Kapitola 4. Úrovně Lidského Vědomí

Předcházející část: Výsledky Cejchování a Jejich Interpretace

Preložil DeepL a upravil Honza pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Honzem 19may2023.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 1: ‘Moc oproti Síle, přepracované vydání (2012)’

DRH používá neobvyklou stylizaci, v kombinaci s ním vymyšlenými slovíčkami, a pozice slov v jeho větách vyjadřují jejich závažnost. Z důvodu zachování tohoto DRH záměru, i Honza sa rozhodl byt mu věrný, a překlady připomínají spleť nestandardních stylizací, a nesprávné interpunkce, použité na oddelení vícenásobných myšlenek v jediné větě. Kdyby se byl DRH chtěl vyjadřovat jinak, tak by to bylo jinak, a Honzův překlad by se dal číst jako beletrie. Pri čtení, namísto tvrzení si ‘to nesedí’, Honza doporučuje klást si otázku „Co je potřebné ve mne změnit, aby mi to sedělo?“

 

KAPITOLA 4

Úrovně lidského vědomí

.1. Miliony kalibrací v průběhu let tohoto studia definovaly škálu hodnot přesně odpovídajících dobře rozpoznaným souborům stanovisek a emocí, lokalizovaných specifickými přítažlivými energetickými poli, podobně jako elektromagnetická pole shromažďují železné piliny. Přijali jsme následující klasifikaci těchto energetických polí, aby byla snadno srozumitelná a zároveň klinicky i subjektivně přesná.

.2. Je velmi důležité si uvědomit, že cejchovaná čísla nepředstavují aritmetický, ale logaritmický průběh. Úroveň 300 tedy není dvojnásobek amplitudy 150; je to 300 na desátou mocninu (10300). Proto zvýšení i o několik bodů představuje velký pokrok v moci; rychlost nárůstu moci při postupu nahoru po stupnici je proto ohromná.

. 3. Způsoby, jakými se jednotlivé úrovně lidského vědomí projevují, jsou hluboké a dalekosáhlé; jejich účinky jsou hrubé i jemné. Všechny úrovně pod 200 jsou destruktivní pro život jednotlivce i celé společnosti; naproti tomu všechny úrovně nad 200 jsou konstruktivními projevy moci. Rozhodující úroveň 200 je opěrným bodem, který odděluje obecné oblasti síly (neboli falše) od moci (neboli pravdy).

. 4. Při popisu emocionálních souvztažností energetických polí vědomí je dobré si uvědomit, že se u jedince zřídkakdy projevují jako čisté stavy. Člověk může v určité oblasti života působit na jedné úrovni a v jiné oblasti života na zcela jiné úrovni. Celková úroveň vědomí jedince je souhrnem účinků všech těchto různých úrovní.

Energetická úroveň 20: Stud

. 5. Úroveň Studu je nebezpečně blízká smrti, která může být zvolena ze Studu jako vědomá sebevražda nebo rafinovaněji zvolena nepodniknutím kroků k prodloužení života, jako v případě „pasivní sebevraždy“. Častá je smrt v důsledku nehody, které se dalo vyhnout. Všichni máme určité povědomí o bolesti ze „ztráty tváře“, ze zdiskreditování nebo z toho, že se cítíme jako „ne-člověk“. V případě Studu lidé svěsí hlavu a odplíží se pryč, přejí si být neviditelní. Vyhnání je tradičním průvodním jevem studu a v primitivních společnostech, z nichž všichni pocházíme, se vyhnání rovná smrti.

. 6. Rané životní zkušenosti, jako je sexuální zneužívání, které vedou ke Studu, deformují osobnost často na celý život, pokud se tyto problémy nevyřeší terapií. Stud, jak určil Freud, vytváří neurózu. Je destruktivní pro emocionální a psychické zdraví a v důsledku nízkého sebevědomí činí člověka náchylným k rozvoji tělesných onemocnění. Osobnost založená na Studu je plachá, uzavřená a introvertní.

. 7. Stud je používán také jako nástroj krutosti a jeho oběti se často samy stávají krutými. Zostuzené děti jsou kruté ke zvířatům a kruté k sobě navzájem. Chování lidí, jejichž úroveň vědomí je teprve v úrovni 20, je nebezpečné. Mají sklon k halucinacím obviňujícího charakteru a také k paranoie; někteří se stávají psychotiky nebo páchají bizarní zločiny.

.8. Někteří jedinci s vědomím Studu to kompenzují perfekcionismem a přísností, často se stávají despotickými a netolerantními. Notoricky známým příkladem jsou morální extremisté, kteří vytvářejí skupiny mstitelů a promítají svůj nevědomý stud do druhých, které se pak cítí oprávněni spravedlivě napadat nebo zabíjet. Sérioví vrazi často jednají na základě sexuálního moralismu s odůvodněním, že trestají takzvané „špatné“ ženy.

. 9. Protože Stud stahuje dolů celou úroveň osobnosti člověka, má za následek zranitelnost vůči ostatním negativním emocím, a proto často vyvolává falešnou hrdost, hněv a pocit viny.

Energetická úroveň 30: Vina

. 10. Vina {pocit viny}, která se v naší společnosti tak často používá k manipulaci a trestání, se projevuje v různých projevech, jako jsou výčitky svědomí, sebeobviňování, masochismus a celá škála symptomů oběti. Nevědomá Vina má za následek psychosomatická onemocnění, náchylnost k nehodám a sebevražedné chování. Mnoho lidí se s Vinou potýká celý život, zatímco jiní se zoufale snaží uniknout tím, že Vinu amorálně zcela popírají.

. 11. Výsledkem dominance Viny je zaujetí „hříchem“, nelítostný emocionální postoj, který často využívají náboženští demagogové, kteří jej používají k nátlaku a ovládání. Takoví obchodníci s „hříchem a spásou“, posedlí trestem, pravděpodobně buď vystupují s vlastní vinou, nebo ji promítají na druhé.

. 12. Subkultury vykazující úchylku sebebičování se často projevují dalšími endemickými formami krutosti, jako je veřejné, rituální zabíjení lidí nebo zvířat. Pocit viny vyvolává vztek a jeho výrazem je často zabíjení. Trest smrti je příkladem toho, jak zabíjení uspokojuje obyvatelstvo, které se cítí provinile. Například naše nelítostná americká společnost pranýřuje své oběti v tisku a uděluje tresty, u nichž nikdy nebylo prokázáno, že by měly odstrašující nebo nápravný účinek.

Energetická úroveň 50: Apatie

. 13. Tato úroveň se vyznačuje chudobou, zoufalstvím a beznadějí. Svět a budoucnost vypadají bezútěšně; životním tématem je patos. Apatie je stav bezmoci; jejím obětem, potřebným ve všech směrech, chybí nejen zdroje, ale i energie, aby využily ty, které mohou být k dispozici. Pokud jim pečovatelé nedodají energii zvenčí, může dojít ke smrti pasivní sebevraždou. Bez vůle k životu beznadějní lidé tupě zírají, nereagují na podněty, dokud jejich oči nepřestanou sledovat a nezbude jim dost energie ani na spolknutí nabízené potravy.

. 14. Taková je úroveň bezdomovců a opuštěných lidí ve společnosti; je to také osud mnoha starých lidí a dalších, kteří se dostanou do izolace v důsledku chronických nebo progresivních onemocnění. Apatičtí jsou závislí; lidé v apatii jsou “ tíží“ a jejich okolí je pociťuje jako přítěž.

. 15. Společnost příliš často postrádá dostatečnou motivaci k tomu, aby mohla kulturám i jednotlivcům na této úrovni, kteří jsou vnímáni jako odčerpávači zdrojů, skutečně pomoci. To je úroveň ulic Kalkaty, kam se odváží vkročit pouze světci, jako je Matka Tereza a její následovníci. Apatie je úrovní opuštění naděje a jen málokdo má odvahu se jí skutečně podívat do tváře.

Energetická úroveň 75: Smutek

. 16. To je úroveň smutku, ztráty a sklíčenosti. Většina lidí ji po určitou dobu zažívá, ale ti, kteří zůstávají na této úrovni, žijí život v neustálé lítosti a depresi. Je to úroveň chronického truchlení, smutku a výčitek svědomí z minulosti; je to také úroveň navyklých poražených a těch chronických gamblerů, kteří přijímají neúspěch jako součást svého životního stylu, což často vede ke ztrátě zaměstnání, přátel, rodiny a příležitostí, stejně jako peněz a zdraví.

. 17. Velké prohry v raném věku činí člověka později náchylným k pasivnímu přijímání smutku, jako by smutek byl cenou života. Ve smutku člověk vidí smutek všude: smutek malých dětí, smutek z poměrů ve světě, smutek ze života samotného. Tato úroveň zabarvuje celé vidění existence. Součástí syndromu ztráty je představa nenahraditelnosti toho, co bylo ztraceno, nebo toho, co to symbolizovalo. Dochází k zobecnění z konkrétního, takže ztráta milované osoby je ztotožněna se ztrátou lásky jako takové. Na této úrovni mohou takové citové ztráty vyvolat vážnou depresi nebo smrt.

. 18. I když je smutek hřbitovem života, přesto má v sobě více energie než apatie. Když tedy traumatizovaný apatický pacient začne plakat, víme, že se mu daří lépe. Jakmile začne plakat, začne opět jíst.

Energetická úroveň 100: Strach

. 19. Na úrovni 100 je k dispozici mnohem více životní energie; strach z nebezpečí je vlastně zdravý. Strach řídí velkou část světa a podněcuje nekonečnou aktivitu. Strach z nepřátel, ze stáří nebo smrti, z odmítnutí a spousta sociálních strachů jsou základními motivátory v životě většiny lidí.

. 20. Z pohledu této úrovně se svět jeví jako nebezpečný, plný nástrah a hrozeb. Strach je oblíbeným oficiálním nástrojem kontroly ze strany represivních totalitních orgánů a režimů a nejistota je zásobou hlavních manipulátorů trhu. Média a reklama hrají na Strach, aby zvýšily svůj podíl na trhu.

. 21. Šíření strachu je stejně neomezené jako lidská představivost; jakmile se Strach stane středem pozornosti, nekonečné děsivé události světa ho živí. Strach se stává posedlým a může mít jakoukoli podobu. Strach ze ztráty vztahu vede k žárlivosti a chronicky vysoké hladině stresu. Strachové myšlení může balancovat na hranici paranoie nebo vytvářet neurotické obranné struktury, a protože je nakažlivé, stává se dominantním společenským trendem.

. 22. Strach omezuje růst osobnosti a vede k zábranám. Protože povznesení se nad Strach vyžaduje energii, nejsou utlačovaní schopni dosáhnout vyšší úrovně bez pomoci. Proto utlačovaní ve strachu hledají silné vůdce, kteří vypadají, že překonali jejich strach, aby je vyvedli z jejich otroctví.

Energetická úroveň 125: Chtění

.23. Na této úrovni je k dispozici ještě více energie; Chtění motivuje rozsáhlé oblasti lidské činnosti, včetně ekonomiky. Inzerenti hrají na naše Chtění, aby nás naprogramovali potřebami spojenými s instinktivními pudy. Chtění nás pohání k vynaložení velkého úsilí, abychom dosáhli cílů nebo získali odměnu. Chtění mít peníze, prestiž nebo moc, řídí životy mnoha lidí, kteří se povznesli nad Strach, jako svůj omezující, převládající životní motiv.

. 24. Chtění je také úrovní závislosti, kdy se chtění stává chtíčem důležitějším než život sám. Oběti Chtění si ve skutečnosti nemusí být vědomy základu svých motivů. Někteří lidé se stávají závislými na chtění po pozornosti a svými neustálými požadavky od sebe odhánějí ostatní. Chtění sexuálního uznání dalo vzniknout celému kosmetickému, módnímu a filmovému průmyslu.

. 25. Chtění má co do činění s hromaděním a chamtivostí. Žádostivost je však neukojitelná, protože je to trvalé energetické pole, takže uspokojení jedné žádosti je pouze nahrazeno neuspokojenou žádostí po něčem jiném. Multimilionáři zůstávají posedlí získáváním dalších a dalších peněz.

. 26. Chtění je však mnohem vyšší stav než Apatie nebo Smutek. Abyste mohli „získat“, musíte mít nejprve energii „chtít“. Televize má na mnoho utlačovaných lidí velký vliv, protože jim vštěpuje chtění a dodává energii jejich „chcencům“ do té míry, že se vymaní z Apatie a začnou usilovat o lepší život. Chtění může lidi nastartovat na cestu k úspěchu. Chtění se tedy může stát odrazovým můstkem k vyšším úrovním vědomí.

Energetická úroveň 150: Hněv

. 27. Ačkoli Hněv může vést k vraždám a válkám, jako energetická úroveň sama o sobě je od smrti mnohem vzdálenější než ty, které jsou pod ní. Hněv může vést ke konstruktivnímu nebo destruktivnímu jednání. Když se lidé dostanou z Apatie a Smutku a překonají Strach jako způsob života, začnou chtít; Chtění vede k frustraci, které zase vede k Hněvu. Hněv tak může být opěrným bodem, který utlačované nakonec katapultuje ke svobodě. Hněv nad sociální nespravedlností, šikanováním a nerovností vyvolal velká hnutí, která vedla k zásadním změnám ve struktuře společnosti.

. 28. Hněv se však nejčastěji projevuje jako zášť a pomsta, a proto je nestálý a nebezpečný. Příkladem hněvu jako životního stylu jsou podráždění, výbušní lidé, kteří jsou přecitlivělí na urážky a stávají se „sběrači křivd“, hádaví, bojovní nebo často vedou soudní spory.

. 29. Protože hněv pramení z frustrovaného, nesplněného chtění, vychází z energetického pole pod ním. Frustrace vyplývá z přehánění důležitosti chtění. Rozhněvaný člověk může podobně jako frustrované dítě propadnout vzteku. Hněv snadno vede k nenávisti, která má erozivní účinek na všechny oblasti života člověka.

Energetická úroveň 175: Hrdost

. 30. Hrdost, která se cejchuje na 175, má dost energie na to, aby řídila námořní pěchotu Spojených států. Je to úroveň, o kterou usiluje většina našich dnešních druhů. Lidé se při dosažení této úrovně cítí pozitivně, na rozdíl od nižších energetických polí. Tento vzestup sebevědomí je balzámem na všechnu bolest, kterou zažívají na nižších úrovních vědomí. Hrdost vypadá dobře a ví o tom, že je to tak; vytahuje se na přehlídce života. Hrdost je od studu, viny nebo strachu natolik vzdálená, že povznést se například ze zoufalství ghetta k hrdosti mariňáka je obrovský skok. Hrdost jako taková má obecně dobrou pověst a je společensky podporována, přesto, jak vidíme z grafu úrovní vědomí, je dostatečně negativní na to, aby zůstala pod kritickou úrovní 200 bodů. Proto se hrdost cítí dobře pouze v kontrastu s nižšími úrovněmi.

. 31. Problémem  u Hrdosti je, jak všichni víme, že „pýcha předchází pád“. Hrdost je obranná a zranitelná, protože je závislá na vnějších podmínkách, bez nichž se může náhle vrátit na nižší úroveň. Nafouknuté ego je zranitelné vůči útokům. Hrdost zůstává slabá, protože může být sražena z piedestalu zpět do Studu, který je hrozbou, jež rozněcuje strach ze ztráty hrdosti.

. 32. Hrdost rozděluje a dává vzniknout stranictví; následky jsou nákladné. Člověk pro Hrdost obvykle umíral; armády se dodnes pravidelně vyvražďují pro ten aspekt Hrdosti, kterému se říká nacionalismus. Náboženské války, politický terorismus a fanatismus, strašlivé dějiny Blízkého východu a střední Evropy, to vše je cena za Hrdost, kterou platí celá společnost.

. 33. Odvrácenou stranou Hrdosti je tedy arogance a popírání. Tyto vlastnosti blokují růst; v Hrdosti je zotavení ze závislostí nemožné, protože se popírají citové problémy nebo charakterové vady. Celý problém popírání je jedním z problémů Hrdosti. Hrdost je tedy velmi značnou blokádou pro získání skutečné moci, která vytlačuje Hrdost skutečným postavením a prestiží.

Energetická úroveň 200: Odvaha

. 34. Na úrovni 200 se poprvé skutečně objevuje moc. Když testujeme subjekty na všech energetických úrovních nižších než 200, zjistíme, jak si lze snadno ověřit, že všechny slábnou. V reakci na život podporující pole nad 200 všichni zesílí. To je kritická úroveň, která rozlišuje pozitivní a negativní životní vlivy. Na úrovni Odvahy dochází k dosažení skutečné moci; je to tedy také úroveň posílení. Jedná se o zónu zkoumání, dosahování úspěchů, statečnosti a odhodlání. Na nižších úrovních je svět vnímán jako beznadějný, smutný, děsivý nebo frustrující, ale na úrovni Odvahy je život vnímán jako vzrušující, náročný a podnětný.

. 35. Odvaha s sebou nese ochotu zkoušet nové věci a vyrovnávat se s nepřízní života. Na této úrovni zmocnění je člověk schopen zvládnout a efektivně zvládnout příležitosti života. Na úrovni 200 je například energie učit se novým pracovním dovednostem. Růst a vzdělávání se stávají dosažitelnými cíli. Je zde schopnost čelit obavám nebo charakterovým vadám a růst navzdory nim; úzkost také neochromuje snažení, jako by tomu bylo na nižších úrovních vývoje. Překážky, které porážejí lidi, jejichž vědomí je nižší než 200, působí na ty, kteří se vyvinuli na první úroveň skutečné moci, jako stimulanty.

. 36. Lidé na této úrovni vracejí do světa tolik energie, kolik jí přijímají; na nižších úrovních populace i jednotlivci odčerpávají energii ze společnosti, aniž by ji opětovali. Protože úspěchy vedou k pozitivní zpětné vazbě, sebeodměna a úcta se postupně posilují. Zde začíná produktivita. Kolektivní úroveň vědomí lidstva zůstávala po mnoho staletí na úrovni 190 a kupodivu na současnou úroveň 204 vyskočila až v posledním desetiletí.  {Psáno v roce 1994.}

Energetická úroveň 250: Neutralita

. 37. Energie se stává velmi pozitivní, jakmile se dostaneme na úroveň, kterou jsme označili jako Neutrální, protože ji ztělesňuje uvolnění z postojů a stanovisek, které jsou typické pro nižší úrovně. Pod úrovní 250 má vědomí tendenci vidět rozpory a zaujímat strnulé pozice, což je překážkou ve světě, který je spíše komplexní a mnohovrstevnatý než černobílý.

. 38. Zaujímání takových stanovisek vytváří polarizaci a polarizace zase vytváří opozici a rozdělení. Stejně jako v bojových uměních se strnulá pozice stává zranitelným bodem; co se neohýbá, může se zlomit. Povznese-li se člověk nad bariéry nebo protiklady, které rozptylují jeho energii, umožňuje neutrální stav flexibilitu a nesoudné, realistické posuzování problémů. Být neutrální znamená být relativně nezávislý na výsledcích; to, že není po našem, už není vnímáno jako porážka, děsivé nebo frustrující.

. 39. Na neutrální úrovni si člověk může říct: „Když nedostanu tuhle práci, tak si najdu jinou.“. To je počátek vnitřní sebedůvěry; člověk cítí svou sílu, a proto se nenechá snadno zastrašit. Člověk není nucen nic dokazovat. Očekávání, že život se svými vzestupy a pády bude v podstatě v pořádku, pokud se člověk dokáže vyrovnat se situací, je typickým postojem na úrovni 250.

. 40. Lidé v Neutralitě mají pocit pohody; znakem této úrovně je sebevědomá schopnost žít ve světě. Jedná se tedy o zkušenostně bezpečnou úroveň. S lidmi na této úrovni je snadné vycházet, je bezpečné s nimi být a stýkat se, protože je nezajímají konflikty, soupeření ani pocit viny. Jsou pohodlní a v podstatě emocionálně nerušeni. Tento přístup nesoudí a nevede k potřebě kontrolovat chování druhých lidí. Odpovídajícím způsobem, protože neutrální lidé si cení svobody, je těžké je kontrolovat.

Energetická úroveň 310: Ochota

. 41. Tuto velmi pozitivní energetickou úroveň lze považovat za vstupní bránu do vyšších úrovní. Zatímco například na úrovni Neutrality se práce odvádí přiměřeně, na úrovni Ochoty se práce odvádí dobře a úspěch ve všech snahách je běžný. Růst je rychlý; tito lidé jsou vybráni k postupu. Ochota znamená, že člověk překonal vnitřní odpor k životu a je odhodlán se zapojit. Pod úrovní kalibrace 200 mají lidé sklon k uzavřenosti, ale na úrovni 310 dochází k velkému otevření. Na této úrovni se lidé stávají skutečně přátelskými a zdá se, že společenský a ekonomický úspěch následuje automaticky. Ochotné ve skutečnosti netrápí nezaměstnanost, protože vezmou jakoukoli práci, když musí, nebo si sami vytvoří kariéru či samostatnou výdělečnou činnost. Necítí se poníženi prací ve službách nebo tím, že začínají na dně. Jsou přirozeně užiteční ostatním a přispívají k prospěchu společnosti. Jsou také ochotni čelit vnitřním problémům a nemají velké bloky v učení.

. 42. Na této úrovni je sebeúcta vrozeně vysoká a je posilována pozitivní zpětnou vazbou ze strany společnosti v podobě uznání, ocenění a odměny. Ochota je sympatická a reaguje na potřeby druhých. Ochotní lidé jsou tvůrci společnosti a přispívají k jejímu rozvoji. Díky své schopnosti odrazit se od nepřízně osudu a poučit se ze zkušeností mají sklon k sebekorekci. Poté, co se zbavili hrdosti, jsou ochotni podívat se na své vlastní nedostatky a učit se od druhých. Na úrovni Ochoty se lidé stávají vynikajícími studenty. Jsou snadno učenliví a pro společnost představují významnou moc pro její rozvoj.

Energetická úroveň 350: Přijetí

. 43. Na této úrovni uvědomění dochází k zásadní proměně, kdy člověk pochopí, že je sám zdrojem a tvůrcem svých životních zkušeností. Přijetí takové odpovědnosti je charakteristické pro tento stupeň vývoje, který se vyznačuje schopností žít v harmonii se silami života.

. 44. Všichni lidé na stupních nižších než 200 mají tendenci být bezmocní a považují se za oběti, vydané na milost a nemilost životu. To pramení z přesvědčení, že zdroj vlastního štěstí nebo příčina vlastních problémů je „tam venku“. Na této úrovni je dokončen obrovský skok – získání vlastní moci – a uvědomění si, že zdroj štěstí je uvnitř člověka. Na tomto vyspělejším stupni nemá nic takzvaně „tam venku“ schopnost učinit člověka šťastným a láska není něčím, co dává nebo bere někdo jiný, ale je vytvářena zevnitř.

. 45. Přijetí nelze zaměňovat s pasivitou, která je příznakem apatie. Tato forma Akceptace (Přijetí) umožňuje zapojit se do života za jeho vlastních podmínek, aniž by se ho snažila přizpůsobit nějakému programu. Při Přijetí dochází k emocionálnímu zklidnění a rozšiřuje se vnímání, protože je překonáno popírání. Člověk nyní vidí věci bez zkreslení a dezinterpretací; souvislosti zkušeností se rozšiřují, takže je schopen „vidět celý obraz“. Přijetí má v podstatě co do činění s rovnováhou, přiměřeností a vhodností.

. 46. Jedinec na úrovni Přijetí se nezajímá o určování, co je správné a co ne, ale věnuje se řešení problémů a zjišťování, co s problémy dělat. Těžké úkoly nevyvolávají nepohodlí ani zděšení. Dlouhodobé cíle mají přednost před krátkodobými; vyniká sebekázeň a mistrovství.

. 47. Na úrovni Přijetí nejsme polarizováni konflikty nebo opozicí; vnímáme, že ostatní lidé mají stejná práva jako my, a ctíme rovnost. Zatímco nižší úrovně se vyznačují strnulostí, na této úrovni se začíná objevovat sociální rozmanitost jako forma řešení problémů. Na této úrovni tedy neexistuje diskriminace ani netolerance; existuje zde uvědomění, že rovnost nevylučuje rozmanitost. Přijetí spíše zahrnuje, než odmítá.

Energetická úroveň 400: Intelekt

. 48. Inteligence a rozumovost vystupují do popředí, když je překonána emocionalita nižších úrovní. Intelekt, díky rozumu, dokáže pracovat s velkým a složitým množstvím dat, přijímat rychlá a správná rozhodnutí, chápat složitosti vztahů, třídit a jemně rozlišovat a odborně manipulovat se symboly jako abstraktními pojmy, což nabývá na významu. To je úroveň vědy, medicíny a obecně zvýšené schopnosti pojmové orientace a porozumění. Znalosti a vzdělání jsou vyhledávány jako kapitál. Porozumění a informace jsou hlavními nástroji úspěchu, který je charakteristickým znakem úrovně 400. To je úroveň nositelů Nobelovy ceny, velkých státníků a soudců Nejvyššího soudu. Cejchuje zde také Einstein, Freud a mnozí další velcí myslitelé historie. Cejchují zde autoři velkých knih západního světa.

. 49. Nedostatkem této úrovně je neschopnost jasně rozlišit rozdíl mezi symboly a tím, co představují, a záměna objektivního a subjektivního světa, která omezuje chápání kauzality {příčiny a následku}. Na této úrovni je snadné ztratit pro stromy les ze zřetele, nechat se pobláznit pojmy a teoriemi, skončit v intelektualismu a minout podstatu věci. Intelektualizování se může stát cílem samo o sobě. Intelekt je omezený v tom, že nedává možnost rozpoznat podstatu nebo kritický bod složitého problému. A zpravidla nebere v úvahu souvislosti.

. 50. Intelekt sám o sobě neposkytuje vodítko k pravdě. Vytváří obrovské množství informací a dokumentů, ale postrádá schopnost řešit rozpory v údajích a závěrech. Všechny filosofické argumenty znějí samy o sobě přesvědčivě. Ačkoli je Intelekt velmi účinný v technickém světě, kde dominují metodologie logiky, Intelekt sám je paradoxně hlavní překážkou pro dosažení vyšších úrovní vědomí. Překročení této úrovně je poměrně neobvyklé – pouze u 4,0 % světové populace.

Energetická úroveň 500: Láska

. 51. Láska, jak je zobrazována v masmédiích, není tím, co tato úroveň předpokládá. Naopak to, co svět obecně označuje jako lásku, je intenzivní emocionalita kombinující fyzickou přitažlivost, majetnictví, kontrolu, závislost, erotiku a novost. Obvykle je prchavá a proměnlivá, s měnícími se podmínkami ochabuje a slábne. Při frustraci tato emoce často odhalí skrytý hněv a závislost, které předtím maskovala. To, že se láska může změnit v nenávist, je běžný pojem, ale spíše než o lásce se hovoří o návykové sentimentalitě a náklonnosti. Nenávist pramení z hrdosti, nikoli z lásky. V takovém vztahu pravděpodobně nikdy nebyla skutečná Láska.

. 52. Úroveň 500 je charakterizována rozvojem Lásky, která je bezpodmínečná, neměnná a trvalá. Nekolísá, protože její zdroj v milující osobě není závislý na vnějších podmínkách. Láska je stav bytí. Je to způsob vztahu ke světu, který je shovívavý, pečující a podporující. Láska není intelektuální a nevychází z mysli. Láska vychází ze srdce. Díky čistotě svých záměrů je schopna povznést druhé a vykonat velké činy.

. 53. Na tomto stupni vývoje převládá schopnost rozeznávat podstatu; jádro problému se stává středem pozornosti. Jakmile se Intelekt obejde, vzniká schopnost okamžitého rozpoznání celistvosti problému a významného rozšíření souvislostí, zejména pokud jde o čas a postup. Intelekt se zabývá pouze jednotlivostmi, kdežto Láska se zabývá celky. Tato schopnost, často připisovaná intuici, je schopností okamžitého pochopení, aniž by se člověk uchyloval k postupnému zpracování symbolů. Tento zdánlivě abstraktní jev je ve skutečnosti zcela konkrétní; je doprovázen měřitelným uvolňováním endorfinů v mozku.

. 54. Láska nezaujímá žádnou pozici, a proto je globální, povznáší se nad oddělenost pozic. Pak je možné být „jedno s druhým“, protože již neexistují žádné překážky. Láska je tedy všezahrnující a postupně rozšiřuje pocit sebe sama. Láska se zaměřuje na dobro života ve všech jeho projevech a zvětšuje to, co je pozitivní. Negativitu rozpouští tím, že ji uvádí do nových souvislostí, a ne tím, že na ni útočí.

. 55. To je úroveň skutečného štěstí, ale přestože je svět fascinován tématem Lásky a všechna životaschopná náboženství se kalibrují na 500 nebo více, je zajímavé, že této úrovně vývoje vědomí někdy dosáhne pouze 4,0 % světové populace. Pouze 0,4 procenta z nich někdy dosáhne úrovně bezpodmínečné lásky 540.

Energetická úroveň 540: Radostinaplněnost

. 56. Jak se Láska stává stále více bezpodmínečnou, začíná být prožívána jako vnitřní Radost. Nejedná se o náhlou radost z příjemného zvratu událostí; je to stálý doprovod všech činností. Radost vzniká spíše uvnitř každého okamžiku existence než z nějakého vnějšího zdroje. 540 je také úrovní léčení a duchovně založených svépomocných skupin.

. 57. Od úrovně 540 výše je doménou světců, duchovních léčitelů a pokročilých duchovních studentů. Pro toto energetické pole je charakteristická schopnost obrovské trpělivosti a vytrvalost pozitivního postoje tváří v tvář dlouhodobé nepřízni osudu. Charakteristickým znakem tohoto stavu je soucit. Lidé, kteří dosáhli této úrovně, mají pozoruhodný vliv na ostatní. Jsou schopni dlouhodobého, otevřeného zrakového pohledu, který navozuje stav lásky a míru.

. 58. Na vysokém stupni 500 je svět, který člověk vidí, prozářen nádhernou krásou a dokonalostí tvoření. Vše se děje bez námahy, synchronicky, a svět a vše v něm je vnímáno jako výraz lásky a Božství. Individuální vůle splývá s vůlí Boží. Je pociťována Přítomnost, jejíž moc umožňuje jevy vymykající se běžným očekáváním reálnosti, které běžný pozorovatel označuje za zázračné. Tyto jevy představují moc energetického pole, nikoliv moc jednotlivce.

. 59. Pocit odpovědnosti člověka za druhé na této úrovni má jinou kvalitu, než jaká se projevuje na nižších úrovních. Je zde touha využít svůj stav vědomí spíše ve prospěch života jako takového než ve prospěch konkrétních jedinců. Tato schopnost milovat mnoho lidí současně je doprovázena zjištěním, že čím více člověk miluje, tím více může milovat.

. 60. Zážitky blízké smrti, pro něž je charakteristický transformační účinek, často umožnily lidem zažít energetickou hladinu mezi 540 a 600 .

Energetická úroveň 600: Mír – Osvícení

. 61. Toto energetické pole je spojeno se zkušeností označovanou termíny jako transcendence, realizace Já-Bytí nebo vědomí Boha. Vyskytuje se mimořádně vzácně. Při dosažení tohoto stavu mizí rozdíl mezi subjektem a objektem a neexistuje žádné specifické ohnisko vnímání. Nezřídka se jedinci na této úrovni vzdálí ze světa, protože stav blaženosti, který nastává, vylučuje běžnou činnost. Někteří se stávají duchovními učiteli, jiní anonymně pracují pro zlepšení lidstva. Někteří se stanou velkými génii ve svých oborech a významně přispějí společnosti. Tito lidé jsou svatí a nakonec mohou být oficiálně označeni za svaté, ačkoli na této úrovni je formální náboženství běžně překonáno a nahrazeno čistou spiritualitou, z níž všechna náboženství vycházejí.

. 62. O vnímání na úrovni 600 a vyšší se někdy uvádí, že probíhá zpomaleně, pozastavené v čase a prostoru – ačkoli nic není nehybné, vše je živé a zářící. Ačkoli je tento svět stejný jako ten, který vidí ostatní, stal se nepřetržitě plynoucím, vyvíjejícím se v nádherně koordinovaném evolučním tanci, v němž význam a zdroj jsou ohromující. Toto úžasné zjevení se odehrává ne-racionálně, takže v mysli, která přestala pojmově uvažovat, panuje nekonečné ticho. To, co je svědkem, a to, co je svědkováno, nabývá stejné identity; pozorovatel se rozpouští v krajině a stává se stejně tak pozorovaným. Vše je spojeno se vším ostatním Přítomností, jejíž moc je nekonečná, nádherně jemná, a přesto pevná jako skála.

. 63. Velká umělecká, hudební a architektonická díla, která cejchují mezi 600 a 700, nás mohou dočasně přenést do vyšších úrovní vědomí a jsou všeobecně uznávána jako inspirativní a nadčasová.

Energetické úrovně 700 – 1 000: vyšší stavy Osvícení

. 64. Toto je úroveň Velikánů historie, kteří stáli u zrodu duchovních vzorců, jimiž se v průběhu věků řídily zástupy lidí. Všichni jsou spojeni s Božstvím, s nímž jsou často ztotožňováni. Toto je úroveň mocné inspirace; tyto bytosti nastavují přitažlivá energetická pole, která ovlivňují celé lidstvo po celé věky. Na této úrovni již neexistuje prožitek individuálního osobního Já jako odděleného od ostatních; dochází spíše ke ztotožnění Já-Bytí s Vědomím a Božstvím. Neprojevené je zakoušeno jako Já-Bytí mimo mysl. Toto překonání ega slouží také jako příklad pro učení ostatních, jak ho lze nakonec dosáhnout. To je vrchol vývoje vědomí v lidské sféře.

. 65. Velké učení pozvedá masy a zvyšuje úroveň vědomí celého lidstva. Mít takovou vizi se nazývá milost {Boží Přízeň} a dar, který přináší, je nekonečný mír, popisovaný jako nevýslovný, přesahující slova.1 Na této úrovni uvědomění smysl vlastní existence přesahuje veškerý čas a veškerou individualitu. Již neexistuje žádné ztotožnění s fyzickým tělem jako „já“, a proto se o jeho osud nikdo nestará. Tělo je viděno jako pouhý nástroj vědomí prostřednictvím intervence mysli, jeho hlavní hodnotou je komunikace. Všední já splývá zpět s Já-Bytím. To je úroveň neduality neboli úplné Jednosti. Neexistuje žádná lokalizace vědomí, vědomí je všude přítomno stejně.2

. 66. Velká umělecká díla zobrazující jedince, kteří dosáhli úrovně Osvícení, charakteristicky zobrazují učitele se specifickou pozicí rukou, nazývanou mudra, při níž dlaň ruky vyzařuje požehnání. Jedná se o akt předání tohoto energetického pole do vědomí lidstva. Tato úroveň Boží přízně se kalibruje až na 1000, což je nejvyšší úroveň, které dosáhly všechny osoby, které žily v zaznamenané historii – tedy Velcí Avataři, pro něž je vhodný titul „Pán“: Krišna, „Pán“ Buddha a „Pán“ Ježíš Kristus.

 

Následující část: .Kapitola 5. Sociální Rozložení Úrovní Vědomí