Jak se určuje hladina vědomí

Předcházející část: Mapa vědomí

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

JAK měřit úrovně vědomí

Obecná informace

Energetické pole vědomí je nekonečné co do rozměru. Specifické hladiny korelují s lidským vědomím a byly kalibrovány od „1“ na „1000“. (Viz Mapa úrovní vědomí.) Tato energetická pole odrážejí a ovládají lidské vědomí.

Všechno ve vesmíru vyzařuje specifickou frekvenci nebo pole energie, která zůstává v poli vědomí trvale. Tak, každá osoba nebo bytost, která kdy žila a cokoli o ní, včetně každé události, všech myšlenek, cítění či činů nebo postojů, je zaznamenáno navždy a lze to kdykoli v současnosti nebo budoucnosti vyvolat.

Technika

Při testování svalové reakce jde o jednoduchou odpověď „ano“ nebo „ne“ na určitý podnět. To se obvykle provádí tak, že subjekt natáhne upaženou ruku a testující mu zatlačí na zápěstí a to pomocí dvou prstů lehkým tlakem. Obvykle má subjekt látku, která má být testována, nad svým „solar plexus“, kde si ji přidržuje druhou rukou. Testující řekne testovanému subjektu, „klaď odpor“, a pokud je testovaná látka pro subjekt přínosem, bude jeho paže klást při stlačení silný odpor. V případě, že látka není vhodná, nebo má nepříznivý účinek, bude odpor paže slabý. Reakce je velmi rychlá a stručná.

Je důležité poznamenat, že záměr, stejně jako i testující i testovaný (subjekt) musí vykazovat hodnotu vyšší než 200, aby se dosáhlo přesné odpovědi.

Zkušenosti z internetových diskusních skupin ukázaly, že mnozí studenti získali nepřesné výsledky. Další výzkum ukázal, že i při úrovni 200 existuje stále ještě třicetiprocentní pravděpodobnost chyby. Kromě toho, méně než dvanáct procent studentů má přesnost stále stejnou, a to především kvůli nevědomě zastávaným postojům (Jeffery a Colyer, 2007). Čím je vyšší úroveň vědomí testovacího týmu, tím přesnější jsou výsledky. Nejlepším přístupem je klinická nezávislost na výsledku dosažená úvodním prohlášením „Ve jménu nejvyššího dobra, kalibruje XXXXX jako pravdivé při hodnotách: nad 100, nad 200“ atd. Kontextualizace „Ve jménu nejvyššího dobra“ zvyšuje přesnost, protože přesahuje vlastní, osobní zájmy a motivy.

Po mnoho let byl test považován za lokální reakci akupunkturního systému nebo imunitního systému těla. Pozdější výzkumy však zjistily, že reakce není lokální reakce na tělo vůbec, ale namísto toho je obecnou reakcí vědomí samotného reagujícího na energii látky nebo prohlášení. To, co je pravda, co je prospěšné, nebo podporující život, dává pozitivní odpověď, která vyplývá z neosobního pole vědomí, které je přítomno v každém, kdo žije. Tato pozitivní odezva se projeví tím, že svalstvo těla je v plné síle. Současně se dostaví pupilární reakce (zorničky se rozšiřují při lži a stahují při pravdě), stejně jako změny ve funkci mozku jak bylo zjištěno pomocí magnetického zobrazení. (Pro nejjednodušší práci je nejlépe používat funkci deltového svalu /ramenní sval/, lze ale použít kterýkoli jiný sval.)

Předtím, než je položena otázka (ve formě prohlášení), je nutné získat „povolení“, to znamená, že prohlásíme, „Mám povolení ptát se na to, co mám na mysli?“ (ano / ne) Nebo: „Tato kalibrace souží nejvyššímu dobru.“

Je-li tvrzení nepravdivé nebo látka je škodlivá, sval po povelu „odporuj“ rychle zeslábne. To znamená, že podnět je negativní, není pravda, je proti životu, nebo je odpověď zkrátka „ne“. Odezva je rychlá a má krátké trvání. Tělo se pak rychle zotaví a vrátí se do normálního svalového napětí.

Existují tři způsoby, jak testování provádět. Ten, který se používá v oblasti výzkumu a také je nejvíce obecně používán vyžaduje účast dvou osob: testujícího a testovaného subjektu. Doporučuje se klidné prostředí bez hudby na pozadí. Testovaná osoba zavře oči. Testující musí pokládat otázku ve formě prohlášení. Na prohlášení pak může přijít formou svalové odpovědi odpověď „ano“ nebo „ne“. Například nesprávně formulovaná otázka:  „Je tohle zdravý kůň?“ Správně formulované je prohlášení: „Tento kůň je zdravý,“ nebo též opačně: „Tento kůň je nemocný.“

Po vyřčení prohlášení, testující řekne subjektu: „klaď odpor“. Subjekt drží upaženou ruku rovnoběžně se zemí. Testující ostře zatlačí dolů dvěma prsty na zápěstí upažené paže, ale mírnou silou. Paže testovaného buďto zůstane silná, což znamená „ano“, nebo zeslábne, což svědčí o „ne ano“ (ne). Odezva je krátká a okamžitá.

Druhou metodou je „O-kroužek“, metoda, která může být prováděna jedincem samostatně. Palec a prostřední prst téže ruky jsou pevně stisknuty ve tvaru „O“ a zahnutý ukazovák druhé ruky se je pokouší od sebe oddělit. Je zde patrný rozdíl v síle mezi odpovědí „ano“ a „ne“ (Rose, 2001).

Třetí metoda je nejjednodušší, ale stejně jako ostatní, vyžaduje určitou praxi. Stačí zvednout těžký předmět, jako je velký slovník nebo pouze pár cihel, ze stolu asi po pás vysokého. Podržte v mysli obrázek nebo tvrzení, které má být testováno, a pak zvedněte. Pak pro zjištění kontrastu podržte v mysli něco, co je jasně nepravdivé. Všimněte si snadnosti zvedání při pravdě a potřeby většího úsilí při nepravdě. Výsledky mohou být ověřovány pomocí dalších dvou metod.

Určování konkrétní úrovně

Kritickým místem mezi pozitivním a negativním, mezi pravdivým a nepravdivým, nebo mezi tím, co je konstruktivní či destruktivní, je na úrovni 200 (viz mapa úrovní vědomí). Cokoliv nad 200, nebo to co je pravda, subjekt (testovaného) posiluje, cokoli nižší než 200 nebo to co je nepravdivé, způsobuje oslabení paže.

Je možné testovat cokoliv minulého nebo přítomného, včetně obrázků nebo prohlášení, historické události nebo osobnosti. Není nutné to vyjadřovat slovy.

Numerické určování

Příklad: „Učení Ramany Maharšiho kalibruje na více než 700.“ (ano / ne). Nebo: „Hitler měl úroveň přes 200.“ (ANO / NE) „Když mu bylo přes dvacet.“ (A / N) „Když byl třicátník.“ (A / N) „Když byl čtyřicátník.“ (A / N) „V době své smrti. „(A / N)

Aplikace

Svalový test nemůže být použit k nahlédnutí do budoucnosti.

Jinak, nejsou žádná omezení, na co se ptát. Vědomí nemá v čase nebo prostoru omezení, nicméně, povolení k provedení testu může být odepřeno. Je možné se dotazovat na všechny aktuální nebo historické události. Odpovědi jsou neosobní a nejsou závislé na systému víry testujícího ani testovaného jedince. Například protoplazma se odvrací od škodlivých podnětů a zraněné tělo krvácí. To jsou jednoduše vlastnosti těchto zkušebních materiálů a jsou neosobní. Vědomí vlastně zná pouze pravdu, protože jediná pravda má skutečnou existenci. Nereaguje na lži, protože lež nemá existenci v realitě. Vědomí také neodpoví přesně na egoistické otázky nebo otázky bez morální integrity.

Přesně řečeno, reakce je buď „zapnuto“ nebo „nezapnuto“. Stejně jako u elektrického vypínače říkáme, že elektřina je „zapnuta“, a když řekneme „vypnuto“ vlastně to znamená, že elektřina tam není. Ve skutečnosti nic takového jako „vypnutost“ neexistuje. Jde sice pouze o jemný rozdíl v chápání, nicméně rozhodující pro pochopení povahy vědomí. Vědomí je schopné rozpoznávat pouze pravdu. Na lži nereaguje, podobně jako zrcadlo odráží obraz pouze v případě, že existuje předmět, který je možné odrážet. Pokud se u zrcadla nevyskytuje žádný objekt, není v zrcadle ani žádný obraz.

Určení úrovně

Kalibrované úrovně jsou vztahovány k určité referenční stupnici. Abychom se dostali na stejné hodnoty jako v tabulce, je třeba se odkázat k této tabulce, nebo použít prohlášení typu „na stupnici lidského vědomí od 1 do 1000, kde 600 indikuje osvícení, toto _____ kalibruje výše než _____ (číslo).“ Nebo: „Na stupnici vědomí, kde 200 je úroveň Pravdy a 500 je úrovní Lásky, toto tvrzení kalibruje výše než _____“. (Řekněte určité číslo).

Obecné výrazy

Lidé se obvykle chtějí při dotazování dozvědět, co je pravda a co lež. Proto musí tvrzení být prováděno velmi konkrétně. Vyhněte se používání obecných výrazů jako „dobré zaměstnání, do kterého mám nastoupit“. V jakém smyslu „dobré“? Podle platu? Podle pracovních podmínek? Podle příležitostí ke kariérnímu růstu? Nebo dobré v tom smyslu, že budete mít spravedlivého šéfa?

Odbornost

Důvěrné seznámení se s testem přináší stoupající odbornost. Začnou vás napadat „správné“ otázky, a mohou se stávat až záhadně přesnými. Pokud spolu delší dobu pracuje stejný testující a testovaný, jeden nebo oba z nich se budou vyvíjet, což může přinést úžasnou přesnost a schopnost přesně určit, jaké konkrétní otázky se ptát, a to i přesto, že zkoumanou věc zná jen jeden z nich nebo vůbec nikdo. Dejme tomu, že testující něco ztratil, a začíná slovy: „Zapomněl jsem to v mé kanceláři.“ (Odpověď: Ne) „Nechal jsem to v autě.“ (Odpověď: Ne) Najednou testovaná osoba ztracenou věc téměř „vidí“ a řekne: „Zeptej se na zadní plochu dveří na záchod.“ Testující tedy říká: „věc je zavěšena na zadní straně dveří na záchod.“ (odpověď: Ano.) V tomto konkrétním skutečném případě testovaný subjekt ani nevěděl, že testující jel pro benzín a nechal svou bundu viset na věšáku na dveřích pánské toalety u benzinové pumpy.

Lze získávat jakékoli informace o čemkoli kdekoli, v současnosti i minulosti, pouze za podmínky, že k tomu dostanete předchozí svolení. (Někdy člověk dostane „ne“, snad z karmických nebo jiných neznámých důvodů.) Přesnost se dá potvrzovat křížovým testem. Každý, kdo se tuto techniku naučí, má okamžitě k dispozici více informací, než kolik jich je obsaženo ve všech počítačích a knihovnách světa. Možnosti jsou tedy evidentně neomezené a možnosti využití berou dech.

Omezení

Test je přesný pouze tehdy, pokud testované osoby samy mají vyšší úroveň než 200 a pokud záměr pro použití testu vykazuje morální integritu a vyšší úroveň než 200. Jde vlastně o požadavek nezávislé objektivity a vyladění se na pravdu, a nikoli na subjektivní názor. Pokud se tedy pokoušíme něco „dokázat“, přesnost je vyloučena.

Někdy manželské páry z důvodů ještě neobjevených (karma?), nejsou schopny používat sebe navzájem jako pokusné subjekty a musejí vyhledat třetí osobu, která bude při testu partnerem.

Vhodným testovaným subjektem je osoba, jejíž paže je silná, pokud myslí na milovanou osobu nebo objekt, a slabá, pokud podrží v mysli něco negativního (strach, nenávist, pocit viny, atd.). (Např. při Winstonu Churchillovi má jeho paže sílu, při bin Ládinovi je paže slabá).

Občas se můře stát, že dochází k tomu, že dotyčný testovaný jedinec nevykazuje správné odezvy. Je tedy v nerovnováze mezi pravdou a lží. To bývá zapříčiněno obvykle tím, že může být ještě pod vlivem negací, ve kterých se nacházel před vlastním testováním.

Takže tato nerovnováha může být výsledkem nedávného pobývání s negativními lidmi, poslouchání heavymetalové rockové hudby, sledování násilných televizních programů, hraní násilných videoher, atd. Energie negativní hudby má škodlivý vliv na energetický systém těla po dobu až půlhodiny po jejím vypnutí. Televizní reklamy nebo televize puštěná v pozadí jsou také častým zdrojem negativní energie.

Jak již bylo uvedeno, tento způsob rozlišování pravdy od lži a zjišťování úrovně pravdy má přísné požadavky. Vzhledem k omezením jsou pro rychlé dohledání kalibrované úrovně popsány již v předchozích knihách, a také v knize Pravda vs. faleš.

Vysvětlení

Testování síly svalu je nezávislé na osobním názoru nebo přesvědčení a jedná se o neosobní odezvu pole vědomí, stejně jako je neosobní ve svých odpovědích protoplazma. To může být prokázáno pozorováním, že testované odpovědi jsou stejné, ať jsou otázky vyjádřené slovy nebo držené potichu v mysli. To znamená, že testovaný subjekt není ovlivněn otázkou, protože ani neví, o jakou otázku jde. To lze demonstrovat pomocí následujícího cvičení:

Testující má na mysli obraz, který je neznámý pro testovaného jedince a říká: „Obraz, který držím v mysli, je pozitivní“ (nebo „pravdivý“ nebo „kalibruje přes 200,“ atd.). Na pokyn potom testovaný subjekt vzdoruje tlaku na zápěstí. Pokud testující má pozitivní obraz v mysli (např. Abraham Lincoln, Ježíš, Matka Tereza atd.), paže testované osoby zůstane silná. Pokud testující drží v mysli nepravdivé prohlášení nebo negativní obraz (např. bin Ládin, Hitler, atd.), paže zeslábne. Vzhledem k tomu, že testovaný subjekt neví, co má testující na mysli, výsledky nejsou ovlivněny osobním přesvědčením.

Diskvalifikace

Skepse (hladina 160) a cynismus, stejně jako ateismus, mají úroveň nižší než 200, protože odrážejí negativní předsudek. Na rozdíl od toho pravdivé zkoumání vyžaduje otevřenou mysl a poctivost bez intelektuální ješitnosti. Negativní studie metodiky testování, všechny kalibrují pod 200 (obvykle kolem 160), stejně jako jejich původci.

Že i slavní profesoři mohou kalibrovat a kalibrují pod 200, se může zdát pro průměrného člověka překvapivé. Proto jsou negativní studie důsledkem negativní zaujatosti. Jako příklad lze uvést výzkumy Francise Cricka, které vedly k objevu dvojité šroubovice DNA. Jeho výzkumy kalibrovaly na 440. Jeho poslední výzkumy, jejichž záměrem bylo dokázat, že vědomí je pouze produktem neuronální aktivity, kalibrovaly na pouhých 135. (Byl ateista.)

Neúspěch výzkumníků, kteří sami o sobě nebo chybným navržením výzkumu kalibrují pod 200 (všichni kalibrují na přibližně 160), potvrzuje pravdivost právě té metodiky, kterou se pokoušejí vyvrátit. Oni chtějí dostat z testu negativní výsledky, a tak se tak děje, což paradoxně dokazuje přesnost testu v detekování rozdílu mezi nestrannou integritou a neintegritou.

Jakýkoli nový objev může „převrátit vozík s jablky“ a může být vnímán jako hrozba pro status quo převažujícího systému víry. Že výzkum vědomí potvrzuje duchovní realitu, vede samozřejmě k nárůstu odporu, protože je to vlastně přímá konfrontace s nadvládou narcistického jádra ega samotného, které je přirozeně nafoukané a umíněné.

Pod úrovní vědomí 200 je porozumění omezeno díky dominanci nižší mysli, která je schopná přijímat fakta, ale ještě není schopna pochopit, co se rozumí pod pojmem „pravda“ (plete si res interna s res externa), a že pravda má průvodní jevy ve fyziologii, které jsou jiné než průvodní fyziologické jevy klamu. Navíc, pravda je vnímána intuitivně, jak dokládá použití hlasové analýzy, studie řeči těla, reakce zornic, EEG změny v mozku, kolísání dýchání a krevního tlaku, galvanická reakce kůže, virgule a dokonce i Huna technika měření vzdálenosti, na kterou aura vyzařuje z těla. Někteří lidé mají velmi jednoduchou techniku, která využívá stojícího těla jako kyvadla (padání dopředu znamená pravdu, padání vzad lež).

Při pokročilejší kontextualizaci pak převládají principy, že Pravdu nelze vyvrátit lží stejně tak, jako světlo nelze vyvrátit temnotou. Nelineární nepodléhá omezením lineárního. Pravda je jiného paradigmatu nežli logika, a proto není „prokazatelná“, protože to, co prokazatelné je, kalibruje pouze zhruba v úrovni 400 – 500. Metodika výzkumu vědomí pracuje na úrovni 600, která se nachází na rozhraní lineární a nelineární dimenze.

Nesrovnalosti

Existují různé důvody, proč mohou různí testující v různých časech získat odlišné výsledky:

  1. Situace, lidé, politika, přístupy a postoje se v průběhu času mění.
  2. Lidé, když na něco myslí, mají tendenci používat různé smyslové modality, tj. vizuální, hmatové, sluchové nebo i jiné pocity. Když se tedy řekne „Tvá matka“, může to být vnímáno tak, jak vypadala, zněla, jaké vyvolávala pocity atd. Nebo se zkoumá Henry Ford, a výsledek může být určován (neuvědoměle) z hlediska Forda jako otce, nebo jako průmyslníka, nebo jako jeho dopadu na Ameriku, jeho antisemitismu, atd.
  3. Přesnost se zvyšuje s úrovní vědomí. (400 a výše jsou nejpřesnější.) Tam je člověk schopen určit kontext a držet se převažující modality. Stejný tým se stejnou technikou bude mít výsledky, které jsou vnitřně konzistentní. Odbornost se vyvíjí s praxí. Existují nicméně lidé, kteří nejsou schopni vědeckého, nezávislého postoje, a nejsou schopni být objektivní, a jimž tudíž metoda testování nebude fungovat dobře. Oddanost a záměr hledat pravdu musejí stát nad osobním názorem, a člověk se nesmí snažit dokázat, že „má pravdu“.

Poznámka

I když bylo zjištěno, že tato technika nefunguje pro lidi, kteří mají úroveň nižší než 200, teprve docela nedávno bylo dále zjištěno, že tato technika nefunguje v případě, že osoby vykonávající testování jsou ateisté. To může být jednoduše důsledkem skutečnosti, že ateismus kalibruje pod hladinou 200, a že negace Pravdy nebo Božství (vševědoucnosti) karmicky diskvalifikuje popírajícího, stejně jako nenávist popírá lásku.

Rovněž bylo nedávno zjištěno, že schopnost přesného testování úrovně vědomí dále zvyšuje úroveň vědomí testujících. Lidé v oblasti blízko 500 nebo nad, mají při testování nejspolehlivější výsledky (Jeffrey a Colyer, 2007).

Gloria Excelsis Deo! 

(SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU)

 

Následující část: O autorovi

Napsat komentář