Úvod

Předcházející část: Předmluva

ÚVOD

Praktické a objektivní objasnění pravdy během posledních několika desetiletí poskytlo nové informace a rozšířené paradigma skutečnosti, ze kterého lze přehodnotit pokrok člověka a současný stav evoluce. Co je „skutečné“ a co „není skutečné“, co je „pravda“ a co je nepravdivý předpoklad, to lze nyní přehodnotit a rozlišit z vyššího, objektivního úhlu pohledu, který není zkreslen lidskou předpojatosti, která omezovala a kontaminovala lidskou mysl po celou dobu historie (např. mínění, rétoriku).

Jak již bylo uvedeno v předchozích spisech, lidská mysl je bez pomoci vnitřně neschopná odlišit pravdu od klamu a je omezená neschopností rozeznat vnímání a vzhled od podstaty, jak to skvěle uvedl Descartes v paradoxu res interna cogitans (subjektivní pohled) oproti res externa nebo extensa (objektivní realita, tj svět jako takový). Již Ježíš Kristus uvedl, že hřích je vlastně nevědomost, ze které lidstvo potřebuje záchranu. Velcí filozofové v průběhu historie opakovaně pozorovali totéž, počínaje skeptiky starověkého Řecka, kteří zastávali názor, že lidská mysl je skutečně vnitřně neschopná rozeznat náročné pravdy. Příkladem může být Sokratův citát, který říká, že všichni lidé volí zdánlivé dobro (vnímání), přičemž nejsou schopni rozlišit „skutečné“ dobro (esence) od falešného (iluze).

Osvícení mudrci z dávných i nedávných dob, jako je například Ramana Maharshi nebo Nisargadatta Maharaj, poukazují na to, že svět, který vidíme (vnímání) je mentální projekce. Toto omezení dichotomického omylu bylo potvrzené nedávnými průlomy v kvantové mechanice, ktré ukazují, že dokonce i čas a pozice jsou pouze projekce lidského vědomí. Omezení je také primárním postulátem učení Buddhy, který potvrdil, že neosvícený člověk žije ve světě iluze (Maya), který je složený z předpokládaných vjemů, a bez osvícení znovu opakuje stejné chyby.

Kvůli omezení běžné lidské mysli bylo učení velkých avatarů a velkých duchovních géniů historicky oceňováno jako nejvyšší dostupné zdroje pravdy. Být schopný poznat pravdu znamená uvědomovat si její zdroj, který odráží vyzařování Božství je imunní vůči subjektivnímu zkreslení. Dosud se nepodařilo ani nejvyšším bytostem, které kdy žily (úroveň vědomí 1000), a jejich učení zachránit civilizaci od neustálých omylů, kvůli neschopnosti a nechuti lidské mysli vnitřně uznat a přijmout pravdu, i když je vysvětlena a umocněna příklady a podobenstvími.

Všichni velcí učitelé prohlašovali, že primární defekt člověka je „nevědomost“. Výzkum poměrně rychle ukazuje, že důvody této nevědomosti jsou v omezení přirozené struktury ega a jsou důsledkem stále ještě pokračujícího vývoje vědomí.

S objevem kalibrované stupnice vědomí (Hawkins, 1995) se spontánně vytvořily studijní skupiny po celém světě a výzkum se rozšířil, což má za následek zveřejnění a překlad knih tohoto autora do všech hlavních světových jazyků: Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace úrovní lidského vědomí (1995); Moc vs. síla (1995); Oko do Já (2001); Realita a subjektivita (2003); Pravda vs. lži (2005); Transcendence úrovní vědomí (2006); Odhalení přítomnosti Boha: Devotional Nonduality (2007); a Healing and Recovery Lectures (v publikaci).

Celosvětový zájem o důležité rozlišování pravdy byl intenzivní a vedl k prezentaci více než jednoho sta celodenních přednášek v celých Spojených státech, Evropě, Asii a na různých vysokých školách, včetně Oxford Union Forum v Anglii. Šíření informací prostřednictvím studijních skupin vyústilo v rychlou expanzi pole. Překvapující objevy byly udělané v každé oblasti lidského snažení. Metodika byla dokonce úspěšně a pragmaticky aplikována v řešení mezinárodních konfliktů, které hraničily s balistikou válkou. Také měla velmi významné uplatnění ve vědeckém výzkumu a ve všech ostatních oblastech lidského snažení, kde byly dosud nepřístupné znalosti rychle k dispozici.

Lidská psychika byla udivena, že informace, které nebyly k dispozici dokonce ani s miliony dolarů vynaložených na výzkum, mohly být objeveny bez nákladů během několika sekund dobře motivovanými, integrovanými lidmi. Použití metody má za následek vznik nové vědy diplomacie. Metoda byla použita nejen v každodenním životě, ale také v technickém výzkumu, marketingu, při vývoji produktů, výběru zaměstnanců, nákupech, odhalování trestné činnosti, zajištění bezpečnosti a usnadnění integrovaného lidského úsilí po celém světě, včetně ekonomického a vládního plánování.

Stejně jako u jiných rozvíjejících se oblastí nových informací nebyly hned známy limity výzkumu vědomí. Bylo by naivní předpokládat, že by pomocí metody mohla být pravda odhalena komukoli. Byl to důsledek skutečnosti, že v průběhu prvních let výzkumu byli jako testovací subjekty použiti jen integrovaní lidé. Později se ukázalo, že pokusné subjekty museli mít úroveň vědomí nad 200 na mapě vědomí a a musely přesně dodržovat specifika podle metodiky testování, jak je uvedeno v dodatku C. To znamená, že technika je spolehlivě využitelná u méně než třiceti procent obyvatel USA (ale mnohem mémě v zemích a kulturách, které jsou dosud nerozvinuté nebo jsou ještě relativně primitivní povahy). Technika testování vyžaduje objektivní oddanost k pravdě, a ne osobní názor nebo touhu.

Stejně jako v předchozích knihách, kalibrování pravdy kapitol, jakož i celé knihy, je uvedeno v příloze A. Kromě toho jsou úrovně pravdy důležitých tvrzení zahrnuty i v textu. Také, jako v předchozích dílech, jsou důležité pojmy záměrně znovu prezentovány tak, aby vyústily ve znalosti a rozšiřování smyslu a významu, které vznikají z jejich prezentace v rámci různých souvislostí.  Zajímavé také bylo zjištění, že pouhé seznámení se se základními pojmy mělo za následek měřitelný pokrok v čtenářově vlastní úrovni vědomí, často ve velmi významné míře, jak může potvrdit mnoho tisíc studentů díla po celém světě. Vzhledem k tomu, že moderní člověk žije ve velmi složitém světě, tak jsou zde uvedeny rozsáhlé odkazy, které naleznete v příloze D.

Každá reference se vyznačuje stručným výtahem svého obsahu v jedné větě, která označuje relevanci a téma odkazu. Dokumentace poskytujeje více než sedm set referencí.

Poznámka pro čtenáře

Je zde účelné opakování základních informací pro pedagogické účely, protože abstraktní pojmy a nelineární kontext se nedají tak rychle naučit jako lineární popisy. Nelineární koncepty se nicméně nejsnadněji vstřebávají podle obeznámenosti, která je relativně nenamáhavá.

Pro větší pohodlí je určité množství materiálu z předchozích prací a přednášek zde znovu prezentováno, aby je čtenář nemusel číst v dříve publikovaných pracech. Celkovým záměrem této knihy je objasnit rozdíl mezi vzhledem (vnímáním), tedy iluzí, a realitou (pravdou), esencí. Zmatek z těchto úrovní byl základem utrpení lidstva v průběhu věků. Tato kniha vám vysvětlí, co je míněno známým citátem od Ramana Maharshiho: „Nemá smysl pokoušet se zachránit svět, který, jak si myslíte, vidíte, protože takový svět vůbec neexistuje.“ Rovněž je třeba vyjasnit význam Buddhova výroku, že „Člověk žije ve světě Maya (iluze)“ a není schopen rozeznat v realitu od projektovaného vnímání a představivosti. Jak již bylo uvedeno, i Ježíš řekl, že dilema člověka je „nevědomost“. Proto je tato knih psána v úrovni vědomí 740 až 760, která řeší tyto problémy přímo a přináší jejich řešení a vysvětlení.

Následující část: Kapitola 1. Přehled

Napsat komentář