Úvodní slovo

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

 

***

Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne (ANO/NE) na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit. Skutečně pravdivou odpověď na jakoukoli otázku. Přemýšlejte o tom.

Toto je zřejmé: „Chodí Jana s jiným chlapcem?“ (ANO/NE?) či „Říká Jan o škole pravdu?“ (ANO/NE?). Ale je to jen malý krok k otázce: „Je to bezpečná investice?“ (ANO/NE?). Nebo „Stojí tahle kariéra za to, abych se jí věnoval?“ (ANO/ /NE?).

Co kdyby měl takový přístup k jednoduché odpovědi každý? Překvapující důsledky se ukáží vzápětí. Přemýšlejte o tom ještě jednou. Co by se stalo s naším těžkopádným a až příliš často chybným systémem posuzování, kdyby na naše sdělení existovala jasná, ověřitelná odpověď? „Je John Doe vinen ve všech bodech obžaloby?“ (ANO/NE?).

Co by se stalo s politikou, jak ji známe, kdyby každý z nás mohl položit otázku: „Hodlá kandidát poctivě splnit slib, který dal v kampani?“ (ANO/NE?) a všichni jsme dostali stejnou odpověď?

A co by se stalo s reklamou?

Chápete tu myšlenku? Ovšem  myšlenka narůstá, zapouští kořeny. Co se stane s nacionalismem („Ta země je opravdu odhodlaná potřít demokracii.“)? S vládou („Tento zákon vskutku chrání práva občanů.“)?

A co třeba otázka „Je šek na poště“?

Jak už bylo řečeno, jelikož se člověk naučil lhát hned poté, co se naučil mluvit, jev, o němž diskutujeme, by mohl být zrodem té nejzásadnější změny v lidském vědomí od začátku existence společnosti. Změny, které by to vyvolalo – v oblastech od sdělovacích prostředků po etiku v samotných základech obecných pojmů, ve všech detailech každodenního života – by byly tak hluboké, že je obtížné vůbec si jen představit, jak by život v následující nové éře pravdy vypadal. Svět, jak jej známe, by se nenávratně od základu  změnil.

Kineziologie: Nauka o svalech a jejich pohybech, zejména ve vztahu k fyzikálním zákonitostem. [Řecky kinesis, pohyb (kinein, pohybovat se) + -logie]

Studium kineziologie se poprvé stalo předmětem vědecké pozornosti ve druhé polovině minulého století díky práci dr. George Goodhearta, jenž byl průkopníkem v oboru, který nazval aplikovaná kineziologie.

Dr. Goodheart zjistil, že příznivé fyzické podněty – například prospěšné doplňky výživy – zvětšují sílu některých indikačních svalů, zatímco škodlivé podněty způsobují, že tyto svaly náhle zeslábnou. Vysvětlením byla skutečnost, že na úrovni mnohem nižší než je konceptuální vědomí, tělo „ví“, co je pro ně dobré a špatné, a pomocí svalového kótování je schopno to signalizovat. Klasickým případem, o němž ještě bude řeč, je obecně pozorované oslabení indikačních svalů v přítomnosti umělého sladidla. Tytéž svaly v přítomnosti zdravého přírodního doplňku sílí.

Koncem sedmdesátých let dr. John Diamond propracoval tuto metodu a vznikla nová disciplína, kterou nazval behaviorální kineziologie. Překvapivý objev dr. Diamonda spočíval ve zjištění, že indikační svaly se posilují nebo oslabují v přítomnosti pozitivních nebo negativních emocionálních a intelektuálních podnětů. Takže například váš úsměv během testu vede k posílení, zatímco tvrzení „nenávidím tě“ má za následek oslabení.

Než postoupíme dál, vysvětlím podrobně a přesně, jak tento test probíhá, neboť čtenáři si to určitě budou chtít vyzkoušet sami. Zde je popis postupu z knihy dr. Diamonda z roku 1979 Your Body Doesrit Lie (Vaše tělo nelže), který upravil podle klasického popisu v knize H. O. Kendala Muscles: Testing and Function (Svaly: testování a funkce, Baltimore: Williams & Wilkins, 2. vydání, 1971).

K provedení kineziologického testu jsou zapotřebí dva lidé. Vyberte si k testování přítele nebo rodinného příslušníka. Budeme mu říkat subjekt:

  1. Přikažte subjektu, aby stál vzpřímeně, s pravou rukou uvolněně podél boku a levou upaženou a napjatou rovnoběžně s podlahou. (Chcete-li, můžete použít druhou paži.)
  2. Obraťte se tváří k subjektu a položte levou ruku na jeho pravé rameno, abyste ho uklidnili. Potom položte pravou ruku na nataženou levici subjektu těsně nad zápěstím.
  3. Povězte subjektu, aby odolával, zatímco se budete snažit stlačit jeho ruku dolů.
  4. Teď rychle, pevně a rovnoměrně zatlačte na jeho paži. Jde o to zatlačit natolik pevně, abyste zjistili kontrakci a relaxaci svalu v paži, ale ne tak silně, aby se sval unavil. Nejde o to, kdo je silnější, ale zda sval dokáže „zablokovat“ ramenní kloub proti tlaku.

Za předpokladu, že sval není nijak fyzicky postižen a subjekt je v normálním, uvolněném stavu mysli, nepřijímá žádné vnější podněty (z tohoto důvodu je důležité, aby se osoba provádějící test neusmívala, ani nijak jinak nekomunikovala se subjektem), sval se při testu ukáže jako „silný“ – paže zůstane zablokovaná. Jestliže se test opakuje v přítomnosti negativního podnětu (například umělého sladidla), sval nebude schopen odolat tlaku, i když na něj nebude vyvíjen větší tlak než předtím. Paže subjektu klesne k boku.

Zajímavým aspektem Diamondova výzkumu byla shodná reakce subjektů. Diamondovy výsledky byly předpověditelné, opakovatelné a všeobecně platné. Bylo to tak i v případě, že neexistovalo žádné racionální pojítko mezi podnětem a odpovědí. Ze zcela nejasných důvodů určité abstraktní symboly způsobovaly, že u všech subjektů byl výsledek testu slabý; jiné naopak. Některé výsledky byly matoucí. Například, když určité obrazy bez zjevně pozitivního nebo negativního obsahu vyvolávaly u všech subjektů slabou reakci, zatímco „neutrální“ obrazy naopak reakci silnou. A některé výsledky byly tématem k dohadům. Zatímco naprosto veškerá klasická hudba a většina populární hudby (včetně klasického rokenrolu) způsobovaly ve všech případech silnou odezvu, hudební styly jako hard rock a heavy metal, které byly poprvé představeny koncem sedmdesátých let, vyvolávaly všeobecně slabou odezvu.

Jednoho jevu si Diamond všiml jen tak mimochodem, avšak nepodrobil jej hlubší analýze. Subjekty naslouchající nahrávkám se lživými tvrzeními známými z politických afér – i když se zdálo, že mluvčí říkají pravdu a jejich slova zněla přesvědčivě – dosahovaly při testech slabých výsledků. Při nasloucháni záznamům pravdivých tvrzení testované osoby naopak prokázaly silný svalový tonus. Takový byl výchozí bod práce autora této knihy, známého psychiatra a lékaře Davida R. Hawkinse. V roce 1975 dr. Hawkins zahájil výzkum kineziologické reakce na pravdu a lež.

Prokázalo se, že testované subjekty nepotřebují žádné vědomé znalosti o podstatě (nebo zdroji) testované látky. Při dvojitých slepých studiích – a při velkém množství názorných demonstrací zahrnujících všechny posluchače přednášky – subjekty reagovaly slabě na neoznačené obálky obsahující umělé sladidlo a silně na identické obálky s placebem. Tatáž jednoduchá odpověď se objevovala při testování intelektuálních hodnot.

To, co zde pravděpodobně funguje, je forma obecného vědomí, spiritus mundi (Duch Světa) nebo, jak tomu říká Hawkins inspirován Jungem, „databáze vědomí“. Tento jev, který je u jiných společenských živočichů zcela běžný – například ryba plovoucí u jednoho břehu se okamžitě obrátí, když se její druzi dají na útěk před dravcem v místě vzdáleném asi čtyři sta metrů -, se také dotýká na určité podvědomé úrovni našeho druhu. Případů přenosu informace, kdy jsou určití jedinci důvěrně obeznámeni se skutečnostmi, odehrávajícími se na vzdáleném místě naprosto cizímu člověku, je dnes příliš mnoho, než abychom mohli popřít existenci jistých forem sdíleného vědění odlišného od toho, které bylo získáno racionálním poznáváním. Nebo možná – řešeno zjednodušeně – tatáž jiskra vnitřní subracionální moudrosti, která umí odlišit zdravé od nezdravého, dokáže odlišit pravdu od klamu.

Jedním velmi sugestivním prvkem tohoto jevu je binární povaha odpovědi. Hawkins zjistil, že otázky musejí být formulovány tak, aby vyžadovaly jasné odpovědi ano, nebo ne. Binární princip, na jehož základě funguje nervová synapse, kde bud spojení existuje nebo nikoli – podobně jako nejzákladnější buněčné formy „vědění“ a jako mnohé z toho, co nám říkají naši špičkoví fyzici – představuje základní povahu univerzální energie. Je lidský mozek na nějaké prvotní úrovni zázračným počítačem propojeným s univerzálním energetickým polem, který ví mnohem víc, než ví, že ví?

Nejvýznamnějším objevem, s nímž dr. Hawkins přišel v průběhu svého vědeckého výzkumu, byl prostředek zhodnocení (kalibrace) míry relativní pravdy, podle něhož mohly být intelektuálním postojům, tvrzením nebo ideologiím přiřazeny hodnoty v rozsahu od 1 do 1000. Lze se ptát: „Můžeme tuto věc (knihu, filozofii, učitele) otestovat na 200 a více(ANO/NE?), na 250 a více(ANO/ /NE?)?“ atd., dokud se opakující se odpověď „ANO“ nezmění na „NE“ a neurčí místo na stupnici. Významným důsledkem těchto kalibrací byla historicky první možnost zhodnocení ideologické platnosti jako vrozené kvality jakéhokoli subjektu.

Během dvaceti let provádění podobných měření Hawkins dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského vědomí a vytvořil fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato „anatomie vědomí“ vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy. Tak důkladný a rozsáhlý pohled přináší novou úroveň porozumění cestě člověka ve vesmíru. Současně je pro nás pro všechny průvodcem k lepšímu pochopení toho, kde se my a naši bližní nacházíme na žebříčku duchovního osvícení a na svých vlastních osobních cestách, které nás vedou k tomu, abychom se stali tím, čím se stát můžeme.

V knize, kterou máte v ruce, dr. Hawkins přináší plody svého výzkumu trvajícího řadu desetiletí, doprovázeného pronikavým vhledem do revolučních objevů fyziky částic a nelineární dynamiky. Poprvé v naší západní intelektuální historii ukazuje, že studené světlo vědy potvrzuje to, co mystikové a světci tvrdili o „já“, Bohu a samotné podstatě reality odnepaměti. Tato vize bytí, podstaty a božství představuje obraz vztahu člověka k vesmíru, který je ve své schopnosti uspokojit naši duši a rozum jedinečný. Nabízí bohatou intelektuální a duchovní sklizeň, z níž můžete načerpat mnohé pro obohacení svého života.

Následující část: Předmluva

Napsat komentář