Prolog


Identifikace a Charakteristiky Duchovní Pravdy, Bezúhonných Učitelů a Učení

Book of Slides, David R.Hawkins, M.D., Ph.D

snímek 39

© The Institute for Spiritual Research, Inc. dba Veritas Publishing

Slovak content edited by Julius

.

. 1. Univerzálnost: Pravda je pravdou vždy, v každém časovém okamžiku, v každé epoše a kdekoli na světě, je nezávislá na kultuře, osobnostech nebo okolnostech.

. 2. Nevylučuje: Pravda zahrnuje každého, nemá tajemství a netvoří sekty.

. 3. Dostupnost: Je všem přístupná; nikoho nevylučuje. Neexistují v ní tajemství, která je třeba odhalit, skrýt nebo prodat, ani zázračné návody nebo „záhady“.

. 4. Bezúhonnost účelu: Nemá co získat ani ztratit.

. 5. Netvoří ze sebe kult: Pravda není poukazování na omezení u jiných.

. 6. Nezávislá na názoru: Pravda je nelineární a nepodléhá omezením rozumu nebo formy.

. 7. Bez stanoviska: Pravda není „proti“ ničemu. Nepravdivost a nevědomost nejsou její nepřátelé, ale prostě představují její nepřítomnost.

. 8. Bez požadavků nebo naléhání: Neexistují zde požadované členství, poplatky, nařízení, přísahy, pravidla nebo podmínky.

. 9. Nediktuje: Duchovní čistota se nezajímá o osobní život aspirantů, jejich styl oblékání, sexuální život, ekonomickou situaci, rodinné poměry, životní styl nebo stravovací návyky.

. 10. Bez násilí nebo zastrašování: Nevymývá mozek, nedělá z lídrů modly, nekoná zaučovací rituály, indoktrinace nebo zásahy do soukromého života.

.

Snímek 39 – komentář:

Tím, že se seznámíme s charakteristikami duchovní Pravdy, Bezúhonných Učitelů a Učení, minimalizujeme tendenci vychýlit se z přímé a úzké duchovní cesty. Jinak může dojít k promarnění mnoha vlastních životů honbou za tím, co nepomáhá, a ještě navíc může brzdit či zvrátit náš duchovní pokrok.

Pravda je univerzální v tom smyslu, že to, co je pravdivé pravdivým vždy bylo a i vždy bude, je subjektivně prožívána i stejně popisována ve všech kulturách. Pravda odhalená ve starodávných Védách z 7 000 př.nl., Skutečnost Krišny, Buddhy a Ježíše Krista se neliší od toho, jak současně žijící osvícený jedinec popisuje Nekonečnou Skutečnost. Člověk ji nemůže „porozumět“ od někoho jiného. Poslední věc, které je třeba se vzdát, je přesvědčení o tom, co si člověk myslí, že co je zdrojem a podstatou svého vlastního života a existence. Když se takové přesvědčení odevzdá Bohu, člověk projde smrtí ega a vyhoupne do velkolepé Pravdy. Proto lze obecně říci, že každá osvícená bytost je osvícena z prázdnoty vytvořené touto smrtí. Jediná věc, kterou může učitel přenést na žáky, je frekvence energetického pole. Potom jednou, když přijde okamžik, že ji člověk potřebuje, toto pole se nepředloží člověku jako myšlenka, nýbrž jako absolutní jistota poznání. Pravda nezávisí na ničem mimo sebe.

Protože Pravda je univerzální, jak může někdo tvrdit, že jen on má pravdu? Jak lze dekretem prohlásit, co je pravdivé? Jak ji lze označit? Pravda je všude a v každém časovém okamžiku obecně přístupná. Pravda vždy zůstává pravdou. To, co je Pravda, je očividné a nemá žádná tajemství ani záhady. Jak může být tajné to, co je podstatou všeho, co existuje? Taková naivita vyplývá z předpokladu, že to, co je univerzální a nelineární, se projeví v lineární sféře jako tajemství. Objevení Pravdy vede k rozjařenosti, která nutí člověka se s ní podělit se všemi. Člověk vidí, že skutečně duchovní organizace, jako jsou dvanáctikrokové skupiny, sdílejí svou pravdu otevřeně se světem.

Pravda nehledá výjimečnost. Pravda se člověku vyjevuje samoodhalením a je dostupná každému, kdo ji chce. Duchovní Pravda, již samotným tím čím je, je spokojená a naplněná. Pokročilý duchovní člověk nepotřebuje nic, neshání následovníky, od kterých by žádal zavázanost a peníze. V tomto stavu už není co získat, protože člověk se stal „vším, co existuje“. Sektářství je vracení se zpět do lineární sféry: členové versus nečlenové, naše versus jejich církev; neexistuje tam univerzálnost. Pravda nepodléhá omezením intelektu, a proto nepodléhá názoru. Nelinearita je komplexní pole, rozlišitelné od lineárního, které je obsahem. S obsahem lze argumentovat. Argument se stává méně důležitým, když se člověk přesune do nejbližšího vyššího pole a úplně zmizí, když se člověk přesune do koncového, tedy Univerzálního pole. To co je nelineární se nedá narušit. Nemá rukojeť, za kterou by se dalo chytat, protože nemá formu. Když se intelekt zastaví, když mysl přestane myslet, zůstane jen nekonečné Splynutí s Bohem. Toto nekonečné Splynutí komunikuje prostřednictvím existence formy a to přes přítomnost řeči, která mluví sama od sebe. Pravda je přítomna nebo není přítomna, a je-li přítomna, tak je přítomna v různé míře a její úroveň lze ocejchovat. V bezúhonných duchovních organizacích může každý svobodně přijít a také odejít a to bez nějakých závazků. Není potřeba vymývat mozky jiným. Udělat z vlastního života modlitbu znamená splynout s Kontextem (s Rámcem, ne s obsahem) – nikoliv s jeho praktikováním nebo posloucháním o něm, ale tím, že se jím člověk stane.

.

Identifikace a Charakteristiky Duchovní Pravdy, Bezúhonných Učitelů a Učení

Book of Slides, David R.Hawkins, M.D., Ph.D

snímek 40

© The Institute for Spiritual Research, Inc. dba Veritas Publishing

Slovak content edited by Julius

.

. 11. Nezavazuje: Neexistují zde žádná nařízení, zákony, vyhlášky, smlouvy nebo sliby.

. 12. Svoboda: Účastníci mohou volně přicházet a odcházet bez přesvědčování, nátlaku, zastrašování nebo následků. Neexistuje zde hierarchie; místo toho si každý dobrovolně plní potřebné věci a povinnosti.

. 13. Rovnost: Člověk je uznáván na základě toho, čím se stal, a ne kvůli uděleným titulům, hodnostem a získané slávy.

. 14. Inspirující: Pravda se vystříhá a vyhýbá okouzlování, svádění a teatrálnosti.

. 15. Nematerialistická: Pravda nemá potřebu vlastnit světské bohatství, prestiž, pompu nebo majetky.

. 16. Sebe-naplňující: Pravda je sama o sobě úplná a kompletní, nikoho nepotřebuje obracet na svou víru, získávat stoupence a přívržence nebo dělat nábory.

. 17. Odseparovaná: Nezapojuje se do světových záležitostí.

. 18. Neškodná: Úroveň, do jaké je pravda pravdou, lze rozpoznat na stupnici postupně vzrůstající pravdy. Nemá „protiklad“, a proto ani „nepřátele“, které by mohla kritizovat nebo jim oponovat.

. 19. Bez záměru: Pravda necpe do ničeho nos a nemá na programu žádné návrhy, útoky a prosazování se.

. 20. Nedualistická: Všechny události, vše co se děje kolem nás, se vynořuje na základě vrozené (karmické) náchylnosti pole zmateriálnit potenciálnost, čímž ji činí zjevným; a ne jako důsledek „příčiny“ a následku.

.

Snímek 40 – komentář

Skutečně duchovní člověk, organizace nebo učitel jiných nezavazuje. Přísahy přetrvávají déle než tento jeden pozemský život, a proto je nejlepší nepřísahat. Člověk se může ocitnout v podivných okolnostech právě kvůli nějaké krevní přísaze, kterou kdysi dávno, před mnohými pozemskými životy, složil. V tomto životě si můžeme prozkoumat naše záhadné události, které nás nyní provázejí, modlit se za ně a požádat o odpuštění všech lidí, kterým jsme předtím ublížili.

V bezúhonných organizacích mohou účastníci volně přicházet a odcházet bez přesvědčování, nátlaku, zastrašování nebo následků. Naproti tomu, v některých kultech, pokud někdo odejde, zastrašují člověka různými hroznými budoucími událostmi a daný člověk se stane jejich nepřítelem.

Člověk je uznáván na základě toho, čím se stal, a ne kvůli uděleným titulům, hodnostem a získané slávě. To, čím člověk je, se stejně automaticky dostává na místo, na které patří. Lidé jsou zde uznáváni za to, čím se skutečně stali, tedy jakými jsou.

Pravda se vyhýbá okouzlování, svádění a teatrálnosti. Inspirací a podnětem jakéhokoli jednání v životě je pouze pravda. Počet stoupenců nic neznamená. Hitler měl za druhé světové války 40 milionů německých stoupenců. Kniha z roku 1841 od Charles MacKay, „Extraordinary Popular Delusions and Madness of the Crowds“, hovoří o tom, jak celé lidstvo, v pravidelně opakovaných intervalech, věří určitým věcem, a to proto, že pravda je někdy utopena v závratném počtu lží. Bezúhonné duchovní organizace se neangažují do světových záležitostí. To neznamená, že člověk nemůže pozorovat stupeň jejich pravdivosti, ale že se do těchto záležitostí nezaplétá. Neúčast je základním duchovním principem nezaujatosti a nestrannosti.

Zároveň však existuje alternativní učení od DalajLámy, který říká, že se nestačí jen modlit, ale že duchovní lidé jsou povinni učinit pro svět to, co mohou, aby vyřešili světové problémy. Znamená to použití svého vlivu k vylepšení společnosti, a ne jen modlení se za svou duši. Stupeň do jakého je pravda pravdou lze rozpoznat na stupnici postupně vzrůstající pravdy. Nemá „protiklad“, a tedy proto ani „nepřátele“, které by mohla kritizovat nebo jim oponovat. Bezúhonní duchovní učitelé nepůsobí jako ohrožující, nejsou pomstychtivý a neurážejí se, když je někdo přestane následovat nebo opustí jejich učení. Pravda necpe do ničeho nos a nemá na programu žádné návrhy, útoky a prosazování se.

Neobrací lidi se svou stranu, což by bylo pokusem ovládat ostatní. Všechny události, vše co se děje kolem nás, se vynořuje (neboli vzchází) na základě vlastnosti pole a to jeho vrozené (karmické) náchylnosti zmateriálnit potenciálnost, čímž ji činí zjevným; a ne jako důsledek „příčiny“ a následku. Způsob, jakým je přitom třeba se chovat, je: Nemluvte o tom, nemodlete se za to, ale jen „buďte“ tím, co je odpouštějící, chápající a podporující život. Jste tím, co rozpoznává a uznává krásu a je sladěno s krásou Stvoření, kterou všude vidí. Všechno se děje tím, že se jedna z neprojevených možností, díky moci nekonečného pole, stává skutečností, protože to místní podmínky umožňují.

.

Identifikace a Charakteristiky Duchovní Pravdy, Bezúhonných Učitelů a Učení

Book of Slides, David R.Hawkins, M.D., Ph.D

snímek 41

© The Institute for Spiritual Research, Inc. dba Veritas Publishing

Slovak content edited by Julius

.

. 21. Pohoda a Klid: Nemá sporné záležitosti nebo předsudky. Nemá touhu měnit ostatní nebo dělat nátlak na společnost. Účinek vyšších energií je jejich vrozenou vlastností a nezávisí na jejich rozšiřování nebo úsilí. Bůh nepotřebuje pomoc, stejně jako gravitace nepotřebuje „pomoc“ aby jablko padlo ze stromu.

. 22. Rovnost: Tato se projevuje úctou ke všemu, co je živé. Tomu, co je škodlivé, neodporuje, ale jednoduše se mu vyhýbá.

. 23. Není dočasná: Uvědomuje si život jako věčný a tělesnost jako dočasnou. Život nepodléhá smrti.

. 24. Nedokazatelnost: To, co se dá „dokázat“, je Lineární, omezené a výsledek intelektualizace a myšlení. Skutečnost nepotřebuje, aby se s ní souhlasilo. Skutečnost nelze nabýt úsilím, ale objeví se jako čistě spontánní subjektivní poznatek, a to až poté, co se dualistické ego vzdá, všech názorů až do posledního.

. 25. Mystický: Vynoření pravdy nastane spontánním osvícením či ozářením, což je Zjevením, které nahradí iluzi odděleného, ​​samostatného, ​​individuálního já, tedy ega i s jeho myšlením.

. 26. Nepopsatelné: Jednoduše se nedá definovat. Radikální subjektivita se dá zažít pouze na vlastní zkušenosti na vlastní kůži. Je to stav, který nahradí předchozí. S touto událostí kontext (rámec uvědomování), který není limitován dočasností ani pojetím času, nahradí obsah. Protože čas je pouze výplodem mysli, Skutečnost neexistuje v čase, nebo z něho, a ani za ním, ani mimo něj a nemá vztah k ničemu, co je produktem myšlení. Skutečnost proto přesahuje používání jakýchkoli podstatných jmen, přídavných jmen nebo sloves, přechodných nebo nepřechodných.

.

Snímek 41 – komentář

Pohoda a Klid: Nemá sporné záležitosti nebo předsudky. Neexistuje touha měnit ostatní nebo dělat nátlak na společnost. Účinek vyšších energií je jejich vrozenou vlastností a nezávisí na jejich rozšiřování nebo úsilí. Bůh nepotřebuje pomoc, stejně jako gravitace nepotřebuje „pomoc“ aby jablko padlo ze stromu. Když se sladíme s Boží Vůlí, v podobě jaké si ji pro nás představujeme, přispíváme k celé kolektivní úrovni vědomí. V přítomnosti Boha se potenciál nekonečné škály možností projevuje jako existence vesmíru, což je projev Tvoření, přičemž toto neustále probíhající Tvoření nazýváme evolucí. To je naplnění reality Božství.

Rovnost: Toto se projevuje úctou ke všemu, co je živé. Tomu, co je škodlivé, neodporuje, ale jednoduše se mu vyhýbá. Člověk se ptá: „Co můžu udělat, abych si zvýšil své uvědomování?“ Buď tím. Život člověka se stane modlitbou a stane se tím, co ctí všechno, co je živé. Vidíte ze všeho vyzařovat neuvěřitelnou krásu, neuvěřitelnou krásu formy. Čím pokročilejším se člověk stane, tím více se krása stává univerzální. Dokonce i to, co svět považuje za ošklivé, se stává uměleckým. Člověk vidí krásu v linearitě, protože pod linearitou je nelinearita, jelikož přítomnost a podstata Božství je ve všech věcech a předchází formu. Člověk může vidět inteligenci Tvoření a neuvěřitelnou estetiku. Když všechno začne vypadat krásně, jste blízko ke konci a měli byste to raději sdělit svým přátelům. Každý, kdo je seriózní v duchovní práci, potřebuje předem vydat pokyny, jak by chtěl, aby se řešily jeho záležitosti.

Není dočasná: Uvědomuje si život jako věčný a tělesnost jako dočasnou. Život nepodléhá smrti. To, že život je věčný učí všechna seriózní duchovní učení, ale lidstvo tato učení analyzuje a syntentizuje a říká, že nejsou podle vědeckých pravidel pravdivé a tak nedovolí, aby se staly každodenní běžností. Všechno je přijatelné bez jakýchkoli omezení, pokud člověk za to nemusí vzít na sebe zodpovědnost. Pokud někdo popírá existenci Absolutna, pak má volnost dělat si, co chce. No ale potom přijde čas, jak zjistil i Dr. Faust, nést následky za své jednání. Vrozeným rysem konstrukce vesmíru je karma, což je nesení následků za svá jednání, skutky, rozhodnutí a záměry. Jelikož všechno má svou kalibrovanou úroveň, bez ohledu na to, zda jsme si toho vědomi, karma se vztahuje na všechno. Automaticky o sobě vytváříte záznam v nekonečném poli vědomí. Cokoli, co člověk kdy udělal, je navždy zaznamenáno. Každý vlas na hlavě je spočítán. To některé lidi děsí, ale pro ostatní je to velmi úžasný pocit.

Nedokazatelnost: Jak lze dokázat existenci, nekonečno nebo božstvo? Žádné z nich nejsou prokazatelné. Mystici ve všech náboženstvích kalibrují vysoko a často mnohem výše, než je církevní instituce, kterou reprezentují. Vysoce uctívaní avataři byli mystici (mudrci), kteří byli ve stavu  Já-Bytí („vyššího JÁ“). Každý člověk je neustále vystaven a zažívá Boží přítomnost, ale jen málokdo si uvědomuje, co to je. Bez ohledu na to, co právě zažíváme (svědkujeme), proces svědkování probíhá neustále (, automaticky). Každého vnitřní televizor je stále zapnutý, bez ohledu na to, co se na něm momentálně přehrává. Člověk se přestane dívat na program a ptá se: „Co je to, co je stále zapnuto?“ Nuže, je v nás něco, co existuje před naším díváním (svědkováním), co nám umožňuje to dívání (svědkování – děje se to automatiky, samo od sebe, Já-Bytí s tím nic nemá, je toho jen svědkem).

Mystičnost: Mystik se dívá do svého nitra a neustále překonává omezení ega: „ne toto, ne tamto“ cestou negace nebo cestou afirmace. Osvícení je překlenutí ega, které je nahrazeno jiným stavem. To co bylo myslí individuálního osobního já se rozplyne do Nekonečné Jednoty.

.

Identifikace a Charakteristiky Duchovní Pravdy, Bezúhonných Učitelů a Učení

Book of Slides, David R.Hawkins, M.D., Ph.D

snímek 42

© The Institute for Spiritual Research, Inc. dba Veritas Publishing

Slovak content edited by Julius

.

. 27. Jednoduchost: Vidí vnitřní krásu a dokonalost všeho, co existuje, a nedívá se na vzhled a formu.

. 28. Afirmativní: Pravda nemá názor a nedá se dokázat. Její potvrzení je výlučně na základě jejího subjektivního uvědomění; je však rozpoznatelná způsoby kalibrace vědomí.

. 29. Neaktivní: Pravda „nedělá“ nic a ani nic „nezapříčiňuje“; Je vším.

. 30. Vítající: V kontrastu k propagaci nebo přesvědčování.

. 31. Nezaškatulkovatelná: Protože Realita je nelineární, nelze lokalizovat a ani vtěsnat do formou omezeného rámce, jako jsou tajné zprávy, kódy, čísla a nápisy, stejně jako nelze skrýt v hieroglyfech, kamenech, rozměrech pyramidy, DNA nebo v chlupech. Pravda nemá tajemství. Boží Skutečnost je všudypřítomná a stojí mimo kodifikaci nebo exkluzivity. Kódy jsou výplodem představivosti člověka a ne rozmarností Božství.

. 32. Nepřecitlivělá: Emocionalita je založena na percepci. Soucit je výsledkem rozpoznání pravdy.

. 33. Neautoritativní: Neexistují žádná pravidla ani příkazy, které je třeba dodržovat.

. 34. Nesobecká: Učitelé jsou respektováni, avšak odmítají osobní lichocení nebo výjimečnost.

. 35. Vzdělává: Poskytuje informace v různých formátech a zajišťuje jejich dostupnost.

. 36. Soběstačná: Nelze ji podplatit a nestojí na hmotných základech.

. 37. Samostatná: Je úplná, a tedy bez závislosti na pro ni vnějších nebo historických autoritách.

. 38. Přirozená: Je bez navozených, změněných stavů vědomí nebo manipulace s energiemi, uměle vyvolanými kdejakými nepřirozenými cvičeními, polohami těla, dýcháním nebo stravovacími rituály (tj. nezávislost na formě nebo fyzikalitě; žádné vyvolávání kdejakých duší nebo…).

.

Snímek 42 – komentář:

Když se dostanete do bodu, že krása plevele vám vyrazí dech, určitě děláte duchovní pokrok. Svět to nazývá pýr a duchovní aspirant to nazývá Bůh. Je to právě plevel, ve kterém vidíte neuvěřitelné umělecké dílo, které žádná osoba na tomto světě nedokáže vytvořit. To, čím něco je, je lineárním projevem toho, jak se to stalo tím, čím to je. Forma toho, co existuje, tak vyjadřuje svůj vývoj. Vědomí je jako žárovka. Čím vyšší je úroveň vědomí, tím jasnější je žárovka. To je zaregistrovatelné kdekoli a kdykoli. Pravda je dokonalé naplnění vlastního potenciálu z momentu na moment. Všechno se odvíjí z dokonalého k dokonalému a to k dokonalému a to k dokonalému. Všechno je v každém momentě perfektní. Nic nejde od nedokonalosti k dokonalosti, ale od dokonalosti k dokonalosti. Pravda přitahuje na základě toho, čím je. Bezúhonné, čistě duchovní programy, které změnily miliony životů, nedělají nábory. Slouží svou přitažlivostí, nikoli reklamou. 12-krokové skupiny.

Naleznete to, co máte záměr najít. Existují různé druhy „tajných“ kódů. Může Nekonečný Stvořitel a Přítomnost celého vesmíru skrývat tajemství o sobě v kódech? Tajemství znamená peněžní zisk pro někoho.

Skutečný soucit zní tvrdě – řekne totiž věci na rovinu. Mnoho pseudo-duchovnosti je ve skutečnosti samá přecitlivělost, srdce a květiny. Ježíš Kristus řekl: „Přináším vám meč pravdy.“ Nepřinesl lidem podporu jejich oblíbených omylů, emotivnosti nebo přecitlivělosti. Přinesl pravdu. Byl zabit za to, že mluvil pravdu. Přecitlivělá duchovnost je falešná a postupem času přináší smrt milionům lidí.

V bezúhonných duchovních organizacích, jako jsou dvanáctikrokové programy, není zavedena autoritářská hierarchie. Pokaždé, když pravda zazáří, začíná z ničeho, vychází z ticha. Pokaždé je znovuzrozená a nedá se přenést na někoho jiného. Tituly lze přenášet, ale ne samotný stav jako takový. To je to, co Huang Po myslel přenosem Nemyslitelného. To, co je nelineární, nelze přenést, protože nemá formu. Existuje nekonečně mnoho falešných postupů, jako jsou například divné diety, umět dlouho vydržet v dokroucené póze, čištění krve, očisty, dýchací cvičení. Je to právě váš záměr, co jim dává jakoukoli moc, kterou mají. Záměrem je přiblížit se k Bohu, takže člověk vykonává určité očisty. Tyto věci jsou v pořádku, pokud má člověk učitele, který je mistrem té které metody. Změněné stavy vědomí nejsou totéž jako božské stavy. Výcvik k dosažení Alfa vln je terapeutický, ale není duchovním stavem. To, čím se člověk stane, je samozřejmě bez navozených změněných stavů vědomí nebo manipulace a podobných čachrů. Všechny tyto věci mohou někomu sloužit jako dočasné pomůcky na jeho duchovní cestě.

.

Gloria in Excelsis Deo!
Nejvyšší Sláva Bohu!