Kapitola 5. Věda a náboženství: Úrovně Pravdy

Předcházející část: Kapitola 4. Je realita subjektivní nebo objektivní?

KAPITOLA 5

Věda a náboženství: Úrovně pravdy

Úvod

Konflikt mezi vědou a náboženstvím je endemický pro americkou společnost a byl středem pozornosti i obsahem soudních záležitostí v průběhu desetiletí, jako byly argumenty eugeniky ve třicátých letech dvacátého století a nyní existují podobné konflikty kvůli výzkumu kmenových buněk nebo darwinovským teoriím. Cenná klasifikace podstaty problémů různých jevů se může odvodit z aplikace výzkumu vědomí.

Hladiny vědomí jsou ze své podstaty neosobní a označují to, co může být nazváno (v oblasti nelineární dynamiky) energiemi „atraktorového“ pole (Hawkins, 1995), a které dominují a jsou vyjádřením nekonečného nelineárního energetického zdroje všeho života. Pro pohodlí a zkoumání jsou hladiny seřazeny do obecných řad za účelem klasifikace a popisu.

Jak již bylo řečeno, hlavní vymezení pravdy je na úrovni 200. Úroveň 300 znamená pozitivní vliv a úroveň 400 označuje logiku, rozum a obecnou oblast vědy, včetně chemie, medicíny, fyziky, astronomie, matematiky, astrofyziky a dalších oblastí. Je také zajímavé, že velcí géniové vědy po staletí kalibrovali ve vysokých 400+, stejně jako autoři Velkých knih západního světa (s výjimkou Marxe a Engelse). Následující údaje jsou převzaty z knihy Pravda versus klam.

Kalibrace z Velkých knih západního světa

Aischylos         425
Apollonius        420
Tomáš Akvinský, Thomas 460
Archimedes 455
Aristophanes 445
Aristoteles 498
Augustine 503
Aurelius, Marcus 445
Bacon, Francis 485
Berkeley 470
Boswell 460
Cervantes 430
Chaucer 480
Copernicus 455
Dante 505
Darwin 450
Descartes 490
Dostojevskij 465
Engels 200
Epictetus 430
Euclides  440
Euripides 470
Faraday 415
Fielding 440
Fourier 405
Freud 499
Galen 450
Galileo 485
Gibbon 445
Gilbert 450
Goethe 465
Harvey 470
Hegel 470
Hérodotos 440
Hippokrates 485
Hobbes 435
Homer 455
Hume 445
Huygens 465
James, William 490
Kant 460
Kepler 470
Lavoisier 425
Locke 470
Lucretius 420
Machiavelli 440
Marx 130
Melville 460
Mill, J.S. 465
Milton 470
Montaigne 440
Montesquieu 435
Newton 499
Nicomachus 435
Pascal 465
Plato 485
Plotinus 503
Plútarchos 460
Ptolemaios 435
Rabelais 435
Rousseau 465
Shakespeare 465
Smith, Adam 455
Sofokles 465
Spinoza 480
Sterne 430
Swift 445
Tacitus 420
Thúkýdidés 420
Tolstoy 420
Virgil 445

Úroveň 400+ vyjádřuje spolehlivost, integrovanost, potvrditelnou intelektuální analýzu lineární domény a zahrnuje to nejlepší intelektuální úsilí člověka. Jedná se o sféru rozumu, logiky a lineární reality, která je charakteristická pro vědecké, racionální, logické paradigma lidské inteligence a porozumění. V této oblasti platí pravidla dialektické logiky, stejně jako kategorie Kantovské abstrakce. Potvrzení charakteristik úrovně 400+ je patrné z kalibrací největších vědců v průběhu velkých časových období.

Rozum: Velcí vědci

Bernard, Claude 450
Bohm, David 505
Bohr, Neils 450
Burbank, Luther 450
Byrd, Adm. Richard 420
Eddington, Arthur 460
Edison, Thomas 490
Einstein, Albert 499
Fleming, Sir Alexander 460
Freud, Sigmund 499
Galvani, Luigi 450
Hawking, Stephen 499
Heisenberg, Werner 460
Helmnoltz, Hermann von 460
Huxley, Thomas 460
Jenner, Edward 450
Kekule, Friedrich 440
Curie Marie 505
Kelvin Lord (Wm. Thompson) 450
Kepler, Johannes 465
Mach, Ernst 460
Malthus, Thomas 480
Maxwell, James 460
Newton, Sir Isaac 499
Pasteur, Louis 465
Plank, Max 460
Poincaré, Henri 430
Semmelweiss, Ignaz, Dr. 460
Steinmetz, Charles 460
Teilhard de Chardin, Pierre 450

Věda je platná v rámci vlastního lineárního paradigmatu, jak bylo dokumentováno úrovněmi vědomí vědců v průběhu staletí. Navíc k potvrzení úrovně pravdy vědců, kalibrace vědeckých teorií také dokumentují míru platnosti rozumu, logiky a paradigma lineárních realit hladiny 400+. To znamená, že základ pro postoj Clarence Darrowa je pevný, ale limitovaný, jak bylo dokumentováno v předchozí kapitole.

Vědecké teorie

Atractorová pole (nelineární dynamiky) 460
Teorie „Velký třesk“ jako zdroj vesmíru je nepravdivá
Biopole 460
Teorie černé díry rev. 2004   455
Bootstrap teorie 455
Teorie chaosu 455
Kolektivní nevědomí (Jung) 455
Vědomí jako důsledek neuronální aktivity 140
Kalibrace vědomí 605
Darwinovská teorie evoluce 450
Teorie o zániku dinosaurů 200
Diracova rovnice 455
Objev dvoušroubovice DNA 460
„Distant Healing“ (léčení na dálku) je nepravdivé
Božství jako zdroj univerza – Nekonečno
Drakeovy rovnice 350
Zemské magnetické pole slábne – skutečnost
Země pomalu obrácí magnetické póly 460
Oteplování Země je v důsledku znečištění – nepravdivé
Země se otepluje vlivem slunečních magnetických povrchových cyklů 455
E = mc2 455
Entaglement (kvantové zapletení) je nepravdivá
Frame Dragging 460
„Gaia“ (planetární teorie) je nepravdivá
„Boží“ gen nepravdivé
Teorie „skleníkových“ plynů, které oteplují zemi, je nepravdivá
HeartMath 460
Heisenbergův princip neurčitosti 460
Hormesis (hormeze)180
„Holografické Universum“ 395
Teorie inflace (po Velkém třesku) 450
Inteligentní design 480
Mikroorganismy na Marsu jsou skutečnost
 Pole mysli je zapletené s Božstvím – skutečnost
 Pole mysli je zapletené s ostatními – nepravdivé
Morphic Resonance 460
Morfogenetické pole (Sheldrake) 460
M-teorie (dříve strunová teorie) 460
Mnohonásobné vesmíry – skutečnost
Newtonovský princip kauzality 460
Nelineární dynamika 460
Modlitba zvyšuje hojení – skutečnost
Jaderné štěpné reakce (skutečnost) 200
Teorie jaderného štěpení 455
Organismy na Marsu   skutečnost
Teorie „paralelního vesmíru“ je nepravdivá
Quantum coherence 460
Kvantová gravitace 460
Kvantová mechanika 460
Schrödingerova rovnice 455
Singularita 455
S-Matrix Theory 455
Vědomí je způsobené neuronální aktivitou 125
Teorie „Ustáleného stavu (Steady State)“o pokračující expanzi vesmíru 405
Výzkum kmenových buněk 245
Subparticle Physics (částicová fyzika) 455
Telekineze je skutečnost
Teleportace kvantových stavů (elektrony v ionty) 400
Vesmírný program program Spojených států amerických 400
Von Neumannův proces 450

Zajímavá je nedávná zpráva z University of California v Santa Cruz, že k potopě, udávané v Bibli a jiné náboženské historií, došlo v roce 2807 před naším letopočtem v důsledku pádu obrovské komety, která přistála v Indickém oceánu (kalibruje jako pravda).

Výhody vědy pro lidskou civilizaci jsou samozřejmě enormní a dotýkají se každého aspektu moderního života. Víra Clarence Darrowa v rozum a logiku byla dobře založená na prokazatelné skutečnosti. Jeho chybou byla naivní domněnka, že náboženství patří ke stejnému paradigmatu reality a proto by mělo splňovat stejná kritéria logických vědeckých důkazů. Darrow tudíž představoval paradigma slepoty, které panuje ve společnosti jako politické hledisko sekularismu (úroveň 165), nebo skeptická vědeckost (úroveň190), a je produktem nižší mysli omezené na materialismus.

Debata na téma věda versus víra pokračuje v nezmenšené míře a popisuje ji hlavní článek v časopise Time (13 Nov. 2006) a opakuje se ve veřejných debatách (Birmingham, Alabama, říjen 2007, atd.). Postoj Darrowa je obhajován polemikou Richarda Dawkinse, který je nepokrytý ateista a autor The God Delusion (2006). Kniha má při kalibraci úroveň 190. Pozice religionistů je zastoupena Francisem Collinsem, vedoucím Genome Projectu a autorem The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (2006), jež má při kalibraci úroveň 400.

Zajímavé je, že darwinovská teorie evoluce kalibruje na úrovni 450, inteligentní design na úrovni 480, kreacionismus na 245, a Genesis (Bible) na 600. Božství jako zdroj života a vesmíru kalibruje na úrovni nekonečna, a velcí avataři dějin na úrovni 1000.

Proto ze všech výše uvedených opakujících se diskurzů vychází zřejmý závěr, jak je uvedeno v této aktuální studii, že nelineární doména není ani prokazatelná ani diskutabilní z lineárního paradigmatu redukcionistické intelektuální úrovně. Lineární oblast popisuje pouze mechanismy a ignoruje kontext. Všechny vědecké názory reprezentují Descartovo res cogitans , neboli vnější zjev, zatímco duchovní skutečnosti reprezentují res externa, neboli esenci (Realitu).

Realizace Božství jako zdroje života a stvoření se objevuje na kalibrační úrovni 600 a je radikálně subjektivní a mimo myšlenkovou činnost. Je zakoušena účinkem pole vědomí a je zbavena všeho myšlení (jak je popsáno v Překonání úrovní vědomí a objev Přítomnosti Boží (Transcending the Levels of Consciousness and Discovery of the Presence of God), spolu s autobiografickými souhrny v dalších knihách v této sérii [Hawkins, 1995-2007].)

Omezování pravdy polemikou odhalují emotivní pokusy o přesvědčování (např. vědci jsou „pobouřeni“ jakoukoliv důvěrou v náboženství a víru [Van Biema, 2006]). Opravdové integrované hledání pravdy není charakterizováno polemikou nebo emocemi. (Antireligionismus kalibruje na úrovni 180). Pravda není odhalena nátlakem nebo propagačním přiváděním na svou víru (proselytizing). Její přijetí je důsledkem čistoty záměru a úrovně vědomí tazatele.

Když Marco Polo objevil Dálný východ, skeptici se mu vysmívali a považovali objev za dočasný, ale objektivní výzkumníci za cenný pro výzkum.

Proselytizing je výrazem marnivosti ega, které se snaží získat status souhlasem nebo dominancí. Pravda je úplná a totální sama o sobě a nic dalšího nepotřebuje. Tak E = MC2 je jen fakt a nepotřebuje osobní názor ani nepřátelské ad hominem útoky na Einsteinův soukromý život. Skeptický útok je často pouhým projevem zlé vůle ze žárlivosti a závisti a je známkou malého ducha, který se cítí být snížen na velikosti. To znamená, že Grinch nesnáší Vánoce a ego ateisty tajně nenávidí nekonečnou Slávu Boží. Ego se snaží zdiskreditovat Absolutno, kterým se energie všeho Stvoření manifestuje z potenciality jako nikdy nekončící tvorba.

Evoluční psychologie (úroveň 210) podporuje darwinovské teorie prostřednictvím mechanismu poznávání, jak to reprezentuje práce Daniela Dennetta (2006) na kalibrační úrovni 250. Tyto argumenty představují úsilí o poznání a pokusy pochopit realitu, která je však v mnohem vyšší dimenzi. Důležité je, že pletou lineární obsah vědomí s nelineárním polem vědomí, což je jako zaměňovat planety s kosmem, nebo mraky s oblohou.

Ateismus (úroveň 165) je v současné době akademicky populární, velmi „v obraze“, hollywoodsky módní, elegantní, moderní, chladný, důvtipný a „moderní“. Mezi elitáři je Bůh passé, starý klobouk a fuddy-duddy (staromódní). Absolutno a Realita jsou zesměšňovány narcistickým relativistickým postojem, že všechny názory jsou stejně platné (jako u Lewise Carrolla Alenka v říši divů). Relativismus je hlas, který vlastně reprezentuje dětinskou urážlivost, egocentrické zbožné přání a fantazii (např. „Věc je to, co říkám, že je.“).

Zatímco redukcionistické argumenty pro teorii „bottom up“(vzestupná teorie, zpracování probíhá od fyzikální povahy podnětů – dat, pozn. překl.) se zdají být jednoduše naučené, zní velmi prozaicky pro vzdělanou mysl, která je skutečně liberálně vzdělaná a je zvyklá na erudici velkých klasiků západní civilizace, kteří jasně definují úrovně abstrakce a kategorizaci myšlení. Obecně, vyšší úroveň nemůže být vyvrácena úrovní nižší. Když to přeneseme na úrovně vědomí, ti, kdo jsou pod úrovní 200, nejsou schopni chápat vyšší paradigmata. Analogickým příkladem jsou aritmetika, geometrie, trigonometrie a potom diferenciální rovnice, kvantová mechanika (Heisenbergův princip neurčitosti), atd.

Existují různé úrovně. Mechanistický redukcionismus (teorie „bottom up“ kalibruje na úrovni 185) nedosahuje ani do oblasti, o které tvrdí, že ji popírá. Dokonce i „kauzalita“ se týká pouze hladiny v polovině 400+. Pravda o stvoření, božství a spirituální pravdy kalibrují v úrovních od 600 a výše a nemohou být vyvráceny postoji z úrovní 190-250. Tato neintegrovaná zaujatost je vidět ve výrazech současných antireligionistů, kteří se „zlobí“, jsou „naštvaní“, „pobouření“ atd., a v kreacionismu. Naopak skutečný hledač pravdy je objektivní, nezaujatý a má potvrditelnou jistotou, což znamená zkušenostní potvrzení a ne emocionalitu.

Marnivost ega (190) je nekonečná a a ego je domýšlivé ve svém grandiózním klamu, že může vyvrátit existenci Boha. Poznávání je pouze lingvistická domněnka omezená na lineární symboly, které jsou limitované obsahem myšlení. Nemá vůbec žádnou skutečnou objektivní realitu a je to pouze subjektivní předpoklad.

Jazyk pouze v nejlepším případě popisuje vzhled a není ve stejné kategorii jako esence. Zkušenost je jiná úroveň než symboly. To znamená, že hudební zápis opery a symfonie nevytváří estetické potěšení, ale jen samotná hudba vede k radosti, protože je na jiné a vyšší úrovni než paradigma písemného zápisu hudebními symboly.

Proč mysl tak statečně bojuje, aby se pokusila suplovat Božství? Odpověď zní, že tajně nenávidí jakoukoli suverenitu kromě své vlastní. To je sebe udržovací jádro narcismu. Mysl si může vytvořit názor o vesmíru, ale nemůže vytvořit vesmír, nebo dokonce život, natož vědomí samotné, které bylo „světlem“ Stvoření podle Genesis (tvrzení kalibruje na úrovni nekonečna). Kritici Boha neřeší světlo (Božství), které je velmi daleko od omezené oblasti zjednodušujícího myšlení.

Na rozdíl od popisně objektivního lineárního paradigmatu skutečnosti reprezentovaného úrovní 400+, nelineární duchovní skutečnosti se začínají projevovat ve vysokých hodnotách hladiny 400, a pak se stávají dominantní na úrovni 500 (lásky), až k úrovni 1000, což je maximální možná úroveň v lidské doméně.

Schéma světových náboženství, učitelů a učení ukazují na odlišné paradigma, ve kterém převažuje realita subjektivní zkušenosti, a ne objektivní a prokazatelné údaje, které charakterizují omezení na hladině 400. (Následující text je přetištěn z knihy Pravda vs. lži pro pohodlí.)

Duchovní učitelé

Abhinavagupta 655
Acharya 480
Allen, James 505
Akvinský, svatý Thomas 570
Augustine, svatý 550
Aurobindo, Sri 605
Bertalanffy, Ludwig van 485
Besant, Annie 530
Black Elk, Wallace 499
Bódhidharma 795
Bohm, Jakob 500
Bucke, Richard M. 505
Buddhananda, Swami 485
Butterworth, Eric 495
Calvin, John (Jan Kalvín) 580
Chandra, Ram 540
Konfucius 590
Dalajláma (Tändzin Gjamccho) 570
de Chardin, Teilhard 500
Dilgo Khjence Rinpočhe 575
Dionysius, Areopagita 490
Dogen 740
Druckchen Rinpočhe 495
Dzogchen Rinpočhe 510
Eckhart, Mistr 705
Eddy, Mary Baker 495
Erasmus 500
Fillmore, Charles 515
Fillmore, Myrtle 505
Fox, Emmett 470
Gaden Shartse 470
Gandhi, Mahatma 760
Gangaji 475
Goldsmith, Joel 480
Gupta, Mahendranath 505
Gyalpo, Lamchen Rinpočhe 460
Hall, G. Manley 485
Holmes Ernest 485
Hopkins, Emma Curtis 485
Howard Vernon 480
Huang, Chungliang Al 485
Huxley, Aldous 485
Svatý Jan od Kříže 605
Karmapa 630
Kaśyapy 695
Khantsa, Jamyung 495
Kline, Jean 510
Krishna, Gopi 545
Lawrence, Brother 575
Leadbeater, CW 485
Linpa, Kusum 475
Luther, Martin 580
Madhva Charya, Sri 520
Magdeburg, Mechthild von 640
Maharaj, Nisargadatta 720
Maharshi, Ramana 720
Maezumi, Hakuyu Taizan 505
Merton, Thomas 515
Mojžíš de Leon Granada, Rabbi 720
Mukerjee, Radhakamal 475
Muktananda 655
Nanak 495
Naranjo, Claudio 465
Nitjánanda, Bhagaván 500
Origen 515
Otto Rudolph 485
Padmasambhava 595
Pak Chung-Bih, Sotaesan 510
Palmo, Tenzin 510
Paramahansa, Yogananda 540
Pataňdžali 715
Patrick, svatý 590
Papež Jan Pavel II 570
Phuntsok, Khempo 510
Pio, Otec 585
Plotinus 730
Po, Huang 960
Poonjai-Ji 520
Powell, Robert 525
Prabhavananda, Swami 550
Prejnehpad, Swami 505
Pułku, Gantey Rinpočhe 499
Rámakršna 620
Ramdas, Swami 570
Ramanuja Charya, Sri 530
Rumi 550
Sai Baba, Shirdi (ne Sathya) 485
Sannella, Lee 505
Satchidananda, Swami 605
Shankara (Sankara Charya) 710
Smith, Joseph 510
Socrates 540
Steiner, Rudolf 475
Suzuki mistr Roshi 565
Swedenborg, Emanuel 480
Tagore, Rabíndranáth 475
Tauler, Johann 640
Teresa, Matka 710
Teresa, Saint, z Avily 715
Tillich, Paul 480
Tzu, Chuang 595
Tzu, Lao 610
Underhill, Evelyn 460
Vivekananda 610
Watts, Alan 485
Bílé Bratrstvo 560
White Plum Asanga 505
Yukteswar, Sri 535

Je zajímavé, že ačkoli Scopesův („opičí“) proces byl uměle vykonstruovaný, primární odpůrci byli sami autentickými zástupci svých vlastních postojů. Prezentace Williama Jenningse Bryana kalibrovala na úrovni 505 a Clarence Darrowa v úrovni 450, a tak došlo k neřešitelnému konfliktu, protože každá strana zastupovala odlišné paradigma reality. Kromě toho byl Darrow intellekluál a sekularista, zatímco Bryan byl muž náboženské a duchovní víry.

Z toho, že paradigmata vědy (úrovně 400) a paradigma duchovní a náboženské reality (úrovně 500 a výše) jsou v kontrastu, je zřejmé, že otázky nemohly být vyřešeny pouze na svých vlastních úrovních, ale pouze uznáním, že reprezentovaly úhel pohledu z odlišných paradigmat reality. „Věda a náboženství existují v odlišných kolonkách“ (Gould, 2002).

Lineární je temporální, ohraničené, logické, prokazatelné a objektivní. Nelineární je vlivné, subjektivní, prožitkové, neomezené a kontextové, spíše než prokazatelné. Hladiny pod 200 jsou ve skutečnosti destruktivní, ale hladiny v úrovních 400+ jsou konstruktivní. Úrovně 500 a výše jsou povznášející, inspirující, a posilující. Proto se zdá, že nejvýhodnější kombinací by měla být láska a víra, a navíc rozum, kdy logika a rozum slouží lásce k sobě a k ostatním, stejně jako Božství (dle sv. Tomáše Akvinského). Charakteristickým znakem této kombinace je soucit, který bere v úvahu naivitu lidstva, jeho omezení, Achillovu patu slepé nevědomosti i povahu mysli.

Celková úroveň vědomí lidstva překročila hladinu 200 koncem osmdesátých let dvacátého století. Primární obtíž lidského života je a byla, že subkultury mají různé úrovně vědomí a jsou smíchány dohromady, takže konflikt je nevyhnutelný, o čemž svědčí dříve citovaný fakt, že člověk byl ve válce v průběhu devadesáti tří procent zaznamenaného času. Dalo by se předpokládat, že během ostatních sedmi procent času nastala nepřítomnost válek patrně kvůli nějaké jiné události (např. černý mor, hlad, atd.).

Jak vyplývá z výše uvedeného, ​​vysvětlení zdroje a povahy univerza představují koncepty z různých úrovní vědomí, stejně jako progresivní paradigma na pokročilé úrovni osvícenství a odhalení učení velkých duchovních učitelů v historii.

Vrozenou kvalitou stvoření je evoluční pokrok, jak prokazují organické projevy života. Ať je za zdroj života považována náhodná chemická havárie (teorie bottom-up), nebo Božství (topdown teorie), skutečnost, že je evoluční, je s jistotou doložitelná a nápadně zřejmá.

Termín „stvoření“ je abstrakce, která naznačuje vznik, objevení se a progresivní existenci se zvyšující se složitostí a účinností. Každý obor lidského zkoumání byl progresivní; současně se vesmír rozšiřoval do nekonečných směrů rychlostí světla. S trochou zamyšlení se zdá, že opravdu neexistuje žádný konflikt mezi evolucí a stvořením, protože jsou vnitřně jeden a tentýž proces (tj. tvoření je progresivní, probíhající, nepřetržitý, nekonečný proces a stává se evolucí).

Argumenty Darrowa se zaměřují na biblické pasáže, které zahrnuly primitivní mýty a legendy, které byly alegorické a byly kulturními morálními hodnotami, ale ne prokazatelnými vědeckými výroky. Podle víry by mohly být považovány za doslovná historická fakta, přestože se zdají být v rozporu s logikou a rozumem. Ve skutečnosti Realizace Božství jako zdroje stvoření nezávisí na doslovné víře v přidružený folklór, který je především alegorický, stejně jako pravda buddhismu neupírá věřit, zda skutečně Buddha seděl pod stromem bodhi.

Vědecká platnost v době sestavení starověkých písem ještě neexistovala. Pro sofistikovanou mysl a pro základní pravdy je irelevantní, zda se Rudé moře rozdělilo nebo zda Jonáš žil po tři dny v břiše velryby. Jejich přitažlivost tkví v podle všeho v zázračném charakteru popisovaných starověkých událostí.

Naivní mysl je přitahována k mystifikacím, ke zdánlivé magii a senzačnosti zázračného a proto nemůže rozeznat esenci. Tak jsou průměrní lidé ohromeni zázračnými příběhy, které jsou vnímány jako hlavní fyzická demonstrace a validace síly a přítomnosti neviditelného Božství.

Zázraky

Na průměrného člověka velmi působí (nebo o nich pochybuje)) popisy zázraků, protože jevy jsou málokdy rozpoznávány pod úrovní vědomí 570, která byla dosažena jen u velmi malého zlomku světové populace (méně než 0,1%). Protože velká většina zázračných událostí spadá mimo rozsah běžné vjemové zkušenosti, jsou obecně nepovšimnuté, a i když jsou vnímány, jsou odmítnuty jako pouhé „štěstí“ nebo „náhody“. Na rozdíl od toho skutečně vědecky ověřené zázraky existují, jak o tom svědčí důkladně prozkoumané mnohé zázraky v Lourdech a jiné, na víře založené zázračné jevy, jako jsou náboženská stigmata nebo dlouhodobá neporušitelnost mrtvých těl svatých (kalibruje jako pravda).

I když běžní lidé mohou příležitostně zažít zázrak, nemají odpovídající kontext, ve kterém mohou pochopit skutečnou realitu události. Jako možné racionální vysvětlení navrhl slavný psychiatr Dr. Carl Jung pojem „synchronicity“. Zprávy o zázracích však nejsou neobvyklé mezi lidmi, kteří přežili velké katastrofy a jsou uvedeny relativně často v osobních příbězích v takových dokumentech, jako je Storm Stories na televizním Weather Channel. Téměř všichni přeživší uvádějí, že se intenzivně modlili nebo byli dokonce zvednuti tornádem do stavu nekonečného míru a klidu (úroveň 600). Proto lze konstatovat, že hluboká víra a odevzdánost napomáhají k výskytu zázračné události.

Následující výňatek poskytne kontext pro porozumění zázraku, s přidaným vysvětlení, který je převzatý z knihy Transcending the Levels of Consciousness, kapitola 6, pro větší pohodlí:

Duchovní jevy a Siddhis

Od úrovně vědomí 540 až do vyšších úrovní 500+ nastávají spontánně jevy, které nejsou vysvětlitelné rozumem, běžnou logikou, nebo příčinou a následkem. Jsou doprovodem k postupné dominanci duchovní energie (kundalini) a vyskytují se jako důsledek kontextuálního pole, spíše než vůle. Jsou dosvědčené a zdá se, že nastávají autonomně. Tyto jevy byly klasicky nazvány siddhis (sanskrt) a označují zdánlivě „nadpřirozené“ nebo „zázračné mystické síly“, protože nejsou vysvětlitelné logikou.

Začínají se objevovat přibližně v úrovni vědomí 540 a stávají se prominentní na úrovni 570. Zatímco ranné fáze jejich objevu mohou být sporadické, jak postupuje vědomí, přicházejí častěji a někdy i kontinuálně. Jsou autonomní, nezamýšlené a nevznikají z vlastní vůle. Tyto fenomény zahrnují schopnosti, jako je vzdálené prohlížení, jasnozřivost, jasnovidnost, jasnoslyšnost, mimosmyslové vnímání, psychometrii, bilokaci a výskyt opravdových zázraků, včetně spontánního uzdravení a transformace, jakož i jedinečné úlevy, které jsou nad očekávání nebo bez možného vysvětlení důsledkem „příčiny a následku“. Proto když se objeví, jsou studenti varováni, aby je nepovažovali za osobní, protože se objevují nezávisle na osobním „já“ nebo vůli. Jak bylo řečeno výše, „osoba“ nevytváří zázraky, neboť jsou výhradně důsledkem Ducha. Inflace duchovního ega se brání poctivosti a pokoře, jakož i odmítnutí pokušení vykořisťování pro zisk.

Podle osobní zkušenosti autora mají jevy tendenci se objevit a stát se silnými v různých obdobích v průběhu let. Některé pak zeslábnou a stávají se sporadické a méně převládající, zatímco jiné pokračují natrvalo.

Tok duchovní energie kundalini je sám o sobě výjimečný a subjektivní, ten pocit se dá popsat pouze jako vynikající a jako proudění nahoru dozadu a do mozku. Pak se může objevit skrz srdeční čakru a pak jít ven do světa, kde jeho přítomnost usnadňuje rozvinutí opravdových divů. Tyto výskyty se dějí bez záměru. Je to jako kdyby se Božské kvality manifestovaly prostřednictvím vyšších sfér, které přesahují světský fyzický svět.

V předchozím výzkumu bylo doloženo, že třicet tři slavných Ježíšových zázraků byly opravdu skutečné jevy, a že byly pozorovány ostatními lidmi. Je to velká ukázka, že „v Bohu je možné všechno“ a historické příklady slouží jako nástroje výuky, které dokazují a potvrzují Božskou inkarnaci Ježíše (úroveň 1000). Pokročilí duchovní zasvěcenci často dosvědčují velmi početné, ale méně dramatické zázraky. Takové výskyty mají tendenci být četnější a častější a mohou být také dosvědčeny a potvrzeny jinými pozorovateli.

 „Zázraky“ představují manifestaci potenciálnosti do fyzikální skutečnosti na základě vlivu moci kontextu (pokud jsou také příznivé místní podmínky). Události představují manifestaci vlivu nelineární síly, včetně záměru, který aktivuje lineární potenciál (např. Heisenbergův princip neurčitosti).

Je to neviditelná „vyšší moc“ (nelineární kontextové pole), která usnadňuje uzdravení milionů lidí ve skupinách založených na víře, jako jsou Anonymní alkoholici a Kurz zázraků, a rovněž uzdravení, která se vyskytují v blízkosti svatých, pokročilých zasvěcenců, duchovních učitelů a v Lurdech. Ty byly hlášeny v průběhu historie a jsou zdokumentovány a potvrzeny svědeckými výpověďmi pozorovatelů.

Kalibračním výzkumem vědomí byly zázraky potvrzeny jako realita. Tyto jevy v historii hluboce ovlivnily lidskou zkušenost, stejně jako četné zprávy o zážitcích blízké smrti (úroveň 625), které často dramaticky změnily a transformovaly život (Siegel, 1986).

Jak historie dokládá, výskyt zázraků má hluboké důsledky a změnil nejen osobní životy tisíců lidí, ale i světových dějin, když k němu došlo u světových vůdců, kteří konvertovali (např. Saul z Tarsis, který se stal svatým Pavlem).

Starověký Řím uctíval pohanské římské bohy, ale v roce 312 měl císař Konstantin zázračnou vizi a na obloze viděl znamení od Boha a božství Kristovo. Jeho vědomí vyskočilo z úrovně 200 na 350. Toto znamení dal na štíty svých bojovníků, kteří od té chvíle vždy vítězili. Konstantin pak prohlásil křesťanství za náboženství římské říše a nakonec pro celé Evropy.

Z historického hlediska je možné vidět, že celkový výchozí kontext a primární struktura západní civilizace byl sled zázraků, od Ježíše Krista, svatého Pavla a císaře Konstantina. Tyto hlavní příklady se mohou zdát vzdálené od našich časů, ale zázračné zkušenosti Billa W. (Wilson), slavného zakladatele Anonymních alkoholiků, zrodily dvanácti krokové hnutí obnovy, jehož pomocí se miliony lidí zotavily nejen z alkoholismu, ale také z mnoha jiných vážných a nevyléčitelných lidských stavů. Všechny svépomocné programy vyšly od zjevení Billa W., které kalibruje na úrovni 575 (svatosti).

Výskytu zázraků předchází rozpuštění dominance ega. Intenzivní modlitba a odevzdanost Bohu může být následkem krize („dosažení dna“) a zoufalství, ale také to může být výsledkem integrovaného záměru a obětavosti. Kurzy zázraků, které se objevily v posledních desetiletích, zajišťují řádný průběh postupů, které vedou k rozpuštění ega cestou vhledu a prostřednictvím následných kroků obnovy (workbook kalibruje na úrovni 600, textbook na úrovni 550). Životy mnoha lidí byly transformovány a mnozí byli vyléčeni z vážných onemocnění, což potvrzuje platnost názvu tohoto celoročního kurzu.

Nakonec se zdánlivě „mimořádné“ stává novou skutečností, jako by člověk nyní žil v jiné dimenzi, ve které se zdánlivě nemožné manifestuje bez námahy, jako by to bylo řízené. Síla pole autonomně usnadňuje vznik z karmické potenciálnosti do projevené skutečnosti v harmonickém rozvinutí. Dynamika je nelineární a proto nepochopitelná intelektu, který předpokládá omezení lineárního Newtonova modelu kauzality a není schopen pojímat vznik Božského řádu nebo Harmonie.

Zatímco rozum a logika jsou výkonné nástroje, které mají svá omezení, příroda stále má mnoho nevysvětlitelných záhad. Tak i když šance na úder blesku je přibližně jedna ze sto milionů, stále žije jeden lesní dělník, do kterého uhodil blesk při pěti různých příležitostech. Také je provokativní příběh prezentovaný ve Fox News v červenci 2007 o dnes již slavné kočce „Oscar“(úroveň 250). Ta postupně správně identifikovala dvacet šest pacientů, kteří zemřeli během čtyř hodin poté, co se s nimi mazlila v ošetřovatelskén domě. Tak, jak se obyčejně říká: „Pravda je podivnější než beletrie“.

Následující část: Kapitola 6. Sociální realita a úrovně pravdy

Napsat komentář