídy z úrovně 400 v tradiční Americe na dnešní stav 190.

Dodnes existuje soucitná úcta k mučivému rozhodnutí, ke kterému byl přinucen president Truman, týkající nutnosti použít atomovou bombu. On musel udělat morální rozhodnutí, zda zabít 180.000 civilistů, aby mohli zabránit odhadované smrti šesti nebo sedmi milionů lidi, které by způsobila pokračující konvenční válka, byl to problém situační etiky. Jeho rozhodnutí kalibruje v úrovni 475. Celý národ lítostivě truchlil nad tímto rozhodnutím, které muselo být přijaté, spolu s mravním dilematem. Je nicméně důležité, že tyto bomby, které byly svržené koncem druhé světové války, byly poslední atomové bomby, které vůbec kdy byly svržené, a ukazuje to, že svět porozuměl základní lekci a že oběť zřejmě nebyla zbytečná.

„Hovory u krbu“ prezidenta Roosevelta (úroveň 500) namluvené pro lid jsou pociťovány jako velmi homogenní v postojích a podporující funkci prezidenta, který se často nachází mezi mlýnskými kameny a je přinucený zvolit menší zlo.

Při hodnocení spirituálního aspektu události je zajímavé odvolat se na starověkou Védu (úroveň 705), která říká, že každá úroveň života se obětuje a podporuje život na vyšších úrovních, ve kterých jsou nahromaděné karmické zásluhy stejně, jako zhouba minulé negativní karmy. Tento fenomén tvoří základy pro koncept skupinové karmy a naznačuje odpověď na takové otázky jako „Jaká je skupinové karma obrovských hord, které po staletí masakrovaly obyvatelstvo nevinných lidí, a proč jsou miliony nevinného obyvatelstva pravidelně vystaveny genocidě?“

 1. S. Politika
Interupce proti                         250 Interupce pro                           235
Anarchie                                  105 Church Pike Comittee Hearings 185
Konzervativní strana               310 Cultural Creatives                   335
Demokratická strana               310 Domácí partnerský zákon       335
Evangelické právo (Mravní většina) 245-255
Homosexuální manželský zákon (Massachusetts) 265
Green Party (strana zelených)180 Far Left Liberal                       185
Krajní pravice konzervativců 135-145
Liberal                              180-200
Libertarian strana                    295 McCarthy Hearings                 185
Moderates                        200-390 Republikánská strana             315
Sekularismus                          180 Socialistická strana                 265
Torricelli princip                     160 „Section 527“ organizace        200

Politické strany operují v prostoru mezi lidem a vládou. Z nezbytnosti mají své vlastní programy, aby mohly přežít, a které jsou ovlivněné veřejným míněním, osobními hledisky, filozofickými programy a hmotnými zájmy, jako jsou straničtí přispěvatelé. Tak tam je nutnost pro kompromis a kalibrování politické strany odráží míru zaujatosti, pozice a užitečnou potřebu vyhrát. Různé používané strategie jsou často podobné těm sportovním při nesportovním chování, a průzkumy veřejného mínění hrají vlivnou roli. Kalibrované úrovně se mění podle různých postojů a osobních názorů.

Protože emoční přitažlivost a osobní kouzlo jsou považované za nezbytné k vítězství, často převažují nad rozumností a pravdou nebo duchovními principy. Tyto faktory srazí celkové kalibrované úrovně politických stran z vysoké úrovně 500 lásky nebo úrovně 400 praktického rozumu na „dělání“ postoje s úrovněmi 200 až 300, které se vyznačují ochotou, službou, a produktivitou. Třebaže politika může citovat mravní nebo dokonce náboženské problémy, v první řadě to dělá pro sekulární důvody, například vyhrát volby (pro hlasy).

Jak se dá předpokládat, že extrémisté kalibrují pod úrovní 200, tedy úrovní pravdy a integrity. Far Left Right se blíží k fašismu (fašistická ideologie kalibruje v úrovni 125), a Far Left padá do sofistiky tence převlečeného marxismu (Marx kalibruje ve 130, komunismus ve 160) a jeho překroucené reality (tj. model pachatele a oběti).

 1. S. Vládní oddělení a agentury (12/17/04)
Oddělení pro zemědělství       200 Úřad indián. záležitostí, odd. pro vnitro 180 -185
Střediska pro kontrolu chorob 210 Ústřední zpravodajská agentura (CIA) 210
CMS (Medicare/Medicaid)     206 Diplomatická bezpečnostní služba 210
Protidrogová agentura            202 Federální letecká  administrativa 205
Federální úřad vyšetřování     210 Federální drogová administrace 200
Homeland Security Agency    310 Internal Revenue Service        202
Národní Rada bezpečnosti (National Security Council) 250
Nuclear Policy                         460
Pentagon,                                210 Veřejné zdravotnictví (Public Health Service) 212
Sociální zabezpečení              206
 1. S. Policie a agentury (12/17/04)
Ochrana hranic (Border Protection) 200
Federal  Anti – Terrorism Bill   405
Imigrační policie                     180 (bezpečnost/funkce) Bezpečnostní  zpravodajské  agentury (SIA) 195
Ochrana proti terorismu          199 celkově

Je zajímavé, že většina vládních oddělení kalibruje asi ve stejné úrovni jako velké mezinárodní společnosti a proto odrážejí obchodní orientaci. Realizace vládní politiky a předpisů vyžaduje legislativu plus obrovskou vládní byrokracii a agentury, aby bylo možné provést komplikované a praktické požadavky policie. To vyžaduje jednotnost, poslušný pracovní výkon a přísné lpění na detailech. Jejich implementace vyžaduje obrovské množství papírování, předpisů, hromadění dat a obrovské elektronické informační sítě. Efektivita je požadovaná na hraně rozpočtu, proti náročné nebo dokonce kritické veřejnosti, stejně jako soudnictví a nepřátelským útokům zvláštních zájmových skupin. A byrokratický úředník je osedlaný enormní zodpovědností a musí řešit neuvěřitelně komplexní celek mnoha detailů a mnoho funkčních, praktických a politických specifik. Například zdravotnické předpisy mají 10.000 stránek. Daňové zákony ve Spojených státech sahají až po strop a existuje čtyřicet sedm milionů souborů pro vědu a výzkum.

Navíc k požadavkům pro komplikované fungování je spravedlivá aplikace také legální potřeba a proto silně zatížená byrokracie musí zajistit spravedlivou aplikaci všem segmentům obyvatelstva, což se samo o sobě může stát docela sporné a diskutabilní.

Navíc k výše uvedené zátěži jsou zaměstnanecké a pracovní výkony stále sledované, stupňují se a jsou monitorované. Jako odpověď na tento celkový stres je důsledek, že byrokratický svět se stává ustrašený, obranný, opatrný a vysoce uspořádaný. Proto je dokumentace o vyhovění viděná jako nesmírně důležitá. V oblasti zdravotnictví existuje nepružné pravidlo: „Jestliže to není doložené, nikdy se to nestalo“ (a proto to nebude uhrazené).

Je proto pochopitelné, že kvůli mnohonásobné složitosti a tlakům fungování státních institucí kleslo pod úroveň kalibrování 200. Jak veřejnost dobře ví, nějaké miliardy dolarů ztracené v institucích se nedají vypátrat kvůli složitosti systému. Zhoršení vlády je předmětem výzkumu a kritiky (Stossel,2004). Některé úřady pracují špatně, protože v jejich čele jsou političtí pověřenci a ne experti na danou oblast (například armádní generál řídí boj proti drogám), nebo politici zavedli omezení jako je Church Pike Comittee v roce 1970 (úroveň 180), nebo Torricelliho princip (úroveň 160), který pomohl ochromit CIA a FBI, nebo „wall“ politika Reno Gorelicka?(úroveň 190), jež předcházela události z 9/11, která pak spustila iráckou válku. Paradoxně, stejné elementy, které zhoršily vládní operace, pak napadly administrativu pro debakl, kterého oni sami byli primárními návrháři.

Kalibrování ukazují, že zpravodajství Spojených států (ale ne Pentagonu) je zkompromitované neodhalenými dvoustrannými špiony, kteří jsou směsí

 1. Ideologů Left Far,
 2. Islámských konvertistů a
 3. Rozškatulkovaných rozdvojených osobností (diskutované v kapitole 11; také viz Sperry, 2005).

Vládní operace se zhoršily zpolitizovanými obstrukcemi, které jsou založené na neúčelném překroucení problémů a protichůdných nařízeních. Příkladem je mexická přistěhovalecká záležitost, která je zakrytá irelevancemi. Skutečný problém je pouze ten, zda by měl být dodržovaný zákon nebo ne, a který je opravdu podle zákona jasný a srovnatelný s požadavkem pro řidičské licence. Zda jsou přistěhovalci Mexičané nebo jsou potřební jako pracovníci v ekonomice, nemá nic společného s legálním registračním požadavkem.

Země je pod bezprostřední hrozbou teroristů, kteří chtějí zničit zemi a hledají vstup do země všemi možnými prostředky. Hlavní přístup do Spojených států byl přes hlavní letiště a celní hraniční státy. Ten je nyní rozumně zredukován, ale je funkční (zřejmí teroristé volně procházeli před 9/11), ale nyní už nejsou tyto dveře tak široce otevřené pro pozvání. Evropské země s uvolněnou přistěhovaleckou politikou je litují, a přitom některé tyto země jsou nyní ve skutečnosti držené jako rukojmí bojovnými skupinami, které jsou pro ně hrozbami (Švédsko a Francie).

Pro vyjasnění záležitosti je zajímavé si všimnout, že nelegální přistěhovalectví kalibruje v úrovni180 (tudíž jde technicky o zločin), zatímco legální imigrace kalibruje v 210. Významné je, že Kubánský Castro je vedoucí koordinátor celosvětových teroristů a je proto pohostinný k agentům pracujícím proti Spojeným státům, kteří jednoduše projdou jihem a střední Amerikou (kde je již spojení mezi kriminálním gangem Mara Salvatrucha „MS-13“ a al-Qaeda) do Mexika a potom do Spojených států skrz široce otevřenou mexickou hranici, kde ročně přeplave milion cizích státních příslušníků. To je rovnocenné s dáváním neomezené plné moci teroristům, možnost, která těší pašeráky drog i kriminální uprchlíky ze zahraničí.

Další obstrukční záležitost pro vymáhání pohraničních kontrol jsou provozní náklady a omezený rozpočet, které jsou v protikladu k enormním nehospodárným výdajům, které nepřispívají k národní bezpečnosti, která by měla mít prioritu, protože bojovní extrémisté nyní plánují strategie pro další teroristické útoky na zranitelné cíle (kalibruje jako „pravda“). Povaha a rozsah takových plánů, stejně jako jejich detaily, jsou snadno zjistitelné technikou kalibrování vědomí, stejně jako místo pobytu klíčivých osob jako je Bin Ladin. Jak bylo zdůrazněno v dřívější kapitole, neexistují žádná tajemství a všechno je pohotově transparentní. Není třeba vypisovat odměnu 50 milionů dolarů, aby se lokalizoval hledaný uprchlík. Informace je volně dostupná za méně než minutu (žádné rozpočtové požadavky).

Daňová platící veřejnost by byla více spokojena, kdyby vládní agentury byly podpůrné, přátelské a užitečné, místo podrobení je nekonečné palbě kritiky a manipulativním, politicky založeným soudním procesům, jako je nepřetržitý útok environmentálních aktivistů (úroveň 195). Rozpočty lesnictví a agendy parků jsou téměř cele sestavené z těchto rozkladných partyzánských akcí, které slouží jejich osobním výhodám a cenu platí veřejnost (například oddělení lesnictví aktuálně vede skoro pět tisíc soudních procesů, tak peníze nejdou na údržbu lesů, ale místo toho se vyvádějí na soudní výlohy). Jak si pozorovatel všiml, je tu tvrzení „My nemůžeme chránit stromy kvůli soudním výdajům.“

Systém soudní moci

U. S. Nejvyšší soud                 480 Federální soudnictví                460
Státní soudní systém              405 Odvolací soudy                       350
Obecní soudy                          305 Aktivističtí soudci (souhrnně) 195
U. S. Devátý obvodní odvolací soud 195

Soudní aktivismus se vyvíjel v průběhu desetiletí, počínaje Oliverem Wendell Holmesem, který ustanovil koncept, že obyčejové právo by se mělo přizpůsobit citům a požadavkům společenství „co je správné nebo špatné,“ které vyústilo do politického ovlivňování, přestože to předtím byla „právní norma“ (logika).

Nelibost nad mírou, jakou politika ovlivnila soudnictví („legislativa z lavice“) byla vyjádřena snahou Sněmovny Reprezentantů rozdělit U. S. Devátý obvodní odvolací soud v San Franciscu do tří soudů, protože devátý obvod představuje devět států s rychle rostoucí populací a měl narůstající počet případů. Bylo by vytvořeno padesát osm nových soudcovských úřadů (Sherman, 2004). Kritika Devátého obvodního odvolacího soudu vyplývá z jeho rozhodnutí, která byla často protiústavní a byla stále zamítána rozhodnutími U. S. Nejvyššího soudu. Je-li to tak, člověk se diví, proč rozbití takového soudního dvoru bylo oponováno (Fox News, 12/2/04). 

Veřejné služby, organizace a programy

4-H kluby                                370 AARP                                      210
Americká legie                        300 Americké lékařské asociace   300
Velký bratr – velká sestra       320 Kongres rasové rovnosti (CORE) 345
Lékaři bez hranic                     500 Elks                                         375
Skautky/skautové                    450 Humánní společnost               285
Projekt nevinnosti                   475 Rytíři Columbové                    360
Rytíři Pythias                          360 More, Thomas, Law Center    455
Červený kříž, Americký          380 Kluby rotariánů                       375
Armáda spásy                         375 Jižní právní centrum chudoby 310
Sjednocená cesta                   360 USO                                        385
Veteráni ze zahraničních  válek 270
Projekt zraněných bojovníků   485
YMCA/YWCA                       380

Úroveň 200 ukazuje integrovanou službu, fungování a účel. V úrovni 300 se prospěšnost, srdečnost a dobro stávají prvořadými. Tyto organizace mají veřejný respekt a podporu. Třebaže každá organizace má své vlastní požadavky, tyto požadavky pocházejí z jejich stanovených záměrů, držení se principů, na právu shromažďovacím a na svobodném rozhodování. Celkově jsou svým záměrem lidské a laskavé, a členství nebo účast jsou omezené základními zásadami, na kterých byla každá organizace založená. Členství je dobrovolné a financování pochází více z veřejné podpory než z daní, což jim dává více autonomie, než mají vládní agentury. Tak jsou současně privátní i veřejné, a jsou vystavené tlakům politických a kulturních změn. Instituce založené na víře často mají separátní veřejné programy, které nejsou církevní a veřejně financované, jako jsou katolické charity, židovské rodinné služby, a několik protestantských sociálních agentur. Poplatnické peníze nejdou do organizací samotných ale výhradně k jejich veřejné službě (rozdíl často přehlédnutý kritiky).

Několik prominentních organizací, které měly desítky let integrovanou úroveň, následovně velmi spadly, a místo toho, aby byly opravdu veřejnou službou, věnují se nyní politickému aktivismu (Flynn, 2004.)

Průzkum v Americe: Země

Důvodem proč kritici nemohou přesně popisovat pravdu o Americe je, že ještě nedávno nebylo možné přesně identifikovat přesně co vlastně pravda opravdu je. Jestliže člověk tuší, že vnější zjev není podstata, pak sociální vyhodnocení odráží postoje, které vyplývají z duality.

Zaujatosti ega automaticky určí to, co člověk vnímá. Analogicky před objevem rentgenu, MRI nebo krevního obrazu se lékaři často mýlili ve svých diagnózách pro nedostatek těchto nástrojů a pro nedostupnost moderní techniky.

Amerika je velmi působivý subjekt ke studiu, a výzkum vědomí je zcela nová metoda k bádání a analyzování, která jako rentgen odhaluje skryté opory slabosti i síly. Studium může začínat s nějakým nesporným a statisticky ověřitelným faktem.

Amerika je demokratická vláda elity, ústavní republika a v současnosti nejmocnější národ na světě. Má vysoký příjem na hlavu, vysokou celkovou úroveň zdraví, dlouho délku života, nízkou dětskou úmrtnost, vysokou pracovní produktivitu a vysoký ekonomický vzestup, to vše pochází ze svobodné ekonomiky, dále má osobní svobodu stejně jako ochranné sítě pro nejnižší ekonomické úrovně. Její benevolence, jednak jako země (padesát devět miliard dolarů pro zahraniční pomoc ročně) a i její individuální přístup překračuje jednání jiných národů a je nesrovnatelné v historii. (Dává 40 procent ze světové dobročinnosti). Vládní pomoc Spojených států je doplněná obrovskými příspěvky z osobního sektoru a rovněž z téměř všech hlavních společností, jako jsou Pfizer, Coca Cola, Exxon, Citigroup, Gatesova nadace, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, Nike, General Elektric, First Data, PepsiCo, Marriott, Starbucks a četné další (Regan, 12/31/04). Amerika je země, která odpouští svým bývalým nepřátelům a potom dobrovolně znovu pomáhá vystavět jejich zemi, když občané Spojených států obětují svou práci prostřednictvím daní. Amerika umožňuje svobodou pro náboženství, a současně, osvobození od náboženství. Každá osoba má rovnocenné hlasovací právo a literární svět a média jsou bez vládní cenzury. Navíc je zde svoboda projevu v nebývalém stupni. Bohatství průměrného Američana je za dokonce nejdivočejší představivostí jiných populací (68 procent rodin vlastní své domy). Existují národy, které tiše pracují dlouhé dny za méně než dolar na den. Šedesát sedm procent ze světového obyvatelstva žije se dvěma dolary nebo méně na den. Vzdělání je všudypřítomné a je k dispozici každému člověku a daně občanů podporují vzdělání dětí, které nejsou ani jejich vlastní.

Amerika také má velmi vysokou míru gramotnosti a veřejné vzdělání je integrované, bezplatné a široce dostupné, bez předběžných požadavků. Ohromné knihovny, muzea a umělecké galerie oplývají díly a v zemi jsou nekonečné rekreační oblasti, parky, hřiště, bazény, akvária, a planetária. Dokonce i nejchudší občan má přístup k výsledkům bohatství, které bylo nedostupné dokonce největším předchozím panovníkům.

Technická zdravotní péče je takové pokročilé kvality, že občané z dalších zemí, včetně dokonce jejich vladařů, sem přicházejí za pokročilými odbornými lékařskými znalostmi. Nicméně asi jedna třetina Američanů do věku 64 let nemá zdravotní pojištění (82 milionů od června 2004), a stejné procento nemá ani životní pojištění, ani nemají závěť (legal will). Kvůli stoupajícím nákladům se snižují nemocenské dávky a zaměstnavatelé jsou nyní v celosvětové konkurenci se zeměmi, kde jsou mzdové náklady mnohem nižší nejen kvůli nižším mzdám, ale také kvůli nepřítomnosti zaměstnaneckých výhod, které zvyšují náklady (the „Catch 22“ aktuální sjednocení). Zdravotní pojištění je obvykle finanční a ne zdravotní rozhodnutí, a je důležité, že dokonce nelegální přistěhovalci mají přístup k lékařské péči, stejně tak chudí lidé prostřednictvím různých druhů veřejně financovaných programů. Léky vyvinuté ve Spojených státech amerických se rozšiřují napříč světem, od kterého se nepožaduje, aby měl účast na mnohamilionových cenách za vývoj nových léků (v současné době 7 milionů dolarů). Jiné země, chráněné národními hranicemi, pak kopírují výsledky tohoto výzkumu a prodávají je pod cenou na trhu ve Spojených státech. Cena lékařské péče ve Spojených státech amerických je nejvyšší na světě a zvedla se kvůli rychlé inflaci vrstev administrativy, byrokracii a zákonným regulačním požadavkům. Předpisy zdravotní péče stojí Spojené státy 256 miliard dolarů ročně a poměr nákladů a výnosů je 2 k 1 a přitom je skutečností, že přinejmenším sedm milionů Američanů se nachází mimo systém zdravotní péče. Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb má náklady 49 miliard ročně, ale poskytuje jen 7 miliard v benefitech.

Systém lékařské odpovědnosti stojí 114 miliard dolarů, ale dává jen 33 miliard ve výhodách. Nařízené pokrytí mandátních výdajů představuje 15 miliard k tomu, aby poskytovalo 13 miliard ve výhodách (Arizona Medical Journal, 2004). Lajdáctví v pojištění také vystupňovalo poplatky za lékařské služby, zatímco skutečné poplatky lékařům mají v první řadě jenom držet krok s inflací a jsou jen 10 procent ze skutečných nákladů. To není skutečná cena zdravotního pojištění samotného, co vystupňovává výdaje na lékařskou péči, ale je to celkové problematické klima, ve kterém právo přečinu mělo za následek Loterii soudních procesů (Lodmell a Lodmell, 2004), které povzbuzují spory ve společnosti a která postupně „oprávněně“ operuje s modelem pachatel a oběť. Toto vytváří nereálné očekávání pouze optimálních výsledků, a jestli někdo umírá na fatální nemoc, tak to musí být čísi chyba, a tak dále. Toto má za následek v praxi defenzivní medicínu, která zahrnuje objednávání nekonečných drahých testů a duplikáty procedur (například 3000 dolarů za MRI namísto 100 dolarů za rentgen, atd.)

Výzkum vědomí ukazuje, že jen asi 4.0 procenta z lidí na dně společnosti mají úroveň vědomí přes 200, a že většina z nich kalibruje extrémně nízko, většinou pod 100 (tj. apatie). Opravdu „dole a out“ jsou postižení drogami, vězením, kriminalitou, chudobou, brutalitou a nedostatkem starosti o druhé. Oni se velmi spoléhají na vinu, omluvy, a další sebe oslabující mechanismy ega.

Přibližně 3.0 až 4.0 procenta z celkového obyvatelstva je ve vězení nebo v probaci, a v této subkulturní podskupině je průměrná úroveň vědomí 40 až 50. Tito lidé jsou mnohokrát trestaní a vyznačují se rozšířenou závislostí, kriminalitou a jsou u nich diagnostikovány poruchy osobnosti, včetně značného podílu psychopatických osobností s prokazatelně zhoršeným vývojem přední mozkové kůry i genetických faktorů. Důležité charakteristiky těchto problematických lidí jsou neschopnost ovládat své popudy nebo odložit uspokojení, neschopnost učit se ze zkušeností, neúcta k autoritě a k právům jiných a neschopnost předvídat důsledky. Nedostatek motivace a rezistence vůči léčbě nebo k nové motivaci jsou dány nepoddajným přebujelým, sebestředným narcismem.

Z předchozího projednání a předložených údajů se stává zřejmým, že sociální selhání jedinců nebo skupin není „způsobeno“ něčím vnějším, jako je rasa, americká politika nebo společnost (to jest omezené Newtonovo paradigma), ale jsou to následky efektu pole. Obsah pole je následkem kvality pole samotného (například princip „rozbitého okna“). Jako kuchyňský hrnec přitahuje sůl a pepř, mrkev, brambory, rajčata, kusy hovězího a zbytky kuřete, stejně tak nízké energetické pole přitahuje drogy, násilí, chorobu, podvýživu, chudobu, vězení, alkohol a špínu. „Hrnec“ negativního energetického pole přitahuje přísady. Mrkev, brambory, ani sůl a pepř nejsou „příčinou“, ani zbytky kuřete nebo výsledek ve vařící vodě. Zdroj fenoménu je endogenní, vnitřní a vrozený, a ne exogenní jako důsledek vnějšku. Nikdo „nezpůsobuje“, že někdo odhodí svůj odpad na ulici, což je samo o sobě dosti významný, diagnostický prozrazující podpis.

Korelace úrovní vědomí a společenských problémů

Úroveň Vědomí Nezaměstnanost % Chudoba % Spokojenost Život je OK % Kriminalita %
600+ 0 0,0 100 0,0
500-600 0 0,0 98 0,5
400-500 2 0,5 79 2,0
300-400 7 1,0 70 5,0
200-300 8 1,5 60 9,0
100-200 50 22 15 50
  50-100 75 40 2 91
  pod 50 97 65 0 98

 Zde můžeme vidět, že stinné stránky nejsou „způsobené“ celkovou americkou kulturou, ekonomikou nebo národem, ale je to automatický důsledek samotné lidské populace, která představuje celé spektrum vývoje lidského vědomí ve všech zemích. Nehledě na to, zda je to „fér“ nebo ne (podívej se na konec této kapitoly), každý prvek je jen výraz svého vlastního potenciálu v daných souvislostech a v čase.

Podle U. S. Úřadu pro sčítání lidu (Srpen 2004), chudoba je stav přibližně 12.5% nebo 35.9 milionů Američanů (z celkového obyvatelstva 300 milionů). Ohlášená hranice chudoby je výsledek její byrokratické definice. Procento se zvyšuje, když se příjem pro hranici chudoby zvýší a snižuje se, když je příjem hranice chudoby definovaný v nižším čísle. To, co je určené jako „hranice chudoby“ ve Spojených státech, by převyšovalo příjem 90 procent obyvatelstva z chudších zemí.

Průměrný příjem domácnosti ve Spojených státech je 43.318 dolarů. Chudý člověk v Americe má dostupné auto nebo veřejnou dopravu, chladničky, rádia, instalace, čistou vodu, elektřinu, zdravotnickou pomoc, sociální péči, záchranné a policejních služby atd., které všechny jsou nedostupné pro chudobou postižené ostatní populace. Základní problém vyjadřuje negativní kolektivní energii, která celkově ovlivňuje dopad celkového pole. Hlavní sociologický význam mají velké dramatické změny, které jsou pod úrovní vědomí 200. Nezaměstnanost skočí z pouhých 8.0 k 50 procentům, chudoba se vystupňuje ze 1,5 na 22 procent, štěstí se sníží z 60 na 15 procent a kriminalita raketově stoupne z 9 na 50 procent.

Mohou být udělané další podobné grafové korelace, které ukážou téměř identický vzor procent pro každou úroveň vědomí, jako jsou výskyt fyzických nemocí, duševních poruch, obětí zločinu, dopravních nehod, zdravotního pojistného krytí, výskyt AIDS a STDs, počet zatčení, domácího násilí, zneužívání dětí, věznění, porodnost, členství v gangu, expozice násilných médií, drog, a čas, který děti stráví sledováním televize.

Typické dítě sleduje dvacet osm nebo více hodin nízko úrovňových televizních programů týdně, vidí víc než osm tisíc vražd, a to jen školáci základních škol (Winik, 2004). V 75 procentech vražedných příběhů zabiják vyvázne a dostane se pryč, bez výčitek svědomí a často s nadneseným obrazem hrdiny, a to vše je doplněno brutalitou, rouhavostí, oplzlostí a silnými sexuálními obrazy.

Zatímco veřejná pozornost je zaměřená v první řadě na společenské a ekonomické problémy v rezidenční čtvrti ve středu města, stejná zhoršení jsou viditelná také v půldomkách ve venkovské oblasti. Provinční novinové zprávy odrážejí stejné druhy problémů, které převládají ve velkoměstech. Court Report (Červenec 2004), noviny typického malého města s několika tisíci obyvatel, obsahují (za jeden týden) dvacet sedm zatčení pro výtržnictví, přestupky, opilost, řízení bez licence nebo po odebrané licenci, domácí násilí, řízení pod vlivem nebo bez pojištění a tak dále. Kolektivně kalibrují narušitelé práva v úrovni 185 a představují recidivu a nedostatek osobní zodpovědnosti.

Poměr pravé chudoby je daleko vyšší v systémech, kde neexistuje svoboda podnikání. Cena svobody způsobuje určitou míru rizika, které naopak pobízí k většímu úsilí a podnikavosti. Na rozdíl od toho jsou sociální společnosti více spokojené a méně inovativní, protože vláda přebírá zodpovědnost za jejich přežití.

Síla Ameriky

Pesimista i optimista smutně sledují, že pozemský lidský život není všeobecně blažený, ani není v přesně nebeské oblasti, a myslící osoba dochází k závěru, že je výchozím prostorem nebo školou možností, která nabízí téměř nekonečný potenciál pro individuální a duchovní růst. Pro porozumění zdánlivé nerovnosti lidských životů je důležité si pamatovat, že v okamžiku narození má každá individualita již určitou úroveň vědomí, a celkový kurs lidí i lodi se objeví nastavením na kompasu.

Navzdory všem omezením americká společnost kalibruje v úrovni 421, výše než všechny země na světě. Základ a struktura vlády vychází z nejvznešenějších ideálů. Demokracie (ve skutečnosti ústavní republika) kalibruje výše než jakákoliv jiná forma vlády (v 410), nicméně to negarantuje dokonalost, ale jen relativně vysoké hodnoty integrity, záměru a odpovědnosti. Moc vlády pochází od svobodného souhlasu lidí, kterým se vládne, a která sama o sobě se dramaticky liší od vlád založených výhradně na síle, které postrádají souhlas občanů. A pozitivní pohled na Ameriku není optimistický ale prostě faktický.

Jedinečná značná velikost Ameriky byla hlavní myšlenkou de  Tocquevilleovy Demokracie v Americe (1835; úroveň 455) a byla od té doby potvrzená kontinuálně četnými mysliteli a státníky. Hillary Clinton pravila, že „Amerika je největší země jakou svět vůbec kdy viděl“ (Televizní noviny, New York, červen 21, 2004). Toto téma pokračovalo v Defining America, předmět zvláštního vydání U. S. New & World Report (Červen, 2004).

Kalibrování úrovní pravdy a vědomí je velmi praktické. Ušetří čas a pracovní úsilí a porozumění jevům vede rychle k odhalení jádra problému. Kalibrování je jako rychlý snímek, který zachycuje esenci záležitosti. Kalibrovaná úroveň odhaluje v kostce, o co se opravdu jedná

Ekonomika Spojených států

To je tak ohromný gigant, že admirál Yamamoto smutně litoval, že ho probudili v době útoku na Pearl Harbor. To se jim vrátilo jako hrozivá Nemesis, protože americký průmysl mohl dokázat, že je nepřekonatelný. Tato ekonomika, produkt svobodného podnikání a finančního kapitálu, se ukázala být ohromnou pevností svobody, kterou je dodnes. Protože obrovská ekonomika nemůže existovat bez kapitálu, povaha kapitálu si zaslouží bližší přezkoumání.

Běžná koncepce je, že kapitál znamená bohatství nebo peníze v bance. Nerozeznává, že pravý zdroj kapitálu je tvořivost mysli, z níž je akumulace peněz nevyhnutelným následkem, je automatickým výsledkem tvořivosti, geniality, inspirace, obětavosti, tvrdé práce, integrity a často vysilujícího sebeobětování a úsilí, stejně jako disciplíny a vynalézavosti.

Jeden jednotlivý geniální nápad (například Edisonova elektřina), může přinést více bohatství, než vyprodukují celé ekonomiky jiných národů. Enormní úspěchy Ameriky jsou zdokumentované v knize They made America (Evans, 2004).

Proč je Amerika úspěšná

Pole vědomí Ameriky podporuje tvořivost, vynálezy, vzdělání a inovace, a odměňuje samostatnou iniciativu a úsilí jásotem a vzrušením. Objev elektřiny, stejnosměrné i střídavé a současně žárovky, měl za následek osvětlení celého světa, stejně jako poskytnutí všudypřítomného, připraveného zdroje energie pro průmysl a produktivitu na všech úrovních, od obrovského stroje ke kuchyňskému opékači topinek.

Z americké vynalézavosti, jako kdyby elektřina nebyla dost, vznikl telefon, telegraf, rádio, televize, letadlo, počítačový čip, diktafon, počítač, celý elektrotechnický průmysl, Internet, počítačový hardware a software, a seznam pokračuje. Celý celosvětový průmysl letecké dopravy vzešel z letu v  Kittyhawku. A celosvětový zábavní průmysl vzešel z vynálezu filmů. Přidejte k těmto klíčovým objevům lékařství, farmacii, výzkum materiálů a roh hojnosti vědeckých vynálezů se vylévá a přináší prospěch celému světu.

K této enormní produktivitě přidejte ještě pečlivě propracovanou strategii prodeje zboží a maloobchodní systém dodávek, takový, že Walmart je největší společnost na světě, s více jak jedním milionem zaměstnanců. Korporační Amerika dohání rovnoprávnost pohlaví, která není jen americký fenomén, ale je celosvětovým sociálním hnutím také v dalších zemích, jako jsou Dánsko, Kanada, a tak dále (ATF, 2004).

Kalibrovaná úroveň většiny velkých společností na světě (Ford, General Motors, atd.) je přibližně na stejné úrovni jako vládní agentury ve Spojených státech, které vykazují odpovědný výkon a pragmatickou integritu. (Jack Welch, bývalý prezident GE, byl jednou prohlášený časopisem Fortune za nejpřednějšího CEO /Chief Executive Officer – vrchní ředitel/ v Americe, což je reputace, kterou je těžké získat ve velmi konkurenčním a vysoce výkonném prostředí CEOs.)

K americkým objevům dále přidejte chlazení, klimatizaci, mikrovlnnou troubu plus stovky spotřebičů, parník Robert Fulton, Watt/Evansův parní stroj, Howeův šicí stroj, Winchesterovu pušku, Smith & Wessonův revolver, mnohostupňové vypařování a destilace (rafinace cukru), radiologii, plachetnice, Otisův výtah, pohyblivá schodiště, robotiku, kybernetiku, žiletky, čističku bavlny, mrakodrapy, FM rádio, extra heterodynový obvod, polaroidové zobrazování, kopírovací stroje, číslicové počítače, tranzistory, software, hardware, lékařské pomůcky (MRI a CAT skenery), plasty, a v neposlední řadě, atomovou energii. Henry Ford zdokonalil montážní linku a představil časové a pohybové studie, ze kterých se nakonec vyvinuly bezpečnostní zařízení a věda o ergonomice.

Život Bena Franklina dokládá základy americké tradice. On byl vynálezce (Franklinova kamna, bifokální brýle, elektřina, bleskosvod), samouk, věnoval se vlastnímu zdokonalování (Poor Richards Almanac), a byl ctnostně velkorysý (založil univerzitu v Pensylvánii). On představoval podnikání (majitel tiskáren), osobní svobodu a průnik skrz společenskou třídu (z chudoby do bohatství, z denního pracovníka do mezinárodní diplomacie a stal se sociální ikonou). Podporoval všechna náboženství a učil, že uctívání Boha je nejlepší konáním dobra pro sebe i pro druhé. On také demonstroval nepřetržité zvyšování vlastní kvality jako životní styl. Byl spisovatel a vydavatel, skvělý politik a státník, který pomáhal při tvoření Ústavy Spojených států. Dohromady ztělesňoval potenciál a uskutečnění toho, co se stalo americkým snem o příležitosti.

Podobná tvořivost a důvtip jsou doložené legendárním životem Andrewa Carnegiea (úroveň 490), který přišel ze Skotska s dvaceti pěti centy v kapse. Postavil ocelárny a potom založit tradici dobročinnosti. Dokonce zkusil zastavit první světovou válku nabídkou obrovského bohatství Kaiserovi, když nepůjde do války, ale byl smutně neúspěšný. Oba, Franklin i Carnegie, demonstrovali možnosti podstaty Ameriky.

Je to tato nesmírná tvořivost, která je hlavním zdrojem, ze kterého se automaticky vyvíjí peněžní bohatství, spolu s miliony pracovních míst a zvýšeným blahobytem, ve kterém je jako při zvýšení mořské hladiny zvednutý každý člověk, protože výsledky plynou do veřejného prostoru a ne jen do soukromého vlastnictví. To prokazuje, že enormní infrastruktura, zahrnující veřejné holdingy, dopravní průmysl a ohromný obchod, podporuje všechny státní operace. Kapitál se tak stává nesmírně povznášející energií celého pole společnosti, která poznává a podporuje hodnotu individuálního a soukromého vlastnictví. To byla právě ta věc, které se nedostávalo Maově Číně, která kalibrovala v úrovni 150 a zažila největší hladomor (30 milionů lidí) jaký svět vůbec kdy viděl, ukazující na celkové selhání marxismu, kolektivizmu a filozofie, na které byly založené (Karl Marx měl úroveň 130). Všechny vlády jsou v praxi kapitalistické, protože jejich fungování a přežití je závislé na kapitálu, bez ohledu, zda jejich akvizice pocházejí od dobývání, z konfiskací nebo z daní.

Společnost se svobodným podnikáním odměňuje individuální vynalézavost a tvořivost. (Dvanáct milionů lidí ve Spojených státech amerických jsou podnikatelé.) Každý člověk má svobodu k tomu, aby vytvořil novou myšlenku, získal patent a potom postoupil riziko a získal kapitál a investory, například Microsoft. Další enormní výhodou, která vzejde z kapitalismu, je objevení se další typicky americké instituce, kdy velcí filantropové pak vrací prostředky do společnosti v podobě velkých muzeí, parků, uměleckých galerií, vysokých škol, univerzit, planetárií, výzkumných laboratoří a kabaretů. Carnegieovým dědictvím bylo založení velkých knihoven po celé zemi, kde má každý občan bezplatný přístup ke světovým informacím, a které jsou nyní převedené do celosvětového Webu. Velké filantropické nadace jsou legendární (Rockefeller, Gates, Carnegie, Ford, Mellon a další) a z nich tečou miliardy dolarů zpět do společnosti.

Kapitalistická kultura produkuje desítky milionů pracovních míst a samostatných výdělečných příležitostí, kterých nebyl žádný skutečně vážný nedostatek od konce Velké hospodářské krize. Oficiální procento nezaměstnanosti je statisticky matoucí v tom, že udává počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V této době se nejedná o nedostupnost pracovních příležitostí a nemožnost získat práci, ale nedostupnost zrovna té práce, kterou lidé právě chtějí. Zatímco přední strany novin hlásí aktuální procento nezaměstnaných, na zadní straně novin jsou stránka po stránce inzerovaná neobsazená pracovní místa a příležitosti, a ve výlohách mnoha obchodů jsou cedule „hledáme výpomoc“ na místa, která sice nenaplní osobní ambice, ale zajistí příjem, pokud je to nejdůležitější nedostatek. Paradoxně, lidé jdou zpět do práce, když jejich pojištění v nezaměstnanosti končí. Ti opravdu nezaměstnatelní se spoléhají na ochrannou síť infrastruktury, která dává četné podpůrné a vzdělávací programy.

Procento nezaměstnaných ve Spojených státech amerických je průměrně o 40 až 50 procent nižší než v zemích se socialistickým systémem. Obrovský ekonomický motor volného kapitalistického podnikání produkuje ohromný ekonomický základ ($1.5 trilion ročně), a to dovoluje Americe být největší filantropický národ na zemi.

A rychlý pohled na celkovou hodnotu kapitálu federální vlády odhaluje, že hypotetický „státní dluh “ je chybné číslo a matoucí statistika. Bohatství vlády je aktuálně (podle kalibrování) $9 kvadrilionů, jelikož vlastní mnoho milionů akrů extrémně cenné půdy, včetně zásob ropy, dřeva, doly a tak dále. Navíc, když se zahrnou všechny investice, majetek armády, vládní budovy, hlavní silnice, sklady atd., výsledek je úžasný. Koncept státního dluhu je srovnatelný s multimilionářem, který užívá malou část svého bohatství, aby koupil novou společnost, a 50 procent zaplatí hotově, a ostatní zaplatí podle časového plánu. On nyní oznamuje že „je zadlužený“ protože má platby, aby dorovnal svou půjčku. Takový milionář nemůže opravdu říkat, že je „zadlužený“, ale dobrovolně splácí v platbách, které by mohl snadno vyplatit, a to úplně, prodáním aktiv.

Utrácené peníze jsou rychlejší než ty, které přicházejí, takže například „rozpočtový schodek“ (Greenspan, 2004) není totéž jako být zadlužen. Při skutečném dluhu osoba dluží víc, než mají její aktiva cenu a proto má negativní čisté jmění, což by se stěží mohlo říkat o federální vládě. Jsou státy, zvláště v západní části U. S., kde federální vláda ve skutečnosti vlastní 85 procent země, společně s vodou, dřevem a těžebními právy.  Stěží se může říkat, že je „zadlužená“, když své skutečné problémy rozvrhne pro obrovská pole programů, z nichž mnohé mají pochybné zásluhy a představují spíše politickou ideologii, než skutečnou veřejnou potřebu.

Když se společnost stává průmyslovou a přechází ze zemědělské ke komerční kultuře, je tam časové zpoždění. Tento přechod se nevyskytoval jen v Americe, ale také v každé další rozvíjející se zemi. Během tohoto období děti a ženy pracují v málo placených továrních pracovních místech. Objevující se průmyslové odvětví zpočátku závisí na nízkých mzdách, dlouhé pracovní době, neexistujících zaměstnaneckých výhodách a stresujících pracovních podmínkách. Nicméně o dvacet let později se v základně integrované společnosti celý obraz mění a nahromaděný hlavní kapitál je nyní distribuován v lepších pracovních podmínkách a vyšších mzdách, které jsou vedlejšími produkty ekonomického vývoje.

Henry Ford oslnil pracovní svět v roce 1914, když platil pět dolarů za den, ze kterých se nakonec stalo pět dolarů za hodinou a přitáhlo to pracovníky z celé země. V těch dnech byl průměrný plat za nekvalifikovanou práci třicet pět centů za hodinu. Na druhé straně Ford zakázal humor nebo se smát v práci a návštěva koupelny byla povolována předákem a její čas byl sledovaný.

Kulturní změny

Před druhou světovou válkou byla americká ekonomika z 50% zemědělská. Polovina Američanů žila na farmách, kde byla práce stejně rozdělená mezi muže a ženy, a doma se ženy těšily vážnosti. Z úcty k ženě muži ustali v hrubostech, vstali, když ženy vstoupily do místnosti a otevírali jim dveře. Celkově byla žena, zvláště matka, vážená a uctívaná a měla autoritu v domácích aspektech života, zatímco muži se starali o plodiny, dobytek a vybavení. Manželka nehledala zaměstnání jako komerční pracovní síla, pokud nebyla náhodou učitelka nebo ošetřovatelka. To byla sociální zodpovědnost, aby muž podporoval ženu. Pro manželku byla hanba, když „musela jít pracovat“, a muž „by zemřel studem“ při takovém veřejném důkazu o jeho neschopnosti uživit ženu. Lidé cítili lítost k manželce, která „musela jít pracovat.“

Oblasti zájmu byly relativně celkově rozdělené podle pohlaví. Ženy projevovaly málo zájmu o obchod nebo politiku. A muži chodili po obědě do jiné místnosti diskutovat o takových záležitostech. Ženy nevstoupily významně do zaměstnaneckého světa až do druhé světové války, kdy „Rosie, the Riveter (nýtovačka)“ byla oslavována, jak šetří den (během 2. světové války ženy nastoupily do továren).

S kulturní změnou ženy nastoupily jako pracovní síly ve větším počtu a musely překonávat zaujatost, která byla založená v první řadě na obvyklých stereotypech a předsudcích a ne na hospodářské soutěži. Upřímně, nikdo se dosud nesetkal s dámským klempířem a žádné ženy dosud nebyly CEOs (hlavním šéfem) velké společnosti, protože ony spíše chyběly v té dané kultuře, než aby se jim to bylo zakazovalo (tj. efekt pole).

Výhodné pro celkovou ekonomiku a její kapitalistický základ bylo, když se ženy postupně více angažovaly. Ty se pak vypracovávaly, aby se staly CEOs ve velkých společnostech a aby obdržely vysoké úřady také ve vládě. V dalších oblastech se ženy staly legendárními miliardářkami výhradně ze své vlastní potenciální iniciativy. Také přinesly hlavní novou energii do médií, která se týká péče a lásky. Nejvíce obdivovanou osobností v televizi je dnes žena, která provozuje nejúspěšnější televizní show, která má nejvyšší úroveň v kalibrování takových programů v médiích v současné době, a to přes 500. Tato angažovaná žena a další prominentní ženy CEOs se nyní pravidelně objevují na přední straně magazínu „Fortune“, což byla dříve výhradně mužská záležitost.

V roce 2003 společnosti vedené ženami CEOs překonaly ty, které jsou vedené muži. Všechno výše uvedené je citované aby se předvedlo, že Amerika není jen zemí možností, ale ještě víc důležitě je, že je to také flexibilní, samo opravná společnost založená na rovnováze a slušnosti, a ve které si bezpráví a nespravedlnosti vyžádají korekci a sympatické odpovědi. Tam není prakticky žádná příčina, která by podporovala nedostatky. Sociální realita je neodmyslitelně integrovaná, a je důsledkem celkového nejbližšího pole, jehož úroveň již byla nastavená ústavou, která kalibruje přes 700. Takové pole vysoké integrity má neviditelný vliv v tom, že samo odhaluje bezpráví a neintegritu stejně jako čistá košile ukazuje skvrnu.

Zvědavost vyvstává, pokud jde o to, proč Amerika představuje takový enormní soutok tolika pozoruhodných kvalit: materiálních, psychologických a inspirujících. Tvůrčí génius zplodil většinu velkých průmyslových odvětví a vynálezů, které podporují ekonomiku dneška. Nejproduktivnější společnost v historii se objevila a vytvořila svobodnou, sebe korigující společnost se špičkovým vládním zřízením nejvyššího možného kalibrování. Všechno toto se objevilo v zemi, která má ohromný prostor a je nekonečně závratně krásná a obsahuje nezměrné bohatství:

Zlato, stříbro, měď, platinu, vzácné kovy, dřevo, divokou zvěř a co je nejdůležitější, železo, základní složku oceli.

Znovu, zdánlivě náhodně, inženýrství a strukturální použití oceli bylo usnadněné dalším připraveným aktivem, a sice schopností domorodých amerických indiánů, kteří nemají žádný strach z výšek. Tak vznikly ohromné struktury a mosty a z tvůrčí inspirace vznikl, symbolický Empire State Buiding. To bylo ovoce tvůrčího génia, schopností a moci ekonomiky a dostupného provozního kapitálu vytvořeného z příjmů a úspor pracovní síly Ameriky, bez které by nemohly být žádné železnice, aerolinky, chodníky, obchody, automobily, život zachraňující léky, federální rozpočet, medicína, sociální péče nebo telefonní systém, nebo dokonce i veřejné toalety.

Z předcházející celkové analýzy a ze zpětného pohledu do historie, stejně jako z kalibrování úrovně integrity a jejích elementů, můžeme pozorovat, že ve všech kritických a důležitých oblastech lidského života představuje Amerika podivuhodný úspěch a celkovou integritu hodnou respektu. Zatímco občané ve svobodných zemích, jak pokračuje politický proces a sociální vývoj, mají svobodu nebo jsou dokonce vyzýváni, aby kritizovali svou zemi (čestná opozice kalibruje v úrovni 210-330), naopak političtí extrémisté kalibrují v úrovni 160. (Všimněte si, že Amerika, typicky sama, posílá miliony dolarů na léky proti AIDS do vzdálené Afriky.). Negativní příklad překroucení je veřejné odsouzení outsourcingu kvůli chamtivosti nebo kvůli prezidentovi (kalibruje jako falešný), zatímco to je ve skutečnosti důsledek Internetu a mezinárodní ekonomiky (kalibruje jako pravda). Outsourcing[1] v současnosti dělá většina zemí, měst, států, regionů a společností pro ekonomické přežití. Dokonce Mexiko bylo outsourcingováno do Číny (Brezosky, 2005; Kniazkov, 2005).

Na rozdíl od pomlouvačů svého vlastního rodného kraje, Amerika přijímá přistěhovalce, kteří jsou vděční za skutečnou zemi příležitostí. Působivý je otevřený pohled na její poctivost a integritu jednoho talentovaného imigranta. Tento popis Ameriky se objevil v krátké formě v úvodníku (Devji, 2004) s povolením autora: „Deset vznešených vlastností Američanů“ (úroveň 470) je zkrácený zde:

Já jsem Američan. Jsem rád Američanem! Všechno to nádherné, spravedlivé a radostné ve mně potvrzuje, že jsem Američan. Deset vlastností, kterými se jako lidé vyznačujeme:

 1. ZBOŽNÝ: Téměř všichni uznáváme, že vyšší moc nad námi řídí naše osudy; domorodí Američané se modlí k Velkému duchovi a s uctivým srdcem ji poutají s posvátnou zemí a nebem Ameriky.
 2. SNÁŠENLIVÝ: Evropští křesťané osídlili tuto zemi a sepsali její ústavu. Pak zeširoka otevřeli své náruče a přivítali lidi z jiných částí světa. Teď mešity, synagogy a chrámy zdobí krajinu spolu s kostely. Muslimové mohou vyznávat svou víru volněji zde než ve většině mohamedánských zemí. Sikhové nosí své turbany a židé své yamakas.
 3. VIZIONÁŘ: Jsme lidé, kteří stojí pevně na zemi, a náš národ se těší z materiálních úspěchů, ale jsme také výjimečně vizionářští lidé. Odvažujeme se snít nemožné sny. My stoupáme oblohou a hledáme hvězdy. Přistáli jsme na planetách, které byly miliardy roků ponořené do ticha. Na zemi naše vize v lékařském umění dokážou, že chromí chodí a slepci vidí.
 4. ÚSPĚŠNÝ: Schopnost Američanů pilně a radostně pracovat je tím zdrojem, ze kterého pochází bohatství této země. Naše pracovní etika je nesrovnatelná. Jsme nejbohatší země na světě, ale naše děti začínají hlídat děti, balit potraviny a stříhat trávníky ještě ve školním věku.
 5. VELKORYSÝ: Není snad žádná země na světě, která by nepocítila velkorysost Američanů. My soucitně reagujeme na zemětřesení, záplavy a hladomory. Posíláme peníze, léky, šaty a modlitby obětem každé barvy pleti a víry, a dokonce i našim „nepřátelům“. My víme, že jsme opatrovníci bohatství, a ne jeho majitelé.
 6. HOUŽEVNATÝ: Američané mají zvláštní schopnost odrazit se ode dna, při neštěstí, nehodách, bankrotech a rozvodech. Oni znovu vystavějí svá těla, obchody a životy. Oni nesedí v koutě, oni bojují.
 7. ODVÁŽNÝ: Čtyřleté dítě mého souseda za rohem má přilbu a řídí skútr, a moje tety v Indii ještě ochraňují své čtrnáctileté děti! Zdá se, že se Američané rodí kurážní. To se vpaluje do našich duší. My učíme svět, jaký je význam světa, našimi odvážnými duchy a našimi činy.
 8. HUMORNÝ: Milujeme smích a život. Vy můžete mluvit s Američanem v zahraničí, protože on je obecně tím, kdo má největší úsměv, někdy nejhlasitější hlas a smích, a je nejvíce přístupný. Američan bude šířit v místnosti svou dobrou vůli a nebude s nikým zacházet jako s cizí osobou.
 9. JE INTROSPEKTIVNÍ: Protože máme jedinečné postavení ve světě, mohli bychom být opravdu domýšliví a přehlížet názory ostatních lidí. Ale máme jako děti potřebu souhlasu. Jsme introspektivní lidé, rozpitváváme naše činy a myšlenky, my ustavíme výbory a diskutujeme o nich v novinách, televizi a na schůzích na radnicích.
 10. NĚHA: Země stejně jako lidé usychá a pustne, pokud chybí tato kvalita v duších jejích občanů. Američané byli požehnaní s vzácnou kvalitou sladkosti duše.

 Kvůli těmto pozitivním vlastnostem Amerika přitahuje po staletí miliony přistěhovalců z celého světa. Třebaže tento popis Ameriky je charakteristický pro Spojené státy, tyto pozitivní kvality mohou vidět návštěvníci nebo přistěhovalci i v dalších zemích, které také představují svobodu a možnosti. Tento popis (úroveň 470) slouží jako kontrast s aktuálními názory, které „nenávidí Ameriku“, a které všechny kalibrují pod 200. Zatímco další země, jako je Kanada, kalibrují vysoko, nejsou vystavené organizovanému hanobení. Kritici napadnou politiku ale ne svou vlastní zemi, což představuje zlou vůli kvůli osobním problémům a ne politiku.(„Kousnout ruku, která krmí“ kalibruje v úrovni 160 a ukazuje ztrátu reality v testování.)

Pokud jde o Kanadu, následující výsledky uveřejnil Gallupův organizační průzkum v Obchodní části Torontských novin Globe and Mail  v říjnu 18, 2004:

STAV USA % KANADA % V. Británie %
1 Úplná spokojenost s příležitostí povýšit 40 29 25
2 Úplná spokojenost se šéfem 60 47 42
3 Úplná spokojenost s uznáním v práci 48 37 37
4 Víra v Boha 90 71 52
5 Víra v peklo 70 37 29
6 Víra v anděly 78 56 36
7 Průměrný počet odpracovaných hodin za týden 42 41 39
8 Práce víc než 45 hodin za týden                             45 30 28

Vývoj vědomí, vývoj lidstva a duchovní vývoj sleduje zhruba stejnou křivku, jaká je na mapě vědomí. Spodní část lidstva představuje vlastní zájem. Jejich záměrem je přežití, a když postrádají energii, tak končí netečností a smrtí. Pokud je tato energie dostatečná, život přežívá. Poté vystupují k zběhlosti, asertivitě, činorodosti, schopnosti tvořit, soutěživosti, akvizici nebo hromadění, a k pýše. Teprve poté se osoba začíná zajímat o práva a sociální péči ostatních. Vznikající intelekt se nejprve podřídí přežití a sociální expanzi. Převládající životní energie se nakonec přesune do srdce a schopnost lásky by mohla být z evolučního hlediska viděná jako luxus, který není nutný pro udržení života za každou cenu.

Z evolučního hlediska se láska poprvé objevuje jako mateřský instinkt, a muž (samec) má účast v tomto energetickém poli relativně docela nedávno a je opožděný ve vývoji. Ve skutečnosti je romantická láska celkem nedávný fenomén v lidské kultuře. Od srdce, cestou vývoje, má duchovní energie za následek tvořivost, duchovní poznání, a nakonec, pokročilé duchovní uvědomění.

Na vývoji a historii Ameriky můžeme vidět společnost, která je upevněná a posílená etikou skutečné nábožnosti. Převážná většina občanů (přibližně 92 procent) věří v Boha a tak se cítí být odpovědní vyšší autoritě. To bylo skutečné jádro integrity, která vyvolala překročení otroctví a potom nakonec samotného rasismu. Zastrašování Ku Klux Klanu na jihu přišlo ke konci. Historická občanská válka ukončila otroctví za cenu tisíců životů dobrovolnických vojáků na obou stranách konfliktu. Muži umírají za svou víru, a proto je kalibrování úrovní systémů víry tak důležité. Občanská válka prohloubila lidská práva proti právům státu a hmotným zájmům majitelů plantáží. Nakonec, jak by se očekávalo od země jako je Amerika, spravedlnost a rovnost zvítězila nad principy vlastního zájmu. Třebaže tam je konflikt síly v lineární oblasti po určitou dobu, nakonec moc kontextového pole opravuje nerovnováhu a garantuje konečný výsledek.

Z duchovního, humanistického a mravního hlediska, bylo 18. století pro Ameriku nejtemnějším obdobím. Převládaly manufaktury a zneužívání pracovníků, a organizovaná genocida domorodých amerických prérijních Indiánů byla hrůzná a divoká, stejně jako zabíjení padesáti milionů buvolů. Největší ušlechtilí vůdci prérijních Indiánů, jako Černá Konvice, Bílá Antilopa, Sedící Býk, a Potřeštěný Kůň byli nedoceněni, byli chápaní jako „pohané,“ navzdory skutečnosti, že „Bílá Antilopa“ byl odměněn mírovou medailí presidentem Lincolnem. Rasové předsudky byly velmi silné a konec občanské války spustil vzestup Ku Klux Klanu.

Trvalo další celé století, než bylo ustanoveno občanské právo a dokonce ještě mnohem déle, než bylo ve skutečnosti společensky implementováno. Stinná stránka celé éry byla důsledkem nadvlády starého zvířecího mozku evolučního ega a z něj pocházejících emocí přežití, nenávisti a obav.

Sociální zrovnoprávnění černochů v Americe trvalo téměř století a nakonec zvítězilo za úřadování presidenta Lyndona Johnsona v šedesátých letech, po pokojných demonstracích vedených Martinem Lutherem Kingem. Od té doby se rozvíjí rovnost na pracovišti, a nyní jsou černoši ve vrcholných vládních, akademických a vojenských funkcích, a v poradních funkcích presidenta. Show Oprah Winfrey je nejpopulárnější v Americe, zrovna tak show Billa Cosbyho. Zdá se, že se objevuje obrácená diskriminace a rasové přídělové systémy byly nahrazené uznáním integrity a výkonu veřejností, bez ohledu na rasu. („rasová karta“ kalibruje v úrovni 185.)

Určitá mravní restituce vůči domorodým Indiánům se nakonec objevila ve Smithsonian Institutions Muzeum amerických Indiánů ve Washingtonu DC, které kalibruje v úrovni 460, je integrované a rozpoznává jejich velkou kulturu. Pětiposchoďová budova ukrývá deset tisíc roků historie.

V čase expanze bělochů zde žilo přibližně šest až devět milionů domorodých obyvatel, jejichž počet se zmenšil na 250.000 do roku 1900. Od té doby se jejich populace zvýšila na 2.5 milionu (Arizona Republic, 9/19/04).

Rozvíjení evolučního procesu se zdá být sekvenční kvůli místním příčinám. Ve skutečnosti to je spontánní, neosobní efekt pole, které je v každém člověku potenciální a hraje roli. Evoluce se objevuje jako změna, která je pouze projevem vývoje, protože tvoření a vývoj jsou jedna a táž věc.

Zjev není esence, vnímání není realita, a obal není kniha. Omyl je často přesvědčivý, což je nepříjemný fakt, který je třeba uvážit a přijmout. Každý člověk tajně věří, že jeho vlastní osobní pohled na svět je „skutečný“, faktický a pravdivý.

„Nenávist“ proti Americe (úroveň 90-190)

Tento fenomén demonstruje negativní efekt memes[2], který kalibruje pod úrovní 200 (135-185). V tomto případě nakažlivé šíření meme, neboli viru dezinformace, pochází z několika zdrojů současně:

 1. Závist moci a úspěchu – endemická ve Francii po jejich slabém předvedení se v druhé světové válce; stimulovaná pompézností generála Charlese de Gaulla.
 2. Islámský fundamentalismus -Wahhabismus, al – Qaeda, a tak dále
 3. Obojetní členové Spojených národů („potrava pro ropu“, atd.)
 4. Soupeření mezi národy Evropské unie.
 5. Anti-americká propaganda U. S. Far Left.
 6. Rozšiřování ve Francii publikované knihy 9/11: Velká lež, od Thierry Meyssan (2002).
 7. Anti-izraelské politické postoje a antisemitismus evangelických církevních organizací.
 8. Pro – palestinské, revoluční a teroristické organizace.
 9. Islámský fundamentalismus rekrutuje teroristy a stoupence (v mešitách U. S. a v Evropě a je financován z Íránu, Saudské Arábie atd.)
 10. Akademičtí levičáci – Chomsky a pod..
 11. Levicoví publicisté a média ve Spojených státech amerických.
 12. Televize al – Jazeera v arabských zemích.
 13. Memes proti Spojeným státům (například, „Amerika je zlo“) v Kanadě a v sekulárních zemích (40% kanadských školáků).
 14. Hollywood a celebrity „kulturní elity“ a filmaři.
 15. Ultra-bohatí mecenášové organizace a propagandy Left Far.
 16. Sekulární, „anti-boží,“ a „anti-křesťanský“ Federální soud (Circuit Court) aktivistická soudní rozhodnutí a legislativa z lavice.
 17. Narcistické osobnostní poruchy („kousne ruku, která krmí“, úroveň 160).
 18. Syndrom „hanobení vůdce“ (diskutovaný jinde). Protiamerický syndrom byl dobře skrytý v literatuře spisovatelů Coulter, Timmermann, Frum, Gartz, Goldberg, Ravel, Gibson atd., a byl předmětem čtyřdílné série (Nenávidět Ameriku) na Fox New Chanel (Listopad 23-26, 2004). To bylo diskutované mnoha televizními hosty.
 19. Naivita a nedostatek vývoje vědomí u 78 procent světového obyvatelstva (49 procent v U. S.), které má sklon „Nenávidět bohatého strýce na kopci“.
 20. Strach z nejmocnějšího národa na světě vyplývající z mezinárodního soupeření a politiky z pozice síly.
 21. Soupeření politických vůdců a politických systémů, například demokracie proti socializmu, imperialismu, teokracii, diktaturám a u méně vyvinutých národů ve feudálních a kmenových společnostech.
 22. Nenasytná touha po moci a úspěchu a závist.
 23. Nevyřešené psychologické problémy u lidí v podřízeném postavení s potlačovaným nepřátelstvím, závistí a nenávistí ke všem autoritám, které jsou viděné jako autoritářské, represivní, a tyranské, a ne jako integrované, ochranné, a podpůrné.
 24. Hanba a vina u málo vyvinutých populací, které jsou konfrontované s více pokročilými kulturami a celkovou úrovní vědomí Spojených států.
 25. Přetrvávání instinktivního zvířecího chování u obyvatelstva pod úrovní vědomí 200, jako je například vlčí soupeření o postavení alfa samce.
 26. Nedostatek pozitivních motivů u méně vyvinutého obyvatelstva, například altruismus, loajalita, integrita, pravda, soucitný humanismus a tak dále
 27. Připravenost naivního intelektu nechat se naprogramovat propagandou nebo memes, zvlášť když člověk nemá dostatečně rozvinuté kritické rozumové schopnosti a propaganda působí přes média.
 28. Třídní rivalita.
 29. Vnitřní vzrušení diváka a účastníka (politika jako divácký sport).
 30. Východ pro osobní narcistická zklamání a projekce viny.
 31. Spokojenost ze zvrhlé tvrdohlavosti a vyhledávání závad.
 32. Nesnášenlivost ke každé vadě v idealizovaných otcovských postavách.
 33. Přetrvávání marxistické ideologie v přestrojení ve formě pachatel / oběť.
 34. Zjevná náboženská nenávist a slepý fanatismus.
 35. Celková převaha nevědomosti a naivity v lidské populaci.
 36. Antisemitský dopad neslavných Protokolů sionských mudrců (úroveň 90) na rozšiřující se antisemitskou nenávist, která se šířila v nacistickém Německu za druhé světové války, umožnila koncentrační tábory, a genocidu šesti milionů lidí. Infekční falešnost dokonce ovlivnila Henry Forda a tím četné Američany. Sadba, která byla spící, je znovu oplodněná.
 37. Freudův „Thanatos“ – hluboce potlačovaný pud smrti, který spouští sebevraždu, sebe destrukci, vzrušení z nebezpečí a zmrzačení, zvláště jestli je tam hromadné účastnictví a jeho mlčky předpokládané schválení.
 38. Popření zřejmého (slon je v obýváku), protože to by vyvolalo obavu.
 39. Teorie o spiknutí (úroveň 165).
 40. Převaha kolektivní ignorance lidstva, které se teprve nedávno celkově přesunulo z úrovně vědomí 190 k aktuálním 207.
 41. Závist chvály začíná iluzí, že kritičnost ukazuje inteligenci, a obavou, že rozpoznáním znamenitosti ostatních klesá cena vlastní osoby.

Protichůdná pozorování jsou vyřešená porozuměním citace z Rubaiyata od Omara Khayyam (úroveň 590), která říká:

„Poslal jsem svou duši do posmrtného života,

Aby mi sdělila záblesk pravdy,

a moje duše se vrátila ke mně a řekla mi,

Já sama jsem nebe a peklo.“

Je nesnadné pro integrované lidi, aby cítili soucit nebo odpuštění pro temné síly ve světě, pro jejich zřejmou destruktivitu. To se stává možným, když jsou negativa správně uvedena do souvislostí, a tím jsou viděná jinak, jako užitečná. Následující citace je ze slavné kapitoly 5 z knihy Anonymní alkoholici (úroveň 540) a je dokázaná celosvětovou zkušeností milionů lidí:

„Zřídka jsme viděli selhat jiné osoby kromě těch, které jsou nezpůsobilé být poctivé samy k sobě. Jsou takoví nešťastníci, a nejsou na vině, protože se takoví narodili. Oni jsou z přirozenosti nezpůsobilí k důsledné poctivosti. Někteří také trpí vážnými emocionálními a duševními poruchami, ale někteří z nich se i zotaví, pokud mají schopnost být čestní.“

Použití techniky kalibrování vědomí pomáhá vyjasnit přirozenost a účel tohoto zdánlivě záhadného pozemského života. Výzkum odhaluje udivující fakt (který kalibruje v úrovni vědomí 998), že okolnosti našeho narození a života jsou přesně karmicky perfektní. Všechno, čemu čelíme a co musíme vydržet, jsou překážky a výzvy, které slouží vývoji vědomí, a tím současně rušíme negativní následky činů minulosti a to nám umožňuje vzestup pro duchovně pozitivní volby.

Tento objev, že my všichni jsme pasažéři v evolučním vlaku, dává do souvislostí život v tom, že všechno co vytrpíme, vydržíme, a nakonec překročíme, slouží našemu individuálnímu a kolektivnímu konečnému cíli. Toto porozumění přináší vděčnost a mír pro naše životy. Uskutečnění nám dovoluje překročit sebelítost a nelibost a odevzdat naše životy a lásku Bohu, a posvětit ho tak. Přitom tím splyneme s konečným cílem všech náboženství. Duchovní láska, se kterou je tento závazek učiněný, splývá se závazkem života. Jsme tak tím připraveni na cestu náboženské neduality, o které učili největší světoví avataři – Ježíš Kristus, Buddha, Osvícený, Krišna, Nejvyšší, Alláh, Nejmilosrdnější, Bráhma a celá další nominální označení Božství. Tak my žijící, plus všichni ti, kdo vůbec kdy žili, jsme stejnou součástí Tvoření, a při vědomí tohoto, čerpáme mír z koexistence, která pochází ze soucitu.

[1] Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost.

[2] Meme – chytlavá (většinou desinformační) myšlenka, která je charakteristická pro primitivní, zkreslené a většinou chybné řešení. Je nenáročná na myšlení a proto nepředstavuje řešení v rámci celkového konceptu, ale je de facto jeho negací.

Následující část: Kapitola 11. stinná stránka společnosti

Napsat komentář