Detaily kineziologického testování

Předcházející část: Kalibrací stanovené úrovně pravdivosti kapitol

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

***

Vědecká platnost závisí na opakovatelnosti. Abychom zajistili spolehlivou reprodukovatelnost výsledků, používali jsme v celém výzkumu techniku kineziologického testování citovanou v této knize. Podrobně je popsána dále. Je to v podstatě stejná metoda, jakou vyvinul ve své průkopnické práci Behavioral Kinesiology (Behaviorální kineziologie) dr. John Diamond.

1. krok

K pokusu je zapotřebí dvou osob. K určení vhodnosti testovaného subjektu zkoušející rychle stiskne dvěma prsty zápěstí vodorovně upažené a natažené ruky subjektu a současně ho požádá, aby odolával tlaku směrem dolů. Normální subjekt je schopen odolat tlaku a udržet upaženou ruku vodorovně s podlahou.

Občas se najdou lidé, kteří nedokážou udržet paži upaženou, působí-li na ni jakkoli slabý tlak směrem dolů. Příčinou je buď předchozí kontakt s oslabujícími energetickými poli, nebo negativní zdravotní stav. Toto nejsou vhodné subjekty pro testování. Někteří se mohou zotavit, když se udeří na brzlík (na horní část prsní kosti) v rytmu „raz-dva-tři“, usmívají se a myslí při tom na někoho, koho mají rádi. Jsou tím „posíleni“ a reagují dále normálně, ale „náprava“ může vydržet jen čtyři hodiny a „úder na brzlík“ pak musíme zopakovat.

(Poznámka: Někteří lidé jsou schopni dosáhnout dobrých výsledků sami od sebe, když utvoří z palce a ukazováku kroužek ve tvaru „O“. Když jsou výsledky „pravdivé“, kroužek je pevný a je obtížné oddělit palec od ukazováku. „Ne“ je oslabí a prsty se snadno oddělí. Má-li se učinit důležité rozhodnutí, je nejlepší ověřit si odpověď metodou, již realizují dvě osoby, kterou jsme popsali dříve.)

2. krok

Udržujte testování v neosobní rovině – zdržte se úsměvů, osobních poznámek. Udržujte prostředí bez hluku, hudby v pozadí nebo rozptylování domácími zvířecími miláčky či dotěrnými dětmi. Odstraňte kovové předměty, jako jsou například obroučky brýlí, od tělesné osy testovaného subjektu. Odstraňte také hodinky nebo šperky (včetně náhrdelníků). Uvědomte si, že mimořádné podněty, jako je parfém nebo voda po holení osoby provádějící test, mohou výsledky testu ovlivnit. Ke zlepšení koncentrace požádejte testovaný subjekt, aby zavřel oči.

3. krok

Jestliže subjekty opakovaně reagují slabě, zhodnoťte hlas zkoušející osoby. Hlas, který způsobuje oslabení těch, kdo jej poslouchají, diskvalifikuje za normálních podmínek tohoto člověka z role zkoušejícího.

4. krok

Proveďte zkoušku s perspektivním subjektem. Požádejte kandidáta, aby myslel na někoho, koho má rád, pak tiskněte dvěma prsty na zápěstí paže upažené vodorovně s podlahou. Normální subjekt bude reagovat docela silně a bude schopen pevně odolávat tlaku dolů. Poté požádejte subjekt, aby přemýšlel o někom, koho nemá rád, bojí se ho nebo vůči němu pociťuje zášť. (Vhodnou možností je Adolf Hitler.) Normální subjekt značně zeslábne a nebude schopen odolávat tlaku na zápěstí směrem dolů. Prověřte takto několik protikladných dvojic podnětů, abyste mohli stanovit konzistenci reakce a navázat vztah porozumění mezi vámi jako zkoušející osobou a subjektem. Některé vzorové ideologické, vizuální a sluchové podněty s předvídatelnými odpověďmi jsou:

Test se silnou reakcí Test se slabou reakcí
Láska Nenávist
Americká vlajka Hákový kříž
Mahátma Gándhí Josef Stalin
Klasická hudba Gangsterský rap

5. krok

Po zjištění, že testovaný subjekt reaguje spolehlivě a je v normálním stavu, pokračujte ve zkoumaných tématech pomocí vytváření deklarativních tvrzení. Otázky by měly být vždy uváděny jako tvrzení o faktu. Je zbytečné ptát se na budoucnost, protože výsledky takového testu nebudou mít žádnou spolehlivost. Testování vždy uveďte sdělením: „Mám povolení prozkoumat … (konkrétní téma).“ (ANO/NE?). Předmět dotazování můžete ověřit tvrzením: „Tohle je správná forma pro otázku.“ (ANO/NE?) Tvrzení – jako je například „Obviněný se dopustil loupeže“ (ANO/NE?) – může vyslovit buď zkoušející, nebo testovaný subjekt. Po každé vyslovené otázce je testovaný subjekt požádán, aby odolával tlaku zkoušejícího, který rychle stiskne dvěma prsty natažené zápěstí testovaného subjektu a stlačuje je dolů.

V našem výzkumu jsme často používali týmy testovaných subjektů. Například 20,30 nebo až 1000 osob bylo rozděleno do dvoučlenných týmů, kde se střídaly v rolích zkoušejícího a testovaného. Celé skupině byla ve stejnou chvíli položena stejná otázka nebo byla skupina rozdělena do podskupin pro nezávislé výzkumné projekty. Ve skupině o 100 lidech (50 dvoučlenných týmech) možná jeden nebo dva týmy budou mít problémy se získáváním stejných výsledků jako ostatní. Je možné je vzít stranou a provést „úder na brzlík“ (popsaný výše). Ten vrátí jejich reakce k normálu a osoby se budou moci připojit k ostatním skupinám.

Pomocí výše uvedené metody jsou výsledky stoprocentně opakovatelné v průběhu času, takže jakákoli skupina kdekoli bude produkovat shodné výsledky. Například představa Adolfa Hitlera způsobí, že každý zeslábne, i kdyby o něm nikdy neslyšel nebo si myslel, že je to velký národní hrdina.

6. krok

Test lze provést také tak, že držíme testovaný předmět v blízkosti solar plexu testovaných subjektů. Zjistíte, že mají slabou reakci na umělé sladidlo, pesticidy nebo i obrázek Hitlera, schované v pevné obálce. Reakce bude silná, když budou odpovídat na zdravou výživu, prospěšné léky nebo živiny, zabalený obrázek Lincolna a tak dále.

7. krok

Testované výsledky lze ověřit, aby byly nezávislé na znalostech, názorech, náboženském vyznání nebo postojích testovaného subjektu. Například fotografie Nelsona Mandely způsobí, že reakce všech testovaných subjektů bude silná, dokonce i u rasistů, kteří ho odmítají. Bachova hudba vyvolá u každého silnou reakci, i když se některým osobně nelíbí, stejně jako metalová hudba všechny testované subjekty oslabí, a to i v případě, že jí osobně dávají přednost.

Tuto reprodukovatelnost výsledků pozorovaly za posledních dvacet let tisíce lékařů používajících kineziologii ve své každodenní klinické praxi nebo výzkumu. Výsledky jsou dokonce konzistentnější než běžné diagnostické metody používané v tradiční medicíně (to znamená, že slabé srdce nikdy nevyvolá silnou reakci při kineziologických testech, zatímco výsledný test u normálního EKG může být chybný – to je známá skutečnost).

Následující část: Slovníček