. 14. Jednání s „problémy“ na úrovni 500 (v oblasti Lásky) – 1.2.2021

Předcházející setkání: Jak zůstávat nepřetržitě na vrcholu prchavého okamžiku.


Záznam čtrnáctého on-line meetingu z 1.2.2021 na téma:Jednání s „problémy“ na úrovni 500 (v oblasti Lásky).


Video obsahuje tyto texty:

01feb2021

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Opět, jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí – střídavě v obou jazycích, dnes česky

3) Opět, jak se dá jednat s pocity.

4) Jednání s „problémy“ na úrovni 500

5) 04 Leden/Január – inspirace z knihy „Podél Cesty k Osvícení“

6) Věta na dnešek: (Podpořit řešení místo napadávání domnělých příčin).

7) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění.

Nečteno: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

BRANKO: Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

2) HONZA: Opět, jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí – střídavě, dnes česky

FRANTIŠEK:

z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr. Davida Hawkinsa, zo strany XXVI:

Lidé jsou zvědaví, ptají se: „Jak je možné dosáhnout vysoký stav vědomí.“

1) Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bolo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

5) Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

3) HONZA: Opět, jak se dá jednat s pocity.

MIREK: Doufáme, že se umíte vědomě přistihnout, jak jednáte s pocity. Tady jsou.

1- svalením pocitu na vámi vymyšlenou situaci,

2- anebo vybouchnutím, pocit je uvolňován zahráním scény,

3- anebo útěkem, co znamená vyrobením množství nepřetržitých horečnatých aktivit,

4- anebo uvolněním pocitu, tedy jejího uvědoměním a zaměřením se na vypouštění energie za ním,

5- anebo zlikvidováním vašeho „samozřejmě neomylného“ stanoviska na věc,

6- anebo přesunem do ztotožnění se ze subjektivitou, která umožňuje tyto emoce prožívat.

 

4) HONZA: jednání s „problémy“ na úrovni 500

z angl. Power vs. Force, 2002, Ch.11, 166-169;   česká 2004, Kap11,  str157-160; přeložil JULO.

BRANKO:

Polia vnímania sú obmedzované operatívnym uprednostňujúcim vzorom, {teda, inými slovami, každého pole vnímania je obmedzené na to, čo uprednostňuje}. To znamená, že schopnosť rozpoznať dôležité prvky v danej situácii je obmedzená rámcom vzorca, ktorý je prejavom úrovne vedomia pozorovateľa. Motív pozorovateľa automaticky určuje to, čo uvidí; príčinnosť udalostí sa preto pripisuje veciam, ktoré sú v skutočnosti predpojatosťou pozorovateľa a s danou situáciou vôbec nesúvisia. Pojem „situačná morálka“ nám hovorí, že správnosť a nesprávnosť správania nie je možné stanoviť bez poukázania na širší rámec okolností. Každý prispievajúci prvok prifarbuje celkový obraz, a preto tým vkladá do tohto obrazu farebné odtiene, ktoré menia význam celého scenára.

Jedným príznakom prítomnosti nízko-energetického vzoru, {teda nižšej úrovne vedomia}, je zápolenie protikladov. Kým moc, ako vyjadrenie vyšších hladín vedomia {na rozdiel od sily, ktorá vyjadruje nižšie úrovne vedomia}, vedie vždy k takému výsledku, ktorý všetci zúčastnení považujú za výhru, sila vytvára víťazov a porazených. Spory vyplývajúce z riešení založených na sile naznačujú, že sa nenašlo správne riešenie, napríklad ak presadzovanie záujmov jednej skupiny narúša záujmy druhej skupiny alebo ak práva obvineného sú v rozpore s právami obete. Spôsob, ako šikovne vytvoriť odpoveď na úrovni vysoko-energetického poľa, je hľadanie takých praktických riešení, ktoré zabezpečia spokojnosť všetkých zainteresovaných. Takéto riešenia zahŕňajú využitie tak tolerantnej pravej mozgovej hemisféry, ako aj hodnotiacej ľavej mozgové hemisféry.

Moc vyriešiť problémy na trhu ľudskej činnosti má jeden základný princíp: Podporovať riešenie namiesto napadávania domnelých príčin. Napadnutie je samo o sebe vnútorne veľmi slabý lákavý vzor (150) vedúci cez strach k zastrašovaniu, nátlaku a nakoniec k morálnej skaze. Práve takéto metódy používa mravná polícia, ktorá mení mestské ulice na džungle zločinov.

Objektívne skúmanie odhaľuje, že najúpornejšie „spoločenské problémy“ sa zdajú neriešiteľné kvôli prevahe tak precitlivelosti ako aj mladíckemu moralizovaniu. Ani jedna z týchto pozícií nie je založená na pravde, a preto sú všetky prístupy, ktoré z nich vyplývajú, nepresvedčivé. Nepravda nás oslabuje; konanie z falošných pozícií zvyčajne vedie k použitiu fyzickej sily. Fyzická sila je všeobecne náhradkou pravdy. Zbrane a obušky sú dôkazom slabosti; potreba ovládať druhých pramení z nedostatku prítomnosti vyšších hladín vedomia, teda moci, rovnako ako namyslenosť pramení z nedostatku sebavedomia. Potrestanie je druh násilia a je neplodnou náhradou za moc. Ak trest len zriedka zodpovedá zločinu, ako je to v našej spoločnosti, sotva môže byť účinný; trest je založený na pomste, čo je slabá energetická úroveň 150. (…)

Úspešné riešenia sú založené na vysoko-výkonnom princípe, že k riešeniu sa dospeje posilnením toho, čo je pozitívne a nie napadnutím toho, čo je negatívne {500}. Vyliečenie z alkoholizmu nemožno dosiahnuť bojom proti opitosti, ale iba voľbou triezvosti. „Vojna na skončenie všetkých vojen“ takúto vec neurobila, a  ani nemohla urobiť. Vojny – vrátane vojen proti nerestiam, drogám alebo iným ľudským potrebám ktoré si ľudia  zaobstarávajú na veľkom podpultovom spoločenskom trhu skrytom pod štátnym obchodovaním, môžu byť vyhraté len voľbou mieru.

JULO:

Príklady na riešenia silou a nie mocou;

z angl. Power vs. Force, 2002, Ch.11, 168;   česká 2004, Kap11,  str159-160; 

Na druhej strane úsilie uspokojovať ľudské potreby vedie k nenákladným riešeniam, ktoré prinášajú pohodu; útočenie na umelo vytvorený „problém“ je vždy nákladné a ešte k tomu aj kriminalizuje časť spoločnosti. Len detinský človek vychádza z predpokladu, že ľudské správanie sa dá vysvetliť čierno-bielymi pojmami. Popierať základné biologické potreby a potláčať inštinktívne pudy je márne. Blokovanie normálneho sexuálneho uvoľňovania jednoducho vedie k vytváraniu abnormálnych sexuálnych ventilov. Riešenia vychádzajúce z vyšších hladín vedomia, z moci,  sú tie, ktoré sú realisticky založené na úrovni akceptovania (350) a nie na úrovni odsudzovania (150, čo je úroveň hnevu). V Amsterdame je jedna časť mesta tradične vyhradená ako štvrť nerestí, nazývaná štvrť červených svetiel; je tichá, pokojná s až vidieckou atmosférou; jej ulice sú bezpečné. V Buenos Aires sú časti parkov vyhradené pre milencov. Polícia tieto miesta hliadkuje kvôli ochrane a nie obťažovaniu, a všade je pokoj.

Ďalším príkladom je predtým spomenutá neschopnosť našej vlády vyriešiť problém s užívaním drog. Opäť, chyba je v moralistickom pozeraní sa na problém a jednanie z pozície sily a v trestajúcej úlohe. Prvotnou závažnou chybou bolo zlyhanie rozdeliť drogy na tvrdé a mäkké. Tvrdé drogy (narkotiká) spôsobujú návykovosť, majú vážne abstinenčné príznaky a bývajú tradične spájané so zločinom. Mäkké drogy (rekreačné) nespôsobujú závislosť, nemajú abstinenčné príznaky a sú s spočiatku obvykle poskytované amatérmi. Kriminalizáciou mäkkých drog vláda vytvorila nový zločinecký syndikát, rozsahom bohatý a medzinárodný. Nedostatočné množstvá lacných, pomerne neškodných rekreačných drog na uliciach boli rýchlo doplnené predajcami tvrdých drog a pokojné, celkovo neškodné drogové spoločenstvo sa stalo kriminalizované a divoké.

5) HONZA: 04 Leden/Január – inspirace z knihy „Podél Cesty k Osvícení“ plus z angl. Power vs. Force, 2002, Ch.11, 285

Ukázalo se, že důkladné vstřebání materiálu předloženého v této knize dokáže pozvednout úroveň vědomí v průměru o 35 bodů. Vzhledem k tomu, že pokrok vědomí během průměrného lidského života na této Zemi je jen pět bodů, takové zvýšení v individuálním vědomí je velmi prospěšné samo o sobě. A pokročilá teoretická fyzika a nelineární dynamika ukázaly, že jakékoli individuální zvýšení úrovně vědomí zvyšuje úroveň vědomí každého na této planetě. Dosáhnout vědomí na vyšší úrovni je největší dar, jaký kdokoli z nás může dát světu. Kromě toho se tento dar díky vlnění vrací ke svému zdroji.

6) HONZA: Věta na dnešek:

JULO s komentářem

Podporiť riešenie namiesto napadávania príčin
(idúc dopredu, čo s tým môžeme spraviť)

 

7) HONZA:  Konec, dotazy.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek.

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 1. část