. 25. 9 komponent duchovní práce; nejjednodušší meditace; jak odnemocnět 02 – z 19.4.2021

Předcházející setkání: „Nákup nemoci“ a jak se odnemocnět, i na Virové infekce + četba Objevení Boží Přítomnosti –  12.4.2021

 

Záznam on-line meetingu z 19.4.2021 na téma: 9 komponent duchovní práce; nejjednodušší meditace; jak odnemocnět 02.

 

19apr2021

Přivítání – na dalším části on-line mítingů, ve kterých budeme navazovat na minulá opakování a pokračovat dalšími, kde již nebude cílem takzvaně „vědět“, ale dělat a na základě dělání se tím i stát. Dnes se ale i vrátíme k závěru diskuse z minulého setkání.

PROGRAM: – tedy co nás čeká:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Julo k minulému setkání, Administratívne oznámenie.

3) Zda je třeba „ocejchovávat“ dle Mapy vědomí i aktuální dění.

4) Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

5) Anketa – 1. zda má Julo pokračovat v překladech knihy do slovenčiny
– 2. zda je potřeba překladu ze slovenčiny do českého jazyka.

6) Opakování – jak se odnemocnět.

7) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


Nečteno – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Opakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Julo k minulému setkání + odpovědi na dotazy. Julo přečte odpověď pro Ivana, kdy se ptal na existenci starých a nových duší, odpoví Mirkovi na dotazy k odkazu Ježíše a následně sdělí pár slov k závěru minulé diskuse. Je to proto, že mi psalo několik posluchačů a ptalo se, co se stalo, že se Julo odpojil.
Po Julovém dovysvětlení si k tomu řečenému neprosíme další komentáře. Děkuji.:

 

JULO:

Administratívne oznámenie.

Julo posúva zameranie skupiny zo zamerania sa a polemík o DRH, do  zamerania sa na učenie  DRH, a do stránky vzdávania sa prístupom podľa DRH.

Minulé stretnutie ma to samo odpojilo, keď som poukázal na nesúlad stanovísk jedného prezentátora s učením DRH. Nebojujem proti negativite, iba konám podľa DRH, ktorý hovorí, že je zrejmé, že vo svete je mnoho vecí a síl, ktoré sú pre ľudský život a pre šťastie škodlivé, ale nie je potrebné ich nenávidieť alebo demonizovať – namiesto toho je potrebné urobiť patrične nenásilné kroky a vyhnúť sa týmto veciam. Čo to pre skupinu znamená  je z môjho stanoviska to, že treba navrhnúť ochranné opatrenia, aby sme ostávali verní mottu tejto skupiny. Za negativitu považujem všetko to, čo nie je s mottom v súlade. Motto hovorí o orientácii a oddanosti k dielu DRH. A je na prezentátoroch obsah motta dodržovať.

Teda, ak chce byť niekto v pozícii prezentátora, tak musí prezentovať učenie DRH, tak ako je vytýčené v motte. Ak tak nie je ochotný alebo schopný tak robiť, nepatrí do radov prezentátorov, ale do radov poslucháčov. Ak si prezentátor obhajuje svoje stanoviská, a nie učenie DRH, nespĺňa svoju rolu a nielenže oberá poslucháčov o čas, ale ich aj zvádza z učenia DRH. A poslucháči sa k nám pripájajú preto, aby čo najvernejšie počuli učenie DRH, nakoľko českých a slovenských zdrojov je pochudobno. Nesúladné subjektívne názory prezentátorov sú iba zrkadlom úrovne ich atraktorových polí  a tak nevyjadrujú rozpoznanie reality podstaty, ale ukazujú svoju úroveň vedomia. Julo Vám už v minulosti povedal, že ani on sám nie je zvedavý na svoje názory, nietože poslucháči.

Zámerom Jula je predstavovať a nasledovať učenie DRH, tak ako je vyjadrené v motte. Na začiatku každého stretnutia si pripomíname, že prezentovaný materiál môže byť znepokojujúci a ak niekto nesúhlasí s mottom stretnutí, mal by sa radšej stretnutiam vyhnúť a odtiaľto odísť. DRH hovorí: ‘dovoľ vykonávať ostatným ich poslanie’. Ak si chce niektorý prezentátor založiť svoju skupinu s mottom napríklad: ‘’Rozpravy o učení DRH‘’, slobodne to tak môže vykonať. Nikoho nenútime do ničoho, pričom ale očakávame záväznosť k mottu. Julo chce a víta všetky otázky a komentáre, na ktoré spoločne hľadáme odpoveď podľa DRH ale nie podľa osobných stanovísk. Nehľadáme polemiku o DRH učení, čo je automatická vlastnosť vedomia, prejavujúca sa cez ego. Smerujeme k slovenským a českým prekladom či už napísaného alebo ako Zoltán napísal, ‘nezabudnite na vida‘.

Jak dlho by si učiteľ astronómie udržal v škole zamestnanie, keby otvorene vyjadroval svoje stanovisko, že zem je plochá? Alebo učiteľ konštrukcie mesačného pristávacieho modulu, keby otvorene vyjadroval a dokazoval svoje stanovisko, že na mesiaci sa nikdy nepristálo. A čo učiteľ  moreplavby a navigácie so stanoviskom, že zem je plochá, atď. Ježiš vyhnal predavačov z chrámu a hovorí im: nerobte z domu môjho Otca tržnicu.

Julo na úplnom začiatku stretnutí varoval pre nižšími astrálmi, pre ktorých je skupina, ako sme my, magnetom. Julo nám vtedy povedal, že útok príde, určite, od niekoho z blízkeho okolia. Jemu sa to už viac krát stalo, od blízkych ľudí. Už sme v skupine aspoň raz mali pokus nižšieho astrálu, ktorý bol, ako niektorí vtedy napísali do četu, zrejmý. Julo je stále v strehu a očakáva takéto útoky. Treba podčiarknuť, že osoby, cez ktoré útok prichádza, nemajú s tým nič spoločného. Entity iba používajú ľudí, ktorí sú vnútorne otvorený takýmto útokom. Podľa DRH: ‘oni nájdu hocijakú dierku v brnení’.

Poslucháči sú pozvaní porovnať si svoje stanoviská zdanlivosti vnímania s našimi odpoveďami, a v prípade, že odpovede sedia s DRH, tak pracovať vo svojom vnútri na obmäkčení svojho stanoviska. Ako vtipne a výstižne napísala Kami, zložiť stan. Ak odpovede nesedia s DRH, tak to treba povedať, aby Julo a všetci mali príležitosť zosúladiť si svoje stanoviská s DRH a tak si zvýšiť svoju úroveň vedomia. Poslucháči, ako aj prezentátori chcú počuť a tešia sa na učenie DRH, a nie na obhajobu osobných stanovísk prezentátorov.

Aké patrične nenásilné kroky a ústup navrhujem?

1) všetci prezentátori prezentujú súladné učenia k DRH a poukazujú na rozdiely od DRH v iných učeniach so zámerom, aby sa u poslucháčov v budúcnosti nevyskytla slepá ulička.

2) nesúladní prezentátori sa dobrovoľne stanú poslucháčmi, odkiaľ môžu vyjadrovať svoje osobné stanoviská, ak im to iní dovolia.

3) nesúladní prezentátori sa radšej stretnutiam vyhnú.

4) Ak sú predošlé návrhy z bodu 1) a 2) a 3) nefunkčné, tak Julo sa môže po oficiálnej časti stretnutia odpojiť a tak prenechá miesto ostatným prezentátorom.

5) Julo sa kedykoľvek môže prestať zúčastňovať sa stretnutí.

            

Toto je koniec Administratívnych oznámení.

 Nasledujú príklady na utvrdenie si učenia DRH

Prvý príklad je iba teoreticky ego-zaujímavý, na úrovni diskusie o počte anjelov na hlavičke špendlíka. Ale je nevyhnutné ho vedieť po dosiahnutí osvietenia, keď sa táto téma v tej úrovni privalí. Je to otázka, či Ježiš zobral na seba hriechy sveta a tak spasil ľudstvo. Odpoveď: Áno. Julov preklad z DRH:

Čítanie Julových prekladov DRH, ktoré sú v inom súbore.

 

A podľa biblie: V Ján 1:29 stojí: Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ Vo veľkonočnej liturgii sa vravia vety: Baránok boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami a daruj nám pokoj!

Druhý príklad sa týka otázky o Božej Priazni. Je prístupná každému, je potrebné si ju pýtať, tak ako bryndzové halušky v reštaurácii v zobrazenom svete, a jej prísun, spolu s aktiváciou osobným kontaktom s osvieteným učiteľom,  je mechanizmom zvyšovania si úrovne vedomia. Mali sme z B2K1 Ak existuje Boh, pýtam si od Neho pomoc. Pomohlo to. K tomu netreba viac. Treba si priazeň pýtať. DRH z lekcie Love z 2011: Modlím sa za Priazeň, Tvoju Priazeň, Ó, Pane, pomocou ktorej môžem prijať Tvoju Božiu Vôľu. Amen! B3K22P392: Návrat od duality ega k nedualitě ducha je tak obtížný a nepravděpodobný, že je možný dokonce pouze z Boží Milosti. Takže člověk potřebuje spasitele, který je jeho obhájce, inspirací a oporným bodom jeho spásy z bolesti a utrpení ega.

Tretí príklad je o Tvorení. My nič netvoríme, iba odkrývame, čo je vo vedomí. Veda netvorí, iba objavuje spletené procesy energetického poľa vedomia. Boh nás potrebuje ako ‘’spolutvorcov‘’ (True), ale treba tomu rozumieť, 1) že je to proces objavovania 2) a platí z pohľadu duality – On, my. Tvorenie, teda evolúcia, je výsadou Boha. My sme iba jeho prietokom.

Štvrtý príklad, podľa učenia DRH. Jediná cesta, ktorá vedie k Ja-Bytie je cez vieru. Tak, ako sme už citovali v minulosti. Akákoľvek diskusia o tom nie je plodná. Je to samozrejmé, pretože nelineárne sa nedá spoznať a dokázať pomocou lineárnych metód, ako je myseľ, logika, filozofia, a podobné chytanie chvosta mačkou.

Piaty príklad je otázka, či je náš život predlinajkovaný. Nie je. To by bola negácie slobodnej vôle. K tomu môžem povedať viac, ak bude záujem.

A nakoniec otázka slovíčkovania, teda hľadanie vhodných slovenských a českých slov na vyjadrenie podstaty učenia DRH. V sfére Ja-Bytia nieto slov, ale ani on-line stretnutí, potrebných pre tých, ktorí sú dnes v stave zhromažďovania informácií potrebných na svoj rast. Julo, DRH, manželka Susan, editor Fran a spol. z ich stanovísk považujú slovíčkovanie za podstatné. DRH si dokonca vymýšľal slovíčka. Ak sa dnes učíme násobilku a trigonometria príde na rad až o rok, tak preklad a slovíčkovanie v trigonometrickej časti knihy vôbec nepripadá dôležitý, a je až smiešne z pohľadu učenia sa násobilky, či funkcia tangent je protiľahlá ku priľahlej, alebo tak nejako, alebo naopak. A keďže násobilkáry ešte neovládajú terminológiu trigonometrie a nevedia sa v nej vysomáriť, tak sú v pohode aj s definíciou tangentu ako uľahlá pri priľahlej, alebo zaľahlá k zaľahnutej, alebo ešte jednoduchšie, že tangent má nejaký pomer s niečím uľahlým. A vôbec to nikomu nevadí, pokiaľ nedosiahne úroveň trigonometrie. Nuž, ale potom je zle. Preto Julo dnes obhajuje slovíčkovanie.

A teraz si preberieme názvy kníh, ktoré sú uvedené na stránke H.S. pod ‘’Prvotní CZ překlady knih a videa‘’. Názvy kníh. Sami pouvažujete, čo vo vás tie ktoré slová vyvolávajú.

3)  HONZA: Zda je třeba „ocejchovávat“ dle Mapy vědomí i aktuální dění.
Je to téma, o kterém jsme diskutovali na některém z předchozích mítincích. Šlo o to, že tento způsob „cejchování“, neboli testování, kalibrování úrovní vědomí a úrovní pravdivostí se věnoval Dr. Hawkins a tuto metodu vytvořil, aby byly vědecky potvrzeny informace, které přes Davida protékaly do knih a prezentovaly se během setkaní se studenty. Julo nám to vysvětlil na příměru, že Hawkins vzal zeměměřičský přístroj a pomocí něho nám vytýčil cestu k chatě. A také, že není potřeba znovu a znovu si půjčovat tento zeměměřičský přístroj a opětovně vytyčovat a přeměřovat cestu k chatě.
Vznikl dotaz, že od odchodu Dr. Hawkinse uplynulo již skoro 10 let a jestli cesta k chatě nezarostla novými stromy a křovinami, novými situacemi, které již nejsou ocejchovány a zda je vhodné tyto novotvary doplnit a přemalovat turistické značky. Julo – díky za odpověď:

JULO:

Je to inak. Cesta nezarastá –
1) je stále furt naveky otvorená,
2) energetické poľe bolo otvorené pradávno, naposledy DRH.
Sú to všedné ja ľudí, ktoré vsúvajú do cesty šikany (napr. v podobe potreby testovať), aby si same sebe zatarasili cestu, pretože všedné ja by neostalo nezamestnané a bez žranice.

4) Postupné zveřejňování překladů textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

Tyto texty dle dohody bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění. Julko, děkujeme za tyto překlady textů, které jsou nápomocné pro celou naši skupinu. Vracím ti slovo:

 

JULO:

9 Hlavných Komponentov 01

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr David R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

V určitom období duchovného vývoja a so súhlasom vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie a to kvôli nemu samotnému {čiže duchovný vývoj sa stane jedným z cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné komponenty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

 1. Disciplína ostrého zamerania sa bez odbočovania
  .
 2. Ochota odovzdať všetky túžby a strach Bohu.
  .
 3. Ochota znášať prechodné trápenie až pokým nie je ťažkosť preklenutá.
  .
 4. Stálosť a ostražitosť.
  .
 5. Presunutie sa z egoistických záujmov ako účastník/‘prežívateľ’ na svedka/ pozorovateľa.
  .
 6. Ochota zanechať posudzovanie a stanoviská na to, čo sa pozoruje.
  .
 7. Stotožniť sa s poľom radšej než s obsahom poľa.
  .
 8. Postupovať s istotou a sebavedomosťou, a to prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie predsavzatím, želaním alebo nádejou; odmietnuť názor, že Osvietenie je ziskom; a rozumieť, že je to stav, ktorý vzniká následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti a to ako následok aj karmi a aj Božej Priazne.
  .
 9. Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto podujatia alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

 

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie?

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr David R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

Všetka duchovná pravda s nachádza v každom duchovnom koncepte; je iba potrebné úplne pochopiť jeden jediný duchovný princíp, aby sme porozumeli všetky a dospeli k poznaniu Reality. Zvoľte si jeden duchovný princíp či nástroj a neúnavne ho uplatňujte až do jeho úplného vyčerpania: odpúšťanie alebo láskavosť prevedené do úplného vyčerpania, 3. krok z 12-stupňového programu, čokoľvek. Potom ho uplatňujte na každučkú myšlienku, pocit, čin, správanie, a to bez výnimky.

Stačí jediný skalpel na rozpitvanie celého ľudského tela a stačí jediný duchovný skalpel na odseknutie sa od ega. Spočiatku to vyžaduje úsilie na prekonanie prirodzeného odporu, ale keď sa ochota to robiť zdokonalí, a to postupným vzdávaním sa, tento nástroj ožije svojim vlastným životom – tu už neexistuje nejaké ‘ja’, ktoré to robí.

Nakoniec si uvedomíme, že tento nástroj je ovládaný niečím iným ako osobným ja. Pravdu nemôžeme ‘nájsť’, takže je ju márne ‘hľadať’. Božstvo sa bez námahy vyjaví samo. Ide o to, aby sme sa na to pripravili, prostredníctvom agónie zomretia malého ja a našej osobnej agendy. Telo je ‘ono’, karmická, kľúčikom naťahovacia hračka, ktorá si sama od seba kráča za svojím osudom; na toto kráčanie vôbec nikdy nepotrebovala ‘mňa’. Ako sa mi mohla takáto myšlienka vôbec objaviť a panovať?

Duch a srdce sú jedno. Je to srdce, ktoré je zajedno s Bohom, nie myseľ. Objaviť svoje srdce znamená objaviť Boha.

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? Myslím si, že by ste mali len sedieť s mierne zdvihnutými a vystrčenými rukami, nie na prijímanie, ako sa to traduje na západe, ale naopak, aby ste vyžarovali to, čo by ste dali svetu a ľudstvu. V tichom sede, s vystrčenými rukami, akoby ste chceli požehnať svet, sa stanete sprostredkovateľom Boha a vyžarujete bezpodmienečnú lásku. Dávate všetko, čo ste nekonečne schopný dať. Ste vyžarovacou anténou.

Začnete modlitbou, niečo ako povedal St. Francis:

„Ako tvoj služobník, Ó Pane, dávam to, čo si mi dal.“

Pritom tom, ako to robíte, sa prebudíte k tomu, za čím svet volá o pomoc, a automaticky to vyžarujete, a zrazu si uvedomíte, kto ste. Je to všetko bez slov. Môže to trvať roky kým vám to trkne. Je to jednoduché a priamočiare ako laser. Stanete sa nekompromisným laserovým lúčom.

Pokračujete v tom a to, čo ľudstvo potrebuje, sa vám odhalí, a to, čo ľudstvo v podstate je, sa vám odhalí, a nakoniec aj to, čo je realita Vášho Bytia vyjde do popredia v Absolútnej Súladnej Dokonalosti.

Myseľ je utíšená. Všetko existuje z titulu svojej vlastnej podstaty a vychádza spontánne do popredia. Neexistuje ‘tu’ alebo ‘tam’, ani subjekt a objekt, ani ‘ja’ a ‘ty’. Nič nezapríčiňuje niečo iné. Všetko je už tak, ako to má byť. Neexistuje rozkúskovanosť. Všetko je zliate v jednom.

A nie je nič úžasnejšie ako spätný návrat domov k svojmu vlastnému Zdroju.

5) HONZA: Anketa – 1. zda má Julo pokračovat v překladech knihy do slovenčiny
– 2. zda je potřeba překladu ze slovenčiny do českého jazyka.

6) HONZA: Opakování – jak se odnemocnět.

Je to opakování druhé části – návodu jak postupovat při uvolňování „nakoupených“ nemocí. Text pro lepší vstřebání byl mírně modifikován a přečte nám jej slovensky Juraj:

JURAJ:

Súhrn na jednanie s neduhami, telesnými a aj so situáciami – Julo volně

 

Choroba je prejavením sa negativity vo všednom ja, ktorá sa navonok ukáže vo fyzickom tele poslušným spustením programu pod názvom, ktorý sme nakúpili.

1) Odstraňovanie negativity: Žiadam Teba, Vznešený Boh, aby si mi pomohol. Viem, že som robil a robím veľa vecí, aby som uspokojil moje ego. Robil som to a robím to z nevedomosti. Ľutujem toho, prosím o odpustenie, všetkých milujem a s láskou ďakujem. Prosím všetkých, ktorým som urobil zle, o odpustenie. Žiadam, ak je to Tvoja vôľa, o nezarobenú Priazeň, o mierové vyriešenie všetkých takzvaných situácií zo stanoviska Najvyššieho Dobra. Viem, že moja realita je úplná vyrovnanosť a súladná súhra. Akékoľvek je Tvoje Rozhodnutie, prijímam ho.

2) Odstraňovanie programov: Týmto mažem, ruším a odstraňujem mentálne označenie telesných neduhov, (napríklad tzv. alergií) a nahradzujem ich Pravdou, ktorá je, že som Nekonečná Bytosť a teda týmto programom nepodlieham! Nepravdy, čo som nakúpil, týmto uvoľňujem a zanechávam. Podlieham len tomu, čo je Pravda.

Nekonečná Bytosť je bytosť s nekonečnými možnými pozíciami {v makovníku}, a preto si môžem vybrať akékoľvek stanovisko z nekonečných možností stanovísk; teda môžem, a aj nakupujem, stanovisko, že žiadnym negatívnym programom nepodlieham. Je to bytosť, ktorá nepodlieha smrti, pretože vie, že je večná.

7) Konec, dotazy.

Nabízíme záznam pořízený ze zálohy nahraného setkání: