. 180. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 8.4.2024

. 8. dubna /apríla 2024

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 180. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci, – ti z vás, co jsou s námi již delší dobu, – se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřená na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat poznatky z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

 

Také vás vyzýváme k přihlášení se na PKP9, osobní setkání ve  Střílkách, které se bude konat od 26. – 28. 4. – už tento měsíc, s předsetkáním od 25. 4. , tedy mate-li v plánu zvyšování úrovně vědomí.
Uzávěrka přihlášek je už za 7 dnů…
PKP9, osobnímu setkání se budeme více věnovat v průběhu dnešního on-line setkání…

 

Kdo má možnost si zapnout kameru, toho Julo bude moci zaregistrovat a vidět odezvy. Když nebudete mluvit přes mikrofon, nebudete vidět v záznamu tohoto setkání.

Setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

 

V dnes bude zveřejněna jedna odezva z předvelikonoc z facebookové skupiny vědomí., Tuto spíš osobní odezvu adresovanou Honzovi, dodatečně zveřejňujeme, protože může mít velký možný dopad.

 

Ale nejprve si pustíme Požehnání od Dr. Hawkinse. Pohodlně usaďte a začínáme.

Video s požehnáním od Dr. Hawkinse:

 

Předávám slovo Julovi:

 

B2 .16.1.:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 08apr2024.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 16

Karma, Guru, a Mudrc

.16.1.   Otázka: Mohli by ste vysvetliť vaše chápanie karmy?

Odpoveď:
a) Každá myšlienka alebo činnosť vydáva vibráciu či stopu, ktorá je vysokofrekvenčným energetickým obrazcom združeným s energetickým telom človeka. Toto vzájomne spolupôsobí s {nedohľadným} morom vedomia, ktoré je naplnené nekonečným počtom takýchto energetických obrazcov, ktoré sú vyžarované z iných energetických tiel. V tomto zložitom mori spletitých obrazcov sú robené {naše} voľby, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia a nasmerovania života. Často sa vyskytujúce obrazce sú posilňované, a preto viac prevládajú. Vzájomné spolupôsobenia, ktoré by mohli nastať, by sa dali prirovnať k štrukturálnej forme molekuly, ktorá určuje, s ktorými inými molekulami je schopná vzájomne spolupôsobiť. Môže byť teda kompatibilná s niektorými molekulovými formami a nekompatibilná s inými.

b) Energetické telo každého človeka nosí so sebou historický záznam {do tohto momentu všetkých nazbieraných} obrazcov, ktoré pretrvávajú v čase, a ovplyvňujú {naše} rozhodnutia, správanie, a pocity atraktívnosti alebo odpudivosti. Toto energetické telo, ktoré je miestom pocitu ‘ja’, existuje nezávisle od fyzického tela, ako si pamätá každý, kto kedy vystúpil z tela. Toto ‘karmické telo’ je zložené z pozbieraných záznamov stanovísk.

c) Pole vedomia je nekonečné more vzájomne spolupôsobiacich energetických polí s rôznymi úrovňami, ktoré možno ciachovať. Osud energetického tela duše jednotlivca je preto podobný vznášajúcemu sa objektu vo vesmíre, alebo korku v mori, v tom zmysle, že jeho prirodzený vztlak určuje úroveň {ponoru}, na ktorej sa usadí a bude sa vznášať.

d) Nehmotné {, nezobrazené,} sféry existencie pozostávajú z energetických tiel na rôznych úrovniach frekvencií mora vedomia, ktoré majú sklon usádzať sa do sfér. Každá z týchto sfér sa zhlukuje okolo príťažlivého poľa. Keď sa energetické telo či duša, so svojou historickou zbierkou frekvencií a obrazcov, oddelí od fyzického tela, potom tiahne do {s ním} rezonujúceho poľa či sféry. To {teda} predstavuje rozličné možnosti {kam sa energetické telo uberá} po ukončení fyzického života, {predstavuje} voľby medzi rôznymi úrovňami, ako sú peklá, očistce, limbá {, čo sú útulky nepokrstených ale bezúhonných,} alebo nebesá. Je zrejmé, že pre niektoré duše je aj príležitosť, voľba, či osud zvoliť si ďalší fyzický život. Ak sa svalového testovania spýtame, či je to pomerne presné zobrazenie duchovnej skutočnosti, dostaneme odpoveď ‘áno’.

e) Ľudia majú vyhranené názory na tieto veci, a otázka prevteľovania je obľúbenou oblasťou ostrej výmeny názorov. Všetky náboženstvá však súhlasia, že energetické telo po fyzickej smrti pokračuje v osude určovanom činmi človeka počas jeho fyzického života. Preto je osud určovaný predovšetkým duchovnými rozhodnutiami a činmi, ktoré boli {nami} vykonané, pričom veľký význam sa pripisuje úmyslu, {zámeru,} zodpovednosti a privoleniu Vôle.

f) Pozerajúc sa na to duchovne, či dôjde k faktickému fyzickému prevteleniu, alebo nie, je vlastne dosť akademické. Tie isté princípy a osud energetického tela zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, či by pokračovalo vo fyzickej existencii alebo by pokračovalo na energetickej úrovni. Osud človeka sa samozrejme obráti buď k lepšiemu, alebo k horšiemu, v závislosti od volieb urobených duchovnou vôľou. Zo štúdií o duchovnej povahe vedomia sa javí, že voľba opätovnej obnovy ďalšieho ľudského fyzického života bude voľbou, ktorá je určená vrodenými zákutiami konkrétnej duše. {Avšak} omnoho dôležitejší je {správny} výklad a pochopenie faktorov, ktoré určujú osud duše/energetického tela a jej osud po fyzickej smrti.

g) Z predchádzajúcej analýzy a {nášho} duchovného výskumu sa zdá, že koncový osud človeka je automatickým a neosobným dôsledkom energetického profilu, ktorý bol {vytvorený} a nastavený v aure duchovného tela, t. j. osud človeka po fyzickej smrti je jednoducho nevyhnutným dôsledkom jeho vlastnej voľby, a nie odmenou alebo trestom, ktorý svojvoľne vymerala nejaká vonkajšia postava, energia alebo moc. Všedné ja v nekonečnom mori Ja-Bytia tiahne k svojmu osudu výlučne na základe svojej vlastnej podstaty. Toto je absolútna spravodlivosť Všemohúceho Boha, ktorá zaručuje absolútnu férovosť a nestrannosť. {Boží} súd je teda čisto sémantický výmysel (podobne ako príčinnosť alebo heliotropizmus), ktorý slúži ako hodnoverné ‘vysvetlenie’, pochádzajúce z ľudskej mysle, ktorá predpokladá, že Boh ako má ľudské vlastnosti.

h) Nakoľko je duchovný osud človeka spečatený a určený jeho vlastnou rukou a jeho činmi, každý človek, s absolútnou férovosťou, určuje svoj vlastný osud. Tým pádom je Božia spravodlivosť v skutku dokonale sebanaplňujúca. Ľudstvo teda potrebuje prevziať zodpovednosť za svoj vlastný osud a prestať obviňovať Boha, ktorý bol a je značne očierňovaný. Je to vlastne tak, že láska Boha, obdobne ako slnko, svieti rovnako na všetkých. S porozumením dáva duchovná sféra zmysel, a nie sú potrebné poverčivé vymýšľance, výmysly pripisujúce ľudské vlastnosti Bohu, a ani fantázie, na jej vysvetlenie.

i) Väčšina toho, čo bolo doteraz povedané, je v súlade s väčšinou nazhromaždených duchovných informácií a skúseností ľudstva. Pokiaľ, duchovne, sa všetko deje ako dôsledok Slobodnej Vôle a niet ‘síl’, ktoré by ‘spôsobovali’ čokoľvek, čo nie je v súlade {s touto domnienkou}, potom sa otázka fyzického prevteľovania vyjasní. Ak k {prevteleniu} dôjde, muselo by to byť na základe voľby a privolenia duchovnej vôle, a teda by to bolo určené ‘karmickými’ náklonnosťami.

j) Čím intenzívnejšie sa človek stotožňuje s fyzickým telom a s pozemským životom, tým silnejšie bude priťahovanie alebo príťažlivosť ďalšieho pozemského života. Je zrejmé, že príťažlivosťou k prevteleniu by bolo odčinenie alebo zmierenie minulých duchovných chýb. Mnohé duše sa zjavne rozhodnú, že jediným primeraným zmierením je utrpieť rovnaký osud, aký oni vymerali iným. Zjavne vidíme, že milióny duší si vyberajú životy s katastrofálnymi koncami. Dokonca aj zvolená forma smrti je často taká jedinečná a špecifická, že človek tuší, že na špecifickosti {takej} voľby sa museli podieľať silné karmické faktory. Aj samovraždy majú často veľmi špecificky zvolenú formu a štýl s veľmi špecifickým významom.

k) Môžeme vysloviť domnienku, že ak {epizódy} životov duše môžu byť prežívané buď vo fyzickej oblasti, alebo mimo nej, a to buď na fyzickej, alebo energetickej úrovni, potom takmer nekonečná postupnosť životov je zjavne celkom možná. Takéto znenie je v súlade so starovekými mudrcmi, Vedami a učením Krišnu, Budhu a Hinduizmu, ako aj s inými starovekými náboženstvami.

l) Na veľmi pokročilých úrovniach vedomia, osvietení mudrci si dokážu vybaviť predchádzajúce {epizódy} života, ktoré sa často opisujú ako veľmi početné. Pri mimotelových zážitkoch si ľudia tiež pamätajú, že ich energetické telo obývalo predchádzajúce fyzické telá. Aj malé deti sú náchylné vybavovať si predchádzajúce {epizódy} života a štúdie ukazujú, že je to pomerne častý jav. Istého mudrca sa pýtali, nakoľko sú predchádzajúce prevtelenia skutočné, a on odpovedal, že sú rovnako skutočné ako toto – ani viac, ani menej.

m) Záujem o to, či človek mal predchádzajúce {epizódy} života, je viac než len odrazom márnivosti alebo záujmu ega. Dôležitejšie je, že pochopenie toho, ako funguje božská spravodlivosť, objasňuje nedorozumenia týkajúce sa povahy ega. Takisto to objasňuje kresťanské učenie, že „Čo zaseješ, to budeš žať“; „Ľudia, ktorí žijú v sklenených domoch, by nemali hádzať kamene“; „Kto mečom bojuje, mečom  zahynie“; „Ani jeden vlas na hlave nezostane nespočítaný“; a „Ani jeden vrabec nepadne na zem bez povšimnutia“.

n) Ježišove komentáre o prevtelení sú stručné a objavujú sa v Matúšovi 11:7-14 a 17:10-13, kde sa hovorí {niečo ako}: „Eliáš sa navrátil ako Ján Krstiteľ.“

o) Kresťanstvo sa zameriava na voľbu cnosti pred hriechom, alebo dobra pred zlom, keďže dôležitosť osudu duše je dôležitejšia ako téma prevteľovania.

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

 

HONZA:

Odezva z facebookové skupiny vědomí od Adama přes messenger:

 

Adam: Ahoj. Vy jste změnili název setkání na Vzdělávání se? Místo vzdávaní se ?

 

Honza:  Co, kde?

 

Adam: Na tom YouTube.

 

Honza: Pošli odkaz prosím

 

Adam:

 

Adam: Buď jsem vedle, nebo to dřív bylo vzdáváni se 🙂

 

Honza: Tak to vypadá, že si s námi hraje umělá „inteligence“ alias výzvědnost… 🙂

Díky za všimnutí si…

 

Honza:

 

Honza: To je z mobilní apky pro youtube nebo z mobilního prohlížeče?

 

Adam: Z i phonu

 

Honza: I phone má internetový prohlížeč, nebo přímo youtube aplikaci?

 

Adam: Mám Google

 

Honza: V každém případě je to manipulace a nevyžádané upravování textu…  

 

Adam: A fakt AI ?

 

Honza: Kdo jiný… Napsané to je správně ve zdrojových datech…

Díky moc za avízo…

 

Konec komunikace.

 

 

Proč to bylo zveřejněno?

Už i to, co je psáno, nemusí být dáno… a může být změněno…

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

 

 

HONZA:

Informace k on-line a k osobním setkáváním :

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících setkáních a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

Také vás vyzýváme k přihlášení se na PKP9, osobní setkání ve  Střílkách, tedy mate-li v plánu zvyšování úrovně vědomí.
Uzávěrka je už za 7 dnů…

PkP9 – osobní – Setkání studijní / štúdijnej skupiny Dr. Davida R. Hawkinse (DRH) z České a Slovenské republiky se bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách, a přilehlých ubytovacích a stravovacích prostorách zámku a zámecké zahrady,

od 25.4. – čtvrtečního večera v rámci předsetkání

a hlavní část od pátku 26.4. (od 17. hod) –  do 28.4.2024 (do 14-15 hod).

Plánovaný program:

Slovensky přeložená celodenní přednáška DRH z 2/2002,
ve kterém vysvětluje DRH cestu k Božství díky Neoblomné Subjektivitě
a dabované video o úskalí, které potkáte, když jste vážně duchovně nasměrovaní (DRH k cestování do Indie)

V rámci předsetkání:
Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH a přednáška z 1/2002 ( „o nepříčinnosti“);

Dále v průběhu celého setkání:
Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět;
Můžete si vyzkoušet:

1. upravené jízdní kolo s obráceným natáčením řídítek (předního kola)
a
2. koordinaci pohybu při chůzi po třech destičkách.

 

Odkaz na stránku se setkáním:

https://www.hawkins.support/videa/pkp9-setkani-strilky-cz-25-26-4-az-28-4-2024/

 

A Míra napsal přání:

Když budou lidé vyplňovat formulář do Střílek, a bude pro ně možné zvolit variantu vyplnění v počítači, moc by mi to ulehčilo práci. Abych mohl dávat při přepisu kopírovat/vložit.

Když si někdo vytiskne formulář a píše to rukou, někdy musím i trochu luštit a nejde to tak rychle.

Děkuji mnohokrát 🙂

Míra

 

Honza popsal, co se ve Střílkách odehrává a bude opět odehrávat v rovině fyzikality, František s Julem znovu připojí pohled z roviny duchovní:

Předávám slovo:

František nebo Julo:

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Je tu opět výzva k zaměření se na posílání lásky, během toho, co František bude číst Shrnutí.

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme JENOM tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám toto rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správná nebo nesprávná, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i ve všech osobách kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu.

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila a vykryštalizovala.

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřímném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Minulý týden bylo darováno 1050 Kč

Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/15Ep4om3EHC2fOr5987vDm3WkbQNO59oH/view?usp=sharing