Kapitola 9. sociální struktura a funkce pravdy

Předcházející část: Kapitola 8. fakta versus fikce: realita a iluze

ČÁST II        PRAKTICKÉ APLIKACE

KAPITOLA 9

Sociální struktura a funkce pravdy

Kvůli komplexní rozmanitosti této kapitoly je poskytnutý index témat:

Úvod

Distribuce úrovní vědomí v lidstvu

Celkové světové obyvatelstvo 2004

Distribuce úrovní vědomí ve světě (grafy)

Distribuce úrovní vědomí – regionální příklady

Kalibrování zajímavých míst

Každodenní život

Energie hudby – moderní hudba

Hudba – klasická

Hudba – duchovní

Klasická hudba – umělci

Klasická hudební – období

Umělci – tvůrčí práce

Proces – ověření pravosti

Sporty a koníčky

Filmy

Televize

Sociální dopad slavných osob

Estrádní umělci, humoristé

Zpravodajská vysílací média

Politika a volby 2004

Diagnostická stupnice -Politika a volby 2004

Novinoví komentátoři a politické spektrum

Zpravodajská tisková média

Ostatní

„100 nejvlivnějších lidi na světě“

Literární díla autorů

Průmyslové odvětví (Spojené státy)

Televizní reklamy

Energetická pole slavných průmyslníků

Filantropické nadace

Korporace

Unie

Vymáhání zákonů

Vědecké teorie

Praxe

Vědci

Většina univerzit a školy

Úvod

Ve vývoji lidského vědomí omezení představují výzvu a touhu po světle. Skutečná vnitřní tvořivost vědomí je vyjádřená v nekonečných, úžasných objevech, kterými lidstvo kompenzuje omezení tkvící v designu lidského těla, mysli, a životního prostředí.

Lidská společnost, ve svých četných projevech, představuje interakci hmoty světa a lidského těla, jak jsou interpretovány myslí a emocemi, která postupně odráží kolektivní výraz vývoje vědomí.

Schopnost rozeznat pravdu představuje základ a jádro kvality života. Schopnost uvědomění a rozpoznání pravdy jako reality je neredukovatelný základ, na kterém je každá společnost postavená a existuje, zkušenostně a pojmově, záhadný dům zrcadel.

V hodnocení pokroku různých kultur bychom mohli užívat několik různých parametrů:

  1. Kalibrovat celkové úrovně vědomí různých populací, v minulosti a v současnosti.
  2. Posoudit viditelné vlastnosti a produkty různých kultur (tj. „poznávat podle jejich plodů“).
  3. Korelovat úroveň vědomí podle základních identifikovatelných principů každé kultury nebo společnosti a tím rozeznat, která je konstruktivní a která není.
  4. Identifikovat prospěšné zdroje informací versus zdroje klamu a selhání.
  5. Odlišit vnější projev od podstaty v sociálním výrazu.

Stav společnosti je rozeznatelný v první řadě v praktickém úspěchu kolektivní informace, která je produktem kolektivní interpretace zkušenosti. V naší přítomné kultuře je celkový objem dat ohromný. Bez velmi sofistikovaného zpracování jsou jejich základní význam a důležitost snadno zatemněny neschopností je ocenit, dokonce ani na základě velmi jednoduchých důkazů. Kvůli důsledkům zdánlivě menší chyby (to jest, „citlivá závislost na počátečních podmínkách“ vědy nelineární dynamiky), pátrání po ověřitelné pravdě se často stává docela intenzivní, jak reflektuje ohnisko média.

Postup společnosti závisí na stavu věčného očekávání dalšího objevu nebo objasnění nějakých dosud nevysvětlených životních faktů. Tak očekávání novinek udržuje svět na okraji odhalení tvoření jako evoluce.

Z již představené perspektivy vývoje vědomí a fyziologie funkce mozku je třeba pochopit vrozené potíže pro rozpoznání přítomných překážek při objasnění pravdy. Vzhledem k těmto základním podmínkám přispívající faktory buď umožní nebo zabrání poznat původ nebo rozpoznat „význam“. Slovník sám demonstruje kolektivní úsilí k tomu vytvořit pragmatickou strukturu a formu pro informaci a organizovat ryze lineární data, aby mohla mít významný význam a hodnotu stejně jako specifika.

Pokračující progresivní vývoj World Wide Webu (Celosvětový Web) a jeho masivní hromadění informací a dat je velkolepou rekapitulací vývoje lidské mysli v tom, že nejen připojuje nové informace k již nahromaděným, ale také kontinuálně vyvíjí složité korelace a objevuje nové definice a důsledky významu. Přitom to také odráží tiché, nevyřčené filozofické předpoklady a postoje, stejně jako pro školy sémantický a umělecký vývoj.

A brilantní náhled do významu o tom, jak se mysl a společnost přibližuje a kategorizuje informaci, byl napsán v článku v časopisu Time „O vývoji celosvětového World Wide Webu“ (Grossman, 2003). Popisoval vyhledávač jako „čočky, skrz které můžeme nebo nemůžeme vidět informaci“ a indikoval význam skutečnosti, že „my hledáme smysl toho, co najdeme“ a jak a co my víme. Tento výsledek je důsledek záměru a je velmi zajímavé rozpoznání a popis praxe Heisenbergova principu. Toto postupně ovlivňuje nejen, čím jsme, ale také co si myslíme, a následně čím se stáváme. Kritický význam záměru prozkoumal Wayne Dyers v knize Power of Intention (Dyer 2004). Význam, jazyk a společnost jsou interaktivní v jednotné zkušenosti a dále podléhají osobnímu zpracování individuálním a kolektivním vědomím, které obšírností ovlivňují jazyk, popis, a význam jako pokračující vývojový proces.

Ve shodě s tímto kolektivním záměrem, výzkum vědomí a pragmatický systém kalibrování pro náročné specifické úrovně vědomí není jen znamenitý, ale má jedinečnou výhodu pro svobodnou aplikaci. Dřívější bariéry pro vědění nyní mohou být překročeny a oblasti dříve zatemněné mohou být osvětleny.

Za tímto účelem byla technika aplikovaná na studium široké oblasti lidské zkušenosti, která poskytla dvojnásobnou výhodu. Nejprve se zkoumala účinnost a schopnost vědomí zkoumat jak pragmatické tak teoretické důvody (příčiny, smysl). Za druhé to odhalilo oblasti omezení, které, kdyby byly řádně uvedené do kontextu, mohly by být převedené na cesty k pokroku. Zdánlivě neřešitelné společenské záhady jsou tvrdohlavé, protože ony jsou pouze povrchní výraz nediagnostikovaných základních faktorů, proto použití techniky výzkumu vědomí jako nástroje otvírá dveře k objevům a řešením a k většímu porozumění a soucitu.

Kalibrovaná čísla jsou výhradně výsledek víc než dvě stě padesáti tisíců měření, která byla provedena od poloviny sedmdesátých let dvacátého století jako badatelský úkol zkušenými odborníky. Jsou neosobní a neodrážejí osobní názor. Výklad následující za každou částí tabulky je držen odděleně od prvotních dat.

Protože rozsah studia je encyklopedický, příklady jsou omezené z pragmatických důvodů pro nedostatek prostoru. Jsou v první řadě ilustrační a odhalují dosud neznámé informace.

Některá data nepochybně budou v nesouladu s něčími osobními nebo se společenskými názory, které potvrzují nejen to, že jsou zjev a esence nejenom neidentické, ale také někdy rušivě extrémně divergentní v bodu, že běžná lidská víra je často v přesném protikladu k základní pravdě.

Mnoho zdánlivě nesourodých řešení, jako Zen kóan (zenová praxe), se ukazují být extrémně užitečné a informativní. Nejlepší postoj je oddanost pravdě, spíše než být hašteřivý směrem k falši. Otevřená zvídavost vede k progresivnímu objevu informací, které nebyly nikdy předtím dostupné a které se při prvním odhalení mohou zdát konfrontační. 

Je dobré si zopakovat, že lež není opak pravdy, ale její nepřítomnost, a že dávat přednost čokoládové zmrzlině neznamená nenávidět a hanobit vanilkovou zmrzlinu. Specifická kalibrování se mohou změnit se změnami podmínek a se záměry člověka. Kalibrování představené v grafech bylo vzaté z databáze z devíti tisíc kalibrování provedených v letech 2003 a 2004. Opakujeme:

Kalibrování představuje data zjištěná průzkumem a ne osobní názor.

Původ kalibrování

Všechno co existuje nyní nebo v minulosti emituje vícenásobná energetická záření, fakt využitý od Maxe Plancka v jeho slavném experimentu Black Box Radiation, ze kterého odvodil slavnou „Planckovu konstantu“ kvantové fyziky (h = 6.6626068 × 10-34 m2 kg / S). Hlubinní rejnoci (ryba) a žraloci zjistí kořist díky jejich svalům, které vyprodukují elektrické pole.

Tyto energetické emise jsou dráhové a kalibrují podél celého elektromagnetického spektra, z iontů a fotonů infračerveného, ultrafialového, tepelného, zvukového záření, pohlcující a zrcadlící kapacity různé energie, stejně jako elektrické a další radiační jevy. Navíc světelné vibrace a absorpce (například obyčejná fotografie) nebo infrafotografie, velké množství proměnných, mohou být objevené a měřené nebo kalibrované v jisté vzdálenosti v libovolném kontinuu. Biologická energie života samotného je nepřetržitě vyzařovaná a permanentně registrovaná v nelineárním poli vědomí, které je neměnné v souvislostech (absolutní).

Všechno co existuje nebo vůbec kdy existovalo, včetně dokonce i pomíjivých myšlenek, je automaticky vtisknuté v čitelné, nadčasové dimenzi. Takže nejsou žádná tajemství ve vesmíru a všechno živé ve všech svých výrazech je odpovědné vesmíru.  Že každý vlas na hlavě je spočítaný, je neosobní a vědecky ověřitelný fakt. Přístup ke kalibrování vědomí je limitován požadavky, jak je uvedeno v dodatku C. Udávané hodnoty kalibrování jsou stejně neosobní jako teplota na teploměru nebo ukazované údaje barometrického tlaku, a jenom představují data zjištěná průzkumem, který je zbavený osobního názoru

Distribuce úrovní vědomí v lidstvu

Celkové světové obyvatelstvo 2004

Jak je uvedeno jinde, celkový průměr úrovně vědomí lidstva se vyvíjel velmi pomalu přes obrovská časová období a byl na hladině 90 v době Buddhy, 100 v době narození Ježíše Krista a potom se vyvíjel pomalu k 190, kde to zůstalo v posledním miléniu do roku 1980, kdy to přeskočilo na 205. V listopadu 2003 se to přesunulo až k aktuální úrovni 207. Distribuce na světě ukazuje, že přibližně 78 procent ze světového obyvatelstva kalibruje pod 200. (Srovnávací číslo pro Spojené státy, nicméně je 49 procent). Vrozená distribuce je zobrazená jako progresivní křivka následujícím způsobem:

Distribuce světové úrovně vědomí

Tato informace může být zobrazená ve formě pyramidy, která dává lepší přehled o míře lidskosti : (následuje graf a obrázek).

Distribuce úrovně vědomí v lidstvu

Kalibrované úrovně vědomí také značí sílu, která vysvětluje, proč se naprostá většina lidstva, která kalibruje pod 200, jednoduše nezničí sebe sama svou vše prostupující negativitou. Ve skutečnosti moc 22 procent lidí s úrovní vědomí nad 200 vyváží těch 78 procent, jak můžeme vidět na dalším schématu.

Distribuce úrovní vědomí v lidstvu

Úrovně vědomí načrtnou subpopulace, které vytvářejí vrstvy ve společnosti, jako korky v moři, kde pozice je důsledek vrozené vzplývavosti, t j. fenomén pole, než kvůli příčině a účinku. Pohyb v úseku je výsledek vnitřních faktorů, jako jsou volba, které patří k určitému poli. Společnost také představuje rozvrstvenou škálu.

Distribuce úrovní vědomí  – regionální příklady

 

Kalibrování zajímavých míst a věcí

Letadlo 300 Letiště 205
Sanitka 300 Dálnice (Německo) 315
Automobil 205 Busma Shave (holící krém) 240
Autobus, taxi 205 Kanál (Anglický a francouzský) 380
Cirkus 305 Clinton knihovna 450
Kavárny 250 Univerzitní koleje 250
Církevní komunity 402 Výletní lodě 320
Obchodní domy 250 Edinburgh hrad (Skotsko) 445
Eiffelova věž 485 Empire State Building 425
Parlament evropské unie 345 Továrny 195
Tovární montážní linka 200 Komerční farma 210
Rodinná farma 380 Rychlé občerstvení Outlets 200
Federální budovy 200 Fort Knox 275
Pohřební síň 215 Plynová stanice 202
Golfová hřiště 315 Velká zeď Čína 305
Poustevna (Ruské muzeum) 505 Historická cesta (Route 66) 225
Nemocnice 180 Vn. město Neighborhoods 65-80
Mezistátní komunikace 215 Limuzína 400
Lincoln centrum (New York) 355 Lockheed Martin 395
Louvre, modernizující dodatky 180 Louvre (Paříž) 500
Methamfetaminová laboratoř 40 Metropolitní muzeum umění 505
Doly 105 Motely 220
Sanatorium 201 Olympiáda 340
Operační sály 395 Orient expres (vlak) 315
Parky 350 Parthenon 305
Hřiště 345 Plaza hotel (New York City) 420
Policejní stanice 265 Psychiatrická nemocnice 355
Ordinace psychiatra 420

506

Veřejná knihovna 400
Rijks muzeum (Amsterodam) 535 RodeoDrive(Beverly Hills) 220
Římské koloseum 305 San Simeon 425
Sidewalk CafA v Paříži 400 Smithsonian muz. Indiánů 460
Staten Island trajekt 385 Socha svobody 500
Metro (Londýn) 225 Metro (Moskva) 375
Metro (s graffiti) 195 Metro (Paříž) 215
Supermarkety 220 Times Square (New York ) 270
Titanik, (loď) 310 Trailer Park (karavan ?) 205
Trinity College (Dublin) 455 Věže dvojčat (NYC) před 9/11) 205
Vatikánská knihovna 500 Yosemite národní park 435
Zoo (Bronx, New York) 350

Vypozorovali jsme, že nízká hranice pod 200 znamená seriózní provedení, například autobusové nádraží, automobily a taxi, a důvěryhodné jsou i pošta a letiště. Tato místa často mají napohled holou funkčnost, ve které převládá šedá barva spolu s šedým kovovým nábytkem. S přidáním nějakého lidského záměru a osobitosti se kalibrování zvýší. Zvýší se s lidskou inovací stejně, jako s historickou „starou cestou 66“ a její Burma Shave Sings.

Jak se zvyšuje lidská účast, tvořivost a záměr, zvyšují se kalibrovaná čísla a vystoupí vysoko nad 200, jak reprezentují policejní stanice a Times Square. S přidáním lidských odborných znalostí a záměrů se kalibrovaná čísla zvednou nad 300, jak dokládají letadlo, sanitka, operační sály, výletní lodě, parky, hřiště, cirkusy, rodinná farma, psychiatrická nemocnice, a dokonce olympiáda. Německá dálnice zahrnuje přísnější a pokročilejší inženýrství a konstrukci, a navzdory její dovolené rychlosti (běžně 110 mil za hodinu), úrazovost je menší než na U. S. federálních hlavních silnicích. Tento rozdíl je také vysvětlitelný skutečností, že němečtí řidiči mají sklon být víc zkušení, musí být starší, aby dostali řidičský průkaz, a jsou lépe trénovaní. Dálnice nemají žádné křižovatky, nízké sklony, a hlubší vozovky. Jsou také lépe hlídané policií a špatní řidiči jsou rychle odkloněni z této cesty.

Hladina 400 představuje úvod tvořivosti, estetiky a aktivní intelektuální činnost, například knihovna, pařížská kavárna, národní park Yosemite, církevní organizace příslušníků různých církví, San Simeon (Kalifornie), a dokonce Empire State Building, jehož stavba od začátku do konce trvala jen jeden rok a byla usnadněná odvahou a schopností rodilých amerických pracovníků (v první řadě Mohawkové), kteří neměli žádný strach z výšek a mohli úspěšně chodit po ocelových nosnících 6 palců vysokých, 6 palců širokých a 75 pater nad ulicemi New York City.

Úroveň 500 odráží oddanost kráse a úctu k velké umělecké tvorbě lidstva. (Rembrandt kalibruje v úžasné úrovni 700.) Po staletí čekaly miliony obdivovatelů s úctou na záblesk takové legendární velikosti. Úrovně vědomí nad Newtonovým paradigmatem, s jeho šedými ocelovými stoly a předpověditelností, stoupají k subjektivní lásce, oddanosti, úctě a jasnozření zdroje dokonalosti.

A návštěva Louvru v Paříži je oceňována téměř každým člověkem. Návštěvníci jsou překvapení, že mají povoleno volně fotografovat všechny největší světové umělecké poklady. V kontrastu s tím, uprostřed nádvorních stojanů a modernistických struktur (úroveň 180) utrpí neočekávaný estetický šok. Anomální, ale velmi funkční struktura vstupu představuje architekturu (E. M. Pei) moderny. To se stalo předmětem celosvětových estetických diskusí, proč by měla být strnulá struktura, která kalibruje v úrovni 180, lokalizovaná v nádvoří jedné světové historické budovy, která kalibruje v úrovni 500+.

Každodenní život

Interupční pilulka (ru486)        200 Alta Vista                                 208
Zvířecí tělo                              200 Arm&Harmmer zažív. soda     320
Jemimina mouka (produkt)     350 Barbiina panenka                    205
Biofeedback                            202 Piercing                                   180
Campbelina polévka (prod.)   325 Klonování (Zvíře)                     200
Klonování (Člověk)                 180 Coca – cola (nápoj)                  305
Antikoncepce                          205 Koláčky udělané pro rodinu     520
Cryonics (hibernace)              200 Kačer Donald (kresba)            205
Země (planeta)                       200 Technici zdravotní záchranky  290
Ekologie                                  260 Euthanásie                              200
Feminismus                            320 Jídlo                                        200
Jídlo, požeh. doma udělané   215 Jídlo, požehnané strojové       207
Jídlo, komerční kočka      192-202 Jídlo reklama                           207
Jídlo, komerční strojové  188-200 Jídlo, doma udělané                209+
Fortune Cookie zprávy           345 Google.com                             209
Hatha jóga                              260 Vysoká móda                          295
Hope Diamond                       205 Lidské tělo                               205
Internetový systém                 205 Little Red Hen (příběh)            295
Nemoc šílených krav                50 Lékařská marihuana                235
Mickey Mouse                         205 Peníze                                     205
Matka dělá vánoční cukroví    520 Multilateralism                         200
Murphyův zákon                     280 Paparazzi                                180
Pepsi (nápoj)                          305 Peterův prin. výběr kandidáta 260
Političtí karikaturisté               190 Mnohoženství                          145
Pozice dětí v U.S.                   405 Pozice mužů v U.S.                 425
Pozice žen v U.S.                   405 Quaker’s oves                         305
Vyšívání                                  345 Farma okraj silnice stojany     355
Rodeo                                     255 Santa Claus                            390
Sex                                         250 Pouliční prodejci                      205
Pouliční žebrák                       160 Pouliční umělci – skupina        480
Den díkůvzdání                       515 Čaj, zelený                              300
Rýže Strýce Bena (produkt)   315 Vegetariánství                         205
Vickův (produkt)                     345 Vrba                                         245
Myči oken (výškoví)               290 Celosvět. webový obsah    50-445
Yahoo.com                             206 Yard Work                               250
Yogi Bear                               205 Nulové-teplotní počasí            205

Je pozoruhodné, že internetový systém kalibruje v spolehlivém rozmezí 205-208, včetně jeho hlavního vyhledávače. Na rozdíl od toho, obsah materiálu, který se objevuje na Internetu, odráží všechny úrovně lidského vědomí, od 50 k 445. Tím je proto aktuálně největším zdrojem dezinformací. Takže naivní víra že na Internetu musí být nějaká pravda, je zřejmě docela bludná a často s ničivými důsledky. Kalibrování odhaluje, že přibližně 50 procent z informací poskytnutých na Internetu je v úrovni méně než 200, a je zajímavé, že je téměř úplně stejnou konfiguraci má vědomí současného amerického obyvatelstva (49 procent pod 200 a 51 procent nad 200).

Soukromí a anonymita Internetu umožňují vyjadřovat se lidem, kteří jsou odmítnutí společností, protože jsou nevyvážené osobnosti mající zvláštní osobní problémy, například politický extremismus a společensky odmítnuté sexuální sklony, stejně jako iracionálnost a propracované paranoidní šalebné systémy. Internet je ohromné hřiště pro „moji“ generaci, jak je vidět z názvů webových stránek, například „Bilovo otočení“, „Moje místo“, a tak dále. Tyto často odrážejí rutinní myšlenky nafouknutého ega místo názorů, tak aby mohly znít vážně a důležitě. Šedesát sedm procent blogerů na webových stránkách kalibruje pod 200 a jejich příspěvky v první řadě představují výrazy negativních emocí, nelibosti a frustraci z osobních problémů. Satira politických karikaturistů je ve skutečnosti úskočná forma zlehčování a její úroveň kalibrování je 190. Některá je i vědomě záludná, se zřejmým úmyslem zranit nebo poškodit nenáviděný cíl.

Peníze kalibrují jako neutrální a sex je v úrovni 250. Oba zřejmě jsou skutečně neutrální, ale záměry, ke kterým se používají, jsou rozdílné. Je zajímavé, že zvířecí klonování je v úrovni 200, zatímco lidské klonování je na úrovni 180.

Dost významný nález je rozdíl mezi požehnaným a nepožehnaným jídlem.

Strojový chléb z místního supermarketu kalibruje v úrovni 188, ale když je požehnaný, tak jde nahoru přes 200. Chléb ze stejného supermarketu, ale z oddělení pekařství, kalibruje zpočátku v 203, a znovu ukazuje vzestup, jestli je požehnaný. Jestli je jídlo doma udělané, dojde k vzestupu surovin z úrovně 200 ke 209, a jestli je požehnané, stoupá k úrovni 215. To je jedinečná demonstrace analogická k Heisenbergovu principu, že vložení lidského duchovního vědomí a záměru změní pole. To také dosvědčuje, že modlitba je víc než jen zbožné přání.

Již samotná některá jména vyjadřují citový stav (například, Jell – O, Cesta 66 (Route 66), Campbelina polévka) a jsou prodchnutá s americkou kulturní mystikou. Oni představují důvěru v záměr a v celý průmysl, která je vyjádřený jako věrnost značce.

Zájem je o kalibrování bohatství uloženého v koláčcích štěstí, které, v úrovni 345, jsou upřímně řečeno, vysoko nad principy, na kterých velká část lidí zakládá své životy. Například, „jedno laskavé slovo může měnit váš celý život“ obsahuje opravdu vážnou moudrost. (Život koláčku štěstí je dobrý život.)

Pozice žen a dětí ve Spojených státech amerických, v úrovni 405, jsou v silném kontrastu s jejich pozicemi v represivních zemích (jako jsou islámské a jiné), kde kalibrují v úrovni 140, ukazující dost hrozné kulturní zpoždění, ve kterém lidé a jejich státní vůdci také kalibrují docela nízko. Třebaže mezera se uzavírá z toho, co tu bylo v roce 1930, stále tam je ještě 20-bodová nerovnost ve Spojených státech amerických mezi úrovní mužů a žen a dětí. Sociální změna zabere čas a zřejmě „skleněný strop“ nyní rychle mizí, jak odhaluje skutečnost, že společnosti vedené ženami CEOs v roce 2003 překonaly svými příjmy společnosti vedené muži CEOs (Fortuna, leden 2004).

V historii v primitivních nebo v zemědělských kulturách byla fyzická síla mužů nezbytná stejně jako testosteronem řízená agresivita, a tak muži inklinují k dominanci. Jak civilizace postupuje, jsou méně oceňovány schopnosti tělesné a více duševní nebo tvůrčí, sociální postavení pohlaví se přiblíží k rovnosti. Slovo primitivní naznačuje převahu přetrvávajících zvířecích vzorů chování, kde biologie je osud. V moderním světě jsou rozhodující činitelé vývoj vědomí plus vzdělání a rozum.

Energie hudby – Moderní hudba (ne osobnost) :

Anderson, Marian                    510 Armstrong, Louis                     590
Beatles                                    460 Beach Boys,                            400
Bee Gees                                510 Berlin Irving                             415
Bocelli, Andrea                        550 Caruso, Enrico                        560
Cash Johny                             504 Charles, Ray                           485
Cole, Nat King                         470 Country Western                     255
Crosby Bing                            485 Disco                                       235
Dorsey, Tommy                       450 Dylan, Bob                              500
Ellington, Duke                        450 Elliott, Cass                             505
Fitzgerald, Ella                        465 Gangsta Rap, gothic, heavy metal, punkový Rock, násilné asociální skupiny                                      35–95
Garland, Judy                          405 Gass, Robert („Kyrie“)             705
Harrison, George                    540 Hip Hop                                   270
Iglesias, Julio                          400 Jones, Spike                           350
Joplin, Janis                            495 Lane, Cristy                             500
Liberace                                  365 Mamas and the Papas            495
Manilow, Barry                        505 Pop Rock                                205
Presley, Elvis                          420 Riverdance                              500
Rolling Stones                         340 Santana                                   515
Welk, Lawrence                      475

Hudba – klasická

Bach, J. S.                               530 Skotské dudy (Black Watch)  505
Barber S.                                 480 Bartó, B.                                  475
Beethoven L.                           510 Berlioz, H.                               480
Bizet, G.                                  425 Brahms, J.                               495
Cherubini, M.                          485 Christmas Carols                    550
Chopin, F.                               500 Klasický balet                          525
Copeland, A.                           465 Debussy, C.                            485
Dvořák A.                                490 Glinka, M.                               480
Gluck, C.                                 475 Gounod, C.                              420
Velká opera                             525 Grieg, E.                                  490
Handel, G.                               510 Hayden, F.                              490
Humperdinck, E.                     490 Kabalefsky, D.                        480
Leoncavello, R.                       475 Lizst, F.                                   490
Mendelssohn, F.                     480 Mozart, A.                               540
Mussorgsky, M.                      485 Offenbach, J.                           480
Pachebel, J. („Canon“)            690 Paganini, N.                            515
Puccini, G.                               550 Rachmaninoff, S.                    490
Ravel M.                                  475 Rossini, G.                              490
Schubert, F.                            460 Shostakovich, D.                     480
Sibelius, J.                               485 Smetana, B.                            470
Stravinsky, I.                           465 Strauss, R.                              475
Tschaikowski, P.                     550 Vangelis                                  485
Weber, C. M. von                    485 Wagner, R.                              500

Duchovní hudba

Ave Maria                               575 Tichá noc                                575
Joy to the Word                       575 Amanzing Grace                     575
U. S. Navy Hymn                    575

Klasická hudba – umělci

Callasová Maria                      485 Caruso, Enrico                        500
Chaliapin, F.                            485 Cliburn, V.                              480
Heifitz, J.                                 490 La Scala operní divadlo (Milan) 465
Menuhin, Y.                            485 Metropolitní operní divadlo    465
Pinza, E.                                  480 San Francisco operní divadlo 465
Tagliavini, F.                           485 Tebaldi, R.                               485
Tibbett, L.                                490 Toscanini, A.                           490
Paganini, N.                            495

Klasická hudba (Eros)

Eklekticismus                          460 Minimalism                             450
Serialism                                 450 Dodecaphony (12 tonů)          400
Neoklasicismus                       440 Impresionismus (Debussy)     440
Romantismus                          465 Klasicicmus                             460
Rokoko                                    460 Barokní                                    470
Renesance                              470 Středověk                                470

Také vidíme, že efekt soucitu, lásky a energie srdce má za následek extrémně vysoké kalibrování, které znamená oddanost kráse a to jak estetické, tak i citové. Je to také fyziologický fenomén, jak jej demonstruje pocit husí kůže, kdy uznalé publikum také často pláče se slzami radosti. Publikum se nestydí plakat při výkonech slepého Andrea Bocelli, tak v minulosti u Enrica Carusa. Hudba George Harrisona byla otevřeně spirituální. Dudy, v úrovni 505, znamenají spíše chrabrost než jen kuráž a proto vyvolávají ohromení v rádoby nepříteli.

Zajímavý je zvuk „nářku“ Keltských balad, jak jsou slyšet na videu od Riverdance. Vysoká sóla sopránu mají neodbytně nádhernou energii, která kalibruje v úrovni 640-650.

Irské dudy představují další „světskost“. Účinek uchvátí a nejlépe se dá popsat jako éterický. Celkový účinek je podobný stavu vědomí převládajícímu nad úrovní 600. Je tam zvuk, ale je zahalený v nekonečném tichu a věčnosti. Zvuk také probouzí smysl pro dávnou důvěrnost a touhu vrátit se k původní existenci čistoty, jasnosti, míru, a krásy.

Vojenská hudba odhaluje důležitý rozdíl mezi zjevem a esencí. The Edinburgh Castle Military Tattoo (úroveň 505) je výroční událost, která přitahuje mnoho tisíc diváků z celého světa. Víc než tisíc umělců z hlavních světových zemí reprezentují kulturu nejzkušenějších a vysoce trénovaných vojenských kapel a precizní týmy. Jejich výkony jsou beroucí dech a obrovské zástupy diváků ztichnou s úctou k vysoké míře jejich znamenitosti (například Švýcarské bubenické týmy). Pak se k jejich překvapení diváci dají do pláče z vzestupu hluboce vzrušujících emocí (úroveň 520). Je to energie cti, odvahy a lásky k lidskému dědictví a jeho reprezentaci jako rodina, kultura a bližní. Mužská soudržnost ve válce je v úrovni kalibrování 510 (Druhá světová válka). Na konci Tatoo hraje 100 dud „Qeen of my Heart“, které kalibrují v úrovni 525 a opouští publikum ve stavu tiché úcty v překvapujícímu a neočekávanému vzestupu hluboké, vážné emoce. Tento skrytý lidský trend je pak využívaný vladaři, kteří vědí, jak manipulovat s tímto základním, hlubokým rezervoárem skutečně integrované, spící energie pro politické účely.

Loajalita lidí ke své zemi a kultuře je opravdová a pochází z raného dětství, kde víra a důvěra ve své rodiče je totální a dosud nenarušená intelektem nebo vnějšími vlivy. Je to důvěřivé srdce vnitřního dítěte, které je zajaté úskočnou politickou manipulací a klamem. Toto důvěřivé, nekriticky naivní dítě je ještě víc zranitelné sváděním přesvědčivými politickými vůdci, kteří mají náboženskou moc nebo autoritu. Jehňata jsou vedena na porážku z důvodu jejich nevinnosti, která je současně jejich slabostí i jejich silou.

To je vnitřní uvědomění mezi bývalými vojáky, kteří otevřeně pláčou nad opětnými shledáními a to včetně setkání i s bývalými nepřáteli. Znatelně je to vždy armáda samotná, kdo první rychle odpustí svým bývalým nepřátelům ve válce (Brooke, 2004). Tento fenomén je překvapivě zažíván téměř ihned po posledním výstřelu. Mnoho mužů zakryje tuto hlubokou emoci spojením s jásavou oslavou, ale hluboko v nich je vnitřní vědění o hlubině, ze které povstává láska a integrita, hlavní význam toho, co Valhala opravdu znamená. To není vůbec o válce, ale válka byla použita, aby to vynesla na povrch. Vzájemná úcta k čestné chrabrosti je demonstrovaná vojenskou kariérou slavného „Rudého barona“ v první světové válce, Manfreda von Richthofen (úroveň 385). Jako vedoucí pilotní eso Luftwaffe zvítězil v 80 leteckých soubojích a sestřelil 52 britských letadel, ale nakonec byl zabitý v boji. On byl tak respektovaný, že spojenci (Australské letecké sbory) mu uspořádaly plný vojenský pohřeb. Velikost „Velké generace „Druhé světové války byla v srdci, ne jen výsledek vítězství, vítězství bylo jen následkem moci vnitřního srdce samotného.

Naivní srdce je využívané propagandou, která apeluje na službu otčině nebo Matce vlasti. Důvěřiví stoupenci slíbí věrnost „Velkému vůdci“ a upadnou do dětské poslušnosti. Jako lumíci následují megalomanského krysaře přes útes. Tak může naivita vést ke zpustošení. Jediná možná ochrana je znát skutečnou pravdu pomocí kalibrování úrovní vědomí a pravd vůdců nebo učitelů. Falešní duchovní vůdci a „guru“ líčí stejné pasti, do kterých chytají neopatrné.

Energie klasické hudby má velmi pozitivní dopad na pozdější chování a schopnost učení a zvyšuje úroveň vědomí. To má za následek pokročilejší vývoj neuronových spojení a vytváření vzorů. Je zajímavé, že to také má za následek vyšší matematickou způsobilost a přechod z nižší k vyšší mysli (podívej se na kapitolu 14). Poslech klasické hudby v dětství a v mládí má za následek přitažlivost k míru, k pravdě a kráse, a nechuť k násilí, falešnosti a k hrubé vulgaritě. Citlivost na estetiku poskytuje přirozený přechod, který také usnadňuje objevení duchovního uvědomění a ne vědomí ega.

Klinicky, výhody rané životní expozice klasickým uměním jsou potvrzené o 75 procent nižším poměrem zločinu. Jestli to je také kombinované s náboženskou výchovou, druhý výskyt zločinu v životě se sníží o 90 procent. (Jestli se přidá hra v šachy, poměr snižuje o další 1.0 procento.)

Rock-and-roll, hip – hop, disco, stejně jako country westernová hudba, mají široké apelování, ve kterém rytmus sám nese neviditelnou energii, která v lidech vyvolává pocit, že jsou rádi naživu a tančení je kolektivní oslava. Je zajímavé se dívat na rozdíl v úrovni vědomí hudby od Beatles a od Rolling Stones, „největší rokenrolové skupiny, která vůbec kdy byla“. Ve výkonech Beatles vidíme věnování se hudbě jako výtvarnému umění. Nakonec se skupina rozpustila kvůli individualitě svých členů, každý následoval svou vlastní múzu. Na rozdíl od nich skupina Rolling Stones stále funguje více než 30 let, drží se pohromadě skupinovým závazkem podobným s týmem. Zatímco tvořivost Beatles byla v první řadě řízená vnitřní hudební inspirací, Rolling Stones jsou intuitivně v interakci s publikem a působí na jeho emocionalitu, a to je vtahováno do účinkování a přestává být pouhým diváctvem.

V nižších úrovních vědomí se hudba stává převážně senzací a oslavuje nejnižší prvky lidskosti, idealizuje znásilnění, kriminalitu, násilí, smrt kulkou a další extrémy a excesy brutality. Jak byl popsané v Moc versus Síla, je to energie hudby samotné, dokonce bez textů, která negativně ovlivňuje tělesný akupunkturní systém a oslabuje jej. To bylo původně objeveno Dr. Johnem Diamondem, který publikoval tuto informaci koncem roku 1970 (Diamond, 1979).

Nižší úrovně kalibrování ukazují, že násilí a sexualita jsou silně využívány („sex prodává“) a jejich kouzlo je v neomezovaném požitkářství. Toto se šíří prostřednictvím médií a ovlivňuje to citlivé dospívající lidi, kteří jsou snadno uchváceni energií „kouzla“ samotného. Tato jedinečná energie byla poprvé popsaná v knihách Alice Bailey (Glamour,1950). Je to energie, která je projektovaná zevně a naplňuje její objekt přehnanou žádoucností, která rychle vybledne, protože to není kvalita obdivovaného objektu, ale projekce ega z pozice pozorovatele. Veřejnost dělá stejnou věc s obrazy megalomanských diktátorů, kteří, když jsou zbaveni svých ozdob, jeví se patetičtí a opuštění a nakonec si zvolí sebevraždu, aby zabránili odhalení iluze.

Důsledek chování takového programování nízkých energií je, že učiní dospívající lidi necitlivými a otupí jejich citovost, má za následek chování, ze kterého jsou obviňováni rodiče, zatímco zdroj záporných vlivů ve skutečnosti pochází z médií a kultury skupin vrstevníků. Závažnost těchto škodlivých účinků vynesl k veřejné pozornosti CORE (Kongres rasové rovnosti), který vytvořil „pět nejhorších“ seznamů (skupinová kalibrace 80) negativních „gangsta rapových“ estrádních umělců (CNN Zprávy, 3/8/04). Na svou obranu rapperové uvádějí, že oni pocházejí z chudoby a demonstrují výhody svobodného podnikání, tj., oni jsou nášlapný kámen ze špíny, skleslosti, a chudoby, načež se stávají podnikateli a nadějně splynou s více integrovaným obchodním podnikáním.

Dospívající lidé reagují v první řadě na tlaky vrstevníků a médií a dávají neupřímné sliby rodičům. Tato neúcta k rodičům je podporovaná a ponoukaná proudem sociálních, vzdělávacích a politických sil, které čerpají sílu z popírání autentičnosti všech autorit. Chyba je založená na špatném pochopení integrity a pravé autority jako neautentické, tj. „postmoderní“ odmítnutí logiky, inteligence, rozumnosti a etiky.

Tak je dnešní adolescent pod palbou neintegrovaného programování a je sváděn médii a vrstevníky (Guthrie, 2004). Zároveň jsou současně ochrany tradičních standardů etiky a morálky vystaveny neslýchaným útokům. Potíž je, že svoboda projevu sama o sobě je ve skutečnosti neutrální jako peníze, a zda je užitečná nebo škodlivá záleží na způsobu použití. Stinná stránka je poněkud analogická k tomu, kdybychom dali zbraně dětem, které nemají žádný trénink v bezpečnosti a mnohem méně v morálce nebo etice.

A společnost, která odmítá morálku, se stává ovládaná senzacechtivostí, okouzlením a prospěchem. A zjistí, že stinná stránka z jejího mládí jí brání se zachránit, protože postrádá sílu přesvědčení a etické jistoty v čase krize a rozhodování. Pole vědomí této subkultury je jako mašina bez řidiče nebo setrvačníku. Pro zajímavost, nákupní střediska objevila, že hraní klasické hudby na parkovišti odpudí dospívající lidi, kteří je pak opustí.

Umělci  – tvůrčí práce

Cézanne                                  510 Dali, Salvador                         455
Degas                                      540 de Kooning                              465
Da Vinci, Leonardo                 565 Graffiti                                     140
Holbein                                   465 Lautrec, Toulouse                   450
Matisse                                   525 Michelangelo                           590
Miro                                         490 Mona Lisa                               499
Munch Edvard                         495 Parrish                                    495
Picasso                                   365 Pieta                                        590
Politické protestní umění        180 Pollock                                    425
Pornografie                             105 Rembrandt                              700
Rockwell                                 500 Rubens                                    510
Surrealismus                           385 Van Gogh                                480
Vermeer                                  515 Warhol                                     200

Pro nedostatek prostoru je seznam omezený a mnohem více je v databázi. Umění, stejně jako ostatní formy komunikace, odráží záměr stejně jako vizi nebo génia svého tvůrce, z nichž někteří se stávají slavnými.

Ohromnou hodnotu pro uměleckou tvorbu má objev techniky výzkumu vědomí, která může okamžitě zjistit padělání. To bylo demonstrované na videopásce v roce 1995, kde falešný Picasso udělal zkušební svalový test rukou, která ochabla (Hawkins, videopáska #1). To je důležité pro umělecké galeristy stejně jako pro sběratele umění, kteří jsou cílem falzifikátorů.

Proces autentifikace (úroveň 600)

Zkušební metoda, jak ověřit autentičnost umění, starožitnosti, reliktů, historických dokumentů, archeologických vzorků nebo nějakých jiných objektů, je jednoduchá a lze udělat sérii sdělení a využít svalový test pomocí ruky. Předmět nemusí být aktuálně přítomný, ale stačí, když je tiše držen v mysli nebo si jej testující člověk vizualizuje, například „Obraz, na který myslím, je autentický.“ Pak rychle stlačte dvěma prsty testované osobě zápěstí. Pro potvrzení mohou následovat další otázky, například „Obraz je originální Vermeer“. (Odpověď ano nebo ne.) „Je víc než 100 let starý“. (Ano nebo ne.) „Kalibruje v úrovni přes 400“. (Ano.) „Nad 450.“ (Ano.) „Nad 500.“ (Ano.) „Nad 505.“ (Ano.) „Nad 510.“ (Ano.) „má 515.“ (Ano.) „přes 515.“ (Ne.)

Toto může být následované sděleními o detailech, historii, umístění, atd., aby se vystopoval rodokmen, věk plátna, věk barvy, integrita umělce, a další fakta. Tato sdělení mohou být udělaná slovně, tiše nebo obrazně. Jelikož se velká umělecká díla kupují za miliony dolarů, a dokonce i experti jsou někdy na rozpacích nebo nesouhlasí s jejich autentičností, proces verifikace má zřejmě velkou hodnotu a snadno zjistí padělek za méně než minutu.

Zatímco vysvětlení techniky verifikace se zdá detailní nebo dokonce pracné nebo zdlouhavé, v praxi je to velmi jednoduché a ve skutečnosti trvá jen pár sekund. Je také zřejmé, že stejná technika okamžitě zjistí, zda svědek nebo veřejná osobnost mluví pravdu, nebo zda produkt inzerovaný v televizi je takový, jak se o něm prohlašuje. Často bude objeveno, že výroky veřejných osob jsou ve skutečnosti 100 procentní lži.

Když je výše uvedený proces aplikovaný na denní zprávy, výsledky jsou docela udivující a člověk může být zpočátku poněkud zděšený z informací týkajících se slavných zločinů, soudních procesů a světových afér, kde podvod převládá. Na rozdíl od toho může být potěšující objevit, že obvinění jsou často falešná a spravedlnost často převládá.

Pro získání přesných výsledků je nezbytné, aby obě osoby, které test provádějí, byly integrované a záměrem otázky bylo rozeznání pravdy pro její vlastní příčinu a ne předpojatá snaha zkoušejícího získat bod nebo získat podpůrný důkaz pro osobní hledisko. V praxi zjišťování pravdy o různých aspektech života vede k progresivní moudrosti a soucitu. A smysl pro humor také pomáhá.

Sporty a koníčky

Aikido                                     260 Auto,  závodění                       200
Baseball                                  330 Košíková                                 345
Cyklistika                                350 Kulturistika (Body Building Fixation)      185
Bowling                                   295 Box                                          180
Bridž                                        410 Býčí zápasy                              35
Prostná                                    290 Šachová partie                        415
Tančení, taneční sály              475 Psí nebo kohoutí zápasy           35
Lov holubů a veverek                65 Gymnastika                             320
Extrémní sporty                       110 Feldenkrais cvičení                 410
Ovlivňování výsledků hry         90 Americký fotbal                      330
Nepoctivá hra                          120 Hazard                                    180
Golf                                         400 Masáž                                     250
Horolezectví                            205 Nat’l košíková Assn. Finále     455
Olympiáda                               390 Pasadena Rose Bowl (stadion) přehlídka             410
Hra                                          375 Pytlačení slonoviny                 130
Psoun stepní –  lov                    30 Rekreace                                 395
Dělat výtržnosti                       105 Rose Bowl (stadion)             405
Běh (aerobní)                          350 Sexuální delikty                      160
Sportovní střelba a pasti         400 Fotbal                                      450
Speleologie                             205 Sportovní hry                   340-400
Steroidy                                   160 Super Bowl (finálový zápas  amerického fotbalu) 480               
Plavání                                    310 Tai Chi                                    305
Tenis                                       350 Tenis (Wimbledon)                 440
Trofej Big – Game lov             190 Světový pohár                         490

Sporty mohou být zhruba rozdělené na konkurenční a rekreační, oba kalibrují docela vysoko a tak představují entuziasmus, potěšení ze hry, nenucenost a veselou zábavu vonící mládím a jeho fyzickou zdatností. S přibývajícím věkem, šachy, bridž a golf poskytují výhody pro rekreaci a kalibrují ve vysoké kladné úrovni.

Fyziologicky a psychologicky je efekt odpočinku anabolický. Lékaři již od Hipokrata jej často předepisovali pro vážné nemoci. Doporučovali léčebné masáže, cvičení, odpočinek a krásu, jak jsou poskytované dnešními lázněmi.

Sporty a koníčky kalibrující pod úrovní 200 čerpají energii z vrozené primitivní zvířecí úrovně rivality a bitek, doprovázených jásotem a obdivem davů. Na úplném dně tak zvaných sportů, kde je nesoutěžní zabíjení kvůli zabíjení samotnému, je velmi primitivní úroveň vědomí. (Římská gladiátorská aréna kalibruje v úrovni 80.)

Pokušení hazardu je silně zidealizované, a návnada nejsou jen peníze, ale také vzrušení z „vítězství“, které, jak se společnost dozvěděla, se může stát návykovým (kvůli dopaminu uvolněnému v mozku [Volkov, 2004]). Hazard je vždy pochybné morálky. V tradiční polovině dvacátého století rodičovská etika určovala, zda hra v kuličky byla považovaná za slušnou hru. Ve stejné éře byly hrací automaty upevněny v neziskových charitách a bratrských organizacích osvobozených od daně. Bingo bylo pro církevně orientované instituce zdrojem příjmů, ale hazard sám byl nelegální, a na policejní zátahy se pohlíželo se souhlasem.

Gambling, s úrovní vědomí 180, je stále mravní hádanka, politika, ze které jsou další formy hraní. Společnost našla kompromis, jak mít zisky regulované podle zákona, stejně jako jejich distribuci, které, jak média odhalila, jsou často obcházené cizími státními příslušníky za ohromnou cenu domorodých Američanů.

Filmy

2001, Vesmírná Odyssea       440 Nádherná mysl                        375
O Schmidtovi                          435 A hodinový stroj pomeranč       70
Africká královna                     395 Cizinci                                     145
Amadeus                                455 Americká krása                       380
Magická hlubina                      700 The Big One                            180
Narození A národa                  140 Bonnie a Clyde                        105
Bowling for Columbine          185 Kanadský Bacon                     180
Casablanka                             385 Kočka v klobouku                   130
Celsius 41.111                        320 Color Purple                            475
Doktor Živago                         415 Easy Rider                              195
Impérium Slunce                     490 Fahrenheit 9/11                       180
FahrenHYPE 9/11                   290 Gandhi                                    455
Harry Potter                             215 Chladnokrevně                          80
To je báječný život                  450 Čelisti                                      140
Pán prstenů                             350 M*A*S*H*                             360
Matrix                                      165 My Fair Lady                          405
Přelet nad kukaččím hnízdem 160 Kristovo umučení, (edit.)        395
Kristovo umučení (needit.)     190 Pretty Woman                         375
Psycho                                      80 Ray (Charles)                          475
Návrat krále                             350 Roger a já                               180
Santa Claus 2                         190 Mlčení jehňátek                         45
Zvuk hudby                             425 SpongeBob SquarePants       385
Hvězdné války                        250 Supersize Me                          180
Tam je cosi o Mary                 105 Titanik                                     405
TV národ                                 180 Věže dvojčat                           350
CoMyJenVíme!?                     455 Okřídlená migrace                  495
Čaroděj ze země Oz               450

Tento rozhodně americký produkt se vystupňoval a stal se celosvětovým průmyslem, jehož symbolem je Hollywood. Jako umělecká forma je nejenom v tom, že zahrnuje jednání, tanec, hudbu, filmařinu a drama, ale i tvůrčí inženýrství a technologie, a využívá nejlepší dostupné talenty. (U výše označených kalibrací filmů se nejedná o kvalitu filmu samotného, například horory mohou být umělecky úspěšné, ale stejně mají úroveň vědomí méně než 100.)

Za pozornost stojí jedinečný film Magická hlubina, který byl uvedený v Moc versus Síla, který kalibruje v úžasné úrovni 700. Pod dějovou linií byla zasazená do kontextu jednota veškerého života a otevřená možnost lidské volby vybírající věčný nebo fyzický život. Umučení Krista je velmi integrovaný záměr (úroveň 490), ale prodlužované záběry mučení a násilné scény sráží celkové kalibrování. Pokud by se eliminovalo 10 minut hrubého násilí, výsledný film by mohl kalibrovat v úrovni 395.

CoMyJenVíme!? Je ne-hollywoodský film který vtipně demonstruje větší realitu za vhledem: vědu a duchovno; nelineární dynamiku, kvantovou realitu; efekt myšlenky na změnu reality; a zodpovědnost spočívající v lidském vědomí a co znamená svoboda. Film byl uznávaný jako jedinečný a má ustavičně expandující promítání.  

Obvinění, že Amerika je nemorální společnost, jsou v rozporu s rozsahem a důležitostí morálky v médiích, kde je ohniskem mnoha diskusí. Vykořisťování svobody a vyjadřování tlačí obálku nihilistického požitkářství až do mravního pobouření, které žádá nastavení hranic. Zábavní média proklamují svou nevinnost, tj. „my nevytváříme veřejné mínění, my ho jen odrážíme“, nicméně veřejné mínění, na které se odkazují, především média ovlivňují v první řadě. 

Jako si umělec musí vybrat, které aspekty života zdůrazní svým uměleckým úsilím, tak média mají hlavní vliv na sociální chování a systémy víry. Toto se odráží v celkovém kalibrování hollywoodského filmového průmyslu (úroveň 180). Pozoruhodná je nedávná záplava filmů v duchu anti Vánoc (Waxman, 2004), které souhrnně kalibrují v úrovni 170. Filmová ekonomika nicméně odráží skutečné oblasti zájmu veřejnosti. Magazín Fortune (leden 2005) referoval, že ačkoliv jen 3.0 procent z hollywoodských filmů jsou ohodnocené „G,“ tyto produkují větší příjem než 69 procent z filmů, které jsou ohodnocené „R.“ Takže zajímavé jsou filmy z produkce Indie (které uvádějí obecně uznávané „nejkrásnější ženy na světě“), jsou víc sexuálně zdrženlivé a subtilní, ale celosvětově mají trojnásobek prodeje než Hollywood. Jejich celková tvorba také kalibruje o10 bodů výše, v úrovni 210, než Hollywoodu v 200.

A nové žánry filmů se nedávno objevily s výrobou filmu Fahrenheit 9/11, který dostal hodně publicity před listopadem 2004, před prezidentskými volbami. Jeho kalibrování v úrovni 180 odráží politickou pozici, kterou představuje. Po volbách byl presentován film s nápravnými informacemi FahrenHYPE 9/11 (úroveň 290), stejně jako Celsius 41.111 (úroveň 390), který vtipně představuje teplotu při klinické smrti mozku. Objevení se filmů politické propagandy zaměřené na voliče může dále odradit integrované vůdce vyhledávat veřejnou funkci.

Televize

„700 klub“                               400 Akční filmy                             180
Všechno v rodině                    255 Americký idol                          180
Americký nejhledanější           345 Zvíře/příroda                           405
Bill Cosby Show                      385 Biography Channel                 405
Vysílané programování (celkově) 275
Kabelové programování (celkově) 300
Na zdraví                                 250 Dětské kresby                         180
Dětské programy                     355 Kriminální programy              180
Historie, objev,  vědecké kanály 405
Vedení domácnosti, dekorační, Woodshop 345
Miluji Lucy                              395 Infomercials                            180
Kukla, Fran, a Ollie                405 Manžel s dětmi                        190
MTV                                        130 Muppets,                                 310
National Geografic                 450 Oprah Winfrey Show               510
PBS                                         405 „Reality“ Show soutěž            125
„Reality“ Shows                      130 Sitcoms (Situační komedie)    180
Sporty                                      375 Sullivan, Ed                             435
Terry Jones   středověká historie 410
Počasí                                     405
Web M. D.                               200

Výše uvedená kalibrování jsou relativně sebevysvětlující.

Sociální dopad slavných osobností

Astronauti                                460 Baker, Josephine                    445
Balanchine, George                430 Bell, Alexander Graham         450
Booth, John Wilkes                 135 Bryant, William Jennings        450
Carnegie, Andrew                   490 Carnegie, Dale                        425
Carson, Rachel                       485 Carver, George Washington   435
Chisholm, Shirley                   400 Churchill, Winston                  510
Columbus, Christopher           375 Comstock, Anthony                250
Darrow, Clarence                    455 de Mille, Agnes                       425
DiMaggio, Joe                         480 Duncan, Isodora                     460
Earhart, Amélie                       395 Eisenhower, Dwight D.           480
F. D. R. Fireside Chats           500 Franklin, Benjamin                 480
Geronimo                                445 Gorbačov, Michail                  500
Graham, Marta                        420 Henry, Patrick                         445
Hoover, J. Edgar                     255 Jones, Bobby                          485
Keller, Helen                           520 Kubler-Ross, Elisabeth           485
LaGuardia, Fiorello                 460 Lee, Bruce                               480
Lewis a Clark                          440 Lindberg, Charles                    395
Mandela, Nelson                     505 Markova, Alicia                      475
Merrick, Josef, sloní muž        590 Najinski (balet)                        530
Nation, Carrie                          235 Nightingale, Florence              465
Oswald, Lee Harvey                180 Peale, Norman Vincent           435
Reagan, Ronald (President)   502 Rockwell, Norman                  500
Ruth, Babe                              440 Rockne, Knute                        455
Rogers, Fred, („Mister Rogers“) 500
Roosevelt, Eleonora                495
Ruby, Jack                              180 Shriver, Sargent                      460
Sedící Býk                               420 Tubman, Harriet                      350
Washington, Booker T.           460 Washington, George               455
Bratři Wright                           455 Zanuck, Daryl                         425

Potenciální seznam slavných osob je tak dlouhý, že může být vybráno pouze několik málo ilustračních příkladů. Za poznámku stojí extrémně vysoké kalibrování tak zvaného „sloního muže,“ který byl extrémně znetvořený kvůli onemocnění kostí. Navzdory výsměchu a sociálnímu zamítnutí byl jeho postoj a chování popsány jako opravdu svaté. On byl jemný, ochotný odpouštět, nevznětlivý a soucitný, dokonce i k největší lidské ignoranci. Jeho jedinečnost je ojedinělá a naznačuje, že jeho život znázornil duchovní možnosti ve velmi extrémních podmínkách.  On ignoroval pokušení sebe-lítosti, postoj oběti, nelibost a nenávist svého mučitele, stejně jako sociální odmítnutí a výsměch. V úrovni kalibrování 590 se zastavil u vchodu do osvícení a byl usmířený se sebou a se světem.

Estrádní umělci / Humoristé  (Programy, ne osoby)

Ball Lucille                              440 Benny, Jack                            485
Burnett, Carol                          460 Burns George                          485
Carson, Johny                         480 Diller, Phyllis                          440
Hope Bob                                465 Mobley, Moms                        465
Skelton, Red                           480 Tomlin, Lilly                           460
Tucker, Sofie                           440

Humor vyplývá z vzájemného srovnávání alternativních souvislostí. Hra se slovy nebo významy expanduje souvislost tak, že očekávání je nahrazené kontrastem, který vrhne nové světlo a význam. Parodie nám dovoluje se vysmívat lidské povaze a proto nám samým. To nás také konfrontuje s absurdnostmi a rozpory. Humor život podporuje a je spojený s větší životností, celkovým zdravím a spokojeností se životem. Snižuje úzkost a, zajímavé je, že zvyšuje celkovou úroveň vědomí, protože má za následek víc vlídný pohled na život. A smysl pro humor je charakteristický pro hodně úspěšné lidi (například prezident Reagan) a je prostředkem pro sociální výhody a mezilidské a diplomatické schopnosti. Stejně jako hudební skladatelé a přední vůdci orchestrů (Diamond, 1979), humoristé se dožívají vysokého věku (například George Burns se dožil 100 let).

Humor snižuje konflikt, protože redukuje negativní city a řeší konflikt expandující souvislostí z „buď anebo“ jednoduchým překroucením významu. Někdy to dělá integrací vzhledu s esencí, tím vymění klam za vyšší míru pravdy.

 Humor je důležitý pro proces zrání, kterým se učíme nebrat se tak vážně a vysmívat se sami sobě, tak snižujeme narcistickou obranu. Proto mít sklon k „raněným citům“ je egocentrická a sociální paranoia. Když připouštíme naši stinnou stránku a učíme se jí vysmívat, nejsme již tak zranitelní vůči znevažování a urážkám. Je prospěšné udělat seznam všech lidských slabůstek a omezení a uzavřít s nimi mír, aby byl člověk usmířený sám se sebou. Humoristé vystavují své vlastní stinné stránky pravidelně a jsou milovaní pro svou pokoru. Blokem k přijetí sebe je pýcha, která je zranitelná a která ve skutečnosti přitahuje negativní sociální odpovědi. Smát se nějakému subjektu odklání vysmívání. To je výhoda dobrosrdečného žertování, které je formou přijetí spíše než zamítnutí (například samolepka na nárazníku: „polibte mě,  jsem polská“ atd.) Pravdivý etnický humor snižuje zaujatost, zatímco rasistické žerty jsou ponižující a zvyšují zaujatost.

Zpravodajská vysílací média / Programy (ne jedinci)

ABC New Brodcast                 205 Air America                            200
al-Jazeera                               195 BBC News Brodcast               210
Brokaw, Tom                          455 CBS zprávy: před 9/15/04       255
CBS zprávy: po 9/15/04          200 CNN zpravodajské vysílání    260
Cronkite, Walter                      460 Fox News                                380
Hannity a Colmes                    460 Huntley/Brinkley Show            460
Larry King Live                       295 Lehrer, Jim                              460
Murrow, Eduard R.                 465 National Public Radio News   200
NBC zpravodajské vysílání     255 O’Reilly Factor                        460
Rather, Dan (CBS zprávy)      205 Reuters New Service              305
Rivera, Geraldo                       455 Walters, Barbora                     455

V tradiční Americe byly sdělovací prostředky rozvážné a respektované. Reflektovaly vrozenou mravní odpovědnost a byly obecně považované za integrované. Editorializing (vkládání osobních názorů) byl omezený na stránky úvodníků hlavních novin. V moderní době nicméně se mlčky předpokládaná objektivnost zpravodajství dostala do podezření, že má vystupňovat iráckou válku. Argumenty jsou v první řadě mezi tzv. liberály a konzervativci, s obviněními z překroucení a zaujatosti. Protože argumenty jsou relativně oboustranné, každá strana, samozřejmě, vnímá jako zaujatou tu druhou stranu. Kalibrované úrovně jsou informativní ve snaze zjistit fakta.

Po přezkoumání a z výzkumu dále uvedených dat je nepravděpodobné, že kdokoliv v naší společnost je nestranný ve svém pozorování a z něj odvozených názorech. Toto je pouze důsledek struktury ega a jeho mozkové fyziologie. Takže integrita může být udržovaná, je-li reportování místo stavů náklonnosti nebo zarovnání. Pouhý akt výběru je již editující funkce, a důraz může být dán jedné straně nebo druhé, a diskuse jenom k vybrané scéně, například k „pachateli“ nebo k „oběti“, v závislosti na úhlu pozorování.

A vážnější a matoucí překroucení je důsledek naivních pokusů vypadat „fér“ v tom, že nepatřičná expozice (prostor) je daná deviantnímu a extremistickému hledisku, které dostane nepřiměřený význam nebo důležitost a tak získá publicitu v první řadě pro svou spornou přirozenost než pro vnitřní hodnotu. Opakující se fráze „ale kritikové říkají“ je obvykle falešná a předpokládá, že „kritici“ jsou anonymní (nebo pravděpodobně imaginární). Toto pomýlí veřejnost, aby si myslela, že „kritici“ představují významný segment společnosti, zatímco, ve skutečnosti, oni představují jen velmi malé procento, tj. překroucenou a nevyváženou prezentaci. Toto může pomýlit světové veřejné mínění a mít za následek vážné špatné kalkulace.

Vysílaným zpravodajským programům poklesl celkově počet posluchačů také následkem skandálů. Veřejnost se obrátila k dalším zdrojům zpráv (Internet, atd.) ale kabelové zprávy ukázaly hlavní zvýšení, znatelně Fox News, a zvláště Bill O’Reillyův  The O’Reilly Factor program, který se následně vyvinul v obrovský (oni dostanou 14.000 emailů týdně). O’Reilly je spolehlivý vůdce integrity. Ten má zlověstný talent pro objevování nonintegrity, a pravidlem je, že jestliže O’Reilly nemá rád veřejnou postavu nebo „kauzu“, pak to kalibruje pod 200 (vhodné pro ty, kdo nemohou dělat techniku kalibrování). Naopak ty, které on vidí příznivě, téměř vždy kalibrují přes 200, i když on s nimi nesouhlasí. (Na rozdíl od toho subjekty favorizované komentátory Far Left kalibrují pod 200, a ti, které nemají rádi nebo oponují, kalibrují nad 200.)

Politika a volby 2004

Analýza kalibrování vědomí je přínosná v tom, že vyjasňuje nejednoznačnosti a dovoluje větší porozumění pro komplexní sociální interakce. Celková úroveň vědomí amerického lidu je v úrovni 420 (Amerika celkově kalibruje v 421, jestliže se zahrne vláda a předsednictví). Podle E. J. Dionne (Washington Post Writers Group 2004), voliči jsou rozloženi tímto způsobem: konzervativci 34 procent; umírnění (Moderates) 45 procent a liberálové 21 procent. Celková průměrná úroveň vědomí všech aktuálních voličů byla v úrovni 410 (60 procent voličů). 40 procent těch, kdo nevolili, kalibruje souhrnně v úrovni 190.

Současní voliči kalibrují tímto způsobem:

Konzervativci 415 Demokraté 325
Far Left 185 Liberálové 255
Umírnění (Moderates) 375 Republikáni 405

Pro referenci

Goldwater institut kalibruje    355 Progressives  (Lyndon Johnson)                  330-360
Freethinkers                            335 „Golden Rule“                         405
Free Speech kalibruje             235 Patriot Act                               375
„Hollywood Far Left elitist“   180 Emocionální politické výpady 125-165
Státníci                                    430 „Politici“                                  180
Mravní většina                        245 Zatrpklí                                    160

Inaugurační projev presidenta Bushe v roce 2005 kalibruje v úrovni 480, a inaugurační demonstranti jako skupina kalibrují v úrovni 180.

Diagnostická stupnice – politika a volby 2004

 

Úrovně pod 200 ukazují vadnou úvahu, narcismus a progresivní neschopnost odlišit res interna od res externa. Na rozdíl od toho jsou nad úrovní 200 emoce a zaujatost nahrazené spoléháním se na rozum, fakta a rovnováhu, která vyplývá ze zahrnutí souvislostí. Jak by mohlo být předpověděno z výše uvedeného grafu, všechny předpovědi Far Left se ukázaly nesprávné v následujícím světovém dění (OPEC, ne Bush, kontrola ropy na Středním východě, obchod se rozvíjí, atd.)

Velké knihy západního světa (The Great Books of the Western World) kalibrují v úrovni přibližně 450-460. Lidé, kteří kalibrují v úrovni 400, jsou nazývaní Konzervativci, a pod 200 Far Left. Umírnění (Moderates) jsou v úrovni 310-390, která je rozumná, zodpovědná a vyvážená, ale ne nutně intelektuální sama o sobě.

Z celkového pohledu můžeme vidět, že voliči jsou přitahovaní upřímností, integritou a humanitou, které jsou morální a racionální, a že extremismus a negativní propaganda mají škodlivý účinek. A dobře navržená politická platforma si tak vybere za cíl své budoucí publikum a srovná s ním svůj program. Kapitola 13 nastiňuje do detailů hlavní rysy postojů vítěze a prohrávajícího, a přibližuje je na příkladech, které byly docela zjevně zobrazené ve volebním procesu a jeho následcích.

Političtí analytici, jako jsou John Leo (2004), byli v značné shodě, že Demokratická strana zabloudila příliš daleko vlevo do sporných „nároků“ (úroveň 180) „práv“ a menšinových problémů, které byly antagonistické k názorům většiny, jako je pohrdání náboženskými a morálními hodnotami. Extremismus pak spustil odvetu za opětovné potvrzení duchovních a etických postojů a veřejných standardů. Tam je málo populární podpora odstranit Santu Clause (úroveň 385), výroční Macy’s přehlídku nebo světlo vánočních stromků na Rockefellerově náměstí a v hlavním městě Washingtonu, D. C. Všimněte si, že také vánoční prázdninové nakupování se rovná 40 procentům ročního maloobchodního prodeje. Vyloučení odkazů na Boha není ani udržitelný legální postoj, jak objevil protagonista Newdow poté, co šel cestou k nejvyššímu soudu, který se odkazoval na Boha ve Slibu oddanosti (USA Today, červen 2004).

Komentátoři se ptali, jestli „Far – Left Grinches“ uspěje, komu vzdáme díky na Den díkůvzdání?  Myšlenka, že více obecný termín jako dovolená (holiday) má být nahrazený „nebude pracovat“, značí specialitu svatý (holi) den. Také z kalendářů by se musela odstranit data, zvláště „A.D.“ a „B.C.,“ a data by musela být odstraněná ze všech učebnic dějin a světové literatury, ale to stále zanechává sečtený rok, například., „2005“. Co „2005“ ukazuje?

Léta celý západní svět míní jednu a tutéž věc, zda to je vytáčka nebo ne, dva tisíce a pět let od narození Ježíše Krista. Co ještě dalšího by se mohlo možná mínit? Budou sekularisté vynalézat nové schéma číslování? (Nezapomeňte, že v roce 1980 tu bylo krátké nadšení pro rychloměry a dopravní značení v kilometrech.) Dokonce Nový rok by musel být přejmenovaný. „Nový rok“ míní „nový rok od narození Pána, Anno Domini.“ S vyloučením všech svatých dní, bude zapotřebí nová unijní smlouva?

Sekulární Grinch nemá rád Kriu Kringlea, vánoční punčochy, velikonoční vejce nebo krůty na den Díkuvzdání. Far Left také nenávidí Ameriku a tak čtvrtý červenec nemůže již být oslavován a Národní hymna bude muset být vyřazená. Sbohem pro American Pie, vlajky nebo přehlídky pro veterány a jejich rodiny. Amanzing Grace bude muset být vyřazené z pohřbů. Spojené státy by také musely zrušit diplomatické uznání Vatikánu a jeho velvyslance.

Budoucí prezidenti by nemohli být vzati pod přísahu s jejich rukou na bibli, ani soudy by nemohly začínat s frází „mluvit pravdu a nic než pravdu, k tomu mi dopomáhej Bůh.“ Sbohem křesťanství, Bar Mitzvahs, Yom Kipper a Passover Yamakas budou zakázané, stejně tak veřejné nošení islámských pokrývek hlavy.

Dereligionizace a despiritualizace společnosti představuje další formu represe a relativistického klamu pravidla pro většinu daného menšinou (90 procent Američanů jsou teističtí). Výzkum vědomí ukazuje, že úspěšná politická kampaň se odvodí ze zjištění průměrné úrovně vědomí cílené části obyvatelstva a prezentováním platformy a kandidátů, kteří jsou s ní v souladu a proto jsou přitažliví. Při volbách v roce 2004 kalibrovala republikánská platforma v úrovni 395 a demokratická platforma byla v úrovni 295.

Střední Amerika kalibruje kolektivně v úrovni 355 a mohla být popsaná jako umírněná v tom, že zahrnuje konzervativní liberály a liberální konzervativce, stejně jako opravdu nepolitické, průměrné osoby selského rozumu, která jsou zároveň humanitární ale také praktické, a nepřiklánějí se k extrémům, k patetickým výkřikům, chvástání nebo k teatrálním pózám. Volby jsou víc než jen cvičení v dramatičnosti.

Zvláště je většina voličů odpuzována zjevnou nenávistí, zlomyslností, a dětinskými citovými výlevy (úroveň 135). Očekávají od vůdce země, že bude klidný, rozumný, přemýšlivý a emočně stabilní a že bude respektovanou autoritou. Tak Bill Clinton byl, a stále je, široce populární a přežil všechny nenávisti, které byly nemoudře rozpoutané republikánskými extrémisty. Jeho politická pozice byla v úrovni kalibrování 390 (to jest, populární).  Nesouhlas v úrovni kalibrování 240 je docela daleko od nenávisti v úrovni 80. (Vybrat si čokoládu ještě neznamená nenávidět vanilku.)

Důležitost a potvrzení výše uvedené analýzy je významné a nedocenitelné pro politiky a hlavní trendy společnosti se odrážejí ve významném knižním prodeji, například, hlavní knihy současné éry je Rick Warren’s The Purpose Driven Life (2002), která se prodala ve víc než 17 milionech kopiích (víc než John Grisham, Stephen King nebo dokonce J. K. Rowling). Podle Publishers Weekly (listopad 2004) prodeje znamenají, že lidé hledají význam, směr, způsob, a jak zlepšit vztahy. Hlavní myšlenka jde směrem k integritě, k účelnému sebe naplnění a k duchovnímu významu. Kniha kalibruje v úrovni 345 a je proto ve shodě s rychle rostoucím „kulturním tvůrčím“ pohybem. A úspěšná politická kampaň musí mít větší vědomí umírněné stability a musí se zajímat i o individuální menšiny, ale ne na úkor většiny. V důsledku toho centristická koalice, jak je navrhovaná senátorem Liebermanem, kalibruje v úrovni 365. Naopak, vyhrožování lidem nebo opuštění země kvůli volbám kalibruje v úrovni 175.

Když se zeptáme, jak kritici tvrdí, jestli „far left“ (levičáci) jsou s to zničit zemi, dostaneme odpověď „ne“. Jejich záměr je jednoduše vnitřní záliba. Inflace ega mít „nárok“ (úroveň 180) dává této zálibě legální váženost.

Novinoví komentátoři a politické spektrum

Média odrážejí úrovně vědomí různých vrstev společnosti a subkultur a proto představují politické a sociální spektrum různých veřejných postojů a hledisek, které jsou, dle výzkumu vědomí, distribuované tímto způsobem:

Radical Left (radikál nalevo)  135 Far Left                            135-145
Leftist                               170-190 Liberal                              180-200
Neutral                             200-260 Moderat                            260-350
Konzervativec                  350-455 Vysoce integrovaný konzervativec               460
Ultrapravicový                        300 Radikální konzervativec          175

Kalibrování naznačuje rovnováhu mezi konzervativní zdrženlivostí, rozumem s jeho omezením logikou, platností, důkazy a rozumností, na rozdíl od přecitlivělosti, emocionality, popularity, a nechuti k omezením rozumnosti a disciplíně intelektuála.

Úroveň vědomí Ameriky 421 ukazuje, že extremismus je neoblíbený u většiny obyvatelstva, a že zatímco emocionalita má určitou přitažlivost, většina lidí není ochotná jim vložit své přežití do rukou. Far Left nebo krajní pravice je proto viděná jako lechtání nebo zábava, ale rozumní lidé by nechtěli automobil nebo dům nebo doktora nebo investici, která kalibruje pod 200 (dosvědčuje zhroucení přebujelého vysoce technicky vyspělého trhu cenných papírů). Na druhé straně, lidé vidí politiku jako drama a jeho živé divadelní produkty poskytují vzrušení, které kompenzuje světské povinnosti obyčejného každodenního života.

Zda je politická pozice chápaná jako liberální nebo konzervativní často záleží na pozorovatelově vlastním hledisku, neboť člověk má sklon svůj názor posilovat spíše než hledat samotnou pravdu.

Je třeba poznamenat, že je rozdíl mezi úrovní politických komentátorů a samotnými politickými stranami, jak je uvedeno v kapitole 10. To je kvůli jejich osobnímu editování v úvodnících pro čtenářskou obec. Tak mohou být rozdíly přehnaně zdůrazněné, aby vynikla pointa.

Zpravodajská tisková média

Bussiness Week (Červen 14, 2004) uveřejnil vědeckou studii „Míra mediální zaujatosti,“ kterou zpracovaly Univerzity v Chicagu a v Kalifornii v Los Angeles a konference na Stanfordské univerzitě. Studie ukazuje, že podle objektivního hodnocení jsou média (televizní zprávy a hlavní noviny) nakloněna podstatně vlevo od členů kongresu. Technikou kalibrování bylo zjištěno, že úvodníkové sekce hlavních U. S. novin odrážejí podobnou zaujatost a kalibrují níže než ostatní část striktně zpravodajské sekce. Další nezávislá studie dospěla ke stejnému závěru, například Bob Kohnův Novinářský podvod (2004).

Mediální hlediska úvodníků odrážejí spektrum běžné úrovně segmentů společnosti, pro kterou jsou smysluplné a zajímavé. Každý publicista má své čtenáře, jak lidi chtějí vidět vyjádřená svá vlastní hlediska. To je společné všem sociálním výrazům, architektuře, hudbě, filmům a zpravodajství.

Proto pravdivý liberál podporuje konzervativce, kteří vyjadřují jejich vlastní názory, i když se liší. Podobně pravý konzervativec brání liberální tisk. Integrovaní komentátoři přesvědčeně protestují proti extrémům pomluvy a hrubého překrucování, třebaže, jak uvedl Newt Gingrich, „tam už nejsou žádná pravidla“ (Gingrich, 2004).

Souhrnně společnost představuje kontinuum hledisek a životních stylů, které reflektují převládající hodnoty. Jeden segment zdůrazňuje vzrušení, novotu, rebelský způsob, žhavé problémy, emocionalitu a vyvrácení tradic, jako etika, morálka nebo rozum. V kontrastu k nim je obyvatelstvo, které zdůrazňuje zdvořilost, logiku, správcovství, známost, bezpečnost a záchranu. Tyto hodnoty mohou být vyjádřené v proměnlivých stupních, od mírně extrémního, jak je reprezentované politickým spektrem prezentace úvodníků, které v rozsahu od klidných k frenetickým odrážejí rovnováhu mezi vývojem a revolucí.

Publikace, které kalibrují od poloviny 400 a výše, zřejmě dosáhly integrované rovnováhy, aniž musely udělat kompromisy ve zpravodajství. V ostatních neuváděné postoje sníží kalibrování, třebaže jsou ještě nad 200. Veřejnost je nekritická, jestliže je to prezentováno upřímně. Ta může nesouhlasit s úhlem pohledu, ale není nakloněna napadnout to, jako když cítí skrývanou lež.

Další :

Time Magazin „100 nejvlivnějších lidí na světě“

(2004; 2005 přibližně stejný)

Kategorie kalibrování

„Vůdci a revolucionáři“                                                                     190
 „Vůdci a revolucionáři“ (minus Bush, Rice, Gates, a Clintonovi)    170
„Stavitelé a titáni“                                                                              245
„Umělci a estrádní umělci“                                                                180
„Vědci a myslitelé“                                                                            240
„Hrdinové a ikony“                                                                            200
 „Hrdinové a ikony“
 (minus M. Gibson, O. Winfrey, a A. Schwarzenegger, T. Woods) 175

Tento výběr je důležitý v tom, že to odráží názory zaměstnanců hlavního tiskového média, které samo současně kalibruje v integrované úrovni 375 a píše tak, aby bylo zajímavé pro hlavní čtenářskou obec. Jestli je jejich úsudek správný, pak celkový kalibrovaný seznam v úrovni 198 je varovný, a skupina „vůdců a revolucionářů“ v úrovni 190 ještě víc, protože když jen čtyři integrovaní vůdci jsou libovolně vybraní a odstranění, úroveň kalibrování „vůdců“ spadne k velmi neintegrovaným 170. Spolu se skutečností, že současné Spojené národy kalibrují v úrovni 195, je to spíše osudné.

S libovolně vyjmutými pouhými čtyřmi integrovanými lidmi (mohlo by jich být víc), „hrdinové a ikony“ spadnou na úroveň kalibrování 175. Tento škodlivý signál dává význam nízkému kalibrování jen 180 pro vybraný seznam umělců a estrádních umělců. Toto souhrnně odráží ohnisko médií, která jejich vliv nenáležitě zveličují, například různé celebrity se objevily v titulcích, protože hanobily presidenta, že je jako Stalin (úroveň 90), Hitler (úroveň 45), Hussein (úroveň 65), a tak dále Jejich komentáře kalibrují v úrovni 130, a jejich hrubý klam je demonstrovaný skutečností, že prezident (G. W. Bush) kalibruje v úrovni 460.

Takové extrémní hanobení integrity odráží vážnou patologii kvůli infekci zhoubným virem „memes“ (šíření nebo trvání myšlenky přes klíčový termín, koncept nebo slovo) pomocí mediálních celebrit, které samy se stávají obětí mediálně indukovaného a nafouknutého narcismu, a tím ztrátu reality testování. Na rozdíl od toho čestná opozice kalibruje v úrovni 210-330.

Poměrně pozitivní skupina „vědci a myslitelé“ dostává málo mediální pozornosti a „stavitelé a titáni“ jsou často ohniskem kritiky, třebaže kalibrují v úrovni 245.

Je zajímavé porovnat mediální úhel pohledu na důležité lidi s jejich životopisy v Kdo je kdo v Americe a ve světě, oba kalibrují v 460 (460 ukazuje skutečnou životní znamenitost). Stejné kalibrování se ukazuje v dalších oblastech (věda, hudba, duchovno, atd.)

Literární díla autorů (Ne jejich osobní úroveň)

Austin, Jane                            440 Baldwin, Charles                     420
Baum, L. Frank (The Oz Books) 220
Brovnink, Elisabeth                 460
Brovnink, Roberta                   450 Bryson, Bill                             420
Buck, Pearl                              445 Capote, Truman                      200
Čechov, Anton                        460 Clancy, Tom                            405
„Darkside“ populární romány 170 Dawkins, Richard                    450
Dickens, Charles                     540 Dickenson, Emílie                   435
Dostojevský Fjodor                 465 Doyle, Artur Conan                 385
Emerson, Ralf Waldo              475 Fielding, Harry                        430
Frost, Robert                           440 Grisham, John                         405
Hemingway, John                   400 Hugo, Viktor                           455
Huxley, Aldous                       425 Joyce, James                          440
Kerouak, Jack                         420 Lewis, C. S.                             455
Lewis, Sinclair                        400 London Jack                            420
Longfellow Henry Wadsworth 465 Děsivé romány                        150
Mailer, Norman                       400 Mann, Thomas                        445
Maugham, Somerset               395 Michener, James                     420
Miller, Artur                            350 Mitchell, Margaret                  400
Orwell, Georfe                        410 Owens, Ronn                          405
Poe Edgar Allan                      450 Sagan, Carl                             420
Shakespeare                           500 Shaw, George Bernard           400
Shelley, Maria                         360 Sontag, Susan                        200
Steinbeck, John                      400 Tolkien, John R. R.                 390
Tolstoy, Lev                            455 Twain, Mark                            465
Voltaire                                   340 Walker, Alice                          440
Warren, Robert Penn              435 Wharton, Edith                        405
Wilde, Oscar                           440 Whitman, Walt                        460
Woolf, Virginie                       415 Wordsworth, William             430

Pro ilustrační účely je ve výše uvedeném seznamu prezentováno relativně málo spisovatelů. Jak můžeme očekávat, obsah knih a jejich integrita jsou podobné tomu, co můžeme v současnosti pozorovat na Internetu. V rozsahu od návodů pro obsluhu, jak se dopustit úspěšné vraždy a pumového atentátu, až k pátrání po spiritualitě a osvícení.

V některých zemích, jako je Japonsko, je ročně zveřejněno víc než deset tisíc nových titulů a autor je vděčný, jestliže měl to štěstí, že prodal dokonce tisíc knih. Amazon.com obsahuje tři miliony titulů. Na webových stránkách může kdokoliv uveřejnit novou knihu, která je vytištěná na požádání zákazníka. Nicméně pravdivá svoboda tisku není celosvětová realita, a cenzura je stále velice aktivní v represivních režimech, jako jsou sekulární socialisté, komunisté a islámské země. Ve Spojených Státech je svoboda tisku ochraňovaná jako First Amendment, tedy zákonné právo.

V nedávné době úzkostliví rodiče objevili, že stejně jako Oz knihy poslední generace, tak i knihy Harry Potterovy kalibrují nad 200, tak i práce Tolkiena a jiných se zaměřují na téma hledání pravdy a integrity. Jak ukazují výše uvedení spisovatelé, život může být viděný jako moralistická hra, komedie, tragédie nebo fantazie, v závislosti na úhlu pozorování a záměru.

Celý lidský tvůrčí počin je vlastně výstupem během jeho celého vývoje a v historii může být srovnán s pozorováními, která vznikají z prohlížení různých bodů hologramu. V minulosti byl dopad velkého psaní omezený na malou elitu. Hieroglyfy, obrazové kresby a obrazové znaky napsané na papyrech byly velice pracné; proto zničení ohněm velké knihovny v Alexandrii, která obsahovala kolektivní moudrost starověku, přineslo žal a ztrátu nejen moudrosti, ale také enormního kolektivního lidského úsilí. Kalibrovaná úroveň této ohromné knihovny je 200-500. Tak můžeme zakončit, že kromě moudrosti a objevů, které byly ztracené, historické vědomí samotné jako evoluční a kulturní fenomén bylo zničené, protože úroveň 200 odráží základní osnovu, ze které je společnost zkonstruovaná.

Dramata lidských omylů jsou důležitá, protože slouží jako učební příklady. Zralost se často vyvíjí skrz bolestivé chyby a omyly a je proto doprovázená kajícnou ironií a satirou, stejně jako komedií.

Literatura zahrnuje předpokládanou subjektivnost a účastnictví čtenáře. Téma etiky a morálky je ve všech spisech, včetně knih o Harry Potterovi, ve skutečnosti hlavním jádrem a klíčem, na kterém je napětí dramatu závislé. To se vyjadřuje odstínem, jemností a výběrem slov ve smysluplném odstínění a jedinečností stylu, které vyvolají loajální čtenářskou odpověď. Kalibrování literatury ukazuje na publikum, pro které je určena, a naznačuje úroveň spisovatelovy čtenářské obce.

Nebyli uvedeni spisovatelé, jejichž práce nejsou tak docela literární, ale jsou jenom extrémy politického polemizování, a to jak krajně levicové tak i pravicové. Ti všichni kalibrují hluboko pod 200, a někteří, třebaže prý humorističtí nebo satiričtí, dokonce pod úroveň kalibrování 100. Jejich obsah není jen bludný, ale také motivuje ke zjevné nenávisti a představuje hlavní excesy narcismu.

Průmyslové odvětví (Spojené státy)

Reklama                                  195 Aeronautika                             215
Letecké společnosti                204 Amtrak (želez. spol., osobní doprava)    205
Automobil                               215 Bankovnictví                           208
Pivovary                                  200 Uhlí                                         205
Komerční tabák                       160 Komunikace                            210
Rybolov                                   190 Kasina hazardu                       160
Zbraň                                       202 Zdraví                                      210
HMOs  (zdravotnické organizace) 170
Hollywood Film                      180
Konstrukce domů                    205 Pojištění                                  205
Internet hudební pirátství        195 Likér                                        165
Výroba                                     202 Naftařský průmysl                   190
Farmaceutický průmysl           205 Vydavatelství, všeobecně       204
Vydavatelství novin                200 Železnice                                 202
Lodní doprava                         202 Telemarketing                         185
Telefon                                    200 Televize, kabel                        205
Televize, Network                   200 Kamionová doprava                206
Služby                                     205 Vinaři                                      300

Ve světě obchodu je zisk zřejmý primární cíl a kompromisy jsou považované za nezbytné pro přežití. Obrovská průmyslová odvětví, jako je těžba a zpracování ropy, jsou mezinárodní, a musí jednat a přežít v cizích kulturách, které operují podle jiných pravidel. Většina obchodů a jejich CEOs jsou pod intenzivním tlakem, aby vykazovaly zisk; tak jsou racionalizované na „přirozenost lidské povahy“, aby mohly přežít.

Zbrojní průmysl kalibruje v úrovni 202, na rozdíl od populárního názoru, že by mohl být nižší.  Nicméně zbraně kalibrují v neutrální úrovni 200, a jinou úroveň jim dává použití, v tom jsou podobným nástrojem, jako je nůž (úroveň 200).

Znepokojivá je úroveň HMOs (zdravotnické organizace), což nepotěší ani lékařské profesionály, ani pacienty. Lékařská praxe samotná kalibruje v úrovni 440, ale je ovládána komercializací pro zisk, která převažuje nad tradiční humanitární etikou. Role lékaře byla redukována na obchodní model prodavače nebo dodavatele služby a podřízena nepřebernému množství pravidel, předpisů, požadavků, hrozných legálních hrozeb a lajdáctví pojišťoven. Rizika jsou tak vysoká že lékaři, zvláště porodníci a gynekologové, odešli z praxe nebo jsou nedostupní ve dvaceti třech státech, a čísla ročně rostou (Arizona lékařské zprávy, 2004). Medicína se stala vysoce rizikovou profesí a je praktikována obranně.

Aplikace zdravotních škol předložené rodilými Američany ostře spadly, zatímco ty ze zahraničí se postupně zvedly. Kdysi vysoce motivující a odměňující profese se stala spornou. Doktoři se nyní dívají na pacienty jako na potenciální žalobce a HMOs jsou v první řadě motivované ziskem. Noviny oznámí, že úředníci z HMOs mají mnoha milionové platy v dolarech a ještě odmítají zaplatit za potřebné služby. Opatření pro duševní zdravotnické služby se zhroutily téměř k nule. A vážně sebevražedný pacient je šťastný, je-li přijat do nemocnice dokonce jen na noc, a přitom požadované papírování a byrokracie jsou ohromné. Vysoce rizikoví pacienti jsou dokonce odmítáni. Profesionální ohrožení ošetření duševně chorých je tak vysoké, že jsou dokonce ponecháni sami sobě při tom, aby bloudili bezradně ulicemi. Vězení nyní nahradila psychiatrické léčebny, které byly bludně démonizovány v minulé dekádě relativistickou politizací.

Televizní reklamy (ne produkty)

Alka-minerálka                       245 Apple Computer                      410
Bayer aspirin                           350 Cruise Lines                            245
Prášky na hubnutí                   120 „Dumb“, „Boring“ „Confused“            135-140
eBay                                        410 Enzyte                                     455
Cvičební stroje                        150 Geico pojištění                        345
Vlasové obnovující produkty  200 Imodium A – D                        370
Kibbles ‚ n bit H/S psí jídlo     385 Půjčující strom                        385
Listerin                                    355 McDonalds                              200
Terénní vozidla                       190 Orkin                                       305
Pedigree psí jídlo                    435 Plantážnický pan Peanut        380
Puffs                                        400 St. Josef aspirin                      250
Webex                                     365 Whiskas jídlo kočky                325
Viagra                                      215

Kalibrování reklamního průmyslu může odrážet rozdíl mezi prezentací a realitou produktu (Preston, 1996). Obrovské peněžní obnosy jsou utracené za reklamy, při kterých se lidé necítí dobře a oslabují je, a tak vytvoří nevědomě nechuť k produktu. Existují také části reklamy, které mají negativní účinek, zatímco zbytek může být neutrální. Podobně existují zvukové záznamy na pozadí, které produkují negativní psychologické a fyziologické odpovědi. Šedesát pět procent rodičů by také oceňovalo, aby jisté reklamy byly diskrétně vysílané později večer po hlavním sledovacím čase, a to včetně reklam, které zachází do sexuálních detailů o vedlejších účincích a také těch co varují „po čtyřech hodinách zavolej lékaře.“

Úrovně kalibrování televizních reklam v době tohoto záznamového proudu byly v rozsahu od vysoké úrovně 455 (například, Bob ‚ Enzyte a další společnosti), k nízké 100. A série reklam jedné z nejrozšířenějších a neprestižních amerických společností kalibrovala v úrovni 145 a běžela kontinuálně s iritujícím častým opakováním. Celkové náklady musí být v mnoha milionech dolarů. Firemní logo delší než ze tří písmen není příliš čisté na to, co společnost zkouší prodat. Na rozdíl od toho, reklamy, které mají „srdce“, zvláště se zvířaty nebo komickými scénami zvířecího chování, kalibrují vysoko, stejně jako reklamy, které jsou humorné (například, e-Bay). Je zajímavé, že reklamy přenosového vysílání celkově kalibrují o třicet bodů výš než reklamy kabelové televize.

Další dost velký objev je v tom, že každý člověk nevědomky ví, kdy je obelháván. Tak nástup herců a hereček pro osvědčení kvality, ruší 50 procent z výhod, pro které se dělá drahá reklama. A skutečný životní trpitel, který našel pravdivou výhodu produktu sám, má dvakrát přesvědčivý účinek na diváka než herečky nebo herci. Použití techniky výzkumu vědomí reklamy by mohlo zvýšit návratnost investic o 250 %.

Energetická pole slavných průmyslníků (Ne osobní kalibrování)

Bell, Alexander Graham         495 Carnegie, Andrew                   490
Edison, Thomas                      430 Forbesův seznam „vrcholných 10“ (2004)    460
Forbesův seznam „vrcholných 400“     440
Ford, Henry                             380
Morgan, J. P                            420 Nobel, Alfred                          410
Westinghouse, George           455

Americká společnost povzbuzuje a velebí úspěch a zároveň se může obrátit a pro desetník napadnout a hanobit kohokoliv. Proto opravdu bohatí často žijí v bezpečných enklávách a dobře si uvědomují, že jsou cílem nenávisti a závisti. Proto se obvykle vyhýbají celebritám a světlům reflektorů a dorozumívají se pomocí jemných nuancí výrazů, podle kterých se poznají navzájem.

Průmysloví magnáti nicméně odrážejí další tvůrčí síly, jako je vynalézavá podnikavost, stálost účelu a snaha o cíl se základním úsilím. Téměř všichni hlavní průmyslníci inklinují ke kalibraci ve vysokých úrovních 300 a 400 a proto mají dobře vyvinutý intelekt stejně jako skutečnou celkovou integritu. Proto bylo zhroucení Howard Hughesových podniků (počáteční kalibrování 490; později, 180) šok pro veřejnost a bylo viděno jako tragédie.

Filantropické nadace

Gates, Ford, Mellon, Carnegie              400
Kellogg, Pew, Duke, Walmart400
Lilly, Rockefeller,    F. W. Johnson   400
Templeton                               500
Wheelchair Foundation (K.Behring)          520
Ostatní                                    400

Nejenže inspirovaní geniální průmyslníci a vynálezci vytvářejí celá průmyslová odvětví a mnohamilionová pracovní místa na celém světě, ale také produkty, které urychlily americkou ekonomickou a finanční nadvládu. Navíc k těmto darům společnosti založili neziskové nadace, do kterých jsou nalévány miliardy dolarů, a z kterých se mnoho miliard dolarů stále více vylévá, často s neznámými výhodami pro společnost ve formě knihoven, humanitních oborů, vzdělání, zdraví a vědeckého výzkumu. Jejich celkový přínos pro společnost je plodný a pokračuje po desetiletí po úmrtí jejich zakladatelů.

Z toho vidíme, že bohatství samo o sobě není mravně špatné, pokud není určené pro vlastní povrchní požitek, ale naopak, pro své producenty. Pro jejich následující správce je tak bohatství těžké břímě a mravní odpovědnost. Držitelé velkých majetků si jsou vědomi sociální zodpovědnosti, etiky a co nejvíce rozvážného použití peněžního kapitálu pro největší dobro (například Gates nadace má dvacet šest miliard dolarů v aktivech). Za tímto účelem zaměstnávají nejlepší talenty a akademiky na světě, aby působili jako odborní průvodci. Pro zajímavost, hlavní filantropické nadace a trusty všechny kalibrují v úrovni 400, s výjimkou Templeton Foundation, která financuje programy a výzkumy založené na lásce, spiritualitě a jejich pozitivních léčivých účincích.

Společnosti

American Spirit Tobacco Co. 285 American Spirit Tobacco        205 (produkt)
Bayer (léky)                            350 Ben & Jerry Ice Cream (zmrzlina) 340
Bean, L. L.                              330 Bloomingdale Dept. Store (obchodní domy) 255
Boeing Corp.                           320 Campbell (polévka)                 280
Coca Cola                               211 Costco                                     310
Dillard Dept. Store (obchodní domy) 350
Dow Chemical                        325
FedEx                                      340 Ford Motor Co.                       205
General Eletric                        205 General Motors                       205
Gulf, Exxon                             205 Harley Davidson                     300
Heinz Co., , H. J.                     280 Homco                                     305
Home Depot                            305 IBM                                         250
IKEA                                       210 Kellogg Co.                             355
K-Mart                                     225 Lowes                                     300
Macy’s Dept. Store                  270 Mc Donald s                            205
Microsoft Corp.                       345 Nordstrom Dept. Store            260
Pepsi                                       209 Pfizer                                       205
Sears Roebuck (catalog era)  350 Singapore Aerolines                275
Smuckers                                340 Southwest Aerolines               345
Starbucks                                245 Viacom                                    240
Union Carbide Corp.               235 UPS (United Parcel Service)   216
Walmart                                   365 Wendys                                   245

Před ostudným zhroucením WorldCom, Enron a dalších tam bylo několik hlavních společností, které kalibrovaly pod 200. Nicméně, mnohé nejsou zahrnuté v aktuálním seznamu, protože jsou v době přesunu a rekonstrukce. Zvlášť významné je, že přes 90 procent společností z „Fortune 500“ kalibrují na nebo nad úrovní 200, většina mezi 202 a 210. Z toho vyplývá spolehlivost a integrita funkce. Společnosti jako jsou FedEx, Smuckers, Harley – Davidson a Southwest Airlines vykazují nadprůměrnou znamenitost. Závistiví kritici korporačního bohatství a moci často nedokážou ocenit mnoho velkých společností, které jsou ve světě obchodu více než století.

Jako zvláštní třída, Walmart je produkt integrity Sama Waltona, který byl zmíněný v Moc versus síla již v roce 1995. Navzdory kritikům je Walmart  největší a nejúspěšnější společnost jakou svět vůbec kdy viděl, a co je důležitější, slouží jako hlavní příklad, kdy integrita je rozhodující faktor. Samotné Waltonovy nadační obchodní principy kalibrují v úrovni 385 a ještě teď je společnost na vysoké úrovni 365. Walmart je citlivý na kritiku a je samoopravný. To představuje obchod a ne svatost. Rozšířil se do filantropické sociální činnosti a založil filantropickou nadaci. Navíc dává přes jeden milion pracovních míst a široké příležitosti na základní úrovni. Kritici se činí, ale oni sami nakupují ve Walmart. Je to nakupující veřejnost, která udělala Walmart tak obrovským. Tato ambivalence byla zdravě označená v úvodníku novin: „my zavrhujeme Walmart, ale razíme si cestu do něj.“ (Arizonská republika, 9/18/04.)

Walmart je největší maloobchodník ve Spojených státech amerických a Čína je největší dovozce, tak efektem je snížení inflace a spotřebitelských nákladů ve Spojených státech amerických a zvýšení životní úrovně v Číně. Toto přineslo dohodu Číny se Spojenými státy (Talton, 2004), která zamezí, aby se z Číny stala nukleární hrozba, jak byla obávaná v dřívějších desetiletích. Pozoruhodné je že operace Walmartu jsou tak účinné, že operuje jen se 3.0 procenty marže. (V Německu  Walmart hostí „svobodné lidi“ a dokonce v pátek večer v jednadevadesáti obchodech, a mnoho párů, které se tam setkaly, uzavřelo později manželský svazek [Zimmerman/Schoenfeld, 2004].)

Obchod a průmysl jsou zapleteny v celosvětových ekonomických a technických změnách, jako je Internet, který nařizuje outsourcing pro přežití měst, místních vlád a dokonce rentgenologů (Tanner, 2004). Většina velkých společností jsou mnohonárodnostní a jsou poháněny změnami v zahraničních ekonomikách, bankovnictví, exportními zákony, sazbami měn a tak dále. Proto svalování viny na jednotlivou společnost nebo průmysl odráží osobní předsudek spíše než oprávněnou stížnost. Celý svět v souvislostech má „vinu“ za posouvání ekonomických faktorů kontroly nad individuálními společnostmi. Éra „maminky a tatínka“ končí, jako éra, která preferovala muže ve vyšším správním postavení. V té starší kultuře byli muži orientovaní na kariéru, zatímco ženy na rodinu a méně vázané k obchodu. Walmart, jako další maloobchodníci, je ve vysoce konkurenčním obchodu a cenová tvorba a propagační strategie nyní jsou dostupné skrz cenově-optimalizační software (Larson, 2004).

Unie (odbory)

Aerolinky                                205 Ostatní (obecně)              200-208
Oceláři                                     202 Řidiči nákladních aut              205

Zatímco mnohé unie kalibrují v úrovni 200, ukazující integritu s cílem a funkcí, 78 procent klesne pod 200 z nejasných důvodů, vyjma možná pro jejich kompromisy kvůli vlastním zájmům, například featherbedding (zaměstnávání nadbytečných pracovníků) v úrovni 190. Na druhé straně se snaží dělat, co od nich společnost a její členové očekávají, a tak vlastní zájem a ovlivňování zisku jsou považované za součást hry. Obecně veřejnost má tendenci podceňovat chyby ve fungování unie, pokud to má za následek šizení odborových členů. Klasicky byla odborová politika neuspořádaná hra samý faul. Nicméně tato neuspořádaná hra měla za následek kongresová konání a slyšení a zlepšené předpisy. Paradoxně unie samotné se nyní stávají téměř totožné s velkými společnostmi se správními radami a s obrovským hromaděním kapitálu, který vyžaduje korporační struktury, podobné korporacím v Americe. Mnoho unií bylo průkopníky v bezpečnosti práce pro pracovníky, jako IBEW pro opraváře telegrafních linek, jejichž pracovní místa znamenají vysoké riziko pro velmi vysoké napětí. Některé, jako je Unie učitelů, jsou kontroverzní a jsou cílem kritiky. Celkově odborové členství neustále klesalo a nyní představuje jen 13 procent z pracovní síly. Jestli se ptáme, proč některé unie kalibrují nízko, odpověď, která kalibruje jako pravda je, že vůdci využívají pracovníky pro moc, a osobní zisk. Ve skutečnosti odborové požadavky historicky poháněly některá průmyslové odvětví téměř výlučně pro obchod. Nicméně Federal General Accounting Office oznamuje, že outsourcing neovlivnil celkový U. S. pracovní trh (Geewax, 2004).

Odborový nátlak měl pro zlepšené zaměstnanecké výhody a pracovní podmínky paradoxně za následek celkovou ztrátu pracovních míst, protože zaměstnavatel je pak méně konkurenční na světovém trhu. Eskalující cena zaměstnaneckých výhod je hlavní faktor, který dělá outsourcing nutností pro mnoho obchodů (Portes, 2004). „Odborová éra“ rychle upadá a je nahrazená pracovními zákony a plány zaměstnaneckých výhod.

Vymáhání práva Spojené státy

Federální                                 205 Státní                                       250
Místní                                      305

Mezinárodní

Interpol                                    205 Scotland Yard                         210

Důvody pro výše uvedené nesourodosti zůstanou zajímavým tématem pro futurologii. A primární zhoršení ve Spojených státech amerických je selhání vymáhání práva (kalibruje jako pravda).

Věda  – Teorie

Atraktorová  pole  (Nelineární dynamika) 460
Božství jako zdroj Universa nekonečná pravda
„Velký třesk“ zdroj- Universa  faleš
Biopole                                    460
Teorie černé díry rev.  2004 (Hawking) 455
Bootstrap teorie                      455
Teorie chaosu                         455 Kolektivní nevědomí (Jung)   455
Vědomí jako důsledek  neuronové aktivity 140
Kalibrování vědomí                605
Darwinovská vývojová teorie 450 Teorie o vyhynutí dinosaurů   200
Diracovy rovnice                     455 Objev dvojšroubovice DNA   460
„Distant Healing“ (léčení na dálku) faleš
Drakeovy rovnice                    350
Zemské magnetické pole slábne pravda Země pomalu překlápí magnetické póly 460
Země se ohřívá jen kvůli znečištění faleš
Země se ohřívá kvůli sluneč. mag. povrch. cyklu 455
E=mc2                                     455 Kvantové provázání (Kvantová teorie) faleš
Frame Dragging  (vliv na časoprostor) 460
„Boží“ gen                             faleš
Jen „skleníkové plyny“ ohřívají Zemi faleš HeartMath                               460
Heisenbergův princip neurčitosti 460 Hormese                                 180
„Holografický vesmír“            395 Inflační teorie (po Velkém třesku) 450
Inteligentní design                   480 Mikrobi  Organismy z Marsu pravda
Pole mysli zapletená do božství        pravda
Pole mysli zapletená jiných do(nebožských)            faleš
Morphická rezonance              460 Morfogenetická pole (Sheldrake)                460
M-teorie (strunová teorie)       460      Vícenásobné Universum   pravda
Newtonův princip příčinnosti 460 Nelineární dynamiky               460
Modlitba zvyšuje hojení     pravda Nukleární štěpná reakce (skutečnost)        200
Jaderné štěpení teorie            455 Organismy z Marsu           pravda
Teorie  „paralelního vesmíru“  faleš
Kvantová soudržnost              460
Kvantová gravitace                 460 Kvantová mechanika               460
Schrödingerovy rovnice          455 Singularity                               455
Teorie S-Matrix                       455 Duchovní zkušenost jako důsledek neuronové aktivity       125
„Ustálený stav“ teorie          pokračující expanze vesmíru 405
Výzkum kmenových buněk    245
Částicová  fyzika                     455 Telekineze                         pravda
Teleportace v kvantových  stavech (elektrony v ionty) 400
Řízení kosmického  programu 400
von Neumannův proces          450 Voda na Marsu                  pravda

Tady vidíme, že všechny hlavní vědecké teorie, které jsou převážně přírodovědné a matematické, kalibrují v rozmezí od 450 k 460, včetně kvantové mechaniky. Kalibrace úrovní je prakticky užitečná, protože číslo pod 200 ukazuje, že další zabývání se tím je jen ztrátou času, energie a peněz (například teorie o paralelním vesmíru). Tady je určitý limit indikovaný aktuální teorií o vyhynutí dinosaurů, která je v první řadě založená na domněnce o hlavním globálním zvratu, spíše než aby zohledňovala evoluční změny a povahu života samotného, který se vyskytoval v té době. Hormese je teorie, že malé dávky toxinů mohou mít prospěšný efekt (Celebrese, 2004).

Drakeovy rovnice jsou komplex, ve kterém se kombinují vícenásobné úrovně vědy a matematiky, zahrnující nelineární dynamiku a předpovídání pravděpodobnosti dalších inteligentních civilizací ve vesmíru. Nyní se předpovídá přibližně deset tisíc takových pravděpodobností a to jen Mléčné dráze.

Je zajímavé, že jaderné štěpení kalibruje v úrovni 200 (stejně jako zbraně), a tak je důležitý účel, pro který to je užívané, například dynamit a střelný prach mají vícenásobná použití, jako jsou ohňostroje nebo bomby a střely. Záměr je rozhodující činitel. (Záměr v použití atomové bomby, kterou skončila druhá světová válka, kalibruje v úrovni 455.)

Překvapující byla negativní odpověď na kvantovou teorii „entaglement“ (kvant. provázání). To je nesprávný koncept, fenomén, na který to bylo aplikované, může být vysvětlený jinak: Soudržnost „A“ a „B“ není kvůli „A“ majícímu vliv na „B“, ale místo toho jsou oba ovlivnění „C“. Toto může být pozorované v letových vzorech ptáků a ryb tím, že krouží v geometrických vzorech. Žádná ryba nebo pták není ovlivněná vzorem ostatních, místo toho je každý individuálně zvyklý na celkový atraktant energetického vzoru, tak jako taneční páry v tanečním sálu nejsou naladěné k sobě navzájem, ale současně na stejnou hudbu.

HeartMath je objev, že srdce doslova má vlastní mysl (intuitivní), a jeho elektromagnetické pole je dominantní přes mozkový rytmus. Srdeční pole tak ovlivňuje mozkovou fyziologii, jak je ilustrované v kapitole 7. Podobně „dálkové léčení“ (to jest z „A“ do „B“) je negativní, ale modlitba ovlivňuje hojení kvůli shodnosti s „C“ v tom, že všechny mysli jsou propojeny s nekonečným energetickým polem božství (kalibruje jako pravda).

Když série kalibrují v blízkém rozsahu, ukazuje to na omezení paradigmatu a naznačuje to, že další vyšetřování jen odhalí stejný kalibr. Zjevný závěr je ten, že jestliže věda má udělat pokrok, musí se přesunout do vzoru, který kalibruje na vyšší úrovni, jinak se bude zabývat zdlouhavou rafinací a ne objevy.

A důležitá hodnota kalibrování vědomí je jeho aplikace na jakýkoliv druh výzkumu, zahrnuje průmysl, marketing a vývoj výrobků. Zjevný prospěch přináší vědeckému výzkumu, kde hodnota projektu může být objasněna před vynaložením drahocenného času, peněz a prostředků. Například výzkum, který před mnoha lety objevil strukturu dvojité šroubovice DNA, kalibruje v úrovni 460. Současný badatelský výzkum na California Institute of Technology, který objevil striktně neurobiologické základy vědomí, kalibruje v úrovni 140. Výzkum může proto odrážet počáteční zaujatost, jak v nedávném rozhovoru uvedl vedoucí výzkumník, že „vzdělaní lidé uvěří v pravý čas, že žádná duše nezávislá na těle neexistuje a z toho důvodu není žádný posmrtný život.“ (Crick, New York Times rozhovor s M. Westheimerem, vydaný 1.dubna 2004). Sdělení kalibruje jako nepravdivé, a výzkumný projekt kalibruje v úrovni 140.

Objev elektřiny kalibruje v 445; vytvoření automobilu Tucker v 175; Fordův automobil v 445, a tak dále. Výzkumná technika může být užitečně použita v různých oblastech vědy, jako je archeologie nebo paleontologie (například byl Pitdownovský člověk mystifikace? „Pravda“). Tak je nyní k dispozici nástroj, který ušetří obrovské množství času, peněz a energie v různorodém rozsahu použití, zahrnující farmacii a četná odvětví biologického výzkumu. Je zajímavé, že vědecké projekty financované federální vládou, kalibrují souhrnně o 150 bodů níže, než ty, které se spoléhají na další zdroje.

Věda  – medicína

Akupunktura                           405 Americké nejlepší nemocnice 450
Klinická kineziologie              600 Klinická psychologie              380
Kalibrace úrovní vědomí         605 DBT psychologie                    385
Energy Medicine                     460 Homeopatie                             200
Interna                                     440 Všeobecné lékařství                440
Holistická medicina                440 Orientální medicina                 395
Farmakologie                          450 Psychiatrie                              440
Psychoanalysis (Freud)          460 Psychoanalysis (Jung)            460
Chirurgie                                 440

Všechny hlavní léčebné způsoby v aktuálním použití mají vysokou úroveň, a my vidíme, že psychoanalýza má vysoké hodnoty znamenitosti pro ty, kdo mají čas, motivaci a finanční zdroje. Má důraz na subjektivnost a vývoj osobního růstu a uvědomění.

Kineziologie jako diagnostický nástroj (testování svalu) v úrovni 600 ukazuje hlavní posun v paradigmatu, protože to je v rozhraní lineární a nelineární domény. Její hlavní hodnota je, že tam není žádný další nástroj nebo technika, jen úroveň, která ukazuje posun od pozorovaného (objektivní), ale také zahrnuje pozorovatele stejně jako neosobní pole vědomí. Tak by testování svalu mohlo být nástrojem par excellence pro vzestup vědy a znalostí.

Když jsou veřejné zdravotní problémy určené různými zdravotními agenturami (Střediska pro potlačování a kontrolu chorob (CDC), U. S. Veřejné zdravotnictví, Středisko pro vědu ve veřejném zájmu, atd.), manipulace s daty je spíše častá a odráží zpolitizované problémy a záporný vliv politiky. Grant na peníze je často závislý na tom, zda navržený projekt bude podporovat politicky korektní představu. Tak projekty proti kouření a proti obezitě šířené ve veřejných zprávách často přeháněly a naháněly strach. Nejhrubší příklady měly co dělat s pasivním kouřením a byly spíše průhledně navrženy k tomu, aby kouření démonizovaly a tak získaly veřejnou podporu pro nekuřáckou lobby. Překrucování statistiky bylo odůvodněno, že to je „dobré pro vás“, to znamená dobré pro reportující agenturu. (Charen, 2004)

Medicinské klamy jsou odůvodněné jako přípustné, protože podporují, co je považováno za „dobré pro vás“. Pasivní kouření prý způsobilo nekonečné různé druhy škodlivých následků, od náhlé dětské smrti, po svrab a tak dále. Většina studií také udělala chybu z předpokladu, že statistická korelace je „příčina“ (to jest korelace „A“ a „B“ neprokazuje, že „A“ způsobuje „B“, a oba jsou ve skutečnosti důsledek „C“, se kterým oba „A“ i „B“ nezávisle souvisejí). Jako příklad: 75 procent z lidí, u kterých se rozvine tuberkulóza, nosí hnědé boty. Šedesát pět procent použitých studií o kouření bylo bludných. Nálezy Agentury ochrany životního prostředí (EPA) byly zrušeny soudním vyšetřováním (U. S. Okresní soud, soudce William Osteen, 1998), který ukázal, že EPA úplně ignoroval primární závěry a data, které ukázaly statisticky nevýznamné zdravotní riziko z pasívního kouření (Singer, 2004). EPA se bránil při kongresovém pokárání říkajíc, že akce EPA byla pro hodnotnou příčinu.

Stejné trendy aktuálně pokračují při studiích obezity, která CDC přijala, byly chybné kvůli „chybě matematiky“ (Yee, 2004). Také bludné byly zprávy, že úmrtí z kouření a obezity způsobily zvýšení veřejných nákladů. Ve skutečnosti jsou náklady na zdravotní péči v konci života přibližně stejné při jakékoliv fatální nemoci (každý lidský život je nakonec fatální). Smrt ve věku 70 let namísto 90 ve skutečnosti ušetří dvacet roků platby sociálního zabezpečení (přinejmenším $250,000), plus dalších dvacet roků medicínských výloh. Teď, když lidé žijí déle, to není nemoc, ale zlepšené zdraví a větší dlouhověkost, co stojí za eskalujícími federálními programy (Pear, 2005). Sociální zabezpečení by se rychle kompenzovalo, kdyby se důchodový věk zvýšil z věku 65 na 67.

Věda  – vědci

Bohm, David       505 Bohr, Niels          450 Boole, George     460
Burbank, Luther  450 Copernicus, Nicolaus 455
Curie, Marie        505
Marie                   505 Darwin, Charles   450 Edison, Thomas   470
Einstein, Albert    499 Faraday, Michael 440 Fermi, Enrico       455
Freud, Sigmund   499 Fuller, Buckminster 445
Galen, Claudius   475
Galileo (Galilei)   455 Godel, Kurt          455 Halley, Edmond   460
Harvey, William  475 Heisenberg, Werner 485
Hippocrates         485
Jung, Carl            520 Kepler, Johannes 460 Mendel, Gregor   460
Maxwell, James   445 Newton, Izák       499 Pasteur, Louis      485
Pauling, Linus      450 Planck, Max         475 Rutherford, Ernest 450
Salk, Jonas          455 Steinmetz, Charles           455
Tesla, Nicola        460

Význam jejich nálezů byl zmiňovaný jinde. Einstein, Newton a Freud dosahovali horní hranice intelektu, blízko k významné úrovni 500, kde je posun paradigmatu, které zahrnuje subjektivní duchovní realitu, a která byla překročená Bohmem a Jungem a inspirací paní Curie. Tato kalibrování také ilustrují enormní a prospěšný dopad, které mělo jejich kolektivního dílo na společnost a vzestup civilizace.

Většina univerzit a škol

Academie Française               415 Arizona, univerzita (Tucson)  405
Baylor univerzita                     430 10 velkých univerzit                460
Bryn Mawr univerzita             455 Kalifornie, univerzita, Berkeley            385
Kalifornie, univerzita, Los Angeles            385
Cambridge univerzita              455
Chicago, univerzita                 425 Duke univerzita                       430
Duke univerzita                       435 lékařská škola Edinburgh, univerzita, Skotsko 425
Exeter akademie                     465 Fordham univerzita                 440
Harvardská škola božství        455 Harvard lékařská škola           445
Heidelberg, univerzita             445 Ivy League Colleges               455
Jones, Bob, univerzita             400 Marquettská univerzita            440
Medical College of Wisconsin 440
Meherry lékařská vysoká škola                   420
Morehousská   lékařská fakulta 410
Motorola univerzita                 400
Oxford unie                             495 Oxford univerzita                    435
Sandhurst  vojenská akademie (U.K.) 465
Sorbonne, (Paříž)                    415
Tak. Floridská univerzita        305 Stanfordská univerzita            400
Tuskegee univerzita                400 Wellesley                                 440
West Point  vojenská akademie                             425
Karlova univerzita Praha (poz. pro srovnání)        260

Úrovně těchto institucí odrážejí kalibr fakulty, u kterých se očekává, že budou mít přinejmenším úroveň 400 (intelekt a rozum). Ty pod 400 odrážejí náhradu filozofickým relativismem a sociálně politickými postoji. Naivní rodiče pošlou své děti na vysokou školu, aby byly vzdělané, a jsou zděšení, když objeví, že se místo toho stanou naočkované problematickými filozofiemi (Shapiro, 2004). Radikalizovaní studenti kalibruje v úrovni 180. Jak bude pojednáno později, prezidenti šesti hlavních univerzit kalibrují pod 200, stejně jako četní akademičtí profesoři a jejich oddělení, z nichž některá mají ve skutečnosti nižší úroveň než jejich studenti.

Následující část: Kapitola 10. Amerika

Napsat komentář