Nové Úvodní Slovo

Předcházející část: Původní předmluva

Preložil DeepL a upravil Honza pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Honzem 13may2023.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 1: ‘Moc oproti Síle, přepracované vydání (2012)’

DRH používá neobvyklou stylizaci, v kombinaci s ním vymyšlenými slovíčkami, a pozice slov v jeho větách vyjadřují jejich závažnost. Z důvodu zachování tohoto DRH záměru, i Honza sa rozhodl byt mu věrný, a překlady připomínají spleť nestandardních stylizací, a nesprávné interpunkce, použité na oddelení vícenásobných myšlenek v jediné větě. Kdyby se byl DRH chtěl vyjadřovat jinak, tak by to bylo jinak, a Honzův překlad by se dal číst jako beletrie. Pri čtení, namísto tvrzení si ‘to nesedí’, Honza doporučuje klást si otázku „Co je potřebné ve mne změnit, aby mi to sedělo?“

 

NOVÉ ÚVODNÍ SLOVO

. 1. Toto přepracované vydání je zásadní z několika důvodů.

. 2. V roce 2006 přečetl Dr. Hawkins celou knihu na zvukový záznam, aby posluchači získali nejen informace z knihy, ale také „nosnou vlnu“ jejích souvislostí a aury. Při hlasitém čtení knihy Dr. Hawkins spontánně ústně upravoval text. Revidované vydání obsahuje všechny tyto změny.

. 3. Většina revizí je jemná, stejně jako změny slov. Například ve zvukové nahrávce používá na některých místech slovo „negativní“ místo „zlý“, slovo „zdroj“ místo „příčina“ atd. Několik revizí je podstatných, jako například důkladné vysvětlení metody svalového testování a jejího využití ve výzkumu vědomí. Jak Dr. Hawkins v průběhu let s touto technikou pracoval, byly objeveny a zapracovány metodologické nuance.

. 4 . Přepracované vydání se také zabývá faktem, že cejchování subjektu se může v průběhu času měnit. V případech, kdy došlo k rozdílu mezi cejchováním v původní publikaci Moc oproti Síle a v pozdější publikaci, je v přepracovaném vydání v závorce uvedeno pozdější cejchování. Například v kapitole 23 „Hledání Pravdy“ je uvedena původní cejchování různých náboženských skupin z roku 1995 a v závorce pak cejchování z pozdější knihy Pravda oproti Falši (2005). Cejchování náboženských skupin se v průběhu času mění v důsledku změn v jejich politice. Cejchování spisů nebo písemností se liší podle konkrétního vydání nebo překladu. Cejchování jednotlivce se může měnit v závislosti na tom, co se má na mysli (tj. jeho přínos společnosti, konkrétní kniha, kterou napsal, jeho záměr v určitém úsilí atd.) Navíc pokud je téma cejchováno vícekrát, může toto opětovné oslovení přispět ke změně cejchování.

. 4. Autorův závazek je být pravdivý, přesný a precizní. Jak vysvětluje v knize, zákon citlivé závislosti na počátečních podmínkách znamená, že nepatrná odchylka v průběhu času může způsobit zásadní změnu výsledku, „podobně jako loď, jejíž směr se o jeden stupeň odchýlí od kompasu, se nakonec ocitne stovky mil mimo kurz“. V přepracovaném vydání je proto snaha sdělit „počáteční podmínky“ v co nejpůvodnějším a nejpřesnějším znění.

-%-

. 5. K vydání přepracovaného vydání knihy Moc oproti Síle dochází současně s autorovým odchodem do důchodu z veřejné výuky. Máme tedy příhodnou příležitost zhodnotit dopad knihy od jejího původního vydání před více než patnácti lety.

. 6. Tato kniha přivádí lidstvo k dosud nejpřesvědčivějšímu spojení lineárního světa logiky, rozumu a vědy s nelineární realitou lásky, radosti, krásy, sebepřekročení, jednotnosti mystiky a osvícení. Dr. David R. Hawkins je světoznámý autor, psychiatr, klinický lékař, duchovní učitel a výzkumník vědomí. Jeho jedinečné dílo vyvěrá z pramene univerzálního soucitu a je zasvěceno zmírňování utrpení na celém světě a ve všech sférách.

. 7. Podáním potvrzení duchovní Skutečnosti jako esence lidského života a Božství jako zdroje vědomí dílo odhaluje, že každý aspekt lidské zkušenosti je vyjádřením a cestou k Nejvyššímu.

. 8. V 70. letech 20. století se jako lékař stal průkopníkem několika integrovaných přístupů v léčbě těžce narušených psychiatrických pacientů. Jestliže Matka Tereza pracovala s „nejchudšími z chudých“, doktor Hawkins pracoval s „nejnemocnějšími z nemocných“. Jeho léčba se zaměřovala na celého člověka prostřednictvím tělesné, duševní a duchovní úrovně uzdravení a zlepšení. V roce 1973 byl spoluautorem přelomové knihy Ortomolekulární psychiatrie spolu s nositelem Nobelovy ceny za chemii Linusem Paulingem, čímž inicioval vznik nového oboru v rámci psychiatrie.

. 9. V 80. letech 20. století jeho práce změnila tvář závislosti tím, že ji zasadila do širšího kontextu vědy o vědomí. Alkoholismus a závislost postihují miliony lidí, proto osvětlit cestu z tohoto zoufalého místa je obrovským darem lidstvu. Práce doktora Hawkinse ověřila, že stavy blaženosti a lásky, které závislí a alkoholici hledají, lze nalézt uvnitř, prostřednictvím vnitřního úsilí a vzdání se {Bohu}.

. 10. Za to, co závislý člověk hledá, se nemusí stydět. Celý duchovní svět chce dosáhnout tohoto blaženého stavu vědomí. Změňte svou techniku, ne své snažení. O tento stav není třeba usilovat, je vždy v nás.

. 11. V devadesátých letech 20. století nastal v jeho životě nečekaný zvrat.

. 12. Reagoval na přátele a blízké, kteří viděli význam této knihy pro svět, a vydal vlastním nákladem knihu Moc oproti Síle: Anatomie Vědomí v roce 1995. Zdráhal se použít své osobní jméno jako autora; zkušenostně ji napsal zdroj větší než osobní já.

. 13. Kniha Moc oproti Síle byla přeložena do pětadvaceti jazyků a prodalo se jí pravděpodobně více než milion výtisků. Následovalo deset dalších knih, stovky přednášek, rozhlasových rozhovorů a založení Studijních skupin Dr. Hawkinse ve většině velkých měst po celém světě, od Soulu přes Kapské Město až po Los Angeles.

-%-

. 14. Tato kniha Moc oproti Síle přenáší zásadní průlom pro lidskou psychiku a vymezuje dimenze vědomí, které byly dosud známy pouze „mystikům“ historie. Takové bytosti, obdařené přímým uvědoměním si Skutečnosti (ať už pod jakýmkoli názvem), vždy potvrzovaly ústřední význam „neviditelného“.

. 15. Vnější práce nemůže být nikdy malá,
je-li vnitřní práce velká.
A vnější práce nemůže být nikdy velká,
je-li vnitřní práce malá.
~ Mistr Eckhart, křesťanský mystik 14. století

. 16. Ukázali nám, stejně jako Mistr Eckhart, abychom uskutečnili svou „vnitřní velikost“, protože všechno ve viditelném světě vychází z vnitřních rovin. Jak píše Dr. Hawkins na úvodní straně knihy Moc oproti Síle:

. 17. Dovední nejsou zřejmí
Zdá se, že jsou prostomyslní
Ti, kdo to vědí, znají zákonitosti Absolutna
Znát zákonitosti je Jemná Moc
Jemná Moc hýbe všemi věcmi a nemá jméno.

. 18. Pravděpodobně poprvé v dějinách lidstva nám Dr. Hawkins předložil soubor prací, které tuto „mystickou pravdu“ ověřují prostřednictvím nejlepších pokroků lidské vědy, psychologie a filozofie.

. 19. Ochrannou známkou Hawkinsova výzkumu je dnes již dobře známá „Mapa vědomí“, která je představena v této knize. „Mapa vědomí“ potvrzuje, že klasická „stádia“ lidského vnitřního vývoje, která najdeme ve světové posvátné literatuře, jsou skutečné, měřitelné „přitažlivé vzorce“ a „energetická pole“. Tyto úrovně navrhovali filozofové, světci, mudrci a mystici po celá staletí; nikdy však neexistoval vědecký rámec, který by umožnil jejich pochopení a tím i pokrok ke konečné svobodě. „Mapa vědomí“ je oproštěna od dogmat a klinicky propracovaná v zobrazení emocionálního procesu, pohledu na Boha, pohledu na sebe sama a pohledu na život, který je věrný každé úrovni vědomí.

. 20. Moc oproti Síle představuje logicky přesvědčivou anatomii vědomí, která vykresluje křivku lidského duchovního vývoje od jeho nejnižšího projevu (stud) až po jeho nejvyšší projev (osvícení). Osvětluje jednost veškerého tvoření tím, že odhaluje energetickou podstatu všeho, co existuje – lidského i nelidského, viditelného i neviditelného. Veškerý život je odhalen jako pulzující symfonie vzájemně se ovlivňujících energií: „Vzájemná závislost a prolínání všech věcí je pozorovatelné, jakmile člověk opustí dualitu. Jednost je ústředním bodem všech hlavních náboženství a duchovních systémů jako konečná skutečnost, která je podložkou a uvnitř všech forem.“

. 21. Tato kniha poskytuje pragmatické a klinické vysvětlení některých základních principů, které jsou považovány za pravdivé napříč kulturami: láska je mocnější než nenávist; pravda nás osvobozuje; odpuštění osvobozuje obě strany; bezpodmínečná láska léčí; odvaha posiluje; a podstatou Božství/Skutečnosti je mír.

. 22. Zatímco tyto pravdy jsou v kolektivním lidském duchu již dlouho intuitivně známé a potvrzené ojedinělými mystiky, kteří je přímo zakusili, nyní máme k dispozici snadno dostupnou a vědecky souvislostně sestavenou tabulku, která ukazuje cestu k lidské svobodě.

. 23. Úrovně vědomí („energetická pole“) jsou cejchovány podle jejich měřitelného účinku. S každým postupným zvyšováním úrovně vědomí se zvyšuje „frekvence“ neboli „vibrace“ energie. Vyšší vědomí tak vyzařuje blahodárný a léčivý účinek na svět, ověřitelný v reakci lidských svalů, která zůstává silná v přítomnosti lásky a pravdy. Naproti tomu nepravdivá nebo negativní energetická pole vyvolávají slabou svalovou odezvu. Je třeba se vyhýbat tomu, co oslabuje životní energii: studu, vině, zmatku, strachu, nenávisti, pýše, beznaději a falši. To, co životní energii povznáší, je třeba uskutečňovat: pravda, odvaha, přijetí, intelekt, láska, krása, radost a mír.

. 24. Tento objev rozdílu mezi „mocí“ a „silou“ ovlivnil mnoho oborů lidské činnosti: obchod, reklamu, vzdělávání, psychologii, medicínu, právo a mezinárodní vztahy. Odborníci v každém oboru s úspěchem uplatňují mechanismy úspěchu a geniality popsané v této knize.

. 25. Kromě světla, které vrhá na běžné lidské snahy o obživu, zdraví, umění, sport, vztahy a politiku, představuje kniha Moc oproti Síle jedno z prvních moderních vymezení nejvyšších úrovní lidského vědomí (uskutečnění Já-Bytí, Prázdnota, Nicota oproti Všemu-Co-Je, Plné osvícení) a jejich diferencovaných jevů.

. 26.  Autobiografický esej na konci této knihy dokládá pokročilé vědomí jejího autora. Není nutné, aby čtenáři ocenili tento aspekt autorova života, aby měli z knihy užitek; přesto pro učence, teology a hledající, kteří chápou vzácnost tohoto stavu vědomí, může být toto poznání hluboce katalytické.

. 27. Dr. Hawkins popisuje stupně osvícení s takovou jasností, která naznačuje jejich zakoušené uskutečnění. Nemůžeme přece nakreslit mapu místa, kde jsme ještě nebyli. Hloubkové rozhovory potvrzují přítomnost velmi pokročilého stavu vědomí se všemi klasickými znaky: nedotčené vědomí Nejvyšší Skutečnosti, soucit se všemi bytostmi, neúnavná oddanost zmírňování utrpení, přesnost a elegance v každém slově a pohybu, svoboda bytí, spontánnost, zářivá radost, humor, jednost s veškerou existencí a hloubka odevzdání se Skutečnosti, která je pro běžného člověka nepředstavitelná.

. 28. Stejně jako u mnoha jiných velkých průkopníků lidského ducha začalo dílo, jímž je dnes Dr. Hawkins proslulý, v hlubinách jeho vlastního vědomí. V pozdějších knihách, jako např: Já-Bytí: Skutečnost a Subjektivita, Objevení Boží Přítomnosti a Překlenování Úrovní Vědomí, vysvětluje nejvyšší úrovně vědomí jazykem, který je “ vědomý“ a inspirativní pro všechny vrstvy obyvatelstva – nábožensky založené i nenáboženské, všechny rasy, všechny věkové kategorie, všechny národnosti, všechna lidská prostředí.

. 29. Dar tohoto díla pro lidský vývoj přesahuje vše, co o něm lze říci.

. 30. Bez mapy v ruce nelze ten poklad najít. Tato cestička je otevřena všem, kdo si ji zvolí. Každý z nás má jiné výchozí pozice, přesto každý z nás kormidlo své budoucnosti řídí vlastníma rukama. Podstatného pokroku dosáhneme, jak naznačuje Dr. Hawkins, praktikováním jakékoli pravdivé zásady, jako např: „Buďte laskaví a odpouštějící ke všemu a všem, včetně sebe sama, vždy a bez výjimky.“

. 31. V roce 2003 studenti jeho díla požádali Dr. Hawkinse, aby dal souboru učení jméno. „Oddaná nedualita“ byla odpovědí, která harmonizovala to, co bylo historicky vnímáno jako protiklady na vnitřní cestě: srdce a mysl. Učení Oddané Neduality zdůrazňuje základní pravdy velkých světových duchovních tradic: laskavost a soucit se vším a se všemi (včetně sebe sama), pokoru, odpuštění, jednoduchost, lásku jako způsob bytí, úctu ke všemu živému, oddanost Pravdě a vzdání se Bohu. Je to přímá cesta k Osvícení, na níž každý vnitřní pokrok v lásce a integritě pozvedá celou existenci: „Svět neměníme tím, co říkáme nebo děláme, ale v důsledku toho, čím jsme se stali.“

. 32. Podobně jako u jiných pokročilých učitelů (Matka Tereza, Ramana Maharši) přicházejí hledající z dalekých míst, aby byli v jeho přítomnosti, a tvrdí, že „aura“ nebo „záře“ má proměňující účinek prostřednictvím „tichého přenosu“. Prohlašuje, že to, co v něm ostatní vidí, je ve skutečnosti jejich vlastní pravá přirozenost: „Já-Bytí učitele a vlastní Já-Bytí jsou jedno a totéž.“

. 33. Význam jeho vzácného stavu vědomí byl publikován v článku „Za hranice rozumu: Pevně přesvědčený mystik, od Al-Hallaje po Davida R. Hawkinse“ v časopise International Journal of Humanities and Social Science (září 2011). Článek podává popis jeho duchovních zkušeností, jejich paralelu s historickými mudrci a světci a jejich význam pro současnost.1

. 34.  Dr. Hawkins je dost možná prvním člověkem, který byl vyškolen jako moderní klinický vědec/lékař, který prošel transformací klasicky označovanou jako „osvícení“ nebo „unio mystica“ – a poté byl schopen tento stav zasadit do souvislostí v přednáškách a knihách. I když mnozí z nás zažívají přechodné okamžiky „flow“, intenzivní radosti nebo sebepřeklenutí, je vzácné, aby takový stav byl trvalý. Historicky většina takových bytostí zůstává v „božském šoku“ a není schopna o něm mluvit. Jak říká William James ve své klasické knize Varieties of Religious Experience (Rozmanitosti náboženské zkušenosti), mystická zkušenost je „nevyslovitelná“.

. 35. Dr. Hawkins vyniká tím, že po proměně vědomí v roce 1965 se po dalších třicet let věnoval hledání prostředků, kterými by nevýslovné duchovní pravdy sdělil způsobem, který by byl srozumitelný modernímu, vědeckému světu. Tato kniha Moc oproti Síle je prostředkem tohoto sdělení.

. 36. Stav osvícení je ve své blaženosti naprosto dokonalý, takže by ho člověk nikdy neopustil jinak než proto, aby se podělil o dar, který mu byl dán z naprostého odevzdání se lásce k Bohu a ke svým bližním. To, že Dr. Hawkins znovu vstoupil do světa logiky a jazyka, aby se s námi podělil o „mapu“, abychom i my mohli dokončit svůj osud, vypovídá o jeho nesobecké lásce k lidstvu.

. 37. Jak jednou vysvětlil: „Objevit něco, co uleví od utrpení – je povinností člověka podělit se o to s ostatními, aby jim to přineslo užitek.“ A jak to vysvětlil? Podobně jako Alexander Fleming, který objevil penicilin a věnoval se sdílení tohoto objevu se světem, se doktor Hawkins věnoval sdílení objevu Skutečnosti co nejdostupnějším způsobem.

-%-

. 38. Informace a celkový rámec této knihy v sobě skrývají sílu diagnostikovat a vyřešit všechny vnitřní bloky a neduhy. Funguje jako enzym duchovní pomoci pro zmírnění utrpení. Při kontaktu s ním potencuje vrozené mechanismy samoléčení, sebeuvědomění a vnitřní evoluce v lidské psychice.

. 39. Aby čtenář viděl dalekosáhlé ověření tohoto účinku, zde jsou ukázkové výroky, které pronesl při svém posledním veřejném vystoupení na podzim roku 2011:

. 40. Dr. Rev. Michael Beckwith, zakladatel Mezinárodního duchovního centra Agape: „I když si možná myslíte, že mizíte z očí veřejnosti, energetická frekvence vaší lásky, soucitu a moudrosti zůstává v každém srdci, kterého jste se během těch mnoha let dotkl. A to se jistě týká i mého vlastního srdce a srdce mé duchovní komunity. Jste vesmírným požehnáním na planetě, blahodárnou přítomností, jejíž otisk je hluboký a věčný.“

. 41.  Svámí Chidatmananda, hinduistický učitel v Indii: „Jménem všech následovníků v Indii skládám pokorné poklony a vzdávám úctu doktoru Davidu Hawkinsovi za to, že se zasloužil o velkou změnu v životě nás všech. Díky jeho knihám je naše porozumění indickým písmům jasnější, a to jak pro začátečníky, tak stejně tak pro pokročilé znalce sanskrtu.“

. 42. Dr. Marj Britt, vyšší duchovní v rámci Církve Jednoty a místopředseda jejího mezinárodního semináře: „Nemohu vám dostatečně poděkovat za to, co jste dali světu. Jak jste doslova oživili učení Ježíše Krista a dalších mistrů skrze své bytí a své vědomí.“ .

. 43. Dr. Don MacDonagh, doktor medicíny, osteopat: „Pracuji v oblasti medicíny a měl jsem možnost vidět, jak moc mohou tyto myšlenky pomoci pacientům, kteří řeší různé problémy. Vím, že jakmile se do této práce jednou pustí, poznají stovkami různých způsobů, že veškeré uzdravení je možné z jediného důvodu: z Boží lásky. Jejich jménem vám moc děkuji za vaši celoživotní práci a za vše, co jste nám dal.“

. 44. Jakob a Fabiola Merchantovi, když hovoří o vlivu své práce na rodičovství: „Studujeme vaše dílo už léta a je základem našeho společného života. Znamená to, že nám naše děti vždy připomínají, abychom všem odpustili, kdykoli se dostanou do potíží! Ze všeho nejvíc jste nás naučil praktikovat bezpodmínečnou lásku a vidět Božství ve všem, a to nejen na izolovaném vrcholu hory, ale i v každodenním životě.“

. 45. Anonymní muž, USA : „Strávil jsem deset let svého života v závislosti, přes pět let jsem píchal heroin, byl jsem ve vězení a venku, žil jsem na ulici. Z milosti Páně jsem se před několika lety v léčebně setkal s vaším učením. Nyní žiji střízlivý život plný radosti. Přivedl jsi mě ke Kristu, přivedl jsi mě ke Krišnovi, přivedl jsi mě do místností zotavení a 12 kroků. Ráno se probouzím vděčný za to, že jsem naživu. Myslel jsem si, že jsem odsouzen k životu, který jsem žil do konce života, a díky tvé milosti se probouzím jako svobodný člověk. Zachránil jsi mi život.“

. 46. Anonymní žena, Kanada: „Celý život jsem trpěla klinickou depresí. Přečetla jsem si knihu Moc oproti Síle. Stal se zázrak. Už netrpím záchvaty paniky. Užívám si života. Jsem osvobozená. Vím, že deprese je nemoc, kterou nevidíme. Je uvnitř nás, je to díra, která nás sžírá. A já vám chci poděkovat za svou svobodu, za své zdraví a za to, že jste mi ukázali cestu z temnoty.“

. 47. Anonymní žena, S. Korea: „Bůh, se kterým jsem vyrůstala, byl Bůh, který dával přednost několika málo lidem a byl náchylný k hněvu a pomstě. Takového Boha jsem nemohla přijmout. Byla jsem tedy ateistkou, než jsem se setkala s knihou Moc oproti Síle. Protože jsem neměla žádné náboženství ani duchovní znalosti, nedokázala jsem si odpovědět na otázky jako ‚Proč jsem se narodila? Odkud jsme přišli a kam půjdeme, až zemřeme?“. Když mi bylo 29 let, objevila jsem knihy doktora Hawkinse. Poté už svět nebyl stejný. Z černobílého světa bez života se vyklubal svět bujarý a barevný. Začal pro mě nový život.“

-%-

. 48. Život, dílo a přítomnost doktora Hawkinse vlévají lidskému duchu novou jasnost a poskytují důvěryhodný kompas pro pokrok našich individuálních i kolektivních životů.

. 49. Žijeme ve světě poznamenaném fyzickým, duševním a citovým strádáním. Co se můžeme dozvědět o našich nevyužitých vnitřních zdrojích? Jak přesně působí člověk nebo skupina, která vyzařuje lásku, přijetí a soucit? Je skutečně možné, že naše vlastní vědomí má sílu pozvednout nejen nás samotné, ale i celý svět? Tato kniha říká: „Ano.“ Tím, že nám ukazuje cestu k osvobození, nám doktor Hawkins dává šanci, abychom jí dosáhli. Zasazením vysoké duchovní pravdy do souvislostí, které promlouvají k naší lineární, logické mysli, rozpouští jednu z největších překážek rozšíření vědomí: intelektuální pochybnosti.

. 50. Jak každý rodič ví, je třeba velké lásky, abyste dítěti vysvětlili skutečnosti dospělých způsobem, kterému dítě rozumí. To byl vždy problém mudrců: jak sdělit nelineární skutečnosti, které leží mimo dosah mysli, způsobem, který mysl může pochopit. Dr. Hawkins demystifikuje duchovní život tím, že hovoří jazykem naší doby: vědou. Každým slovem a úctyhodným gestem však zachovává naprosté tajemství Absolutna.

. 51. Mluví jako obyčejný člověk ke svým bližním o obyčejném lidském životě. Neobléká si zvláštní roucha, neprovádí zvláštní obřady ani neučí zvláštní zpěvy či praktiky. Jak sám říká:

. 52. Pravdu o svém Já-Bytí lze objevit v každodenním životě. Stačí žít s péčí a laskavostí. Zbytek se odhalí v pravý čas. Všednost a Bůh se od sebe neliší.

. 53. Potvrzuje krásu každodenního života a posvátnost každé interakce: „Naše vzájemná láska se neliší od naší lásky k Bohu.“ .

. 54. Radikální Skutečnost zní: pochopit esenci (podložku, podstatu) čehokoli, znamená poznat Boha.

Fran Grace, Ph.D., editorka

Profesor religionistiky a

Správce meditační místnosti

University of Redlands, Kalifornie

Zakladatelka a ředitelka Institutu pro kontemplativní život

Sedona, Arizona

Prosinec 2011

 

Následující část: Nová Předmluva