17. kapitola: Fyzické zdraví a moc

Předcházející část: 16. kapitola: Přetrvávající úspěch

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

***

Zdravými stejně jako bohatými se stáváme díky moudrosti. Ale co je moudrost? Podle našeho výzkumu je to výsledek přiřazení k vysokoenergetickým atraktorovým vzorům. V průměrném životě nás obvykle obklopuje směs energetických polí, avšak vzor s nejvyšší energií dominuje. Nyní jsme prozkoumali dostatečné množství materiálu, abychom byli schopni představit základní poučku nelineární dynamiky a atraktorového výzkumu: Atraktory vytvářejí kontext. V podstatě to znamená, že motiv člověka, který vychází z principů, jimž je oddán, určuje jeho schopnost porozumění, a proto dodává význam jeho činům.

Účinek spojení s principem nepřekvapí v ničem víc než svými psychologickými důsledky. Skvělé zdraví znamená spojení s vysokoenergetickými atraktorovými vzory. Spojení se slabými vzory vede k nemoci.

Skutečnost, že tento syndrom je specifický a předvídatelný a může být dokázán prostřednictvím demonstrace vyhovující vědeckému kritériu stoprocentní opakovatelnosti, je už známá.

Centrální nervový systém člověka má výraznou, mimořádně citlivou schopnost rozlišovat mezi vzory život podporujícími a vzory život ničícími. Vysokoenergetické atraktorové vzory, které způsobují, že se tělo projevuje jako silné, uvolňují mozkové endorfiny a mají tonický efekt na všechny orgány. Nepříznivé podněty uvolňují adrenalin, který potlačuje imunitní reakci a okamžitě způsobuje slabost a dokonce selhání konkrétních orgánů dle povahy podnětu.

Tento klinický jev tvoří základ pro způsoby léčby, jako jsou chiropraktická terapie, akupunktura, reflexologie a mnoho dalších. Tyto terapie jsou však určeny k nápravě důsledků energetické nerovnováhy, ale pokud základní postoj, který energetickou nerovnováhu způsobuje, není napraven, nemoc má tendenci se vracet. Miliony lidí ve svépomocných skupinách jsou příkladem toho, že zdraví a uzdravení z různých poruch lidského chování a nemocí přichází jako důsledek přijetí postojů sladěných s vysokoenergetickými atraktorovými vzory (tedy duchovních).

Obecně lze říct, že tělesné a duševní zdraví jsou průvodnimi jevy pozitivních postojů, zatímco špatné tělesné a duševní zdraví je spojováno s takovými negativními postoji, jako jsou zášť, žárlivost, nepřátelství, sebelítost, strach, úzkost a podobně. V oboru psychoanalýzy se pozitivní postoje nazývají sociální emoce. A negativní postoje se označují jako negativní emoce.Chronické ponoření se do negativních emocí vede ke špatnému zdraví a velkému oslabení osobní energie člověka.

Jak můžeme překonat negativní postoje, abychom se vyhnuli snížení energie a zhoršení zdraví? Klinické pozorování ukazuje, že pacient musí dospět k rozhodnutí. Upřímná touha po změně nám umožňuje hledat vyšší atraktorové energetické vzory v jejich různých výrazech. Například se nám pravděpodobně nepodaří překonat pesimismus, jestliže se spojíme s cyniky. Známá představa, že vás určuje společnost, s níž udržujete vztahy, má určitý klinický základ. Atraktorové vzory mívají tendenci dominovat jakémukoli poli. Pak je skutečně nezbytné vystavovat se vysokoenergetickému poli, pod jehož vlivem se naše vnitřní postoje začnou spontánně měnit. Mezi svépomocnými skupinami je to známý jev a odráží se ve výroku: „Jen přiveďte své tělo na setkání.“ Jestliže se třeba jen vystavujete vlivu vyšších vzorů, začnou do vás „pronikat“ nebo, jak už bylo řečeno: „Dosáhnete toho osmózou.“

Tradiční medicína obvykle zastává názor, že příčinou mnoha lidských poruch a nemocí je stres. Problém s touto diagnózou je, že přesně nevymezuje zdroj stresu. Zdá se, že obviňuje vnější okolnosti bez pochopení, že všechny naše vnitřní stresy jsou vytvářeny našimi postoji. Musím znovu zdůraznit, že to nejsou životní události, co aktivuje symptomy stresu, ale naše reakce na ně. Jak jsme už zjistili, rozvod může vyvolat bolest, nebo úlevu. A náročné úkoly v zaměstnání mohou vést ke stimulaci, nebo úzkosti podle toho, zda je pro nás nadřízený učitelem, nebo strašákem.

Naše postoje pramení z našeho postavení a naše postavení souvisí s motivem a kontextem. Tatáž situace, v závislosti na celkovém způsobu, jakým interpretujeme význam událostí, může být pro jednoho tragická, a pro jiného komická. Fyziologicky řečeno, ve volbě postoje si vybíráme mezi anabolickými endorfiny a katabolickým adrenalinem.

Síla výživy

Bylo by hloupé tvrdit, že jedinými dopady na naše zdraví jsou ty, které vzešly zevnitř, protože neosobní prvky fyzikálního světa mohou také zvyšovat, nebo snižovat naši sílu. I zde je kineziologické testování prospěšné. Jasně ukáže, že syntetické látky, plastické hmoty, umělá barviva, konzervační prostředky, insekticidy a umělá sladidla (abych zmínil alespoň několik) způsobují, že se tělo projevuje jako slabé, zatímco látky, které jsou čisté, organické nebo vytvořené lidskýma rukama, mají tendenci projevovat se jako silné agens. Pokud například experimentujeme s vitaminem C, zjišťujeme, že organický je mnohem lepší než chemicky vyrobený – první vám dodá sílu, druhý způsobí, že zeslábnete. Podobně, vejce od organicky krmených a volně chovaných slepic působí mnohem blahodárněji než vejce od slepic z klecí a chemicky krmených. Zdá se, že hnutí za zdravou stravu má své opodstatnění.

Bohužel ani American Medical Association (Americká lékařská asociace) ani National Council on Food and Nutrition (Úřad pro potraviny a výživu) nepatří v oblasti výživy mezi průkopníky. Vědecká komunita nyní konečně uznává, že výživa neoddělitelně souvisí s chováním a zdravím, přestože před dvaceti lety, když kniha Orthomolecular Psychiatry (Ortomolekulární psychiatrie) tvrdila, že výživa ovlivňuje chemické prostředí mozku a krevního oběhu a ovlivňuje chování, emoce a duševní zdraví, vyvolalo toto zjištění kontroverzní reakce.

Pozdější série přednášek o závěrech vzešlých z dvacetiletého výzkumu ukázala, že životospráva založená na určitých vitaminech dokáže zabránit rozvinutí neurologické poruchy zvané tardive dyskinesia, často nezvratného postižení, které se ve vyšším procentu vyskytuje u pacientů při dlouhodobé léčbě hlavními utišujícími prostředky. Ve studii, jež hodnotila 61 000 pacientů léčených 100 různými lékaři v průběhu dvaceti let dospěli k závěru, že podávání vitaminů B3, C, E a B6 snížilo očekávaný výskyt této vážné neurologické poruchy z 25 procent na 0,04 procenta. (Mezi 61 000 pacienty chráněnými terapií s vysokými dávkami vitaminů se tato porucha vyvinula pouze u 37 místo předpovídaných téměř 20 000.)

Veřejnost ve Spojených státech přednášky o zmíněné studii většinou ignorovala, protože dosud neexistovala odpovídající platforma, která by studii dodala na důvěryhodnosti. Lékařská profese se jednoduše nezajímala o výživu a tradiční medicína byla vůči novátorům tradičně málo laskavá. Je prospěšné si zapamatovat, že pevné hájení zavedeného stanoviska navzdory mnoha důkazům hovořícím v jeho neprospěch je slabou stránkou lidské povahy. Jediný zdravý způsob, jak zacházet s takovým nedostatkem uznání je přijetí, souhlas. Když skutečně pochopíme situaci člověka, pocítíme soucit tam, kde jsme možná kdysi cítili opovržení. Soucítění je jedním z nejsilnějších ze všech energetických atraktorových soustav. Jak uvidíme, naše schopnost chápat, odpouštět a přijímat je bezprostředně spojena s naším osobním zdravím

Následující část: .18. kapitola: Zdraví a průběh nemoci

Napsat komentář