Dodatek C jak kalibrovat úrovně vědomí

Předcházející část: Dodatek B mapa stupnice vědomí

Dodatek C

Jak kalibrovat úrovně vědomí

MAPA VĚDOMÍ

Názor na Boha Názor na život Úroveň Měřítko Emoce Proces
Je OSVÍCENÍ 700 až 1000 Nepopsatelné Čisté vědomí
Veškerenstvo Dokonalý MÍR 600 Blaženost Jasnost
Jediný Úplný RADOST 540 Klid Proměna
Milující Prospěšný LÁSKA 500 Úcta Zjevení
Moudrý Smysluplný KOMBINAČNÍ ROZUM 400 Pochopení Abstrakce
Milosrdný Harmonický PŘIJETÍ 350 Odpuštění Transcendence
Inspirující Nadějeplný OCHOTA 310 Optimismus Záměr
Umožňující Uspokojivý NEUTRALITA 250 Důvěra Uvolnění
Dovolující Přijatelný ODVAHA 200 Potvrzení Posílení
Lhostejný Náročný HRDÁ PÝCHA / PÝCHA 175 Pohrdání Nadutost
Pomstychtivý Nepřátelský HNĚV 150 Nenávist Agrese
Odepírající Přinášející zklamání TOUHA 125 Žádostivost Zotročení
Trestající Děsivý STRACH 100 Úzkost Ústup
Přezíravý Tragický SMUTEK   75 Lítost Malomyslnost
Odsuzující Beznadějný APATIE   50 Zoufalství Vzdání se
Mstivý Zlý VINA   30 Obviňování Zničení
Pohrdající Bídný STUD   20 Pokoření Odstranění

OBECNÁ INFORMACE

Energetické pole vědomí je v dimenzích nekonečné. Jednotlivé úrovně odpovídají lidskému vědomí a kalibrují se hodnotami od 1 do 1000 (viz příloha „Mapa vědomí“.) Tato energetická pole zobrazují i řídí lidské vědomí.

Ve Vesmíru všechno vyzařuje určitou frekvenci nebo okamžité energetické pole, které navždy zůstává v poli vědomí. Proto se každý člověk nebo jiná bytost, žijící na světě a vše o něm – každá událost, myšlenka, postup, pocit nebo názor – zapisují navždy do tohoto pole a mohou být obnoveny kdykoliv, dnes nebo v budoucnosti.

TECHNIKA

Svalový test je založen na jednoduché reakci „ano“ nebo „ne ano“ (ne) na určité stimuly. Obvyklý postup je následující: Zkoumaný natahuje ruku a testující slabě tlačí dvěma prsty na zápěstí natažené ruky. Zkoumaný obvykle drží v druhé ruce prověřovanou látku poblíž slunečního pletence. Testující hovoří testovanému“ „Odporuj“, pokud bude zkoumaná látka pozitivní pro testovaného, ruka nepoklesne. Pokud je zkoumaná látka negativní nebo škodlivá, ruka se oslabí. Reakce je velmi rychlá a krátká.

Je třeba poznamenat, že pro získání přesných výsledků testu musí mít testující i testovaný úroveň vědomí nad 200.

Čím vyšší je úroveň vědomí testující skupiny, tím přesnějších výsledků je dosaženo.

Ideální vztah k úkolu – klinická odtažitost. Záměr začíná z úvodního prohlášení: „Ve jménu vyššího blaha se kalibruje jako pravda. Nad 100. Nad 200…“  – atd. Upřesnění kontextu „Ve jménu vyššího blaha.“ zvyšuje přesnost výsledků, protože přesahuje egoistické osobní zájmy a motivaci.

Mnoho let byl svalový test považován za lokální reakci na akupunkturu nebo funkci imunitního systému. Nicméně, pozdější výzkumy ukázaly, že reakce na test – není lokální reakcí těla, ale obecná reakce vědomí na energii látky nebo tvrzení. Pravdivé, dobročinné nebo podporující život vyvolává pozitivní reakci, která je generována neosobním polem vědomí, přináležejícím všemu živému. Pozitivní reakce se projevuje posílením svalů. Pro větší pracovní pohodlí je nejlepší použít k testování deltový sval; nicméně, je možné obecně využít jakýkoliv sval těla, například lýtkové, které velmi často využívají chiropraktikové. Než začnete pokládat otázku (ve formě tvrzení), musíte získat „souhlas“, to znamená, říci „Mám souhlas ptát se na to, co zamýšlím“. (Ano/Ne) Nebo: „Tato kalibrace slouží vyššímu blahu“.

Pokud je tvrzení lživé nebo látka škodlivá, svaly rychle slábnou jako odpověď na povel „Odporuj“. Ukazuje to na to, že je stimul negativní, nečistý, je v rozporu se životem, že je odpověď „ne“. Reakce nastupuje rychle a trvá krátce. Následně se tělo rychle regeneruje a vrací se rychle k normálnímu svalovému tonusu.

Existují tři způsoby provedení testování. Způsob, použitý při výzkumu a obecně se využívá nejčastěji, vyžaduje účast dvou osob: testujícího a testovaného. Je žádoucí tichá, pohodová situace, bez hudby na pozadí. Testovaný zavírá oči. Testující musí formulovat „otázku“ jako tvrzení.

Otázka musí znít tak, aby bylo možné na ni odpovědět ve formě svalové reakce „ano“ nebo „ne ano“ (ne). Nesprávná formulace je například: „Je tento kůň zdravý?“ místo tvrzení „Tento kůň je zdravý“ nebo jeho opozice „Tento kůň je nemocný“.

Po pronesení tvrzení testující testovanému velí „Odporuj“. Testovaný má předpaženou ruku, rovnoběžně se zemí. Testující zatlačí dvěma prsty na zápěstí předpažené ruky, rychle a ne moc silně. Ruka testovaného zůstane pevná, což značí „ano“ nebo se oslabí, což znamená „ne ano“ (ne). Reakce je velmi krátká a projevuje se okamžitě.

Druhá metoda – metoda O-kroužku, který může využít jedna osoba. Palec a prostředník se na jedné ruce spojují pevně tak, aby vytvořily kruh. Ohnutým ukazováčkem druhé ruky se pokoušíme kruh rozpojit. Je pozorován viditelný rozdíl síly mezi odpovědí „ano“ a „ne“.

Třetí metoda – nejjednodušší, ale stejně jako i ostatní, vyžaduje praxi. Prostě zvedněte těžký předmět, například tlustý slovník nebo dvě cihly, nad stolem přibližně v úrovni pasu. Představte si obraz nebo pravdivé tvrzení, které kalibrujete a zvedněte předmět. Potom si představte to, co víte zcela jistě, že je lež. Všimněte si, nakolik je snazší zvednout předmět, když si představujete pravdu, než, když si představujete lež. Výsledky je možné prověřit pomocí dvou ostatních metod.

KALIBRACE KONKRÉTNÍCH ÚROVNÍ

Kritický bod mezi pozitivním a negativním, mezi pravdivým a lživým, mezi konstruktivním a destruktivním – je kalibrační úroveň 200 (viz Mapa vědomí). Vše s úrovní nad 200 nebo vše pravdivé, testovaného posiluje; vše s úrovní pod 200 nebo lživé, vede k oslabení ruky.

Všechno minulé nebo současné, včetně obrazů nebo tvrzení, historických událostí nebo osobností je možné kalibrovat. Není nutno je verbalizovat.

ČÍSELNÁ KALIBRACE

Příklad: „Učení Ramany Maharshi se kalibruje nad 700“ (A/N). Nebo: „Hitler se kalibruje nad 200“ (A/N). „Ve věku mezi 20 a 30“ (A/N). „Ve věku mezi 40 a 50“ (A/N). „V den smrti“ (A/N).

VYUŽITÍ

Svalový test není možné využít k předpovědi budoucnosti; jinak nejsou témata testování nijak omezena. Vědomí není ohraničeno časem ani prostorem; nicméně, k testování může být dán i nesouhlas.

Můžeme se ptát na libovolné současné nebo historické události. Odpovědi jsou neosobní a nezávislé na systému víry testujícího nebo testovaného. Například, protoplazma se oddaluje od škodlivých stimulů. Jsou to vlastnosti testovaných látek, jsou neosobní. Vědomí ve skutečnosti zná pouze pravdu, protože pouze pravda skutečně existuje. Vědomí nereaguje na lež, protože lež v Realitě neexistuje. Nebude také reagovat na egoistické otázky nebo otázky zbavené integrity, například, má-li smysl kupovat tyto nebo jiné akcie.

Reakce na svalový test je, pokud chceme být přesní, reakcí „zapnuto“ nebo „vypnuto“. V souvislosti s elektrickým vypínačem říkáme, že je „zapnut“, když teče elektrický proud nebo je „vypnut“, když elektrický proud neteče. Ve skutečnosti nebývá nepřítomnosti čehokoliv. Je to velmi jemný rozdíl, ale nutný pro pochopení podstaty vědomí. Vědomí je schopno rozpoznávat pouze pravdu. Nemůže prostě reagovat na lež. Stejně jako zrcadlo zobrazuje předmět, pouze tehdy, když existuje předmět, který je možné zobrazit. Pokud před zrcadlem není žádný předmět, potom také není žádný obraz.

KALIBRACE ÚROVNĚ

Kalibrační úrovně jsou relativní a určují se podle definované škály. Abychom obdrželi stejné hodnoty, jako v Příloze A, musíme si připomenout tvrzení, například: Podle škály lidského vědomí od 1 do 1000, na které 600 znamená osvícení, se „……………“ toto kalibruje nad ………… (číslo)“. Nebo: „Podle škály vědomí, na které úroveň 200 je úroveň Pravdy, a 500 je úroveň Lásky, se toto tvrzení …………. kalibruje nad ………… (konkrétní číslo)“.

OBECNÉ INFORMACE

Lidé zpravidla chtějí oddělit pravdu od lži. Proto je nutné velmi přesně formulovat tvrzení. Vyvarujte se používat obecné pojmy, jako například „dobrá“ práce. „Dobrá“ podle jakých kritérií? Podle mzdy? Podle pracovních podmínek? Podle možností kariéry? Podle vztahů s vedením?

ZKUŠENOST

Čím častěji provádíme testování, tím větší zkušenost získáváme. „Správné“ otázky přicházejí samy od sebe a mohou být zcela přesné. Pokud stejný pár testující / testovaný pracují společně delší dobu, dosahuje jeden z nich nebo oba společně udivující přesnost i schopnost správně určovat, jaké otázky je třeba zejména zadávat, dokonce i tehdy, když jim je téma zcela neznámé. Například testující ztratil nějaký předmět a začíná se ptát od tvrzení: „Nechal jsem ho v kanceláři“. (Odpověď: NE). „Nechal jsem ho v autě“. (Odpověď: Ne). Najednou testovaný prakticky „vidí“ předmět a říká: „Zeptej se „Na dveřích toalety, z druhé strany““. Testující říká: „Předmět visí na druhé straně dveří toalety“. (Odpověď: Ano). V tomto případě testovaný vůbec nevěděl, že se testující cestou stavil na benzínové pumpě na toaletě, kde bundu zapomněl.

OMEZENÍ

Zhruba 10% obyvatelstva nemůže používat techniku svalového testu z dosud neznámých příčin. Test dává správné výsledky pouze, když má sám testovaný kalibrační úroveň vědomí nad 200. Pro testování je nutná oddělená objektivita a souhlas s pravdou, ne subjektivní názor. Proto snahy „dokázat svoji pozici“ dělají výsledky testu nepřesnými.

Občas se stává, že manželské páry nemohou, také z dosud nejasných příčin, využít jeden druhého jako testovaného a musí hledat třetí osobu jako partnera pro testování.

Vhodný testovaný – člověk, jehož ruka sílí, když přemýšlí o oblíbeném předmětu nebo osobě a slábne, když přemýšlí o něčem negativním (strach, nenávist, vina).

Například, myšlenka na Winstona Churchilla posiluje svaly, ale myšlenka na Bin Ladina – oslabuje.

Nerovnováhu může vyvolat i nedávné setkání s negativními lidmi, poslech hudby ve stylu heavy-metall, zhlédnutí krutých televizních pořadů, krutých videoher. Negativní energie hudby má destruktivní vliv na energetický systém těla po dobu cca 30 minut po odeznění hudby. Televizní reklama a hudba na pozadí jsou také velmi rozšířené zdroje negativní energie.

Jak bylo již dříve uvedeno, metoda rozpoznávání pravdy prostřednictvím kalibrace úrovní pravdy pomocí svalového testování má tvrdá omezení.

VYSVĚTLENÍ

Technika svalového testování nezávisí od osobního názoru nebo víry, je neosobní reakcí na pole vědomí, stejně, jako je protoplazma neosobní ve svých reakcích. Dokazuje to pozorování, kdy jsou reakce na test stejné, bez ohledu na to, zda se pronáší otázka nahlas nebo v mysli. Na testovanou osobu otázky nemají žádný vliv, nemusí vůbec nic vědět o tom, čeho se otázka týká. Abychom to ukázali, proveďte následující cvičení.

Testující ukazuje testovanému neznámý obraz a hovoří: „Obraz, který ukazuji je pozitivní“ (nebo „pravdivý“ nebo „testuje se na úrovni nad 200“). Podle instrukce se testovaný snaží odporovat tlaku na zápěstí. Pokud testující ukazuje pozitivní obraz (například Abrahama Lincolna, Ježíše Krista, matku Terezu), svaly testovaného budou pevné. Pokud bude obraz negativní (například Bin Ladina, Hitlera), ruka se oslabí. Jelikož testovaný neví, co ukazuje testující, jeho osobní preference nemají na výsledek vliv.

Můžeme získat libovolnou informaci o čemkoliv, kdekoliv, v současnosti nebo v minulosti, v libovolném prostoru, pokud dodržíme podmínku předběžného souhlasu. (Někdy je souhlas odmítnut, zřejmě z karmických nebo jiných neznámých příčin.) O přesnosti testu se můžeme přesvědčit pomocí křížové prověrky. Každému, kdo si osvojil tuto techniku, je najednou dostupné více informací, než které se mohou vejít do všech počítačů v knihovnách světa. Možnosti jsou neomezené a od možných perspektiv se až tají dech.

KOREKTNÍ TECHNIKA SVALOVÉHO TESTOVÁNÍ

Stejně, jako se Galileo zajímal o astronomii a nezajímal se o výrobu dalekohledů, Institut perspektivního duchovního výzkumu se zabývá studiem Vědomí a ne konkrétního svalového testování. DVD „Moc versus síla“ (Veritas Publishing, [1995],

DISKVALIFIKACE

Skepticismus (úroveň 160) a cynizmus jsou kalibrovány pod 200, jelikož odrážejí negativní předsudky. Naopak, skutečný výzkum vyžaduje otevřenou mysl a čestnost, bez jakékoliv intelektuální marnivosti. Negativní výzkumy behaviorální kineziologie (svalového testování) jsou všechny kalibrovány pod 200 (zpravidla 160), stejně jako i samotní výzkumníci.

To, že jsou i nejznámější profesoři kalibrováni pod 200, se může běžnému člověku zdát podivné. Negativní výzkum – výsledek negativních předsudků. Například výzkumný projekt Francisca Cricka, který vedl k objevu dvojité spirály DNA, se kalibruje na úrovni 440. Jeho poslední výzkumný projekt snažící se dokázat, že vědomí je produktem pouhé aktivity neuronů, je kalibrován na úrovni pouhých 135.

Neúspěch výzkumníků, kteří jsou sami nebo díky neúspěšným výzkumným projektům kalibrováni pod 200 (všichni zpravidla na úrovni 160) potvrzuje pravdivost té samé metodiky, kterou se snaží zavrhnout.

Oni „musí“ dostat negativní výsledky a také je dostávají, což paradoxním způsobem dokazuje správnost testu – určuje hranici mezi nestrannou integritou a ne integritou.

Každý nový objev může narušit rovnováhu a vnímat se jako nebezpečí pro status quo převládajících ve vědě i ve společnosti víry systémů. Klinický výzkum vědomí, potvrzující existenci duchovní Reality se, samozřejmě, setkává s odporem, protože je, v podstatě, přímým opakem narcistního jádra arogantního a sebevědomého ega. 

Pod úrovní vědomí 200 je chápání omezeno dominancí Nižšího rozumu, který je schopen rozpoznávat fakta, ale nemůže poznat, co znamená pojem „pravda“ (plete si res interna i res externa) a že pravda má fyziologickou souvztažnost, odlišující se od lži. Kromě toho se pravda poznává intuitivně, což potvrzuje využití hlasové analýzy, studium řeči těla. EEG – studium změny mozkových tepen, výzkum změn dýchání a krevního tlaku, galvanické kožní reakce, proutkaření, a dokonce i technika Huny k měření vzdálenosti dosahu aury těla. Některé národy ovládají jednoduchou techniku, ve které se tělo stojícího člověka používá jako kyvadlo (náklon vpřed – pravda, náklon vzad – lež).

K hlubšímu pochopení kontextu je třeba vědět, že lež nemůže pozměnit Pravdu, stejně, jako tma nemůže skrýt světlo. Nelineárního se netýkají omezení lineárního. Pravda to je jiné paradigma logiky, proto je ne „dokazatelná“, protože vše dokazatelné se kalibruje pouze na čtyřstých úrovních. Výzkum vědomí s pomocí svalového testování funguje na úrovni 600, na hranici mezi lineární a nelineární dimenzemi.

NEPŘESNOSTI

Výsledky kalibrace mohou být různé v různou dobu nebo při práci různých výzkumníků, z mnoha důvodu.

  1. Situace, lidé, politika, pravidla i názory se během času mění.
  2. Při představě něčeho, lidé často používají různé smyslové módy: Vizuální, hmatové, sluchové nebo emocionální. Proto „tvoje matka“ může mít význam podle spojeného s ní vzhledu, pocitů, zvuků; Henri Ford může být kalibrován jako otec, jako průmyslník, podle jeho vlivu na Ameriku, podle jeho antisemitismu.

Výzkumník může určit kontext a držet se převládající modality. Jedna a ta samá skupina, využívající jednu a tu samou techniku, bude dostávat vnitřně neprotiřečící si výsledky. S praxí se rozvíjí zkušenost. Nicméně, pro některé lidi, neschopné vědeckého, nezávislého přístupu a objektivity, bude metoda svalového testování nepřesná. Oddanost věci a snaha dosáhnout pravdy musí být důležitější, než osobní domněnky a snaha je dokázat jako svoji „pravdu“.

Poznámka

Zatímco co už bylo objevené, že technika nefunguje u lidí, kteří kalibrují v úrovních pod 200, jen docela nedávno bylo dále objeveno, že technika také neúčinkuje, když testování provádějí ateisté. Toto může být jednoduše důsledek faktu, že ateismus kalibruje pod úrovní 200, a popření pravdy nebo Božství (vševědoucnost) karmicky učiní nezpůsobilým popíratele, právě tak nenávist popírá lásku. Pozor. Ateistou není člověk, který věří v cosi mezi Nebem a Zemí.

Následující část: Dodatek D filmy

Napsat komentář