5. kapitola: Společenské rozdělení úrovní vědomí

Předcházející část: 4. kapitola: Úrovně lidského vědomí

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

 

***

Grafické znázornění rozdělení příslušných energetických úrovní ve světové populaci by připomínalo tvar střechy pagody, v níž 85 procent lidské rasy bude pod kritickou úrovní kalibrace 200, zatímco celková průměrná úroveň lidského vědomí je dnes v polovině devadesátých let 20. století asi 207. Aby bylo dosaženo tohoto celkového průměru, moc poměrně malého počtu jedinců v blízkosti vrcholu stupnice vyrovnává slabost mas u dna. Jak jsme se už zmínili, pouze 4 procenta světové populace dosahují úrovně vědomí v energetickém poli 500 a výše. Pouze 0,4 procenta dosahují úrovně 540 a z úrovně 600 nebo výše se může těšit jen jeden člověk z 10 milionů.

Na první pohled se tato čísla zdají nepravděpodobná, ale pokud prozkoumáme stav světa, rychle zjistíme, že populace celých subkontinentů žijí v podmínkách, kdy se sotva udrží při životě. Hladomor a nemoci jsou běžné a často je doprovází politický útlak a nedostatek zdrojů. Nespočet těchto lidí žije ve stavu beznaděje na úrovni apatie, v rezignaci na svou bezmeznou chudobu. Musíme si také uvědomit, že mnozí lidé ve zbytku světa – ať už civilizovaného či primitivního – žijí převážně ve strachu. Většina lidí tráví život hledáním nějaké formy jistoty. Ti, jejichž způsob života přesahuje imperativ pouhého přežití, dovolují, aby se libovolná přání stala hnacím kolem světového ekonomického mlýna poháněného chtivostí, a úspěch v dosažení těchto tužeb vede přinejmenším k pýše.

Pod úrovní 250 se nemůže vyskytovat žádné smysluplné lidské uspokojení, teprve na ní a výše se začíná objevovat určitý stupeň sebedůvěry jako základ pro pozitivní životní zkušenosti ve vývoji vědomí.

Kulturní vztahy

Energetická pole hluboko pod 200 jsou nejběžnější v extrémně primitivních podmínkách, kde lidé živoří a sotva přežívají. Oblečení je nuzné, negramotnost je pravidlem, dětská úmrtnost je vysoká, velmi rozšířené jsou nemoci a podvýživa, a vládne zde společenské vakuum. Dovednosti jsou primitivní a soustřeďují se kolem sběru otopu, shánění potravy a stavby přístřeší. Lidé jsou naprosto závislí na rozmarech okolního prostředí. Je to kulturní úroveň doby kamenné, jen o trochu výš než zvířecí existence.

Pro populace vyznačující se hodnotami těsně nad 200 je charakteristická nekvalifikovaná práce, primitivní obchod a tvorba jednoduchých artefaktů, jako jsou kánoe z vydlabaného stromu a dočasná obydlí. Mobilita se začíná projevovat v kočovném způsobu života a v populacích, které mají v průměru o něco vyšší vědomí, se objevuje zemědělství a rozvíjí se výměnný obchod s použitím mincí.

U populace s hodnotami blízko 250 převažuje polo kvalifikovaná práce. Jednoduché, ale pro život dostačující obydlí a potraviny se staly dostupnými. Oblečení je přiměřené a začíná elementární vzdělávání.

Úrovně vědomí nad 250 se vyznačují kvalifikovanou prací, dělbou práce, ve společnosti jsou dělníci, řemeslníci, maloobchodníci a rozvíjí se průmyslové obory. Na nižších úrovních je individuální nebo kmenovou činností například rybolov, ale nad 250 se jí stává průmysl.

Na úrovni 310 najdeme techniky, kvalifikované a pokročilé řemeslníky, běžné manažery a sofistikovanější obchodní strukturu. Dokončené středoškolské vzdělání je běžné. Objevuje se zájem o styl, sport a veřejnou zábavu. Na této úrovni je velmi oblíbeným prostředkem trávení volného času u televize.

Na úrovni kolem 350 nacházíme vrcholný management, řemeslníky, učitele a vychovatele, kteří mají povědomí o veřejných událostech a světový názor přesahující jejich kmen, čtvrť nebo město a zahrnující celou zemi a její blaho. Společenský dialog se stává významnou součástí obecného zájmu. Přežití je zajištěno získáváním dovedností a informací přiměřených pro fungování v civilizované společnosti. Je zde společenská mobilita a flexibilita a zdroje, které umožňují věnovat se v omezené míře cestování a jiným podnětným potěšením.

Úroveň od 400 je úroveň probouzejícího se intelektu, kde lze najít skutečnou gramotnost, vyšší vzdělání, třídu odborníků, vedoucí pracovníky a vědce. Zatímco v domovech lidí na nižších úrovních chybí materiály k četbě, na této úrovni jsou rozšířeny časopisy, periodika a knihovny plné knih. Převládá zájem o vzdělávací programy v televizi a sofistikovanější politické vědomí. Běžnou je velká komunikační přizpůsobivost, intelektuální zaujetí a umělecká tvořivost. Rekreační aktivity mají formu hry v šachy, cestování, návštěv divadel a koncertů. Občanské aktivity zaměřené na zdokonalení společenského prostředí si získávají velkou pozornost. Tuto veřejnou sféru obydlují soudci nejvyšších soudů, prezidenti, státníci, vynálezci a vůdčí osobnosti průmyslu.

Vzhledem k tomu, že vzdělání tuto úroveň podporuje, mají lidé tendenci shromažďovat se v metropolitních oblastech, kde mají přístup ke zdrojům informací a poučení, jako jsou například univerzity. Někteří aspirují na doktorandský stupeň, zatímco jiní se stávají právníky nebo členy jiných oborových profesních skupin. Společným zájmem je blaho bližního, ale dosud to není hnací síla. Jedinci s úrovní vědomí vysoko nad 400 jsou ve svých příslušných oborech spojeni s vůdčími osobnostmi a charakterizuje je vysoká společenská prestiž a odpovídající společenské postavení. Einstein i Freud dosahovali úrovně 499. Ale zatímco stupeň 400 představuje úroveň univerzit a doktorátů, je také zdrojem omezených a omezujících newtonovských vizí vesmíru a karteziánského rozkolu mezi myslí a tělem (Newton a Descartes byli rovněž na úrovni 499 stupnice).

Podobně jako úroveň 200 označuje kritickou změnu vědomí, 500 je bodem, v němž vědomí uskutečňuje další obří skok. (Vzhledem k tomu, že dochází nejen ke změně moci, ale také kvality )

I když přežití jednotlivce je dosud důležité, motivace lásky začíná zabarvovat všechny činnosti a plně se začíná projevovat tvořivost. Je doprovázena závazkem, oddaností, a projevy charismatu. Zde je v každém oboru lidského úsilí běžná dokonalost, od sportu po vědecký výzkum. Altruismus se stává motivačním faktorem spolu s oddaností zásadám. Vůdcovství je spíš přijímáno než vyhledáváno. Od této úrovně se objevují hudba, umění a architektura vysoké úrovně a zvyšuje se schopnost pozvedat druhé pouhou svou přítomností.

V úrovních nad 500 je místo inspirativních vůdců, kteří se stali příkladem pro zbytek společnosti a ve svém oboru ustavili nová paradigmata, jež měla na lidstvo dalekosáhlý vliv. Ačkoli si lidé na této úrovni sami velmi dobře uvědomují, že nejsou bez nedostatků a omezení, veřejnost na ně často pohlíží jako na zcela mimořádné jedince a iniciuje jejich vyznamenání různými formami a odznaky poct. Mnoho lidí na úrovni 550 začíná mít duchovní zážitky velkého významu a vrhne se na duchovní činnost. Někteří překvapují své přátele a rodiny náhlým průlomem do nových, subjektivních souvislostí reality. Vědomí na této úrovni vyvolává vize a může se soustřeďovat na povznášení společnosti jako celku. Někteří dokonce učiní skok do oblasti s úrovní 600. Tehdy se život jedince stává legendou. Charakteristickým rysem 600 je soucítění pronikající všemi motivy a veškerou činností.

Pokrok vědomí

I když úrovně, které jsme popsali, jsou velmi rozdílné, nestává se často, aby se lidé během života posunuli z jedné úrovně do druhé. Energetické pole, které dostal jedinec při narození do vínku, se během jeho života posune na úroveň vyšší jen o pět hodů. To, že úroveň vědomí jednotlivce je činná už při narození, je vážná myšlenka s hlubokými důsledky. Vědomí samo se ve svém výrazu stejně jako lidská civilizace vyvíjí skutečně pomalu, a to i v průběhu několika generací.

Většina lidí využívá svých životních zkušeností k rozpracování a vyjádření možností svého vrozeného energetického pole. Vzácně se jedinci podaří je přesáhnout, i když mnozí mohou dosáhnout značného vnitřního pokroku. Příčina této poměrné stability úrovně vědomí je snadněji pochopitelná, když si uvědomíme, že to, co definuje úroveň jedince, je motivace. Motivace vychází z významu a význam je zase výrazem kontextu. Dosažení je tedy spojeno kontextem, který, pokud je odpovídajícím způsobem v souladu s motivací, určuje relativní moc jednotlivce.

Průměrný pokrok pouhých pěti bodů za život je samozřejmě statistické číslo, dané mimo jiné nešťastnou skutečností, že narůstající počet a závažnost životních rozhodnutí lidí často vede naopak ke snížení jejich úrovně vědomí. Jak bude vyčísleno podrobněji později (viz 23. kapitola), vliv velmi malého počtu jedinců s vyspělejším vědomím vyrovnává hodnotu celkové populace na nižších úrovních. Ale na druhé straně extrémní negativita několika zavilých jedinců může postihnout celé kultury a mít globální dopad na všeobecnou úroveň vědomí, jak to dobře ilustruje historie. Kineziologické testování ukazuje, že pouhá 2,6 procenta lidské populace, identifikovatelná abnormální kineziologickou polaritou (testování silné na negativní atraktory, a slabé na pozitivní), znamená 72 procent problémů společnosti.

Nicméně, v ojedinělých případech je možné učinit náhlý pozitivní skok přesahující až stovky bodů. Jestliže člověk skutečně může uniknout egocentrickému tahu atraktorových polí pod 200, vědomě volit přátelský, upřímný, laskavý a odpouštějící přístup k životu a nakonec působit dobročinně pro blaho ostatních, může s jistotou dosáhnout svého hlavního cíle, tj. vyšších úrovní, přinejmenším teoreticky. V praxi je k tomu potřebná silná vůle.

I když tedy není obvyklé přecházet během života z jednoho energetického pole do druhého, určité příležitosti k tomu přece jen jsou. Motivace je nástroj schopný tento potenciál aktivovat. Je důležité mít na mysli, že energetické úrovně narůstají logaritmicky (dekadicky). Jednotlivé volby tak mohou mít výrazný vliv. Důležitá je energetická úroveň – například rozdíl mezi 361,0 a 361,1 je velmi významný a schopný transformovat jak život člověka, tak jeho dopad na světové dění obecně.

Následující část: 6. kapitola: Nové horizonty ve výzkumu

Napsat komentář