Úvod

Předcházející část: Předmluva

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

ÚVOD  

Všeprostupující univerzální energetické pole nazývané vědomí je nekonečné síly a rozměru mimo čas a je kompozičně nelineární. To je „světlo světa“, neboť vychází z nezjeveného do zjeveného, z nelineární, nekonečné potenciality do svého lineárního vyjádření jako rozvinutí Stvoření (vnímané fyzické oblasti).

Síla nekonečného pole vědomí a jeho nekonečné potenciality se projevuje i jako hmota. Později došlo k rozdělení Světla božství na pole vědomí při svém setkání s produkty hmoty a ke vzniku jedinečné kvality a energie života samotného. Ačkoli hmota má ohromný potenciál, postrádá přirozenou kvalitu nebo sílu vyvíjet se na poli existence nazvaném „život“. Hmota plus evoluce dávají jako výsledek „čas“. Poté jsou hmota a čas vyjádřeny jako „prostor“, a pak jsou čas, prostor i hmota vnímatelné pro onu inteligenci a aspekt Božství, která se projevuje jako Život. Fakt, že život pochází výhradně z božství, je možné potvrdit na úrovni vědomí 1000, úrovni Absolutního.

Stvoření je možné poznávat pouze na základě přítomnosti vědomí, které je základem existence jako takové. Proto je vědomí neoddělitelnou primární realitou, pomocí které je vnímáno lineárno prostřednictvím subjektivní pozornosti nelineárna.

Vědomí se vyvíjí, roste hladina jeho energie, která může být definována podle své relativní síly stejným způsobem, jako se to dělá při měření fotometrem nebo jakýmikoli dalšími přístroji měřicími energie vln, ať kinetickou, rádiovou, nebo magnetickou složku známých stratifikací nazývaných elektromagnetické spektrum.  

V sedmdesátých letech minulého století se objevila klinická věda, založená na použití životní energie a její interakci s nekonečným polem vědomí samotného. To mělo za následek vznik kalibrovaných úrovní vědomí – Mapy vědomí –, která se následně stala dobře známou po celém světě, díky jejímu prezentování v sérii knih v mnoha jazycích a řadě přednášek ve Spojených státech amerických, Kanadě, Asii a Evropě.

Určené hladiny byly rozděleny v souladu s jejich číselnými, kalibrovanými úrovněmi energie v závislosti na logaritmické škále od „1“ (s uvedením existence) na nejvyšší úroveň „1000“, což je možné nejvyšší energetické pole v lidské doméně a které dosáhli jen nemnozí, podařilo se to jen malému počtu v celé historii. Tradičně byli označováni jako velcí avataři (zakladatelé největších světových náboženství, jako Ježíš Kristus, Buddha, Zoroaster, a Krišna). Byli osvíceni Boží přítomností, která nahradila lineárně omezenou, obyčejnou lidskou mysl nelineárními realitami. Já, svědčící o přítomnosti imanentního božství, je někdy označováno v klasické literatuře jako Universální Mysl. Tím dochází k transcendenci, ego – já je nahrazeno ego – Já (viz Hawkins, 1995, 2001, 2003). Tento jev byl tradičně nazývaný „osvícení“.

Klinický výzkum a jeho vývoj o pravdě byl popsán v předchozích studiích. Důležitým rysem nekonečného pole vědomí je to, že je absolutní, a s jeho pomocí je možné určit míru zbytku relativního stupně.  Mechanismus je aktuální při svalovém testování, které využívá lidský nervový systém a energii života vyjádřenou prostřednictvím akupunktury v energetickém systému jako nepostradatelný citlivý biologický měřicí přístroj. (Tato technika nemůže být kopírována na neživé vědecké přístroje.) V přítomnosti Pravdy, svalstvo těla je „silné“. Naproti tomu, je „slabé“, když se potýká s Falší (což je absence pravdy, není to tedy opak Pravdy). Jedná se o rychlé a přechodné reakce, které rychle odhalí stupeň pravdivosti předloženého stimulu.

Nekonečně výkonné, všudypřítomné nadčasové pole vědomí je srovnatelné s elektrostatickým polem, které je nehybné, pokud není spuštěno výzvou, kterou představuje další prezentující elektrický náboj, který pak aktivuje elektrostatické pole, které reaguje s rovnocenným a opačným nábojem přesně ve stejné míře, Elektrostatické pole, samo o sobě „nedělá“ nic, ale pouze reaguje na vstupy (záznamy).

Na rozdíl od elektrostatického pole je nadčasové pole vědomí konstantní. A tak se zachytí vše, co se děje, nebo existuje od počátku času / prostoru / evoluce. Pole existuje mimo čas, prostor a jakéhokoliv známého rozměru. Zahrnuje všechny změny a nemůže být jimi změněno. Nekonečné pole je všudypřítomné a všemohoucí, vševědoucí, a představuje absolutní jsoucno, pomocí kterého je možné porovnat všechny projevy evoluce a existence.

Všechno ve vesmíru, nevyjímaje ani letmé myšlení, je zaznamenáno navždy v nadčasovém poli vědomí, které je všude stejně přítomno. Vše, co se kdy stalo, ať už fyzicky nebo v myšlení, je stále k dispozici, protože pole je mimo čas a prostor. Neexistuje žádné „tady“ nebo „tam“; není tam žádné „nyní“ nebo „potom“. Celek je stejným způsobem a trvale přítomen všude.

Mapa vědomí je tedy velmi praktický a pragmatický průvodce k pochopení evoluční úrovně vědomí, která má být překonána ve snaze o duchovní pokrok, osvícení či sebezdokonalování. To také poskytuje užitečný systém překážek, které musí být překonány, aby se dosáhlo optimální úrovně vědomí. Kalibrace neslouží k určování pravdy, pouze pravdu potvrzuje a poskytuje její další doložení. 

MAPA vědomí

Názor na Boha

Názor na život

Úroveň

Měřítko

Emoce

Proces

Je OSVÍCENÍ 700 až 1000 Nepopsatelné Čisté vědomí
Veškerenstvo Dokonalý MÍR 600 Blaženost Jasnost
Jediný Úplný RADOST 540 Klid Proměna
Milující Prospěšný LÁSKA 500 Úcta Zjevení
Moudrý Smysluplný KOMBINAČNÍ ROZUM 400 Pochopení Abstrakce
Milosrdný Harmonický PŘIJETÍ 350 Odpuštění Transcendence
Inspirující Nadějeplný OCHOTA 310 Optimismus Záměr
Umožňující Uspokojivý NEUTRALITA 250 Důvěra Uvolnění
Dovolující Přijatelný ODVAHA 200 Potvrzení Posílení
Lhostejný Náročný HRDÁ PÝCHA / PÝCHA 175 Pohrdání Nadutost
Pomstychtivý Nepřátelský HNĚV 150 Nenávist Agrese
Odepírající Přinášející zklamání TOUHA 125 Žádostivost Zotročení
Trestající Děsivý STRACH 100 Úzkost Ústup
Přezíravý Tragický SMUTEK   75 Lítost Malomyslnost
Odsuzující Beznadějný APATIE   50 Zoufalství Vzdání se
Mstivý Zlý VINA   30 Obviňování Zničení
Pohrdající Bídný STUD   20 Pokoření Odstranění

 

Následující část: Přehled – Evoluce vědomí