Prolog

Předcházející část: Úvod

***

JÁ:
REALITA A SUBJEKTIVITA

Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2020

 

***

Pro usnadnění je zde k dispozici shrnutí informací předložených dříve v „Power vs. Force“ a „The Eye of I“.

Zdrojem vesmíru a veškeré existence je nekonečný potenciál, který je bez formy a je vrozeně nekonečně mocný. Z vrcholu neprojeveného vychází projevený vesmír jako lineární a nelineární říše. Forma má lokalitu a trvání; co je beztvaré, je nelokální a mimo čas.

Lidská mysl si je sebe vědomá kvůli tomuto obecnému principu a existující realitě obecně označované jako „vědomí“. Je to subjektivní stav, který vyjadřuje povědomí o existenci člověka, stejně jako zážitkový obsah této existence, který nazýváme životem.

Zatímco události, u nichž se předpokládá osobní život, jsou zaznamenány v osobní paměti, všechny události ve vesmíru, bez ohledu na to, jak jsou dlouhé, dokonce i letmé myšlenky, jsou zaznamenány v nekonečném, neosobním poli vědomí mimo čas, lokalitu a zpětné vzpomínky. Je to, jako by prostor neviditelně zaznamenal všechno, co se v něm stane po celou dobu. Tento záznam je pak rozpoznatelný a lze jej navždy vyvolat jednoduchým fyziologickým jevem nazvaným svalové testy. To je možné, protože reakce na testování svalů je zprostředkována ne-lokálním vědomím.

Vědomí je neviditelná kvalita života, která má jedinečnou vlastnost reakce na podnět, který je skutečný, protože měl nebo má skutečnou existenci, a proto je „pravdivý“. Pokud je pravdivé tvrzení předvedené lidskému vědomí nebo tiše uvažované, svaly těla jsou automaticky silné s rozpoznáním pravdy. Naopak zeslábnou v odezvě na falešnost, která není žádnou skutečnou existencí. Vědomí je tedy podobné žárovce, která se rozsvítí s elektřinou (pravdou), ale nerozsvítí se, pokud není elektřina (faleš).

Hlavním objevem bylo, že při testování svalů bylo možné, poprvé v historii, odlišit pravdu od falše (lži) o čemkoliv a kdekoli v čase nebo prostoru. Samotný test se ukázal jako nezávislý na osobním názoru nebo přesvědčení a ve skutečnosti bylo nevinné dítě stejně spolehlivé a pravdivé jako sofistikovaný, informovaný dospělý. Reakce nastala, ať bylo prohlášení vokalizováno nebo provedeno mlčky.

Byla to schopnost vědomí odlišit pravdu od falešnosti a neviditelná nelineární doména duchovní pravdy mohla být zkoumána a skutečnost osvícených stavů mohla být potvrzena.

Použitím testování svalů bylo možné vytvořit stupnici vědomí, která obsáhla celé lidstvo ve všech jeho projevech v celé historii. Tato stupnice byla zobrazena numericky. Kdyby byla na měřítku zobrazena veškerá lidská možnost počínaje pouhou fyzickou existencí a pokračováním k nejvyšší úrovni vědomí, která by mohla existovat, čísla by se postupně staly obrovskými. Proto byla sestavena stupnice od 1 do 1000 bodů. Je logaritmická, aby byla využitelná v praxi.

Bylo zjištěno, že všechno, co kalibrovalo nad 200, se ukázalo být pravda, a že všechno pod 200 bylo nepravdivé. To, co bylo nad 200, bylo konstruktivní, integrální a podporující život; to, co bylo pod 200, bylo pro lidstvo negativní a škodlivé.

Proto se úroveň 200 ukázala jako kritická, která rozlišovala pravdu od falešnosti, a byl to snad nejdůležitější ze všech objevů. Schopnost odlišit pravdu od lži má zásadní důležitost, protože to je přesně to, co lidské mysli chybí.

Tak tento objev byl „sezame otevři se“ na tajemství vesmíru a byl klíčem, který odhalil to, co bylo skryté pro povědomí člověka v průběhu celé historie. Bylo to „E = mc2“ z nelineární domény. Stejně jako objev dalekohledu, který otevřel celé vesmíry pro zkoumání, které dosud nebyly přístupné.

Výsledky tohoto výzkumu byly nejprve předloženy akademické komunitě jako Ph.D. disertace s názvem „Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace úrovní vědomí člověka“. Byla to formální prezentace subjektu údajů, která odpovídala tradičním požadavkům vědeckého důkazu (např. „P <.01″, “ „Nulová hypotéza“, „Statistická analýza“, grafy, tabulky, dokumentace a podrobné odkazy). Pojednání akademicky prošlo a ve skutečnosti přitáhlo značnou pozornost a vyvolalo velké vzrušení kvůli překvapivým objevům, které byly prezentovány.

Kniha „Power versus Force“ popisuje objevy a důsledky pro různé vrstvy společnosti, včetně aspektů duchovní skutečnosti, které dříve nebyly považovány za „skutečné“ omezeným lineárním Newtonovským paradigmatem tradiční vědy. Tento nový nástroj pro výzkum umožnil racionální a komplexní průzkum nelineární domény významu a kontextu. Hned zpočátku se rozlišilo, že pod úrovní 200 byly úrovně „síly“ a nad úrovní 200 byly úrovně „moci“. Bylo zjištěno, že vlastnosti „síly“ jsou vlastně slabé, místní, destruktivní a spotřebovávají energii, zatímco „moc“ založená na pravdě je trvalá, nelokální a spíše produkuje energii, než aby ji konzumovala.

Technika testování svalů se ukázala jako velice důležitá v tom, že

(1) umožnila odlišení pravdy od lži,

(2) umožňuje kalibraci úrovní lidského vědomí a

(3) umožnila vyšetřování jakéhokoli předmětu kdekoliv v čase nebo prostoru.

To, co se vyvíjelo jako výsledek, byl způsob, jak dát do souvislostí celý vývoj lidského vědomí v průběhu času a v jeho osudu, a to i za hranicí fyzického života.

Stupnice vědomí tak umožnila komplexní rekontextualizaci lidstva ve všech jeho projevech. Bylo pozorováno, že nižší úrovně vědomí početně zahrnovaly většinu lidstva a jen velmi málo lidí (jeden z deseti milionů) dosáhlo úrovně vědomí 600. Proto byla kniha „Power vs. Force“ zaměřena na úrovně vědomí až k úrovni 600.

Kniha „The Eye of I“ pak pokračovala ve zkoumání duchovní pravdy historicky uctívané jako stavy osvícení. Bylo objeveno, že ve stavech osvícení existují progresivní vrstvy nebo úrovně porozumění. Tyto pokročilé stavy reprezentují vyšší úrovně vědomí. Každá úroveň představuje omezení vědomí ještě pokročilejší duchovní dualitou, kterou je třeba vyřešit ještě před dosažením další úrovně.

The Eye of I popisuje subjektivní skutečnosti pokročilé mystiky tak, aby tyto stavy byly srozumitelné. Výsledkem bylo objasnění historických duchovních učení a řešení starodávných mystifikací a mylných představ. Kniha The Eye of I, která kalibruje ve vysokých úrovních nad 900, byla proto zaměřena na velmi pokročilé duchovní pravdy.

V lidské oblasti je historicky maximální duchovní energie, která by mohla být tolerována lidským tělem a nervovými systémy, kalibrovaná na úroveň 1000, což je úroveň zakladatelů velkých světových náboženství, skvělých učitelů (avatarů) historie, jako je Kristus, Buddha a Krišna. Obsah této knihy je zaměřen na nejpokročilejší úrovně vědomí, a proto se zabývá úrovněmi přibližně 850 až 1000. Žádná „osoba“ nebo „osobnost“ nemůže psát o takových úrovních buď ze subjektivní zkušenosti, nebo z porozumění, a proto jsou skutečně napsány samotným vědomím. Takové úrovně vědomí vycházejí z radikální subjektivity, která přesahuje osobní identitu. Vědomí na této úrovni využívá pouze pohodlí lidské mysli a těla, které umožňují komunikaci ve formě a jazyce. Síla pravdy však existuje nezávisle na jazyku, avšak doprovází jazykovou podobu jako nosná vlna, která posiluje a usnadňuje porozumění.

Osvícení je stav, který je beztvarý, ale vyzařuje svou vlastní mocnou energii prostřednictvím přeživšího nástupu a progrese stavu, jehož výskyt je poměrně neobvyklý a který si také, paradoxně, vybírá určitou daň. Toto prohlášení bude dále vysvětleno a objasněno v následujícím textu.

Předběžná informační poznámka

V předchozí práci byla popsaná užitečná kalibrační Stupnice vědomí, která byla potvrzená tisíci nezávislými vyšetřovateli a která může být replikována, se začátkem kdekoliv na stupnici. Toto ověření bylo prováděno po dobu více než dvaceti pěti let nespočetnými jednotlivci a výzkumnými skupinami. V době tohoto psaní se to týkalo víc než 310 000 kalibrací. Pokud se objevila zdánlivá nesrovnalost, po dalším šetření se zjistilo, že údajná chyba byla výsledkem vadné techniky nebo častěji nedokonalostí ve znění prohlášení, které bylo ověřováno.

Paradoxně se však objevovaly příležitostné stížnosti, že technika „nefunguje“ nebo „dává špatné odpovědi“. Několik z těchto stížnosti bylo formulováno v erudovaném intelektuálním stylu, a ačkoli uvažování znělo logicky, výsledky byly chybné. To vypadalo jako záhadný paradox. Jen velmi nedávno se to vyřešilo náhlým objevem, že reakce na testování svalů jsou platné a spolehlivé, jen pokud je provádějí osoby, které samy kalibrují nad 200 a jejichž otázky jsou bezúhonné, tedy, že také kalibrují nad 200. Tento objev také demonstruje princip, že moc a duchovní čistota jdou ruku v ruce.

Během počátečního výzkumu, kdy bylo zjištěno, že metoda testování svalů byla schopná rozpoznávat pravdu od lži čehokoli kdekoli ve vesmíru, existovaly počáteční pochybnosti, že by mohla být zneužitá, kdyby se dostala do sobeckých rukou. Jak se ukázalo, taková úvaha byla zbytečná, protože technika měla neznámou, zabudovanou ochranu. Záměr vyšetřovatele je významnou součástí spolehlivosti výsledků a techniky a zdá se, že je použitelná pouze na to, co je prospěšné pro lidstvo.

Opakování faktů metody testování svalů pro rozlišení pravdy od klamu:

  1. Oba partneři (nebo dotazovatel, pokud je použita samostatná metoda) musí kalibrovat nad 200.
  2. Motiv nebo záměr otázky musí být integrované, tj. musí kalibrovat přes 200.
  3. Otázka musí být předložena ve formě deklarativního tvrzení.
  4. Kalibrovaná čísla se vztahují na publikovanou Stupnici vědomí, v hodnotách od 1 do 1000, „x kalibruje nad 200, 300,“ atd. (Viz Příloha B.)
  5. Je možné získat přesnou odpověď bez nutnosti verbalizace prohlášení pouze tím, že ho člověk drží (nebo obraz) v mysli. Proto odpověď není ovlivněna osobním přesvědčením nebo názory. Například lze říci: „To, co mám na mysli, je skutečné.“

Vysvětlení

Odpovědi na testování svalů byly potvrzené tisíci klinickými pracovníky na celém světě po celá desetiletí. Je to opakovatelný zkušenostní fenomén, který není vysvětlitelný běžnou logikou nebo newtonovskou fyzikou. To udělala srozumitelným pokročilá kvantová mechanika fyziky, v níž záměr pozorovatele / tazatele usnadňuje nebo neumožňuje zhroucení vlnové funkce (von Neumannův proces 1). Takže stav vesmíru (Schrodingerovy rovnice) skrze Heisenbergův princip je často redukovaný či nikoli (Diracův proces), a tudíž kvantová odpověď je omezena na „ano“ nebo „ne“. (viz Příloha D, „Kvantová mechanika.“)

Následující část: Kapitola 1: Učitelé a studenti

Napsat komentář