SUR_5. Podstata duchovnej práce

Předcházející část: SUR_4b. Čo je Oddanosť?


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

Podstata duchovnej práce

Základnou podstatou duchovnej práce je:

zostávať {neustále} zaostrený na to, čo vzchádza od okamihu na okamih, a

uvedomovať si, ‘čo prežíva {neexistuje ‘kto’, ale je to ‘čo’; prežívanie je neosobné}, a

{uvedomovať si,} ‘kde je to prežívané.

{Ako ísť na to?} Môžeme použiť alebo meditatívny postup alebo postup nepretržitej duchovnej zamyslenosti, pričom obidva postupy vedú k rovnakému výsledku.

Je to prístup {, je to návod, čo mám ja a ty robiť}:

neustáleho upúšťania chcieť ovládať prežívanie, {mať ho pod kontrolou, usmerňovať, očakávať, ľutovať, preciťovať, ťažiť z neho zadosťučinenie,} ako aj

neustáleho upúšťania od samotného prežívania.

Potom nám raz zrazu náhle trkne, že Uvedomenie, a tým aj uvedomovanie si je spravované akousi nekonečnou črtou vedomia (Ja-Bytím); to sme možno predtým aj tušili, ale sme to vlastne nerozpoznali. Po tomto rozpoznaní, uvedomovanie si Božej Prítomnosti sa objavuje častejšie.

Z tejto skúsenosti prichádza čoraz väčšia ochota sa spoliehať na túto vnútornú Božiu Prítomnosť, a čoraz menej a menej sa spoliehať na všedné ja. Človek sa teda zriedkavejšie obracia na všedné ja, aby jednal so životnými problémami, pretože postupne narastá ochota vzdať sa svojmu Ja-Bytiu. Postupná strata stotožnenia sa so všedným ja, a rastúce stotožňovanie sa s Božou Prítomnosťou – spolu s ochotou vzdať život a všetko, čo s ním súvisí Božej Vôli – sa stanú jasným jadrom duchovného precvičovania a zážitkov človeka.

Čerstvý, {hlboký a nižšou úrovňou vedomia ešte nepotlačený}, katastrofálny zážitok je kľúčovou výukovou príležitosťou, ktorá nás učí ísť k samotnému jadru, k samotnej podstate {takéhoto} zážitku, uvidieť o čo ide, a jednať s týmto zážitkom na úrovni prežívania v samotnom energetickom poli vedomia.

Je tu ochota

vzdať sa, a upustiť od ‘chcenia’ zmeniť to,

čo sa udialo ‘tam vonku’.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

Následující část:  SUR_6. Prijatie toho, čo je.